Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 33/2011 - 25Usnesení KSUL ze dne 26.10.2011

Prejudikatura

2 Afs 187/2004 - 69


přidejte vlastní popisek

15A 33/2011-25

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: M. Š., „X“, zastoupeného JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem se sídlem Polská 4, Karlovy Vary, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební 61, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2.3.2011, č.j. 1515/SČaKŽÚ/2011-3, JID: 38162/2011/KUUK

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u zdejšího soudu v zákonem stanovené lhůtě domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 2.3.2011, č.j. 1515/SČaKŽÚ/2011-3, JID: 38162/2011/KUUK, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Louny, odboru správního, oddělení přestupkového ze dne 7.1.2011, č.j. MULNCJ 2064/2011, kterým mu byla jakožto fyzické osobě, která je podnikatelem, uložena povinnost uhradit náklady správního řízení ve výši 1 000,- Kč a pokuta ve výši 200 000,- Kč za porušení čl. 2 odst. 1 obecně závazné vyhlášky Města Louny č. 2/2009 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních akcí v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku ve městě Louny.

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění platném ke dni podání žaloby (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ve věcech správního soudnictví ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost za toto řízení podáním žaloby. Poplatek ve výši 2 000,- Kč (položka 14a bod 2. písm. a) sazebníku soudních poplatků) byl přitom splatný podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, tudíž byl žalobce prostřednictvím svého právního zástupce soudem vyzván k zaplacení soudního poplatku a zároveň byl upozorněn, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla právnímu zástupci Pokračování

15A 33/2011

žalobce řádně doručena dne 13.5.2011. Právní zástupce žalobce požádal soud přípisem ze dne 17.5.2011 o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku o deset dnů.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když žalobce ani jeho právní zástupce ve stanovené lhůtě ani později poplatek nezaplatili. Poplatek nebyl zaplacen ani ke dni 25.10.2011.

Na základě této skutečnosti soud podle ustanovení § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), a ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li sám stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 26. října 2011

JUDr. Markéta Lehká, PhD. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru