Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 66/2015 - 71Usnesení KSUL ze dne 18.09.2017

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

15A 66/2015-71

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: M. K., nar. „X“, bytem „X“, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem v Praze 4, ul. Na Zlatnici č. p. 301/2, PSČ 147 00, proti žalovanému: Magistrátu města Mostu, se sídlem v Mostě, ul. Radniční č. p. 1/2, PSČ 434 69, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. V řízení o žalobě a kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu ze dne 26. 8. 2015, č. j. 15A 66/2015 – 46, je žalovaný povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů ve výši 31.535,-Kč do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou včasně podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím svého právního zástupce domáhal uložení povinnosti žalovanému rozhodnout nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku ve věci vedené u žalovaného pod sp. zn. OSČ-Př/112160/3233/2013/DP o přestupku žalobce a zároveň se domáhal i náhrady nákladů soudního řízení.

Předně soud uvádí, že v předmětné věci již jednou rozhodoval, a to rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 8. 2015, č. j. 15A 66/2015 – 46. Tento rozsudek byl ovšem napaden kasační stížností žalobce, přičemž o kasační stížnosti bylo rozhodnuto Nejvyšším správním soudem rozsudkem ze dne 14. 6. 2017, č. j. 5 As 204/2015 - 59, tak, že výše uvedený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem byl zrušen pro nesprávné závěry ohledně náležitého podpisu elektronického podání žalobce ze dne 5. 5. 2014 a věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Dne 22. 8. 2017 prostřednictvím datové schránky soud v dalším řízení obdržel sdělení žalovaného ze dne 21. 8. 2017, jímž soudu oznámil, že vydal dne 16. 8. 2017 rozhodnutí, č. j. MmM/089950/2017, kterým v reakci na závěry obsažené ve shora citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2017 s konečnou platností rozhodl ve věci vedené Pokračování

15A 66/2015

pod sp. zn. OSČ-Př/112160/3233/2013/DP, čili ve věci, ohledně níž se žalobce domáhal v předmětném řízení soudní ochrany před nečinností žalovaného.

Zároveň bylo soudu dne 29. 8. 2017 prostřednictvím datové schránky doručeno sdělení právního zástupce žalobce o tom, že žalovaný vydal dne 16. 8. 2017 rozhodnutí, č. j. MmM/089950/2017, kterým zastavil řízení vedené pod sp. zn. OSČ-Př/112160/3233/2013/DP. V tomto sdělení bylo uvedeno, že žalobce žádá zastavení řízení, neboť po podání předmětné nečinnostní žaloby žalovaný vydal rozhodnutí, jímž řízení o přestupku zastavil. V této souvislosti právní zástupce žalobce současně doplnil, že žalobce uplatňuje právo na náhradu nákladů právního zastoupení, včetně řízení před Nejvyšším správním soudem.

Vzhledem ke skutečnosti, že žalobce podáním ze dne 28. 8. 2017 navrhl soud, aby řízení bylo zastaveno, neboť žalovaný ustal v nepřípustné nečinnosti, přičemž o obsahu tohoto právního jednání nejsou žádné pochybnosti, soud podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. řízení o této žalobě výrokem ad I. usnesení zastavil.

Výrok ad II. usnesení o přiznání práva na náhradu nákladů řízení žalobci má oporu v ust. § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s., podle kterého platí, že vzal-li žalobce podaný návrh zpět pro pozdější chování žalovaného, má žalobce proti žalovanému právo na náhradu nákladů řízení. Z obou shora citovaných listin, tedy rozhodnutí o zastavení přestupkového řízení ze dne 16. 8. 2017 a také z podání žalobce ze dne 28. 8. 2017 požadujícího zastavení řízení vyplývá, že žalovaný ustal v nepřípustné nečinnosti, což potvrdil i žalovaný v podání ze dne 21. 8. 2017 (které bylo soudu doručeno dne 22. 8. 2017). Soud tak nemá pochybnosti o naplnění hypotézy ust. § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s. Soud proto uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení náhradu nákladů řízení ve výši 31.535,-Kč, která se skládá z částky 2.000,-Kč za uhrazený soudní poplatek za žalobu; z částky 5.000,-Kč za uhrazený soudní poplatek za podanou kasační stížnost; z částky 15.500,-Kč za pět úkonů právní služby po 3.100,-Kč podle ust. § 7 ve spojení s ust. § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen „advokátní tarif“), a to: převzetí a příprava zastoupení –ust. § 11 odst. 1 písm. a), podání žaloby, podání kasační stížnosti a podání návrhu na zastavení řízení - vše dle ust. § 11 odst. 1 písm. d), účast na jednání před soudem – ust. § 11 odst. 1 písm. g); z částky 1.500,-Kč za pět režijních paušálů po 300,-Kč podle ust. § 13 odst. 1 a odst. 3 advokátního tarifu; dále z částky 700,-Kč (pozn. soudu – právní zástupce žalobce nesprávně uvedl částku 1.400,-Kč) za 7 půlhodin po 100,-Kč - promeškaný čas dle ust. § 14 odst. 3 advokátního tarifu; částky 2.577,-Kč jako náhrady cestovného za dostavení se k soudnímu jednání konaného dne 26. 8. 2015, a to vše zvýšené o daň z přidané hodnoty ve výši 21% představující částku ve výši 4.258,-Kč.

Jelikož řízení skončilo jeho zastavením po uskutečnění prvního jednání, soud nepostupoval podle ust. § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění po 1. 5. 2015.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Pokračování

15A 66/2015

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 18. září 2017

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: I. T.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru