Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 34/2011 - 77Usnesení KSUL ze dne 06.06.2011

Prejudikatura

6 Ads 41/2008 - 67


přidejte vlastní popisek

15A 34/2011-77

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Ivy Kaňákové a Mgr. Václava Trajera v právní věci navrhovatelů: a) Občanská demokratická strana, se sídlem Jánský Vršek 13, Praha 1, b) Česká strana sociálně demokratická, se sídlem Hybernská 7, Praha 1 c) Mgr. M. B., bytem „X“, d) Mgr. D. K., bytem „X“, e) Ing. P. M., bytem „X“, f) A. H., bytem „X“, a dalšího účastníka řízení Městského úřadu Krupka, Mariánské nám. 22, 417 42 Krupka 1, v řízení o návrzích ve věci voleb do zastupitelstva Města Krupka, konaných dne 7. května 2011, o uložení pořádkové pokuty,

takto:

Svědkyni G. Č. se ukládá pořádková pokuta ve výši 5.000,-Kč, kterou je povinna zaplatit na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Navrhovatel a) se návrhem podaným dne 16.5.2011, jehož vady byly odstraněny doplněním dne 30.5.2011, domáhal vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva města Krupka konaných dne 7. května 2011. Navrhovatel b) se návrhem podaným dne 18.5.2011, jehož vady byly odstraněny doplněním dne 31.5.2011, domáhá vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva města Krupka konaných dne 7. května 2011. Navrhovatelé c) až e) se společným návrhem, který soud obdržel dne 19.5.2011, domáhali vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva města Krupka konaných dne 7. května 2011, popřípadě vyslovení neplatnosti hlasování v uvedených volbách, popřípadě vyslovení neplatnosti volby kandidátů Sdružení č.3 – ČSNS a NK – Šance pro město a Sdružení HNHRM,NK – Sportovci pro Krupku. A navrhovatel f) se návrhem, který soud obdržel dne 19.5.2011, domáhal vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva města Krupka konaných dne 7. května 2011, popřípadě vyslovení neplatnosti hlasování v uvedených volbách, popřípadě vyslovení neplatnosti volby kandidátů Sdružení č.3 – ČSNS a NK – Šance pro město a Sdružení HNHRM,NK – Sportovci pro Krupku.

V průběhu předmětného řízení přikročil soud k provádění rozsáhlého dokazování ve věci včetně obstarání řady svědeckých výpovědí, přičemž k podání svědecké výpovědi při ústním jednání před soudem konaném dne 6. 6. 2011 předvolal mj. i svědkyni G. Č..

Tato svědkyně se sice na základě předvolání k jednání soudu dostavila řádně a včas a po náležitém poučení ze strany soudu ve smyslu ust. § 126 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“), na které zareagovala tak, že tomuto poučení rozuměla s tím, že vypovídat ve věci chce a bude, zprvu poskytovala svědeckou výpověď k dotyčným volbám do Pokračování

15A 34/2011

zastupitelstva města Krupka, které se konaly opakovaně, jelikož prvotní volby konané v říjnu 2011 byly soudem zrušeny pro zjištěnou nezákonnou manipulaci s voliči. Nicméně svědkyně posléze v rámci svědecké výpovědi odmítla odpovědět na otázku navrhovatele a), který se jí na základě dosud poskytnuté svědecké výpovědi dotázal, kdo jí sdělil, že i předmětné opakované volby budou zmanipulované. Svědkyně na tuto výslovně položenou otázku i přes několikeré poučení ze strany soudu ve smyslu ust. § 126 o.s.ř. za použití ust. § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), a pohrůžku uložení pořádkové pokuty dle ust. § 44 odst. 1 s.ř.s. odmítla odpovědět na otázku navrhovatele a), s tím, že otázku nezodpoví, ačkoli to ví. Odmítnutí svědecké výpovědi v tomto směru svědkyně odůvodňovala tím, že tato osoba je jejím příbuzným, kterého nehodlá poškodit, přičemž na základě poučení ze strany soudu ve smyslu ust. § 126 o.s.ř. připustila, že této osobě by nezpůsobila nebezpečí trestního stíhání, avšak této osobě nehodlá poškodit dobrou pověst.

Podle ust. § 126 odst. 1 o.s.ř. platí, že každá fyzická osoba, která není účastníkem řízení, je povinna dostavit se na předvolání k soudu a vypovídat jako svědek. Musí vypovědět pravdu a nic nezamlčovat. Výpověď může odepřít jen tehdy, kdyby jí způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým; o důvodnosti odepření výpovědi rozhoduje soud.

Přes svědkyní uváděné důvody odmítnutí poskytnutí svědecké výpovědi v plné šíři dospěl soud k závěru, že svědkyně měla povinnost na položenou otázku odpovědět a nic nezamlčovat, protože poskytnutou výpovědí nemohla způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě ani osobě blízké, což ostatně připustila i sama svědkyně. Svědkyně totiž byla „toliko“ dotazována na to, kdo jí informoval, že i předmětné opakované volby budou zmanipulované. Právo na odepření svědecké výpovědi v plné šíři ze strany svědkyně s poukazem na ust. § 126 odst. 1 věta třetí o.s.ř. tak svědkyně nepochybně neměla, když nebezpečí trestního stíhání sobě či osobě blízké jí nehrozilo, přičemž prostá obava z poškození dobré pověsti není důvodem pro odepření svědecké výpovědi.

Podle ust. § 44 odst. 1 s.ř.s. platí, že tomu, kdo neuposlechne výzvy soudu nebo učiní urážlivé podání či přednes, může být usnesením uložena jako pořádkové opatření pořádková pokuta do výše 50.000,-Kč, která je příjmem státního rozpočtu. Pořádková pokuta může být uložena i opakovaně a může být na odůvodněnou žádost podanou do právní moci rozhodnutí, jímž se řízení končí, usnesením zčásti nebo zcela prominuta.

V daném případě soud přikročil k uložení pořádkové pokuty dotyčné svědkyni z toho důvodu, že svědkyně i přes opakovanou soudní výzvu odmítla splnit svoji povinnost v rámci své svědecké výpovědi nejen vypovídat pravdu, ale také nic nezamlčovat. Dle názoru soudu přitom uvedení jména osoby, která svědkyni poskytla informaci o tom, že i předmětné opakované volby budou zmanipulované, mohlo zásadní měrou přispět k náležitému zjištění skutkového stavu o dění souvisejícím s předmětnými opakovanými volbami. Velký význam svědecké výpovědi dotyčné svědkyně dle názoru soudu umocňovala i skutečnost, že v dosud proběhnuvším soudním řízení se objevily indicie nasvědčující tomu, že i v projednávaných volbách, třebaže se konaly opakovaně, neboť prvotní volby konané v říjnu 2011 byly soudem zrušeny pro zjištěnou nezákonnou manipulaci s voliči, jak již bylo poznamenáno shora, docházelo rovněž k nezákonné manipulaci s voliči. Svědecká výpověď v naznačeném směru přitom nepochybně mohla posloužit i orgánům činným v trestním řízení, které na základě dění Pokračování

15A 34/2011

při opakovaných volbách do zastupitelstva města Krupka v květnu 2011 provádějí vyšetřování údajné nezákonné manipulace s voliči, jak soud zjistil v průběhu soudního řízení.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto soud podle ust. § 44 odst. 1 s.ř.s. svědkyni uložil pořádkovou pokutu, jejíž výše odpovídá míře porušení povinností, které v daném řízení měla G. Č. z pozice svědkyně, jež měla před soudem povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčovat, a jejíž výše odpovídá i významu zamlčených informací. Uloženou pokutu je svědkyně povinna zaplatit na účet soudu ve stanovené obvyklé lhůtě.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 6. června 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru