Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 53/2011 - 17Usnesení KSUL ze dne 09.08.2011

Prejudikatura

2 Afs 187/2004 - 69


přidejte vlastní popisek

15A 53/2011-17

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: M. B., zastoupeného Mgr. Michalem Šimků, advokátem se sídlem Spálená 92/21, Praha 1, proti žalovanému: Městský úřad Vansdorf, Nám. Edvarda Beneše 470, Vansdorf, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26.4.2011, č.j. MUVA 12105/2011,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 24.6.2011 byla zdejšímu soudu doručena žaloba, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 26.4.2011, č.j. MUVA 12105/2011, kterým bylo rozhodnuto, že návrh pana M. B., nar. „X“, bytem „X“, na upuštění od dalšího výkonu sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, který mu byl uložen MěÚ rozhodnutím ze dne 7.4.2010, č.j. MUVA 3055/2010 (188-09/SŘ), na dobu 8 měsíců s účinností od 7.7.2010, se zamítá.

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ve věcech správního soudnictví ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost za toto řízení podáním žaloby. Poplatek ve výši 2 000,- Kč (položka 14a bod 2. písm. a) sazebníku soudních poplatků) byl přitom splatný podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, tudíž byl žalobce prostřednictvím svého právního zástupce soudem vyzván k zaplacení soudního poplatku a zároveň byl upozorněn, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla právnímu zástupci žalobce řádně doručena prostřednictvím datových schránek dne 15.7.2011.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když žalobce ani jeho právní zástupce ve stanovené lhůtě poplatek nezaplatili. Poplatek nebyl zaplacen ani ke dni 9.8.2011.

Pokračování

15A 53/2011

Na základě této skutečnosti soud podle ustanovení § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), a ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li sám stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 9. srpna 2011

JUDr. Markéta Lehká, PhD. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru