Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 61/2011 - 16Usnesení KSUL ze dne 17.10.2011

Prejudikatura

Nad 22/2007 - 101

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 170/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

15A 61/2011-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobkyně: A. F., bytem „X“, proti žalovanému: Ministerstvu zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 4, Praha, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1.8.2011, č.j. 54182/2011/PRO,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou u zdejšího soudu domáhá zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, ze dne 17.5.2011, č.j. 1055/SZ/2011-7, jímž byla zrušena registrace žalobkyně jako nestátního zdravotnického zařízení pro nesplnění podmínek podle § 4 odst. 1, § 6 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Žalobkyně však ve své žalobě uvedla, že proti uvedenému rozhodnutí podala odvolání, o němž rozhodovalo Ministerstvo zdravotnictví, jehož rozhodnutí též k žalobě připojila. Soud nemá pochybnosti, že fakticky žalobkyně brojí i proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, neboť to rozhodovalo o její věci posledním stupni a je žalovaným podle § 69 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“).

Podle ust. § 7 odst. 6 věty první s.ř.s. platí, že pokud není soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Tím je podle ust. § 7 odst. 2 s.ř.s. soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

V projednávané věci žalobkyně je patrné, že orgánem, který rozhodoval v posledním stupni je Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem v Praze, Palackého náměstí 4. Sídlo žalovaného se tak nachází v obvodu Městského soudu v Praze. Z této skutečnosti je zřejmé, že právě tento soud je místně příslušný k vyřízení žaloby, neboť v tomto případě žádné zákonné ustanovení nestanoví místní příslušnost odchylně.

Pokračování

15A 61/2011

S ohledem na výše uvedené skutečnosti proto Krajský soud v Ústí nad Labem věc v intencích ust. § 7 odst. 6 s.ř.s. postoupil Městskému soudu v Praze, přičemž tak učinil, aniž by žalobkyni vyzýval k případnému odstranění vad, neboť to v daném případě náleží místně příslušnému soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů 0vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 17.10.2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru