Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 57/2014 - 51Rozsudek KSUL ze dne 15.02.2017

Prejudikatura

9 As 96/2008 - 44

5 As 39/2010 - 76

7 As 94/2012 - 20

5 As 118/2011 - 103

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 As 82/2017

přidejte vlastní popisek

15A 57/2014-59

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl předsedkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D., v právní věci žalobce: A. M., nar. „X“, bytem „X“, zastoupeného JUDr. Petrem Doležalem, advokátem se sídlem Mazovská 476, Praha, proti žalovanému: Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 7. 2014, č. j. 3067/DS/2014, JID: 102962/2014/KUUK/ Bla,

takto:

V rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 2. 2017, č. j. 15 A 57/2014-51, se opravuje část odůvodnění na str. 3, odstavec 5, tak, že správně zní:

„Po přezkoumání skutkového a právního stavu soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.“

Odůvodnění:

Ve věci shora uvedené byl Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 12. 2. 2017, pod sp. zn. 15 A 57/2014, vyhlášen rozsudek, kterým byla ve výroku I. žaloba podaná žalobcem proti rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 17. 7. 2014, č.j. 3067/DS/2014, JID: 102962/2014/KUUK/Bla, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru dopravy a majetku, ze dne 26. 5. 2014, č. j. MM/ODM/RŘ/127199/2013/MoMa-54,

ev. č. 72276/2014, zamítnuta a výrokem II. nebyla žádnému z účastníků přiznána náhrada nákladů řízení.

Na základě podnětu žalovaného Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, soud zjistil, že v písemném vyhotovení rozsudku došlo k písařské chybě v části odůvodnění, neboť na str. 3, odst. 5, bylo na místo žaloba není důvodná chybně uvedeno žaloba je důvodná.

Podle ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., správní řád soudní (dále jen ,,s.ř.s.“), předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

V dané věci nebylo možné vyžádat si stejnopisy rozhodnutí k opravě, neboť byly doručovány prostřednictvím datových zpráv. Soud tak v souladu s ust. § 64 s.ř.s. postupoval podle ust. § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, které uvádí, že není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá předseda senátu opravné usnesení, které doručí účastníkům.

Protože se jedná o zřejmou nesprávnost, patrnou z odůvodnění i z výrokové části zmíněného rozsudku, kde je ve výroku ad I. jednoznačně uvedeno, že se žaloba zamítá a z odůvodnění je jasně patrno, že všechny námitky byly shledány nedůvodnými, byla chyba v části odůvodnění rozsudku opravena tímto opravným usnesením ve smyslu ustanovení § 54 odst. 4 s.ř.s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nelze podat kasační stížnost.

V Ústí nad Labem dne 22. března 2017

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Gabriela Zlatová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru