Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 51/2010 - 33Usnesení KSUL ze dne 19.01.2011

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

15A 51/2010-33

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Štullerové a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Ivy Kaňákové v právní věci žalobkyně: H.M.,“X“, zast. JUDr. Petrem Hrabákem, advokátem se sídlem ul. K. H. Máchy č.p. 334, 434 01 Most proti žalovanému: Město Úštěk, se sídlem Mírové náměstí 83, 411 54 Úštěk, v řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Částka 1.000,- Kč bude žalobkyni vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se podanou žalobou domáhala vydání rozsudku, podle něhož je žalovaný povinen v přiměřené lhůtě vydat správní rozhodnutí, kterým se Ing. L. K., bytem „X“ uloží vykonat opatření k likvidaci plevele na pozemkových parcelách blíže v žalobě specifikovaných, v obci Úštěk a k. ú. Habřina u Úštěku, zapsaných na listu vlastnictví č. „X“ v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice.

Právní zástupce žalobkyně před začátkem jednání krajského soudu, které se konalo dne 19. 1. 2011, vzal žalobu v celémrozsahuzpět.S ohledem na toto výslovné prohlášení právního zástupce žalobkyně soud v souladu s ust. § 47 písm. a) zák.č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) řízení o podané žalobě zastavil.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. věty první nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Dále soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč v souladu s ust. § 10 odst. 3 zák.č.

549/1991 Sb. o soudních poplatcích v platném znění. Částka 1.000,- Kč bude žalobkyni vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem v obvyklé lhůtě.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 19. ledna 2011

JUDr. Dagmar Štullerová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru