Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 91/2010 - 33Usnesení KSUL ze dne 04.11.2010

Prejudikatura
15 Ca 253/2006 - 129

přidejte vlastní popisek


15A 91/2010-33

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Štullerové a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Ivy Kaňákové v právní věci navrhovatele: P.K., „X“ a dalšího účastníka řízení: Městského úřadu Kadaň, se sídlem Mírové náměstí 1, Kadaň, v řízení o návrhu ve věci voleb do zastupitelstva Města Kadaň konaných ve dnech 15. a 16. října 2010,

takto:

I. Návrh na rozhodnutí o neplatnosti voleb se zamítá .

II. Návrh na rozhodnutí o neplatnosti hlasování se zamítá .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem, který soud obdržel dne 21.10.2010, domáhal vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti voleb do zastupitelstva Města Kadaně konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

V samotném návrhu uvádí, že v pátek dne 15. října probíhala v období od 14 hod. minimálně do 16 hod. v bezprostřední blízkosti volebních okrsků č. 1, 2, a 3 volební kampaň na podporu Občanské demokratické strany. Před volební místnosti byly předem pozvány osoby z řad romského etnika, kterým zde byla přislíbena finanční odměna za volbu ODS. Přizvaní voliči byli údajně postupně odváděni k osobnímu automobilu, registrovanému na jméno blízkého příbuzného jednoho z kandidátů Občanské demokratické strany, kde jim byl patřičným způsobem upraven hlasovací lístek a vyplacena slíbená odměna 200 – 300,- Kč. Následně byli doprovázeni do volebních místností, aby mohlo být zkontrolováno, zda byl volební lístek opravdu odevzdán. V návrhu odkazuje navrhovatel na videozáznam pořízený kamerovým systémem Městské policie v Kadani. Dále uvádí, že uvedené skutečnosti mohou dosvědčit novinář V.V. a pan F.Š. Dále pan L.K. údajně byl svědkem toho, že k obdobnému jednání docházelo i v blízkosti volebního okrsku č. 11, kde bylo náhodně procházejícím lidem nabízeno 200,- Kč za volbu Občanské demokratické strany. Někteří lidé prý byli dokonce za tímto účelem kontaktováni telefonicky. Pokračování

15A 91/2010
2

Dle navrhovatele způsob popsané kampaně nejenže odporuje dobrým mravům, ale velmi výrazným způsobem ovlivnil výsledky komunálních voleb v Kadani, kde Občanská demokratická strana získala díky uvedeným skutečnostem těsnou nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. V doplnění podání uvedl navrhovatel dále porovnání volebních výsledků Občanské demokratické strany ve volebních okrscích č. 1, 9, 10, 4, 7, 8 a 12 ve volbách do zastupitelstva města v letech 2006 a 2010. Domnívá se, že ve volebních okrscích č. 1, 9, 10 a 12, kde ve volbách v roce 2010 dosáhla Občanská demokratická strana výrazně většího počtu hlasů oproti předchozím volbám, došlo k nepovolené agitaci v den voleb a právě tato agitace je důvodem lepšího volebního výsledku předmětné volební strany v daných volebních okrscích.

Městský úřad Kadaň jako volební orgán k výzvě soudu předložil veškeré materiály týkající se voleb do zastupitelstva Města Kadaň konaných ve dnech 15. a 16. října 2010. Ve svém vyjádření k podanému návrhu volební orgán uvedl, že průběh voleb do zastupitelstva Města Kadaně konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 byl standardní a městský úřad nezaznamenal žádné narušení voleb. Uvedl, že tajemník úřadu prováděl osobní kontroly v jednotlivých okrscích a jejich okolí kolem 15.30 hod. včetně okrsků 1, 2, 3 a 11 a nezjistil porušování veřejného pořádku ani volební kampaň jakékoliv politické strany kandidující do zastupitelstva obce. Opětovnou kontrolu provedl tajemník úřadu kolem 19 hod. se stejným výsledkem. Volební okrsek č. 11 je umístěn na Mírovém náměstí v budově Městského úřadu, kde je i sídlo registračního úřadu. V průběhu voleb zde nedošlo k žádným skutečnostem, které uvádí navrhovatel ve svém návrhu. Po celou dobu konání voleb tajemník úřadu neobdržel od jednotlivých volebních okrsků žádné podněty ani stížnosti na průběh voleb. Dále volební orgán uvedl, že pan L.K. i pan F.Š., o kterých navrhovatel uvedl, že byli svědky nezákonné agitace, jsou kandidáty do zastupitelstva Města Kadaně za politickou stranu Dělnická strana sociální spravedlnosti (dále jen DSSS). Ve volebních okrscích č. 1, 2, 3 a 11 měla DSSS v souladu s § 17 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí své zástupce. V okrsku č. 1 byla delegována paní B.CH., v okrsku č. 2 pan J.Ř., v okrsku č. 3 paní B.Ř. a v okrsku č. 11 pan M.B. Ze zápisu jednotlivých okrsků nevyplývá, že by byly volby nějakým způsobem narušeny. Volební orgán konstatoval, že ohledně přislíbení finanční odměny za volbu Občanské sociální demokracie nemá žádné informace. K případnému doprovodu voličů do volebních místností za účelem kontroly odevzdání hlasovacího lístku uvedl, že každý volič se při příchodu do volební místnosti prokáže průkazem totožnosti, kde mu je oproti tomu vydána úřední obálka a na žádost hlasovací lístek. Pak se volič odebere na místo označené pro úpravu hlasovacího lístku, kde může tuto úpravu učinit, vložit do dané obálky a vhodit do volební urny. Vydání úřední obálky případně i hlasovacího lístku a následné vhození do volební urny se děje před zraky 12 členné okrskové volební komise složené ze zástupců kandidujících volebních stran a dobrovolníků z řad města. Z uvedených důvodů se volební orgán domnívá, že nedošlo k ovlivnění voličů ve volbách do zastupitelstva města.

Ze zápisu o výsledku voleb do 27 členného zastupitelstva Města Kadaň vyplývá, že volby se konaly ve 12 volebních okrscích s celkovým počtem 14 337 voličů. Dotyčných voleb se účastnilo celkem 6 volebních stran, a to: volební strana č. 1 – Komunistická strana Čech a Moravy, která získala 8,78% platných hlasů a tedy dva mandáty, volební strana č. 2 – Občanská demokratická strana, která získala 48,78% platných hlasů a tedy 14 mandátů, Pokračování

15A 91/2010
3

volební strana č. 3 – Dělnická strana sociální spravedlnosti, která získala 2,21% platných hlasů a tedy žádný mandát, volební strana č. 4 – Česká strana sociálně demokratická, která získala 22% platných hlasů, což jí zajistilo6 mandátů, volební strana č. 5 – TOP 09, která získala 6,57% platných hlasů, což jí zajistilo 1 mandát a volební strana č. 6 – SNK Evropští demokraté, která získala 13,26% platných hlasů, což jí zajistilo 4 mandáty v zastupitelstvu města.

Podle ust. § 90 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je již výše citovaný zákon o volbách do zastupitelstev obcí, podle jehož ust. § 60 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, přičemž návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Před přistoupením k vlastnímu meritornímu projednání podaného návrhu ve věci voleb do zastupitelstva Města Kadaň se soud nejprve zabýval tím, zda nejsou dány nějaké překážky bránící o předmětném návrhu věcně rozhodnout. Dospěl přitom k závěru, že žádné takové překážky nejsou dány, když navrhovatel byl k podání předmětného návrhu ve věci voleb aktivně legitimován, neboť byl v den voleb k trvalému pobytu přihlášen v Kadani, přičemž tento návrh byl jím podán i v zákonné 10 denní lhůtě.

Navrhovatel namítá ve svém návrhu nepřípustnou volební agitaci vden voleb v bezprostřední blízkosti volebních místností a poukazuje na skutečnost, že popsaná kampaň odporuje dobrým mravům. Navrhovatel se tedy jedním návrhem domáhá jednak vyslovení neplatnosti voleb – když namítá nepřípustně vedenou volební kampaň a jednak vyslovení neplatnosti hlasování – když rozporuje volební agitaci v den voleb v bezprostřední blízkosti volebních místností. V důsledku tohoto zjištění pak soud o obou typech řízení ve věci voleb rozhodl samostatnými výroky v úvodu tohoto usnesení.

Při posouzení podaného návrhu v části, kterou soud vyhodnotil jako návrh na neplatnost voleb – tedy námitky proti nepřípustně vedené volební kampani, soud vycházel z ust. § 60 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. To stanovuje, že návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, pokud má za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Z této právě citované zákonné dikce vyplývá, že návrh na neplatnost voleb je důvodný při splnění tří předpokladů, a to: musí být dána protizákonnost spočívající v porušení některého ustanovení volebního zákona, dále musí být dána příčinná souvislost mezi touto protizákonností a celkovým počtem hlasů odevzdaných pro určitou volební stranu nebo její jednotlivé kandidáty a konečně musí být dána i zásadní intenzita této protizákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno důvodně předpokládat odlišné výsledky voleb, tedy jiné složení zastupitelského sboru, pokud by k takovémuto jednání nedošlo. Pokračování

15A 91/2010
4

V jednání popsaném navrhovatelem, kdy za příslib volby určitým způsobem v den konání voleb je nabízen voličům určitý finanční obnos, by bylo možné spatřovat nečestné a nepoctivé vedení volební kampaně v rozporu se zásadami dobrých mravů a morálky. Zákaz vedení nečestné a nepoctivé volební kampaně při volbách do zastupitelských sborů v České republice se však vztahuje jen na volby do Parlamentu České republiky, když tento zákaz je zakotven toliko v ust. § 16 odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zatímco ve volebních zákonech pro volby do zastupitelstev obcí či zastupitelstev krajů není obsažen.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí sice obsahuje ustanovení, které se zabývá regulací volební kampaně, a to § 30, nicméně tato právní úprava obsahuje podstatně méně pravidel týkajících se vedení volební kampaně než v případě vedení volební kampaně při volbách do Parlamentu České republiky. V tomto směru pak samozřejmě vyvstává otázka, na kterou by mohl případně poskytnout odpověď Ústavní soud či zareagovat sám zákonodárce, zda je všeobecně žádoucí, aby volební kampaň do zastupitelských sborů Parlamentu České republiky byla regulována odlišně oproti volebním kampaním do obecních či krajských zastupitelstev.

V souzené věci však pro soud mohla být směrodatná pouze zákonná dikce ust. § 30 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a to s ohledem na fakt, že předmětný návrh se týkal volební kampaně do obecního zastupitelstva. Toto ustanovení přitom v odst. 1 v rámci regulace volební kampaně zakotvuje pouze zásadu rovnosti kandidujících volebních stran při využívání plochy pro vylepení volebních plakátů vyhrazené starostou, v odst. 2 pak upravuje zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování a v odst. 3 zakazuje volební agitaci a propagaci v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. Další zásady a způsoby a z toho vyplývající omezení vedení volební kampaně již nejsou upraveny ani v žádném jiném ustanovení tohoto zákona.

Z právě uvedeného vyplývá, že pojetí volební kampaně obchodně-tržním způsobem, spočívajícím v předávání finanční odměny za příslib hlasování určitým způsobem, není jednáním, které by představovalo nějaké porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a to včetně jeho ust. § 30. Pojetí volební kampaně obchodně-tržním způsobem totiž nelze subsumovat pod žádný ze 3 odstavců ust. § 30 citovaného zákona. Z tohoto důvodu proto soud ani nemohl shledat naplnění základního předpokladu pro vyslovení neplatnosti voleb, a to rozpor se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti nemohl soud dospět k jinému závěru než k tomu, že návrh navrhovatele ve věci voleb v části, kterou soud vyhodnotil jako návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva Města Kadaň konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 není důvodný, a proto jej ve výroku ad I. zamítl. Ve vztahu k návrhu na neplatnost voleb soud ještě poznamenává, že bez ohledu na to, jak právní řád České republiky reguluje vedení volebních kampaní do jednotlivých zastupitelských sborů, nezanedbatelnou míru odpovědnosti za obsazení jednotlivých zastupitelských sborů nesou především samotní voliči. Právě volič by měl v každých volbách pečlivě vyhodnocovat, ať už na základě učiněné zkušenosti s jednotlivými volebními stranami či na základě reálnosti naplnění předvolebních slibů jednotlivých volebních stran, či na základě chování volební strany ve volební kampani, zda ta která volební strana, se neuchyluje jen k populistickým gestům zaručujícím jí prosté získání moci, aniž by ve skutečnosti usilovala o dosažení blaha pro své voliče. Pokračování

15A 91/2010
5

Při posouzení podaného návrhu v části, kterou soud vyhodnotil jako návrh na neplatnost hlasování – tedy námitky proti nepřípustné volební agitaci v den voleb v bezprostřední blízkosti volebních místností, soud vycházel z ustanovení § 60 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, který stanoví, že návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovate,l pokud má za to, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování. Z této právě citované zákonné dikce přitom vyplývá, že objektem ochrany řízení o neplatnosti hlasování je svoboda projevu vůle voliče při hlasování. Existuje totiž celá řada skutečností, které jeho výsledek mohou ovlivnit. K tomu je sice zaměřena i celá volební kampaň, ovšem zákon spojuje neplatnost hlasování pouze s protizákonným jednáním nebo opomenutím, k němuž dojde ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí během přesně zákonem vymezeného časového úseku končícího uzavřením volební místnosti, a to za situace, kdy porušení zákona dosáhne takové intenzity a rozsahu, že je způsobilé mít vliv na výsledek hlasování. Výsledkem hlasování je projev vůle voličů, který je vyjádřen konkrétní úpravou hlasovacích lístků a jejich odevzdáním zákonem stanovenými způsoby.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí v ust. § 3 odst. 3, odst. 4 stanovuje, že konají-li se volby do zastupitelstev obcí ve 2 dnech, jsou jimi pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování a nové volby se konají v jednom dni. Hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, pokud v zákoně není stanoveno jinak.

K zajištění svobody projevu vůle voliče při hlasování zákonodárce v ust. § 30 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí stanovil, že v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. Odst. 3 pak výslovně zakazuje ve dny voleb volební agitaci a propagaci pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Navrhovatel spatřoval nedovolenou volební agitaci v den voleb v bezprostřední blízkosti v tom, že před volebními místnostmi byla voličům nabízena za odevzdání konkrétním způsobem předem upraveného hlasovacího lístku finanční odměna. Za účelem objasnění skutkového stavu si soud vyžádal vyjádření novináře Kadaňských novin pana V.V., vyjádření pana F.Š. a vyjádření pana L.K., které označil navrhovatel jako osoby, které jeho tvrzení mohou dosvědčit, dále si vyžádal zprávu Policie ČR o průběhu voleb v Kadani a záznamy z kamer Městské policie v Kadani.

V úředním záznamu Policie ČR vyhotoveném inspektorem praporčíkem Slavomírem Beránkem č.j. KRPU-27647-2/TČ-2010-040374 je mimo jiné uvedeno následující. Dne 15.10.2010 kolem 15 hodiny pozorovala hlídka policie za areálem Slovan osobní vozidlo značky Škoda Octavia 1Z, RZ „X“. Ve vozidle seděli dva romové pan M.T. a pan M.H.. V okolí vozidla postávali další dospělí romové společně s dětmi. Těchto osob v okolí auta bylo asi 10 a to muži i ženy. Romové v okolí vozidla drželi v rukou volební obálky. V 16:14 hodin hlídka policie osádku uvedeného vozu zkontrolovala. Na otázku, proč setrvávají na místě již minimálně od 15 hodin, shodně uvedli, že po dvaceti letech je navrhován jako kandidát za Občanskou demokratickou stranu romský kandidát – pan R.T.. Romové, kteří za nimi chodí, se ptají, jak mají volit pana T. a, protože je taky rom a zaměstnává ve své firmě hlavně romy. Proto v okolí vozu postávali romové. Pouze se dotazovaly, jak volit. Údajně někteří z nich byli Pokračování

15A 91/2010
6

u voleb prvně a nevěděli, jak zvolit svého kandidáta. Osádka vozu se jim jen snaží poradit, aby jejich hlas dostal jimi zvolený kandidát. Na otázku, zda to dělají za úplatu nebo za protislužbu odpověděli, že v žádném případě. Oba jsou zaměstnanci pana R.T. a podíleli se i na volebním mítinku Občanské demokratické strany. Dále hlídka konstatovala, že při kontrole vozidla viděli odkládací prostory v prostoru řidiče i spolujezdce, ale nikde nebyly zpozorovány světle modré obálky či volební lístky. V úředním záznamu Policie ČR vyhotoveném praporčíkem D. a praporčíkem Štruncem č.j. KRPU-27647-4/TČ-2010-040374 je uvedeno, že v 18:10 v ulici Chomutovská stála skupinka 15 romů na chodníku u restaurace Slovan. Po průjezdu osobního automobilu Škoda Octavia RZ „X“, které zamířilo na parkoviště za restaurací Slovan, se skupinka romů vydala směrem za Slovan. Po příjezdu hlídky na parkoviště zde byl zaparkovaný výše uvedený osobní automobil. Ve vozidle se nikdo nenacházel a skupinka romů byla rozptýlena. Kontrolou blízkého okolí nebyla nalezena a kontrolována žádná osoba, která by rozdávala volební lístky. Dále v 18:20 stál další hlouček romů před domem 1267 u osobního automobilu Škoda Octavia RZ „X“. Ve vozidle nebyla žádná osoba a nikdo rovněž nerozdával volební lístky. Z ostatních úředních záznamů ze dnů voleb vyplývá, že v ulicích města byl klid a pořádek a nikde nedocházelo ke shromažďování romů.

Pan Václav Vlasák ve svém vyjádření uvedl, že dne 15.10.2010 navštívil volební okrsek č. 1, kde přibližně od 14 do 15 hodin prováděl fotodokumentaci pro Kadaňské noviny. V uvedené době nezaznamenal žádné skutečnosti, které uvádí navrhovatel ve svém návrhu, a to jak ve volební místnosti, tak v jejím okolí. Ke svému vyjádření připojil pan Vlasák i pořízenou fotodokumentaci.

Pan F.Š. ve svém vyjádření uvedl, že byl velice překvapen množstvím lidí, kteří přišli k volbám. V několika předchozích volbách byl členem volební komise a proto má přehled o obvyklém množství voličů, kteří se v daném volebním okrsku dostavují k volbám. Mnoho lidí bylo dle jeho názoru volit poprvé. Na jeho dotaz mu jeden muž odpověděl, že je jeho chyba, že již byl volit, neboť kdyby šel s ním, tak by dostal vyplněný hlasovací lístek a finanční odměnu za hlasování pro Občanskou demokratickou stranu. Také další osoby, které od vidění zná, mu potvrdily, že za volbu Občanské demokratické strany dostávají odměnu 200-300,- Kč. Viděl několik desítek shromážděných osob, jak jsou směřovány k černému automobilu, který byl zaparkován poblíž, a zde jim byly vydávány upravené hlasovací lístky, popřípadě upravovány jejich vlastní. Následně byli všichni směrováni do volebních místností, aby tyto lístky odevzdali. Toto konání sledoval asi jeden a půl hodiny.

Pan L.K. ve svém vyjádření uvedl, že v pátek 15.10.2010 v době mezi 19. a 20. hodinou stál společně se dvěma kamarády před vchodem do 2. základní školy v Kadani, kde bylo sídlo volebních okrsků č. 9 a 10. V té době přijelo tmavé auto s registrační značkou „X“. Řidič se zeptal, zda jsou místní a po souhlasné odpovědi vyndal hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva, kde byla zaškrtnuta Občanská demokratická strana. Tyto lístky jim dal, aby je odevzdali. Za to obdrželi do řidiče vozu odměnu 200,- Kč. Kamarádi mu sdělili, že řidič toho vozu se jmenuje T. Dále uvedl, že podobné jednání zaznamenal i v jiných částech Kadaně. Například před volebním okrskem č. 11 rozdávala vyplněné hlasovací lístky společně s odměnou dívka, křestním jménem E. Chlubila se, že ji najal pan T. Jednomu z jeho známých dokonce volala telefonem, aby přišel volit, že za to dostane peněžní odměnu. Také někteří jeho známí říkali, že byli tímto způsobem v pátek 15. října osloveni. Pokračování

15A 91/2010
7

Jak již bylo výše uvedeno, ustanovení § 30 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí zakazuje v den voleb volební agitaci a propagaci pro volební strany a nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. Pro to, aby soud mohl náležitě posoudit skutkový stav ve vztahu k citovanému ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, je nejprve nutné vyložit neurčitý právní pojem „v bezprostředním okolí“. V daném případě nelze z podstaty věci vyložit tento pojem v absolutním měřítku vymezením pomyslného kruhu o určitém průměru. Je totiž nutno při vymezení tohoto neurčitého právního pojmu vycházet ze smyslu uvedeného ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Smyslem uvedeného zákazu je jednoznačně zajistit nestranný přístup k voličům ze strany volební komise a zároveň zajistit voličům možnost svobodného a nerušeného projevu vůle bez působení vnějších vlivů při samotném aktu hlasování. Za bezprostřední okolí objektu, v němž je umístěna volební místnost, je tedy nutno považovat takový prostor, kterým nutně musí projít každý volič směřující do objektu, v němž je umístěna daná konkrétní volební místnost. Tuto definici bezprostředního okolí je pak nutno aplikovat na místní poměry každé konkrétní volební místnosti.

Ve svém návrhu ve znění jeho doplnění ze dne 26.10.2010 navrhovatel napadal průběh hlasování ve volebních okrscích číslo 1, 2, 3, 9, 10 a 11. Soud měl k dispozici záznamy z kamerového systému Městské polici Kadaň z kamer, které monitorovaly v době voleb okolí volebních místností č. 1, 2, 3 a 11. Na záběrech z těchto kamer není patrné žádné shromažďování většího počtu obyvatel v blízkosti uvedených volebních místností. Záběry pouze dokládají běžný provoz na přilehlých komunikacích. Záběry z kamerového systému městské policie tedy žádným způsobem nepotvrzují tvrzení navrhovatele obsažená v jeho podání. Rovněž novinář pan Václav Vlasák výslovně uvedl, že při návštěvě volebního okrsku č. 1 nezaznamenal žádné skutečnosti popisované navrhovatelem. Z předložené fotodokumentace pořízené ve volební místnosti panem Václavem Vlasákem vyplývá, že v některých okamžicích došlo k příchodu většího počtu voličů ve stejný okamžik, ovšem z této skutečnosti nelze žádným způsobem dovodit, že docházelo v bezprostředním okolí budovy, v níž byla volební místnost, k nezákonné agitaci v průběhu voleb. Z výše citované správy Policie ČR pak dle soudu vyplývá, že za areálem restaurace Slovan docházelo ze strany konkrétních osob – M.T. a M.H., k volební agitaci ve prospěch Občanské demokratické strany. Poučování voličů jak volit určitou konkrétní stranu totiž je nutno považovat za volební agitaci. S tímto závěrem koresponduje i vyjádření pana F.Š., že z černého automobilu zaparkovaného poblíž byly vydávány voličům upravené hlasovací lístky, popřípadě upravovány jejich vlastní a voliči byli následně nasměrováni do volební místnosti, aby tyto lístky odevzdali. Ze záznamů policie je jednoznačně patrno, že k uvedené činnosti docházelo v ulici za areálem restaurace Slovan. Z mapových podkladů dodaných spolu se zprávou Policií ČR jednoznačně vyplývá, že tato komunikace je svojí podstatou obslužnou komunikací pro uvedenou restauraci a slouží k přístupu k mateřské školce. Místo je vzdáleno vzdušnou čarou od objektů, v nichž se nacházely volební místnosti č. 1, 2 a 3 přibližně 150 m a nenachází se ani v přímé viditelnosti těchto objektů, neboť jej od nich odděluje právě areál restaurace Slovan. Soud tedy jednoznačně musí konstatovat, že místo, na němž dle záznamů policie mělo docházet ke sporné činnosti panů T. a H., není možné ve smyslu výše uvedeného vymezení pojmu „bezprostřední okolí“ považovat za bezprostřední okolí budov, ve kterých se nacházely volební místnosti volebních okrsků č. 1, 2 a 3. Ve vztahu k průběhu hlasování ve volebních okrscích č. 9 a 10 se vyjadřoval pan L.K. Volební místnosti pro tyto okrsky byly umístěny v 2. základní škole v ulici Pionýrů 1102. Pan K. uvedl, že byl s volební agitací osloven před vchodem do 2. základní školy s tím, že přímo Pokračování

15A 91/2010
8

on za odevzdání předvyplněného hlasovacího lístku obdržel odměnu 200,- Kč. Pan F.K. má trvalé bydliště na adrese K. J. 1064, K. Číslo popisné 1064 v ulici K. J. však spadá dle vyjádření Městského úřadu Kadaň pod volbení okrsek č. 11, který je vzdálen od volebních místností okrsků č. 9 a 10 přibližně 1 km. Tato skutečnost značně znevěrohodňuje tvrzení pana F.K. ve vztahu k uskutečnění volební agitace v bezprostředním okolí budov, v nichž jsou umístěny volební místnosti pro volební okrsky č. 9 a 10. Ve vztahu k průběhu hlasování ve volebním okrsku č. 11 tvrdí, že před tímto volebním okrskem rozdávala vyplněné hlasovací lístky nějaká dívka. Není schopen kromě křestního jména tuto dívku blíže identifikovat a rovněž blíže neurčuje místo, kde k činnosti dívky mělo docházet. Vzhledem ke skutečnosti, že budova, v níž byla umístěna volební místnost volebního okrsku č. 11, se nachází na náměstí, je tvrzení „před volebním okrskem“ dle názoru soudu značně širším pojmem, než pojem „bezprostřední okolí“ ve smyslu jeho vymezení, ke kterému dospěl soud výše. K tvrzenému doprovázení voličů do volebních místností soud uvádí, že kromě navrhovatele tuto skutečnost nezmínil žádný ze subjektů, které se kpodanému návrhu vyjadřovaly. Toto tvrzení tedy soud nemůže považovat za doložené. Rovněž toto tvrzení nedokládají ani záběry z kamerového systému městské policie. Na okraj soud uvádí, že dle § 35 zákona o volbách do zastupitelstev obcí odpovídá za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí předseda okrskové volební komise a jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. Pokud některý z občanů měl poznatky o porušování pořádku v bezprostředním okolí volebních místností, měl se tedy obrátit na příslušného předsedu okrskové volební komise, který mohl zjednat nápravu. Z volební dokumentace předložené na žádost soudu Městským úřadem Kadaň (zejména zápisů o průběhu a výsledku hlasování ve volebních okrscích č. 1, 2, 3, 9, 10 a 11) jednoznačně vyplývá, že při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly okrskovým volebním komisím podány žádné stížnosti ani oznámení. Soud rovněž poznamenává, že vyšší účast ve volbách ze strany romského etnika ještě neprokazuje nepovolenou agitaci v bezprostředním okolí budovy, v níž je umístěna volební místnost. Tato skutečnost mohla být důsledkem toho, že na kandidátce Občanské demokratické strany byl mezi romy známý zástupce jejich etnika či důsledkem zákonem nezakázané volební agitace, která, jak již bylo výše uvedeno, je v den voleb zakázaná pouze v budově, v níž se nachází volební místnost a jejím bezprostředním okolí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl soud k závěru, že nebylo jednoznačně doloženo, že by v den voleb docházelo v bezprostředním okolí budov, v nichž byly umístěny volební místnosti pro volební okrsky č. 1, 2, 3, 9, 10 a 11 k volební agitaci a propagaci pro volební strany a nezávislé kandidáty. Z podkladů předložených soudu vyplývá, že v době voleb zřejmě docházelo k určité agitaci ve prospěch konkrétní volební strany, ovšem dle soudu v rozsahu, který nepřekročil zákonodárcem velice benevolentně nastavené hranice. Při posouzení návrhu na rozhodnutí o neplatnosti hlasování musí předmětnou věc posoudit soud výhradně ze zákonem stanovených hledisek a jednoznačně doložených faktů a nemůže zohlednit případný morální aspekt celé situace. Po zvážení veškerých zjištěných skutečností soud neshledal důvody k rozhodnutí o neplatnosti hlasování v předmětných okrscích ve volbách do zastupitelstva Města Kadaň konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 a proto tento návrh ve výroku ad II. zamítl. Pokračování

15A 91/2010
9

V souladu s ust. § 90 odst. 3 s.ř.s. o návrhu navrhovatelů rozhodl usnesením ve dvacetidenní lhůtě od jeho doručení, a to bez nařízení jednání, neboť dle názoru soudu nebylo zapotřebí provádět další dokazování výslechy účastníků či svědků.

Současně soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť podle ust. § 93 odst. 4 s.ř.s. v soudnictví ve věcech volebních takové právo účastníkům nepřísluší.

Usnesení nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou podle § 104 odst. 1 s.ř.s. opravné prostředky

přípustné.

V Ústí nad Labem dne 4. listopadu 2010

JUDr. Dagmar Štullerová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru