Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 54/2011 - 25Usnesení KSUL ze dne 17.10.2011

Prejudikatura

3 Azs 206/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
9 As 9/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

15A 54/2011-25

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera, v právní věci žalobkyně: ARET-LP-CZ, s.r.o., IČO 25432214, sídlo Luční 4779, Chomutov, adresa pro doručování U Hačky 4726, Chomutov, zastoupená F. M., proti žalovanému: Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13.11.2006, sp. zn. 68/SČaKŽÚ/164181/2006/Kři,

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou osobně soudu dne 15.8.2011 domáhala zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného. Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“) soud usnesením mimo jiné odmítne žalobu, jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

Jak žalobkyně sama uvádí ve své žalobě, byl na ní usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26.7.2006, č.j. 45 K 61/2002-610, prohlášen konkurs. Nahlédnutím do evidence úpadců a obchodního rejstříku soud zjistil, že usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31.3.2011, č.j. 45 K 61/2002-1110, byl konkurs na majetek žalobkyně zrušen z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů. Dne 17.8.2011 došlo k výmazu žalobkyně z obchodního rejstříku.

Podle § 33 odst. 2 s.ř.s. má způsobilost být účastníkem řízení ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti. Podle § 18 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mají způsobilost mít práva a povinnosti i právnické osoby. Nicméně podle § 20a odst. 2 občanského zákoníku právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Pokračování

15A 54/2011

nebo v jiném zákonem určeném rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak. V daném případě tak došlo po podání žaloby k zániku žalobkyně bez právního nástupce, čímž ztratila způsobilost být účastníkem řízení, neboť od 17.8.2011 již neexistuje. S ohledem na nedostatek způsobilosti žalobkyně být účastníkem řízení, který je neodstranitelný a pro nějž není možno v řízení pokračovat, musel soud žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. odmítnout.

Vedle toho soud připomíná, že žaloba byla podána takřka pět let po vydání napadeného rozhodnutí, ačkoliv podle § 72 odst. 1 s.ř.s. lze podat žalobu pouze do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako pravděpodobné, že i v případě, že by žaloba byla podána existující osobou, byla by podána opožděně.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 17.10.2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru