Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 113/2016 - 63Usnesení KSUL ze dne 28.02.2020

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

15 Af 113/2016-63

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, PhD., a soudců Mgr. Karla Šemíka a JUDr. Petra Černého, Ph.D., ve věci

žalobkyně: VPI CZ, v. o. s., IČO: 030 07 740,

se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín, zastoupená advokátem JUDr. Milanem Jelínkem,

se sídlem Resslova 1523, 500 02 Hradec Králové, správkyně konkursní podstaty úpadce KRATOLIA Trade, a. s., se sídlem Žukovova 59/34, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 9. 2016, č. j. 41534/16/5300-21441-702127,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou včasně podanou prostřednictvím svého právního zástupce domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného Odvolacího finančního ředitelství ze dne 26. 9. 2016, č. j. 41534/16/5300-21441-702127, jímž bylo zamítnuto odvolání úpadce KRATOLIA Trade, a. s., a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu pro Ústecký kraj ze dne 14. 6. 2016, č. j. 1528385/16/2501-50523-507095, kterým nebylo vyhověno žádosti úpadce KRATOLIA Trade, a. s., ze dne 25. 5. 2016 o vrácení přeplatku – nadměrného odpočtu na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2015 a březen 2015 s odůvodněním, že tento přeplatek byl použit na úhradu nedoplatku. Současně se žalobkyně domáhala, aby soud uložil žalovanému povinnost uhradit jí náklady soudního řízení.

2. Podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věci správního soudnictví. Podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení. Protože žalobkyně podala žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, vznikla jí povinnost uhradit za předmětnou žalobu soudní poplatek ve výši 3 000 Kč [viz položka č. 18 bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků]. Podle ust. § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti, tj. podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

3. Poplatková povinnost nebyla při podání žaloby splněna a vzhledem k tomu, že žalobkyně není od soudních poplatků osvobozena, kdy shodný závěr v obdobné věci bylo vysloveno i v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2019, č. j. 1 Afs 135/2018-71, které je publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 3909/2019 Sb., soud ji usnesením ze dne 5. 2. 2020, č. j. 15 Af 113/2016-60, vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení uhradila soudní poplatek ve výši 3 000 Kč. Žalobkyně byla současně poučena, že pokud soudní poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení bude zastaveno. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla právnímu zástupci žalobkyně řádně doručena do datové schránky dne 6. 2. 2020, jak vyplývá z potvrzení o dodání a doručení do datové schránky založených v soudním spise. Poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku tak uplynul v pátek dne 21. 2. 2020.

4. Kontrolou v účtárně soudu ovšem bylo zjištěno, že ve stanovené lhůtě ani později nebyl soudní poplatek na účet soudu zaplacen. Jelikož žalobkyně i přes doručenou výzvu soudu obsahující řádné poučení neuhradila soudní poplatek ve stanovené výši a lhůtě, došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku.

5. Na základě uvedených zjištění soud podle ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve výroku I. usnesení řízení o žalobě po marném uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku zastavil.

6. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, soud současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve výroku II. usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 28. února 2020

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru