Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 177/2018 - 13Usnesení KSUL ze dne 08.01.2019

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

15 A 177/2018-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D., a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D., a Mgr. Václava Trajera ve věci

žalobce: L. W. Š., narozený dne „X“,

bytem „X“, zastoupený advokátem Mgr. Václavem Voříškem, se sídlem Ledčická 649/15, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry,

proti žalovanému: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor přestupkových agend, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem,

v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce prostřednictvím svého právního zástupce podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem v zákonem stanovené lhůtě žalobu na ochranu proti nečinnosti žalovaného Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor přestupkových agend, jíž se domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost vydat rozhodnutí v řízení vedeném u žalovaného pod sp. zn. MMUL/OPA/ODN/17624/2018/Balk, a to do 15 dnů od právní moci rozsudku. Současně se žalobce domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost uhradit mu náklady soudního řízení.

2. Podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věci správního soudnictví. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení. Protože žalobce podal žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, vznikla mu povinnost uhradit za předmětnou žalobu soudní poplatek ve výši 2 000 Kč [viz položka č. 18 bod 2 písm. d) sazebníku soudních poplatků]. Podle ust. § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti, tj. podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

3. Vzhledem k tomu, že žalobce splatnou poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, soud jej usnesením ze dne 5. 9. 2018, č. j. 15 A 177/2018-10, vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení uhradil soudní poplatek ve výši 2 000 Kč. Žalobce byl současně poučen, že pokud soudní poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení bude zastaveno. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla právnímu zástupci žalobce řádně doručena do datové schránky dne 6. 9. 2018, jak vyplývá z potvrzení o dodání a doručení do datové schránky založeného v soudním spise. Poslední den lhůty k zaplacení soudních poplatků tak uplynul v pátek 21. 9. 2018. Kontrolou v účtárně soudu ovšem bylo zjištěno, že k uvedenému datu nebyl soudní poplatek na účet soudu uhrazen. Jelikož žalobce i přes doručenou výzvu soudu obsahující řádné poučení o následcích nerespektování výzvy neuhradil soudní poplatek, došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku.

4. Na základě uvedených zjištění soud podle ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě po marném uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku ve výroku I. usnesení zastavil.

5. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, soud současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve výroku II. usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 8. ledna 2019

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru