Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 46/2011 - 19Usnesení KSUL ze dne 27.07.2011

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

15A 46/2011-19

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Ivy Kaňákové, v právní věci žalobce: T. H. T., zastoupeného Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, se sídlem Beethovenova 5689, Kord č. 2, Chomutov, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 1 000,-Kč. Částka 1 000,-Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu domáhal, aby byl vydán rozsudek, že žalovaný je povinen vydat meritorní rozhodnutí ve správním řízení o jeho správním vyhoštění, které bylo zahájeno z úřední povinnosti dne 4.5.2009.

Podáním ze dne 19.7.2011, které soudu zaslal právní zástupce žalobce, vzal žalobce výslovně tuto žalobu v celém rozsahu zpět, proto soud podle ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) řízení o ní zastavil.

Z důvodů zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu.

Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ust. § 10 odst. 3 věty první zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku v částce 1 000,-Kč žalobci. V souladu s tímto ustanovením rovněž rozhodl, že poplatek mu bude vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Pokračování

15A 46/2011

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 27. července 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Králová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru