Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 263/2017 - 12Usnesení KSUL ze dne 05.12.2017

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

15A 263/2017-12

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobce: nezl. N. H. S., nar. „X“, státní příslušnost Vietnamská socialistická republika, zastoupeného zákonným zástupcem – matkou H. M. Y., nar. „X“, oba bytem „X“, zastoupeného Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 834/8, 602 00 Brno, proti žalovanému: Ministr zahraničních věcí, se sídlem Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal prostřednictvím svého právního zástupce uložení povinnosti žalovanému, aby do třiceti dnů od právní moci rozhodnutí ve věci předmětné žaloby vydal rozhodnutí o rozkladu žalobce proti usnesení Velvyslanectví České republiky v Hanoji ze dne 2. 10. 2017, č.j. 2985/2017-HANOI-IV.

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění platném ke dni podání žaloby (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ve věcech správního soudnictví ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost za toto řízení podáním žaloby. Poplatek ve výši 2 000,- Kč [položka 18 bod 2 písm. d) sazebníku soudních poplatků] byl přitom splatný podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, tudíž byl soudem vyzván k zaplacení soudního poplatku a zároveň byl upozorněn, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení Pokračování

15A 263/2017

soudního poplatku byla právnímu zástupci žalobce řádně doručena do datové schránky dne 14. 11. 2017.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když žalobce ve stanovené lhůtě poplatek nezaplatil.

Přípisem ze dne 15. 11. 2017 vzal žalobce prostřednictvím svého právního zástupce výslovně tuto žalobu v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud ve svém stanovisku ze dne 4. 7. 1996, sp. zn. Cpjn 68/95, Opjn 1/95, ve kterém se zabýval výkladem některých ustanovení zákona o soudních poplatcích, uvedl mimo jiné, že zastavení řízení z důvodu zpětvzetí návrhu na zahájení řízení přichází v úvahu jen tehdy, když byl soudní poplatek zaplacen nebo když nelze řízení zastavit pro nesplnění poplatkové povinnosti, protože soud již začal jednat ve věci samé. Dle názoru zdejšího soudu je toto stanovisko Nejvyššího soudu plně aplikovatelné i v rámci správního soudnictví.

V daném konkrétním případě nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen soudní poplatek a soud nezačal jednat ve věci samé. Proto nelze zastavit řízení z důvodu zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, ale musí být zastaveno řízení pro nesplnění poplatkové povinnosti.

Na základě výše uvedeného tedy soud podle ustanovení § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), a ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal soud současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování

15A 263/2017

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 5. prosince 2017

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: I. T.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru