Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 119/2017 - 23Usnesení KSUL ze dne 06.02.2018

Prejudikatura
1 As 27/2005 - 87

přidejte vlastní popisek

15 Af 119/2017-23

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D., a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D., ve věci žalobkyně: T. T. D., IČ: X, se sídlem X, zastoupené Mgr. Vratislavem Polkou, advokátem se sídlem Vinohradská 22, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 9. 2017, č. j. 50072-2/2017-900000-304.8,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 6. 11. 2017 prostřednictvím svého právního zástupce domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 9. 2017, č. j. 50072-2/2017-900000-304.8, kterým bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Celního úřadu pro Ústecký kraj ze dne 23. 6. 2017, č. j. 41989-3/2017-620000-12, jímž byla žalobkyně shledána vinnou ze spáchání správního deliktu podle § 135zk odst. 1 písm. a) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném do 31. 12. 2015, kterého se měla dopustit tím, že na daňovém území České republiky umožnila skladování neoznačených tabákových výrobků, za což jí byla uložena pokuta ve výši 80 000 Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč. Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věci správního soudnictví. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení. Protože žalobkyně podala žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, vznikla jí povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 3 000 Kč za předmětný žalobní návrh [viz položka č. 18 bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků] a ve výši 1 000 Kč za návrh na přiznání odkladného účinku žalobě [viz položka 20 sazebníku soudních poplatků]. Dle ustanovení § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti, tj. podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení. Jelikož žalobkyně splatnou poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnila, zdejší soud ji dvěma samostatnými usneseními ze dne 8. 11. 2017, č. j. 15 Af 119/2017-16 a č. j. 5 Af 119/2017-17, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení těchto usnesení uhradila soudní poplatek ve výši 3 000 Kč a 1 000 Kč. Žalobkyně byla současně poučena, že pokud soudní poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení bude zastaveno. Výzvy k zaplacení soudních poplatků byly právnímu zástupci žalobkyně řádně doručeny do datové schránky dne 15. 11. 2017, jak vyplývá z potvrzení o dodání a doručení do datové schránky založeného v soudním spise. Posledním dnem lhůty k zaplacení soudních poplatků tak byl čtvrtek 30. 11. 2017. Kontrolou v účtárně soudu bylo zjištěno, že ve stanovené lhůtě nebyly soudní poplatky na účet soudu uhrazeny. Jelikož žalobkyně i přes doručenou výzvu soudu neuhradila

Shodu s prvopisem potvrzuje G. Z.

2
15 Af 119/2017

soudní poplatky ve stanovené výši, došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení soudních poplatků. Na základě této skutečnosti soud podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě po marném uplynutí lhůty k zaplacení soudních poplatků výrokem ad I. zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, soud výrokem ad II. současně nepřiznal v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 6. února 2018

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje G. Z.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru