Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 3/2013 - 13Usnesení KSUL ze dne 09.01.2013

Prejudikatura

2 Afs 98/2004


přidejte vlastní popisek

15A 3/2013-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: J. Č., s doručovací adresou „X“, proti žalovanému: Dětskému domovu a Školní jídelně Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, se sídlem v Lipové u Šluknova č. p. 417, PSČ 407 81, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 11. 2012, o příspěvku na péči ve výši 13.259,-Kč,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou prostřednictvím poštovní přepravy dne 2. 1. 2013, kterou soud obdržel dne 3. 1. 2013, domáhal vyslovení nicotnosti rozhodnutí žalovaného Dětského domova a Školní jídelny Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, ze dne 9. 11. 2012, jímž bylo rozhodnuto o ponechání příspěvku na péči ve výši 13.259,-Kč žalovanému za období od 1. 1. 2012 do 9. 11. 2012 ze žalobcova vyměřeného doplatku sirotčího důchodu ve výši 29.964,-Kč za období od 1. 1. do 12. 12. 2012.

Z žaloby tedy vyplývá, že žalobce se domáhá vyslovení nicotnosti správního rozhodnutí žalovaného ve smyslu ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Před vlastním projednáním věci byl soud nejprve povinen zabývat se povahou napadeného rozhodnutí v tom směru, zda se nejedná o rozhodnutí, které je z přezkumné činnosti soudu vyloučeno. K přezkoumávání správního rozhodnutí může soud v rámci správního soudnictví totiž přistoupit jen za předpokladu, že není dána překážka, která by mu bránila věcně rozhodnout. Jinak soudu nezbývá nic jiného, než podanou žalobu s odkazem na některé písmeno odst. 1 ust. § 46 s. ř. s. usnesením odmítnout.

Při vyhodnocování existence překážek bránících o žalobou napadeném rozhodnutí věcně rozhodnout soud předně vycházel z ust. § 5 s. ř. s., podle něhož platí, že pokud nestanoví tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon. Soudní ochrana ve správním soudnictví tedy nastupuje teprve poté, kdy jsou vyčerpány možnosti nápravy nezákonného nebo vadného rozhodnutí prostředky správního řízení.

Obecně stanovený důvod nepřípustnosti návrhu v ust. § 5 s. ř. s. je rozveden v následujících ustanoveních s. ř. s., např. v ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. či v ust. § 68 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Pokračování

15A 3/2013

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl návrh podán předčasně nebo opožděně.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže je návrh podle tohoto zákona nepřípustný, přičemž ust. § 68 písm. a) s. ř. s. stanovuje, že žaloba je nepřípustná tehdy, pokud žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného.

V daném případě soud dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí je třeba odmítnout, a to s poukazem právě na ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť žaloba vůči němu byla ze strany žalobce podána předčasně.

K tomuto závěru soud dospěl s ohledem na zjištění, že žalobou napadené rozhodnutí je toliko prvoinstančním rozhodnutím, když bylo vydáno žalovaným Dětským domovem a Školní jídelnou Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, jakožto správním orgánem v prvním stupni, a když jej bylo možné napadnout odvoláním u zřizovatele žalovaného, tedy u Ústeckého kraje, a to prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Sám žalobce přitom v předmětné žalobě výslovně uvedl, že vedle žaloby současně podává z procesní opatrnosti i odvolání vůči inkriminovanému rozhodnutí ze dne 9. 11. 2012, přičemž na podporu tohoto tvrzení k žalobě přiložil i stejnopis dotyčného odvolání ze dne 18. 12. 2012 adresované Ústeckému kraji. Pro vyhodnocení předmětné žaloby jako předčasně podané má pak význam i skutečnost, že pověřený pracovník Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 8. 1. 2013 soudu předložil k založení do spisu mj. kopii originálu žalobcova odvolání ze dne 18. 12. 2012 včetně dokladu jeho doručení Krajskému úřadu Ústeckého kraje dne 2. 1. 2013, k němuž sdělil, že o tomto odvolání s ohledem na datum jeho doručení dosud nebylo rozhodnuto, a tedy že odvolací řízení není dosud pravomocně skončeno.

Pokud ovšem žalobce před podáním předmětné správní žaloby proti rozhodnutí žalovaného Dětského domova a Školní jídelny Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, nevyčkal rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, jakožto odvolacího správního orgánu, je nutno žalobu odmítnout pro předčasnost s poukazem na ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Žalobce totiž sice vyčerpal řádný opravný prostředek – odvolání, avšak nevyčkal na konečné rozhodnutí ve věci odvolacího správního orgánu, a tudíž nepřípustně brojí toliko proti prvoinstančnímu rozhodnutí a nikoliv proti konečnému meritornímu rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, které z povahy věci v daném případě je rozhodnutím ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s ust. § 5 s. ř. s. Pokud se žalobce případně nebude ztotožňovat se závěry konečného meritorního rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, může toto rozhodnutí napadnout žalobou v rámci správního soudnictví.

S ohledem na shora podrobně rozvedené skutečnosti, které korespondují konstantní judikatuře správních soudů v této otázce včetně Nejvyššího správního soudu (srov. např. jeho rozsudek ze dne 12. 5. 2005, č. j. 2 Afs/98/2004-65, který je publikován ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 672/2005 a na www.nssoud.cz), soudu tedy nezbylo než žalobu ve výroku ad I. tohoto usnesení odmítnout.

Z důvodu odmítnutí žaloby soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve výroku ad II. tohoto usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

O případném vrácení soudního poplatku žalobci soud nerozhodoval, neboť dosud nebyl z jeho strany uhrazen. Pokračování

15A 3/2013

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 9. ledna 2013

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Markéta Kubová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru