Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 104/2017 - 50Usnesení KSUL ze dne 14.01.2020

Prejudikatura

4 As 50/2003


přidejte vlastní popisek

15 Af 104/2017-50

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Černého, Ph.D., a soudců Mgr. Ladislava Vaško a Ing. Mgr. Martin Jakub Brus ve věci

žalobce: K. D., narozený „X“,

bytem „X“, zastoupený JUDr. Ing. Vladimírem Nedvědem, advokátem, sídlem Kostelní náměstí 233/1, 412 01 Litoměřice,

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 7. 2017, č. j. 29956/17/5100-41458-710158,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2 000 Kč. Částka 2 000 Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 9 228 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 7. 2017, č. j. 29956/17/5100-41458-710158, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzena rozhodnutí Finančního úřadu pro Ústecký kraj ze dne 11. 5. 2017, č. j. 1386409/17/2503-80050-505061, č. j. 1386686/17/2503-80050-505061, č. j. 1388009/17/2503-80050-505061, č. j. 1388361/17/2503-80050-505061, č. j. 1388546/17/2503-80050-505061, č. j. 1388832/17/2503-80050-505061, č. j. 1389095/17/2503-80050-505061, č. j. 1390212/17/2503-80050-505061, č. j. 1345536/17/2503-80050-505061, jimiž bylo podle § 167 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů žalobci uloženo, aby zajistil úhradu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období 2. čtvrtletí 2014 až 2. čtvrtletí 2016, která nebyla dosud stanovena, složením jistoty na depozitní účet finančního úřadu v celkové výši 477 323 Kč. Žalobce se současně s podáním žaloby domáhal přiznání náhrady nákladů řízení.

Podáním, doručeným soudu dne 15. 7. 2019, sdělil žalovaný soudu, že dne 12. 7. 2019 vydal pod č. j. 28923/19/5100-41456-711539 rozhodnutí, kterým žalobce uspokojil.

Na výzvu soudu sdělil žalobce podáním ze dne 5. 8. 2019, že byl rozhodnutím žalovaného uspokojen. Zároveň požadoval přiznání náhrady nákladů řízení.

Podle ust. § 62 odst. 1 s. ř. s. platí, že dokud soud nerozhodl, může žalovaný vydat rozhodnutí, jímž žalobce uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob. Čtvrtý odstavec téhož ustanovení pak zakotvuje, že soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen, přičemž soud řízení zastaví i tehdy, nevyjádří-li se takto navrhovatel ve stanovené lhůtě, jestliže ze všech okolností případu je zřejmé, že k jeho uspokojení došlo.

V předmětném případě dospěl soud k závěru, že žalobce byl rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 7. 2019, č. j. 28923/19/5100-41456-711539, zcela uspokojen. Soud proto ve smyslu ust. § 62 odst. 4 věty druhé ve spojení s ust. § 47 písm. b) s. ř. s. ve výroku I. řízení o dotyčné žalobě zastavil.

Jelikož soudní řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ust. § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), ve výroku II. rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci, jež na výzvu soudu uhradil ve výši 3 000 Kč, a to toliko v částce 2 000 Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s ust. § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Výrok III. o náhradě nákladů řízení má oporu v ust. § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s., neboť k zastavení řízení došlo v důsledku pozdějšího jednání správního orgánu. Proto soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto usnesení náhradu nákladů řízení ve výši 9 228 Kč.

Náhradu nákladů řízení ve výši 9 228 Kč představuje částka 1 000 Kč za zkonzumovaný soudní poplatek, částka 6 200 Kč za dva úkony právní služby JUDr. Ing. Vladimíra Nedvěda, advokáta, po 3 100 Kč podle ust. § 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění (převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby); částka 600 Kč za dva s tím související režijní paušály po 300 Kč podle ust. § 13 odst. 4 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. a částka 1 428 Kč odpovídající 21 % DPH z částek výše uvedených vyjma soudního poplatku. Sdělení žalobce o uspokojení soud nepovažoval vzhledem k jeho obsahu a nenáročnosti za důvodně vynaložený náklad právního zastoupení, a proto náhradu nákladů řízení za tento úkon právního zastoupení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 14. ledna 2020

JUDr. Petr Černý, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru