Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 42/2019 - 59Usnesení KSUL ze dne 27.05.2020

Prejudikatura

2 As 11/2005


přidejte vlastní popisek

15 A 42/2019-59

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D., a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D., a JUDr. Martiny Vernerové ve věci

žalobkyně: EUROVINTAGE, s. r. o., IČO: 06 87 48 43,

se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,

proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 11. 2018, č. j. 2375/SCKU/2018-5, JID: 188606/2018/KUUK,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou u zdejšího soudu prostřednictvím datové zprávy dne 9. 3. 2019 ve znění jejího doplnění ze dne 28. 4. 2020 se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 29. 11. 2018, č. j. 2375/SCKU/2018-5, JID: 188606/2018/KUUK, jímž bylo zamítnuto jako opožděné její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Chomutova, Obecní živnostenský úřad, ze dne 26. 9. 2018, sp. zn. SZ MM CH/59337/2018, č. j. MMCH/101681/2018, kterým žalobkyně byla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), neboť jako kontrolovaná osoba neumožnila kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených kontrolním řádem a neposkytla k tomu potřebnou součinnost, tj. neposkytla kontrolujícímu podle ust. § 8 písm. c) kontrolního řádu údaj a dokumenty vztahující se k předmětu kontroly a k její činnosti ve lhůtě do 4. 7. 2018 stanovené žádostí o poskytnutí podkladů ze dne 8. 6. 2018, a to konkrétně, že neposkytla kontrolujícímu účetní knihy a účetní doklady za období od 19. 2. 2018 dosud, dokument o uzavření pracovněprávního vztahu se zaměstnancem M. B. a dalšími zaměstnanci, které zaměstnává, a údaj, zda požadované dokumenty má, či nikoliv, za což byla žalobkyni dle ust. § 15 odst. 2 kontrolního řádu uložena sankce v podobě pokuty ve výši 10 000 Kč a současně jí byla uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč.

2. Předně je nutné uvést, že k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), je legitimován ten, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Podle ust. § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle odst. 4 téhož ustanovení platí, že zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

3. Podle ust. § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Odst. 2 citovaného ustanovení pak stanovuje, že lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

4. Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl návrh podán předčasně nebo opožděně.

5. K výzvě soudu žalovaný předložil relevantní část správního spisu, a to kopii žalobou napadeného rozhodnutí s dokladem o jeho doručení žalobkyni, která ve správním řízení nebyla nikým zastoupena. Na základě toho pak soud mohl náležitě ověřit, kdy začala žalobkyni běžet lhůta pro podání správní žaloby, a následně posoudit, zda byla či nebyla zachována lhůta pro podání správní žaloby, neboť před vlastním meritorním přezkumem žalobou napadeného rozhodnutí je soud vždy povinen zabývat se tím, zda jsou splněny všechny zákonné podmínky pro tento meritorní přezkum, mezi které podmínka podání žaloby v zákonem stanovené lhůtě nepochybně patří.

6. Z obsahu správního spisu soud k otázce dodržení zákonné lhůty k podání správní žaloby zjistil, že žalobou napadené rozhodnutí bylo legitimně doručováno žalobkyni do její datové schránky, přičemž dané rozhodnutí jí bylo doručeno dne 4. 12. 2018, kdy se do datové schránky přihlásila oprávněná osoba ve smyslu ust. § 8 odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a automatické koverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Tento den, tj. 4. 12. 2018, je pak zapotřebí považovat za den oznámení ve smyslu běhu lhůty pro podání správní žaloby podle ust. § 72 odst. 1 s. ř. s.

7. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle měsíců bylo tedy v případě žalobou napadeného rozhodnutí úterý 4. 12. 2018 a dvouměsíční lhůta pro podání správní žaloby tak skončila v pondělí 4. 12. 2018.

8. Z předmětné žaloby ovšem soud zjistil, ostatně jak již bylo poznamenáno shora, že žalobu žalobkyně podala prostřednictvím datové zprávy až dne 9. 3. 2019, když tato skutečnost zjevně vyplývá ze záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Ústí nad Labem.

9. Na základě předloženého dokladu o doručení žalobou napadeného rozhodnutí žalovaného spolu se správním spisem a s ohledem na výše uvedená příslušná ustanovení s. ř. s. tak soudu nezbylo jinak, než učinit závěr, že předmětná žaloba byla podána opožděně, neboť nebyla dodržena zákonem stanovená dvouměsíční lhůta k jejímu podání. Proto soud byl soud nucen v intencích ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. žalobu jako opožděnou ve výroku I. usnesení bez dalšího odmítnout. V této souvislosti soud ještě poznamenává, že opožděnost žaloby vyplývá i z doložky právní moci vyznačené na kopii žalobou napadeného rozhodnutí s datem 4. 12. 2018, které k výzvě soudu předložil žalovaný.

10. V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve výroku II. usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

11. O případném vrácení soudního poplatku žalobkyni soud nerozhodoval, jelikož žalobkyní nebyl dosud uhrazen.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 27. května 2020

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru