Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 68/2011 - 34Usnesení KSUL ze dne 09.11.2011

Prejudikatura

Na 281/2003 - 9


přidejte vlastní popisek

15A 68/2011-34

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: J. K., starší „X“, proti žalovanému: Město Roudnice nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem, v řízení o žalobě na určení vlastnictví,

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u zdejšího soudu domáhal určení, že spoluvlastnický podíl kotelny s kotlem a příslušenstvím, jako a) nenosné vodorovné konstrukce (podlaha včetně podl. krytiny), b) nenosné svislé konstrukce (bytové příčky), c) vstupní dveře a vnitřní dveře včetně zárubní a okna včetně okenních rámů příslušejících k jednotce, d) veškeré vnitřní potrubní instalace v jednotce, tj. potrubní instalace vody za odbočnými ventily stoupacích vedení včetně všech zařizovacích předmětů, potrubní vedení odpadní vody od zaústění do stoupacího vedení, porubní vedení plynu od hl. uzávěru pro jednotku, e) vnitřní el. rozvody včetně zakončení (osv. tělesa, zásuvky, vypínače) včetně hlavního el. jističe pro jednotku a rozvaděče el. proudu, f) technologické zařízení plynové kotelny, vymezené jako samostatná jednotka č. 1538/301 v budově Švermova čp. 1538 Roudnice nad Labem a spoluvlastnický podíl na pozemcích parc. č. 1337/76, zast. pl., parc. č. 1337/75, zast. pl., parc. č. 1337/105, manipulační plocha, parc. č. 1337/127, manipulační plocha mají všechny bytové jednotky v počtu 12 bytových jednotek číslovaných 1538/1 až 1538/6, 1539/1 až 1539/6.

Současně se žalobce domáhal vydání předběžného opatření ochrany kotelny s kotlem a příslušenstvím veškerého technologického vybavení kotelny a spoluvlastnických částí domu a pozemku parc. č. 1337/105, manipulační plocha, parc. č. 1337/127, manipulační plocha před prodejem, odmontováním nebo jinou manipulací vedoucí ke znehodnocení.

Podle § 2 zák. č. 150/2002 Sb, soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), správní soudnictví poskytuje ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob. Veřejná Pokračování

15A 68/2011

subjektivní práva jsou taková práva, která mají osoby ve vztazích vůči státu, jako právnické osobě, a jiným subjektům veřejné správy, tj. fyzické a právnické osoby, o nichž tak stanoví ústava nebo zákon. Podle § 4 odst. 1 s.ř.s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, dále rozhodují o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu a o kompetenčních žalobách. Dále ve správním soudnictví dle § 4 odst. 2 s.ř.s. soudy rozhodují ve věcech volebních a věcech místního referenda, ve věcech politických stran a politických hnutí a o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem.

V daném konkrétním případě se ovšem žalobce domáhá na soudu jednoznačně určení vlastnického práva ke konkrétní věci. Evidentně se dle obsahu žaloby i samotného petitu jedná o žalobu ve smyslu § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“), kterou se žalobce domáhá určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není.

Podle § 46 odst. 2 s.ř.s. soud usnesením návrh odmítne, jestliže se navrhovatel domáhá rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení.

Již výše bylo zmíněno, že v daném konkrétním případě se žalobce svou žalobou domáhá určení vlastnického práva ke konkrétní v petitu specifikované věci. Jedná se tedy evidentně o věc soukromoprávní. K dalšímu jednání o žalobě tak zdejší krajský soud ve správním soudnictví nemá pravomoc, jelikož se jedná o věc podřaditelnou pod ust. § 7 odst. 1 o.s.ř., v níž je dána v nalézacím občanském soudním řízení věcná příslušnost okresního soudu.

Z důvodů shora uvedených soud žalobu podle § 46 odst. 2 s.ř.s. ve výroku I. usnesení odmítl.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. ve výroku II. usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. O soudním poplatku nebylo rozhodováno, neboť v dané věci nebyl soudní poplatek uhrazen.

Poučení: Žalobce může ve sporné věci podat žalobu u Okresního soudu v Litoměřicích v rámci občanského soudního řízení do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení. Jestliže tak žalobce v této lhůtě učiní, platí, že občanské soudní řízení o takové žalobě bylo zahájeno dnem, kdy takový návrh došel soudu ve správním soudnictví.

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

Pokračování

15A 68/2011

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podání kasační stížnosti nestaví běh případné lhůty pro podání žaloby dle občanského soudního řádu.

V Ústí nad Labem dne 9. listopadu 2011

JUDr. Markéta Lehká. Ph. D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru