Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 74/2019 - 54Rozsudek KSUL ze dne 26.05.2020

Prejudikatura

9 As 90/2008 - 70


přidejte vlastní popisek

15 A 74/2019-54

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D., a soudců JUDr. Jakuba Kroupy a JUDr. Martiny Vernerové ve věci

žalobce: P. P., narozený „X“,

bytem „X“,
zastoupený Mgr. Václavem Voříškem, advokátem,
se sídlem Ledčická 649/15, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry,

proti žalovanému: Magistrát města Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most 1,
zastoupený JUDr. Tomášem Kindlem, advokátem,
se sídlem Blatenská 3218/83, 430 01 Chomutov,

v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného,

takto:

I. Žalovanému se přikazuje, aby odstranil z registru řidičů z evidenční karty žalobce záznam provedený na základě příkazu Městského úřadu Louny ze dne 29. 11. 2018, č. j. MULNCJ 89705/2018, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 12 200 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobce u zdejšího soudu v zákonem stanovené lhůtě podal prostřednictvím svého právního zástupce žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného Magistrátu města Most, kterou se domáhal, aby soud rozsudkem vyslovil, že žalovanému se přikazuje, aby do 7 dnů od právní moci tohoto rozsudku odstranil z registru řidičů z evidenční karty žalobce záznam údajného přestupku žalobce ze dne 11. 10. 2018 a za něj uložené sankce, tj. zákaz řízení motorových vozidel na 6 měsíců od 15. 12. 2018 do 15. 6. 2019 a pokuta 5 000 Kč, provedený na základě příkazu Městského úřadu Louny ze dne

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

29. 11. 2018, č. j. MULNCJ 89705/2018 s chybně vyznačenou doložkou právní moci ke dni 15. 12. 2018. V případě, že žalovaný v průběhu soudního řízení od nezákonného zásahu upustí, pak se žalobce domáhal vyslovení, že zásah žalovaného vůči žalobci, spočívající v evidenci údajného přestupku žalobce ze dne 11. 10. 2018 a za něj uložené sankce, tj. zákaz řízení motorových vozidel na 6 měsíců od 15. 12. 2018 do 15. 6. 2019 a pokuta 5 000 Kč, provedený na základě příkazu Městského úřadu Louny ze dne 29. 11. 2018, č. j. MULNCJ 89705/2018 s chybně vyznačenou doložkou právní moci ke dni 15. 12. 2018, byl nezákonný. Současně se žalobce domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost nahradit mu náklady soudního řízení.

Žaloba

2. V žalobě žalobce uvedl, že veřejná správa uchovává nepravdivé údaje v registru řidičů o tom, že se dne 11. 10. 2018 dopustil přestupku, za nějž mu byl uložen zákaz řízení motorových vozidel od 15. 12. 2018 do 15. 6. 2019 a pokuta ve výši 5 000 Kč. Trval na tom, že podkladové rozhodnutí k předmětným záznamům, a to příkaz Městského úřadu Louny (dále jen „městský úřad“) ze dne 29. 11. 2018, č. j. MULNCJ 89705/2018 (dále jen „příkaz“), dosud nenabyl právní moci, neboť proti němu podal dne 14. 12. 2018 řádný odpor. Městský úřad však i přes tuto skutečnost vyznačil na příkazu doložku právní moci, a to ke dni 15. 12. 2018. Doplnil, že příkaz mu byl doručen dne 6. 12. 2018 a poslední den osmidenní lhůty k podání odporu připadl na den 14. 12. 2018. Téhož dne podal prostřednictvím zvoleného zmocněnce, P. K., odpor prostřednictví e-mailové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu, který dne 17. 12. 2018 potvrdil zasláním odporu totožného znění se zaručeným elektronickým podpisem. Evidence údajného přestupku v evidenci řidičů je podle žalobce neoprávněná a v rozporu se zásadou presumpce neviny zakotvené v čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Rovněž je v rozporu s čl. 5 odst. 1 písm. d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), neboť v informačním systému veřejné správy mají záznamy odpovídat skutečnosti. Podotkl, že z opatrnosti neřídí motorová vozidla, jelikož při silniční kontrole by na něho mohlo být nahlíženo jako na osobu páchající trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí.

3. Žalobce dále odkázal na judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle které je evidování nepřesných a nepravdivých údajů v registru řidičů nezákonným zásahem. Připomněl, že vyznačení doložky právní moci na rozhodnutí se vztahuje presumpce správnosti, kterou může dle závěru uvedeného v usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2018, č. j. 45 A 99/2017-48, vyvrátit. Doplnil však, že podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2018, č. j. 2 As 141/2015-38, se nelze bránit pouzeproti samotné doložce právní moci. Přípustnost a včasnost žaloby dovodil z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2015, č. j. 1 As 151/2014-23.

4. Závěrem uvedl, že nesouhlasí se zveřejněním rozhodnutí v jeho věci na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu způsobem, aby v něm bylo uvedeno jeho jméno, příjmení nebo iniciály, rovněž tak jméno, příjmení, iniciály či sídlo zástupce žalobce, a to s odkazem na právo na ochranu soukromí a právo na informační sebeurčení. Rovněž uvedl, že Nejvyšší správní soud prolamuje právo na soukromí účastníků řízení a advokátů vlastní Směrnicí č. 3/2017, Kancelářským a spisovým řádem Nejvyššího správního soudu (ust. § 130 odst. 1), což je chybný postup, který nemá oporu v zákonech, a v případě, že si to právní zástupci a advokáti nepřejí, neměli by být jejich jména, příjmení a sídla na webu Nejvyššího správního soudu zveřejňována v souvislosti s konkrétními kauzami. Zveřejňování osobních údajů vnímají jako nevhodné a obtěžující, neboť ze zveřejněných rozhodnutí je dohledatelné, kdy a kde advokát byl, tj. časový přehled pracovního programu advokáta, včetně města a soudu, u kterého se advokát nacházel.

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

Vyjádření žalovaného k žalobě

5. Žalovaný k výzvě soudu předložil příslušný spisový materiál spolu s písemným vyjádřením k žalobě, v němž navrhl její zamítnutí, neboť ji shledává nedůvodnou.

6. K věci žalovaný uvedl, že žalobce podal žalobu a současně téhož dne (pozn. soudu žaloba byla podána dne 12. 4. 2019 a námitky proti provedení záznamu bodů byly podány dne 10. 4. 2019) podal u žalovaného námitky proti provedení záznamu bodů, v němž se domáhal odstranění záznamu bodového hodnocení týkajícího se přestupku ze dne 11. 10. 2018. Podotkl, že je pouze orgán, který vede evidenci přestupků řidiče. Dovodil, že není věcně a místně příslušným orgánem k rozhodování o přestupku, a domníval se, že vhodnějším postupem by bylo podat žádost o výmaz záznamů z evidenční karty řidiče a teprve po případném nepříznivém výsledku pro žalobce, podat žalobu k soudu. Vzhledem ke skutečnosti, že žalobce podal námitky, o kterých nebylo dosud rozhodnuto, považoval podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem za předčasné. Doplnil, že dne 11. 1. 2019 zaslal žalobci sdělení ve věci vyřízení přestupku, a trval na tom, že z příkazu a razítka je zcela zřejmé, že příkaz nabyl právní moci dne 15. 12. 2018 a vykonatelnosti dne 15. 1. 2019, z čehož měl za prokázané, že se přestupek stal, i jaký trest za něj byl uložen.

7. Po obdržení námitek proti provedení záznamu bodů si žalovaný vyžádal správní spis a požádal Městský úřad v Lounech o sdělení k nabytí právní moci příkazu. Městský úřad Louny v odpovědi uvedl, že příkaz nebyl podaným odporem zrušen, neboť odpor podaný prostřednictvím zmocněnce žalobce nesplňoval náležitosti stanovené správním řádem.

Replika žalobce k vyjádření žalovaného

8. V replice k vyjádření žalovanéhožalobce navrhl přerušení řízení do vydání rozhodnutí ve věci žaloby na ochranu proti nečinnosti vedenou u zdejšího soudu pod sp. zn. 15 A 165/2019. Nesouhlasil s předčasností podané žaloby, neboť je nutné rozlišovat mezi evidenční kartou řidič a bodovým hodnocením řidiče, a v této souvislosti opakovaně odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2015, č. j. 1 As 151/2014-23, a dále rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2018, č. j. 11 A 80/2018-22. Zdůraznil, že nemusel vyčkávat do vyřízení podaných námitek, nicméně podotkl, že jeho námitky byly rozhodnutím ze dne 23. 5. 2019, č. j. MmM/057945/2019/OSČ/KB, zamítnuty. Žalobce uvedl, že odpovědnost žalovaného jakožto provozovatele evidenční karty řidiče je ve vztahu k němu objektivní. I za předpokladu, že by nezavinil nesprávnost záznamu v evidenční kartě řidiče, tak je jeho povinností zajistit, aby údaje obsažené v evidenční kartě řidiče byly v souladu s realitou. V této souvislosti žalobce odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2018, č. j. 1 As 68/2018-26. Závěrem žalobce zopakoval, že presumpce správnosti doložky právní moci neznamená, že by správnost doložky právní moci nemohla být vyvrácena.

Posouzení věci soudem

9. O žalobě soud v souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), rozhodl bez jednání, neboť právní zástupce žalovaného s tímto postupem bezpodmínečně souhlasil a právní zástupce žalobce s tímto postupem souhlasil za situace, kdy soud v předmětné věci bude vycházet z toho, že žalobce podal řádný a včasný odpor vůči příkazu Městského úřadu v Lounech ze dne 28. 11. 2018, č. j. MULNCJ 89705/2018, což soud vycházel, jak rozvede níže.

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

10. Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem soud posoudil podle části třetí hlavy druhé třetího dílu s. ř. s. Žalobou na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu se podle ust. § 82 odst. 1 s. ř. s. může každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, domáhat ochrany proti takovému zásahu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný. Podle ust. § 87 odst. 1 s. ř. s. platí, že soud o této žalobě rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí; pokud soud rozhoduje pouze o určení toho, zda zásah byl nezákonný, vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době zásahu. Podle ust. § 87 odst. 2 s. ř. s. platí, že soud rozsudkem určí, že provedený zásah byl nezákonný, a trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování, zakáže správnímu orgánu, aby v porušování žalobcova práva pokračoval, a přikáže, aby, je-li to možné, obnovil stav před zásahem. Žalovaným je pak podle ust. § 83 s. ř. s. správní orgán, který podle žalobního tvrzení zásah provedl.

11. Na tomto místě soud předesílá, že po přezkoumání skutkového a právního stavu platného ke dni vydání tohoto rozsudku, neboť se jednalo o tzv. zásahovou žalobu zápůrčí a tvrzený nezákonný zásah (evidence údajů v registru řidičů) dosud trval, a po prostudování obsahu předložené spisové dokumentace dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

12. Ze správního spisu postoupeného soudu žalovaným byly zjištěny tyto podstatné skutečnosti. Příkazem ze dne 28. 11. 2018, č. j. MULNCJ 89705/2018, uznal Městský úřad Louny žalobce vinným z přestupku dle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), kterého se dopustil z nedbalosti tím, že dne 11. 10. 2018 v 16:34 hodin na silnici I. třídy č. 7 u obce Louny ve směru jízdy na Prahu, řídil motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia, reg. zn. „X“, překročil nejvyšší dovolenou rychlost mimo obec 90 km/h, jelikož mu byla silničním radarovým rychloměrem RAMER 10 C naměřena rychlost 145 km/h, po zohlednění ± 3 % mu byla naměřena rychlost 140 km/h, tj. překročil dovolenou rychlost o 50 km/h, čímž porušil ust. § 18 odst. 3 zákona o silničním provozu, za což mu byla uložena pokuta ve výši 5 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 6 měsíců. Příkaz nabyl právní moci dne 15. 12. 2018 a stal se vykonatelným dne 15. 1. 2019. Příkaz byl Městským úřadem Louny vypraven dne 29. 11. 2018 a žalobci byl doručen dne 6. 12. 2018. Dne 14. 12. 2018 žalobce podal prostřednictvím P. K. jakožto svého tehdejšího zmocněnce proti tomuto příkazu odpor, a to datovou zprávou bez zaručeného elektronického podpisu. Dané podání ze dne 14. 12. 2018 bylo P. K. posléze dne 17. 12. 2018 ve smyslu ust. § 37 odst. 4 správního řádu potvrzováno odesláním datové zprávy, která jako taková byla opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Městský úřad Louny vyzval žalobce dne 21. 12. 2018 podle ust. § 37 odst. 3 správního řádu k doplnění řádně podepsané plné moci k zastupování žalobcem osobou v podobě P. K., kterou adresoval žalobci a rovněž i zmíněnému P. K. Ten na tuto výzvu včasně reagoval zasláním řádně podepsané plné moci dne 4. 1. 2019.

13. Podle ust. § 120 odst. 2 zákona o silničním provozu platí, že záznamy o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, záznamy o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti a záznamy o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem nebo správním orgánem se do registru řidičů zapisují až po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí. Příslušná rozhodnutí uvedená v předchozí větě jsou orgány, které je vydaly, povinny zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana.

14. Soud se nejprve zabýval otázkou přípustnosti žaloby, neboť žalovaný tvrdil, že se nemohl dopustit žádného nezákonného zásahu, jelikož pouze plnil povinnost stanovenou právním předpisem.

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

15. Otázka, zda jsou údaje o přestupku žalobce ze dne 11. 10. 2018 v registru řidičů samy o sobě pojmově způsobilé zasáhnout do práv žalobce, je pro rozhodnutí o žalobě zcela zásadní. Pokud by zápis v registru řidičů k zásahu do práv žalobce nebyl vůbec způsobilý, je zřejmé, že by žaloba nemohla být v tomto bodě úspěšná, neboť by nebyla splněna jedna z podmínek dle ust. § 82 a násl. s. ř. s. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2015, č. j. 1 As 151/2014-13 (dostupný na www.nssoud.cz) platí, že: „Zásah, spočívající ve stavu evidence v registru řidičů, uvádějící k osobě stěžovatele údaje o přestupcích jím spáchaných a o pokutách za tyto přestupky uložených, je zásahem trvajícím po celou dobu, kdy tyto údaje jsou součástí evidence. Lhůta pro podání žaloby proti tomuto zásahu podle § 84 odst. 1 s. ř. s. neuplyne, dokud zásah trvá.“ Zápis údajů v registru řidičů je tedy podle judikatury Nejvyššího správního soudu způsobilý zasáhnout do práv žalobce, a tedy je možné proti tomuto zásahu podat žalobu na ochranu před nezákonným zásahem.

16. Pro úplnost soud dodává, že podle nálezu Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2004, sp. zn. II. ÚS 599/02, je původcem zásahu ten orgán veřejné moci, který údaj do příslušného informačního systému zanese. Na názor Ústavního soudu myšlenkově navázal Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 30. 8. 2018, č. j. 1 As 68/2018-26 (dostupný na www.nssoud.cz), v němž konstatoval že: „Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vede registr řidičů, je správním orgánem odpovědným za zásah do práv osoby, k níž jsou či byly v tomto registru vedeny nesprávné údaje. Je odpovědný za vedení registru řidičů a za správnost údajů zaznamenaných v této evidenci i v případech, kdy rozhodnutí, na jejichž základě byly tyto záznamy učiněny, byla zrušena.“ V předmětném případě se jedná o Magistrát města Most (žalovaného), který údaje do registru řidičů zanesl.

17. Žalobce v podané žalobě namítal, že příkaz doposud nenabyl právní moci, neboť proti němu podal řádně a včas odpor, přičemž současně se žalobou na ochranu před nezákonným zásahem podal žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, jelikož o podaném odporu nebylo dosud správním orgánem rozhodnuto.

18. Otázka, zda žalobce podal řádný a včasný odpor, nemůže být řešena v žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, nýbrž v žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2009, č. j. 9 As 90/2008-70, který je dostupný na www.nssoud.cz, či nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1829/13). Z uvedené judikatury vyplývá, že skutečnost, zda žalobce podal řádně a včas odpor, nelze zkoumat v řízení na ochranu před nezákonným zásahem, tedy v tomto řízení, neboť zásahová žaloba je s ohledem na svou povahu subsidiární k žalobě na ochranu proti nečinnosti, a proto je přípustná teprve tehdy, pokud nečinnostní žaloba nepřichází v úvahu. Otázka, zda žalobce podal řádný a včasný odpor, tak má být (měla být) řešena v žalobě proti nezákonnému zásahu, kterou se lze bránit proti nečinnosti s vydáním rozhodnutí ve věci samé.

19. Žalobce skutečně žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podal, krajský soud ji zaevidoval pod sp. zn. 15 A 165/2019 a rozsudkem ze dne 25. 5. 2020, č. j. 15 A 165/2019-38, který nabyl právní moci téhož dne, žalobě vyhověl, tj. mj. judikoval, že odpor byl žalobcem podán řádně a včas, na základě čehož Městský úřad Louny měl vydat meritorní rozhodnutí, což ve výsledku se promítlo do meritorního výroku daného rozsudku, v němž bylo uloženo dotyčnému správnímu orgánu vydat meritorní rozhodnutí o přestupku ve stanovené lhůtě.

20. Vzhledem k tomu, že žalobě žalobce na ochranu proti nečinnosti správního orgánu bylo pravomocným rozsudkem zdejšího soudu vyhověno, tak soudu nezbylo než v předmětném řízení vycházet ze skutečnosti, že proti příkazu Městského úřadu Louny byl podán odpor a příkaz nenabyl právní moci a vykonatelnosti.

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

21. Za této situace nepostupoval žalovaný v souladu s ust. § 120 odst. 2 zákona o silničním provozu, když do registru řidičů zanesl údaje o spáchaném přestupku a výši trestu vyplývající z „pravomocného“ příkazu. Proto se zanesením těchto údajů žalovaný dopustil neoprávněného zásahu do práv žalobce.

22. K závěrečnému nesouhlasu ohledně zveřejňování a anonymizace osobních údajů žalobce a jeho zástupce soud konstatuje, že tento není v nyní projednávané věci relevantní a soud se jím nikterak nezabýval, avšak k této problematice již existuje judikatura, srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2019, č. j. 9 As 429/2018-35.

23. Za daného skutkového stavu a výše nastíněné judikatury Nejvyššího správního soudu nezbylo než uzavřít, že žalovaný nesplnil svou povinnost danou zákonem o silničním provozu, když do registru řidičů zanesl údaje o spáchaném přestupku žalobcem, včetně výše trestu, který mu byl za toto jednání uložen, ačkoliv tomu tak nebylo. Z tohoto důvodu soud shledal, že se uvedením údajů do registru řidičů, žalovaný dopustil nezákonného zásahu vůči žalobci. Proto soud vyhodnotil žalobu důvodnou a ve výroku I. rozsudku podle ust. § 87 odst. 2 s. ř. s. žalovanému přikázal, aby odstranil z registru řidičů z evidenční karty žalobce záznam provedený na základě příkazu Městského úřadu Louny ze dne 29. 11. 2018, č. j. MULNCJ 89705/2018, neboť tento záznam představuje nepřípustný zásah do veřejných subjektivních práv žalobce.

24. Žalobce měl ve věci úspěch, a soud proto žalovanému ve výroku II. rozsudku uložil zaplatit mu do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku náhradu nákladů řízení o předmětné žalobě ve výši 12 200 Kč. Tato částka se skládá z částky 2 000 Kč za zaplacený soudní poplatek; dále z částky 9 300 Kč za 3 úkony právní služby právního zástupce žalobce, Mgr. Václava Voříška, po 3 100 Kč dle ust. § 7, § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb [převzetí a příprava zastoupení – ust. § 11 odst. 1 písm. a), sepis žaloby – ust. § 11 odst. 1 písm. d), sepis repliky k vyjádření žalovaného – ust. § 11 odst. 1 písm. d)]; a dále z částky 900 Kč za 3 s tím související náhrady hotových výdajů po 300 Kč dle ust. § 13 odst. 1, 3 citované vyhlášky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

Ústí nad Labem 26. května 2020

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru