Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 62/2012 - 45Usnesení KSUL ze dne 17.09.2012

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

15A 62/2012-45

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D., v právní věci žalobce: DPÚK a.s., IČ 25497961, se sídlem Lumiérů 181/41, Praha 5, zastoupeného JUDr. Ilonou Vaněčkovou, advokátkou se sídlem Na Pankráci 404/30a, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 1.000,-Kč. Částka 1.000,-Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 15.6.2012 domáhal vydání rozsudku, kterým by soud uložil žalovanému ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozsudku vydat rozhodnutí ve věci vedené pod sp. zn. 585/DS/2009, v rámci níž se žalobce domáhá vyrovnání finančních břemen způsobených provozováním veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje v období května a června 2006.

Přípisem doručeným soudu dne 30.8.2012 vzal žalobce prostřednictvím právní zástupkyně výslovně tuto žalobu v celém rozsahu zpět, neboť žalovaný vydal předmětné věci rozhodnutí a tím odpadl důvod řízení o předmětné žalobě. Proto soud podle ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), řízení o ní zastavil.

Ve svém přípise právní zástupce žalobce výslovně uvedl, že požaduje, aby soud rozhodl o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. S přihlédnutím k ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a návrhu právního zástupce žalobce soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ust. § 10 odst. 3 věty první zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění po 1. 9. 2011, rozhodl o vrácení soudního poplatku, jenž byl soudu uhrazen ve výši 2.000,-Kč, toliko ve výši 1.000,-Pokračování

15A 62/2012

Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20%, nejméně však o 1.000,-Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 17. září 2012

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru