Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 41/2011 - 15Usnesení KSUL ze dne 27.07.2011

Prejudikatura

5 Afs 181/2006


přidejte vlastní popisek

15A 41/2011-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Ivy Kaňákové v právní věci žalobce L. D. H., zastoupeného Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, se sídlem Beethovenova 5689 – Kord č. 2, Chomutov, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného podle § 79 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soudní řád správní“), když žalovaný dosud nerozhodl o vyhoštění žalobce. Žalovaný je dle názoru žalobce ve věci nečinný. Žalobce zároveň uvedl, že bezvýsledně vyčerpal prostředky, které stanoví procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu, tedy opatření proti nečinnosti ve smyslu § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podáním, které soudu došlo dne 19. 7. 2011, však žalobce vzal výslovně žalobu zpět. Proto soud podle § 47 písm. a) soudního řádu správního řízení o ní zastavil.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první soudního řádu správního nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Navíc žalobce náhradu nákladů řízení nepožadoval.

O vrácení soudního poplatku nebylo soudem rozhodováno, když žalobce soudní poplatek spolu s podáním žaloby nezaplatil.

Poučení:

Pokračování

15A 41/2011

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení toliko z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 27. července 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Králová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru