Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 26/2014 - 39Usnesení KSUL ze dne 09.09.2014

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

15A 26/2014-39

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: PhDr. J. K., Ph.D., nar. „X“, bytem „X“, zastoupeného Mgr. Bohuslavem Novákem, advokátem, se sídlem Sartoriova 26/9, 169 00 Praha 6, proti žalovanému: Rektoru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, zastoupenému Mgr. Jiřím Schüllerem, advokátem, se sídlem Balbínova 24, 120 00 Praha, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 1.000,- Kč. Částka 1.000,- Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13.342,- Kč do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se prostřednictvím svého právního zástupce žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu ve smyslu ustanovení § 72 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), kterou soud obdržel datovou zprávou dne 28.5.2014, a tedy v zákonem stanovené lhůtě pro podání žaloby, domáhal, aby soud vynesl rozsudek, jímž by byla žalovanému uložena povinnost vydat rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí ze dne 24.6.2013, č.j. PŘ/13/PF, vydané děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „správní orgán“), kterým bylo rozhodnuto o nepřijetí žalobce do akademického roku 2013/2014 k doktorskému studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve studijním programu - Specializace v pedagogice, studijní obor - Hudební teorie a pedagogika, a to do 15 dnů od právní moci rozsudku. Žalobce současně navrhl, aby mu byla přiznána náhrada nákladů řízení.

Pokračování

15A 26/2014

V této souvislosti soud doplňuje, že žalovaný o odvolání žalobce proti prvostupňovému rozhodnutí správního orgánu již jednou před podáním této žaloby rozhodl, a to rozhodnutím ze dne 27.8.2013, č.j. 22/2013/00292/003712. Toto rozhodnutí však bylo rozsudkem zdejšího soudu ze dne 21.1.2014, č.j. 15A 139/2013-87, pro vady řízení zrušeno a věc byla žalovanému vrácena k dalšímu řízení. Předmětný rozsudek byl žalovanému doručen dne 22.1.2014 a právní moci nabyl dne 23.1.2014.

Podáním ze dne 25.7.2014, které soud obdržel 26.7.2014, žalobce prostřednictvím svého právního zástupce vzal výslovně tuto žalobu zpět s odůvodněním, že žalovaným bylo vydáno rozhodnutí ze dne 11.7.2014, č.j. 22/2014/00209, PID P2014-021209, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí, čímž se tedy žalobní návrh stal bezpředmětným. Dotyčné rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 19.7.2014. Zároveň žalobce opětovně vznesl požadavek, aby soud uložil žalovanému povinnost uhradit mu náhradu nákladů za předmětné soudní řízení, jakož i zaplacený soudní poplatek.

Protože projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s.ř.s. ve výroku ad I. usnesení řízení o předmětné žalobě zastavil.

Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ustanovení § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění po 1.9.2011, rozhodl ve výroku ad II. usnesení o vrácení soudního poplatku žalobci, jenž soudu uhradil po podání žaloby k výzvě soudu ve výši 2.000,- Kč, a to toliko ve výši 1.000,- Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20%, nejméně však o 1.000,- Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Výrok ad III. usnesení o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 větu druhou s.ř.s., podle níž má navrhovatel (žalobce) proti odpůrci (žalovanému) právo na náhradu nákladů řízení, vzal-li navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce. V daném případě je s ohledem na vyjádření právního zástupce žalobce, které je obsaženo v jeho podání ze dne 25.7.2014, a které bylo soudem již citováno výše, naprosto zřejmé, že žalobce vzal podanou žalobu zpět právě z důvodu pozdějšího chování žalovaného, neboť žalovaný učinil to, čeho se žalobce dosud bezvýsledně domáhal, takže předmětné soudní řízení se tím stalo již zbytečným. S přihlédnutím k této skutečnosti má soud za to, že nastala situace předvídaná ustanovením § 60 odst. 3 věta druhá s.ř.s., v důsledku čehož žalobci vzniklo právo na přiznání náhrady nákladů řízení. Z tohoto důvodu soud ve výroku ad III. usnesení uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 13.342,- Kč, kterou představuje částka 1.000,- Kč odpovídající nevrácené části žalobcem uhrazeného soudního poplatku; dále částka 9.300,- Kč za tři úkony právní služby Mgr. Bohuslava Nováka po 3.100,- Kč podle ustanovení § 7, § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění od 1.1.2013 [převzetí a příprava zastoupení - § 11 odst. 1 písm. a), podání žaloby - § 11 odst. 1 písm. d), zpětvzetí žaloby - § 11 odst. 1 písm. d)]; dále částka 900,- Kč za tři s tím související režijní paušály po 300,- Kč podle ustanovení § 13 odst. 1, odst. 3 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění po 1.9.2006, a částka 2.142,- Kč odpovídající 21 % DPH, kterou byl advokát podle Pokračování

15A 26/2014

zvláštního právního předpisu povinen odvést z odměny za zastupování a náhrad, jež byly vyjmenovány.

Pro úplnost soud směrem k žalovanému ohledně uložené povinnosti uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve spojení s jeho podáním ze dne 15.8.2014, jež bylo soudu prostřednictvím datové schránky doručeno dne 21.8.2014, v němž žalovaný navrhl, aby mu byla přiznána náhrada nákladů řízení, doplňuje následující.

Soud si je vědom skutečnosti, že dle ustanovení 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), se na rozhodování o přijetí ke studiu, tj. i k doktorskému studijnímu programu, nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Zákon o vysokých školách toliko stanovuje lhůtu třiceti dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, v níž musí být písemně vyhotoveno rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí, ke studiu, proti němuž lze podat žádost o přezkoumání. Zákon o vysokých školách však již nestanovuje lhůtu, v níž musí být o takové žádosti rozhodnuto. Dle soudu tuto skutečnost však nelze vykládat takovým způsobem, že by správní orgán rozhodující o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí, ke studiu mohl s vydáním rozhodnutí otálet. Správní orgán rozhodující o takové žádosti, třebaže se na něho nevztahují obecné předpisy o správním řízení, je přesto vždy povinen jednat v souladu s principem legitimního očekávání, jenž je imanentní celému právnímu řádu, a tedy rozhodnout o předmětné žádosti v přiměřené lhůtě. Soud v dané věci považuje lhůtu 60 dnů za přiměřenou, aby žalovaný byl schopen opětovně rozhodnout o odvolání žalobce proti prvostupňovému rozhodnutí správního orgánu.

Jak bylo shora uvedeno, rozsudek zdejšího soudu ze dne 21.1.2014, č.j. 15A 139/2013-87, byl žalovanému doručen dne 22.1.2014 a následujícího dne, tj. 23.1.2014, nabyl právní moci. Od následujícího dne začala žalovanému běžet dle soudu přiměřená 60 denní lhůta pro opětovné vydání rozhodnutí o odvolání žalobce proti prvostupňovému rozhodnutí správního orgánu. Žalovaný ovšem v této přiměřené lhůtě, tj. do 24.3.2014, rozhodnutí nevydal, když jej vydal až dne 11.7.2014.

Z předestřených skutečností je tak zjevné, že se žalovaný při opětovném rozhodování o odvolání žalobce dopustil nečinnosti, pročež mu tedy nelze k jeho návrhu přiznat náhradu nákladů řízení. Jelikož žalovaný vydal dotyčné rozhodnutí ze dne 11.7.2014 až po podání této žaloby, je z tohoto důvodu proto naprosto zřejmé, že žalobce vzal podanou žalobu zpět právě z důvodu pozdějšího chování žalovaného, tj. po vydání dotyčného rozhodnutí, čímž se toto soudní řízení stalo zbytečným. S ohledem na uvedenou skutečnost tak nastala situace předvídaná ustanovením § 60 odst. 3 věta druhá s.ř.s. a proto v návaznosti na toto ustanovení žalobci bezesporu vzniklo právo na náhradu nákladů předmětného řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je

Pokračování

15A 26/2014

posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 9. září 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru