Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 23/2015 - 14Usnesení KSUL ze dne 23.03.2015

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

15A 23/2015-14

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: V. T. U., nar. „X“, státní příslušnost: Vietnamská socialistická republika, bytem „X“, zastoupeného JUDr. Michaelem Kisem, advokátem se sídlem Kostnická 2916/16, 430 03 Chomutov, proti žalovanému: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, se sídlem Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce domáhal toho, aby žalovanému bylo zakázáno, aby do pravomocného skončení řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.zn. 15 A 17/2015, nutil žalobce opustit území České republiky. V podané žalobě zároveň požádal o přiznání odkladného účinku žaloby.

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věci správního soudnictví. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení. Protože žalobce podal žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, vznikla mu povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč za předmětný žalobní návrh [viz položka 18 bod 2 písm. d) sazebníku soudních poplatků] a 1.000,- Kč za návrh na přiznání odkladného účinku [viz položka 20 sazebníku soudních poplatků]. Dle ustanovení § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti, tj. podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

Jelikož žalobce splatnou poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, zdejší soud jej prostřednictvím jeho právního zástupce usneseními ze dne 9.3.2015, č.j. 15A 23/2015-11 a č.j. 15A 23/2015-12, vyzval, aby ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení těchto Pokračování

15A 23/2015

usnesení uhradil soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč a 1.000,- Kč. Žalobce byl současně poučen, že pokud soudní poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení bude zastaveno. Obě výzvy k zaplacení soudního poplatku byly právnímu zástupci žalobce do datové schránky řádně doručeny dne 10.3.2015, jak vyplývá z potvrzení o dodání a doručení do datové schránky založeného v soudním spise. Jelikož žalobce i přes doručené výzvy soudu neuhradil soudní poplatky ve stanovených výších, došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení soudních poplatků.

Na základě této skutečnosti soud podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě po marném uplynutí lhůt k zaplacení soudního poplatku výrokem ad I) zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, soud výrokem ad II) současně nepřiznal v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem 23.března 2015

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru