Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 14/2014 - 40Usnesení KSUL ze dne 21.05.2014

Prejudikatura

2 Afs 98/2004


přidejte vlastní popisek

15A 14/2014-40

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: Z. C., nar. „X“, bytem „X“, zastoupeného Mgr. Jiřím Klegou, advokátem, se sídlem Bohumínská 1553, 735 32 Rychvald, doručovací adresa: U Staré elektrárny 217/11, 710 00 Slezská Ostrava, proti žalovanému: Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25.11.2013, č.j. 4681/DS/2013, JID: 159847/2013/KUUK/Bla,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacené soudní poplatky v částce 4 000,- Kč. Částka 4 000,- Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou prostřednictvím svého právního zástupce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 25.11.2013, č.j. 4681/DS/2013, JID: 159847/2013/KUUK/Bla, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán I. stupně“), ze dne 1.8.2013, č.j. ODSH 1951/2012 HF-107, kterým byly námitky žalobce proti provedení záznamu bodů v registru řidičů dle ustanovení § 123f odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zamítnuty jako nedůvodné a provedený záznam 12 bodů ke dni 28.2.2012 byl potvrzen. Žalobce se žalobou rovněž domáhal i zrušení rozhodnutí vydaného správním orgánem I. stupně.

S ohledem na obsah žaloby je zřejmé, že žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, jakožto správního orgánu, což znamená, že v tomto případě se jedná o řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“).

Při posuzování žaloby proti rozhodnutí správní orgánu soud nejprve hodnotil, zda jsou splněny podmínky řízení. Nezbytnou podmínkou v řízení o této žalobě je předchozí vyčerpání řádných opravných prostředků, které jsou účastníkovi správního řízení k dispozici ve správním řízení. Uvedená podmínka vychází z celkové koncepce správního soudnictví Pokračování

15A 14/2014

v České republice, která je založena na subsidiaritě ochrany veřejných subjektivních práv fyzických a právnických osob ve správním soudnictví oproti ochraně, která je těmto právům poskytována v rámci veřejné správy. Před použitím některé z žalob ve správním soudnictví je tedy nutné vždy vyčerpat řádné opravné prostředky či jiné procesní prostředky nápravy, které jsou k dispozici v řízení před správním orgánem. Tato zásada je v obecné rovině vyjádřena v ustanovení § 5 s.ř.s., podle kterého platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon. Obecně stanovený důvod nepřípustnosti návrhu v ustanovení § 5 s.ř.s. dále rozvádí ustanovení § 68 písm. a) s.ř.s., podle kterého je žaloba nepřípustná tehdy, pokud žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, je-li podle tohoto zákona nepřípustný.

Při zkoumání podmínek řízení soud zjistil, že ve správním řízení byl žalobce zastupován paní H. C. Š. Její plná moc ze dne 22.10.2012 založená ve spise byla však omezena pouze na zastupování před správním orgánem I. stupně. Paní H. C. Š. však ve věci za žalobce podala i odvolání ze dne 23.8.2013 ve znění jeho doplnění ze dne 10.10.2013. Následovalo žalobou napadené rozhodnutí, které bylo doručováno rovněž paní H. C. Š. Zastupování účastníka se podle § 33 odst. 1 správního řádu prokazuje plnou mocí. Vzhledem k tomu, že plná moc ze dne 22.10.2012 byla ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 písm. a) správního řádu udělena pouze pro část řízení, nezahrnující odvolací řízení, soud výzvou ze dne 22.4.2014, č.j. 15 A 14/2014-33, vyzval právního zástupce žalobce, aby žalobce předložil plnou moc pro paní H. C. Š., která by ji opravňovala k zastupování žalobce v odvolacím řízení. Přípisem ze dne 13.5.2014 právní zástupce žalobce sdělil, že žalobce požadovanou plnou moc nemá, neboť tato nikdy neexistovala. Vzhledem k uvedenému je patrné, že paní H. C. Š. nebyla oprávněna za žalobce podat odvolání ani ho zastupovat v odvolacím řízení. Z uvedeného vyplývá, že odvolání podané paní H. C. Š. nebylo podáno žalobcem a žalobce sám odvolání nepodal.

Za současného skutkového a právního stavu tak soudu nezbylo nic jiného než vyslovit, že žaloba je ve smyslu ustanovení § 68 písm. a) s.ř.s. nepřípustná, a proto ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl, neboť žalobce ve věci nepodal odvolání a tedy nevyčerpal opravné prostředky, což je nutnou podmínkou pro možnost podání správní žaloby. Nutnost vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení před podáním žaloby ke správnímu soudu přitom opakovaně konstatoval i Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích (např. viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.5.2005, č.j. 2 Afs 98/2004-65, který byl publikován ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 672/2005 a také na www.nssoud.cz).

Na shora uvedeném závěru ničeho nemění nesprávný postup žalovaného, který sám měl vyzvat, pokud tak neučinil správní orgán I. stupně, paní H. C. Š. k předložení plné moci a po sdělení, že plná moc neexistuje, měl řízení zastavit podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu, neboť odvolání bylo podáno osobou zjevně neoprávněnou. Uvedené rozhodnutí pak ani nijak nezasáhlo do práv žalobce, neboť pouze potvrzuje rozhodnutí správního orgánu I. stupně, nedošlo ke změně prvostupňového rozhodnutí a může být zrušeno jako nezákonné v přezkumném řízení podle § 94 a následující správního řádu.

Pokračování

15A 14/2014

Z důvodu odmítnutí žaloby současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Jelikož řízení skončilo odmítnutím žaloby před prvním jednáním, soud podle § 10 odst. 3 věty třetí z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, rozhodl také o vrácení zaplacených soudních poplatků za žalobu a za návrh na přiznání odkladného účinku v celkové částce 4 000,- Kč žalobci, k němuž dojde prostřednictvím účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

O návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě soud nerozhodoval, neboť tento návrh je závislý na žalobě a odmítnutím žaloby se návrh stal bezpředmětným.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 21. května 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Markéta Kubová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru