Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 93/2015 - 47Usnesení KSUL ze dne 04.11.2015


přidejte vlastní popisek


15A 93/2015-47

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: J. P., nar. „X“, naposledy bytem „X“, doručovací adresa: „X“, zastoupeného advokátem JUDr. Jiřím Sobotkou, se sídlem v Nymburku, ul. Palackého č. p. 223/5, PSČ 28802, proti žalované: Vězeňská služba České republiky, se sídlem v Praze 4, ul. Soudní č. p. 1672/1a, PSČ 160 67, v řízení o žalobě ze dne 19. 7. 2015 ve znění opravy a doplnění žaloby ze dne 2. 10. 2015,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím držitele poštovní licence žalobu ze dne 19. 7. 2015, která sice byla označena jako „žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, státní organizace“ a za žalovanou označoval Věznici Všehrdy, nicméně se jednalo o žalobu nejasného obsahu, neboť z jejího odůvodnění není zcela patrné, jakých všech nároků se žalobce domáhá a kdo je ve skutečnosti žalovanou stranou. Na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem k odstranění vad žaloby, a to ze dne 7. 9. 2015, č. j. 15 A 93/2015 – 34, pak ustanovený právní zástupce žalobce soudu zaslal opravu a doplnění žaloby ze dne 2. 10. 2015. V daném podání právní zástupce žalobce opravil označení žalované strany, když nově za žalovanou označil Vězeňskou službu ČR se sídlem v Praze, dále uvedl, že žalobce usiluje o možnost nahlédnout do své veškeré zdravotnické dokumentace, která byla vedena žalovanou v průběhu výkonu vazby a trestu odnětí svobody, a pořídit si její výpisy nebo kopie, a v reakci na to pak v tomto směru upravil žalobní petit do znění: „Žalovaný je povinen umožnit žalobci nahlédnout do veškeré zdravotnické dokumentace žalobce vedené žalovaným v průběhu výkonu vazby a trestu odnětí svobody od 19. 8. 2012 do 16. 8. 2015 a pořídit si její výpisy nebo kopie“. Dále právní zástupce žalobce Pokračování

15A 93/2015
2

v opravě a doplnění žaloby ze dne 2. 10. 2015 výslovně uvedl, že se v daném případě jedná o žalobu podle části třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), a nikoliv o žalobu projednatelnou ve správním soudnictví, takže k jejímu projednání je věcně a místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 4, a proto navrhuje, aby soud žalobu postoupil tomuto soudu. Na tomto místě soud poznamenává, že soudy v rámci správního soudnictví nemají pravomoc postupovat žaloby koncipované žalobci podle části třetí o. s. ř. občanskoprávním soudům. Požadavku právního zástupce žalobce na postoupení předmětné žaloby Obvodnímu soudu pro Prahu 4 tak nešlo vyhovět. Na danou procesní situaci, tedy situaci, kdy žalobce, jakožto účastník disponující s předmětem řízení, žádá po správním soudu postoupení žaloby koncipované dle jeho přesvědčení podle části třetí o. s. ř. občanskoprávnímu soudu dle názoru soudu lze aplikovat ust. § 46 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), které stanovuje, že soud usnesením návrh odmítne, jestliže se navrhovatel (žalobce) domáhá rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení. S ohledem na obsah žaloby, který nelze subsumovat pod žádný žalobní typ předvídaný v ust. § 4 s. ř. s., a zejména pak požadavek právního zástupce žalobce na postoupení předmětné žaloby věcně a místně příslušnému okresnímu občanskoprávnímu soudu soud ve smyslu ust. § 46 odst. 2 s. ř. s. předmětnou žalobu ve výroku usnesení ad II. odmítl s tím, že žalobci nic nebrání, aby se s předmětnou žalobou obrátil do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení k Obvodnímu soudu pro Prahu 4, když tento soud dle žalobních tvrzení s odkazem na dikci ust. § 85 odst. 5 o. s. ř. je obecným soudem žalované Vězeňské služby ČR. Současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. soud ve výroku usnesení ad II. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení skončilo odmítnutím žaloby.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz. Pokračování

15A 93/2015
3

Podání kasační stížnosti nestaví lhůtu pro podání žaloby podle části třetí o. s. ř.

V Ústí nad Labem dne 4. listopadu 2015
JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru