Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 132/2012 - 23Usnesení KSUL ze dne 05.12.2012


přidejte vlastní popisek

15A 132/2012-23

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobce: V. H. L., nar. „X“, bytem „X“, zastoupeného Mgr. Ing. Pavelem Kostruhem, advokátem, se sídlem v Chomutově, Zborovská 1760/3, proti žalovanému: Krajskému úřadu Ústeckého kraje, sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15.10.12, č.j. 2345/SČaKŽÚ/2012-11,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se soudní poplatek nevrací.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 15.10.12, č.j. 2345/SČaKŽÚ/2012-11, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Kadaň, obecní živnostenský úřad (dále jen „správní orgán I. instance“), ze dne 1.8.2012, č.j. MUKK/31499/2012, sp. zn. ŽÚ/459/2012/Ba, jímž správní orgán I. instance zrušil žalobci živnostenské oprávnění k provozování živnosti. Žalobce v žalobě současně navrhl, aby byl žalobě přiznán odkladný účinek.

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku rovněž ten, kdo podal žalobu ve věci správního soudnictví, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost jejím podáním. Poplatek ve výši 3.000,- Kč za žalobu proti rozhodnutí správního orgánu [položka č. 18 bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků] a poplatek ve výši 1.000,- Kč za návrh na přiznání odkladného účinku [položka č. 20 sazebníku soudních poplatků] byly přitom splatné podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, tudíž jej soud vyzval dvěma výzvami ze dne 9.11.2012, č.j. 15 A 132/2012-10 (označené v datové schránce jako 15A_132_2012_6.pdf a 15A_132_2012_7.pdf, odlišené i v identifikaci doručovaných písemností), k zaplacení soudního poplatku ve výši 3000,- Kč a 1000,- Kč a zároveň jej upozornil, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení Pokračování

15A 132/2012

výzvy zaplacen. Výzvy k zaplacení soudního poplatku byly právnímu zástupci žalobce doručeny prostřednictvím datové schránky dne 12.11.2012.

Žalobce dne 13.11.2012 uhradil na soudní poplatek pouze 1000,- Kč, aniž by specifickým symbolem určil, na jakou poplatkovou povinnost je hrazeno.

Soud v daném případě upozorňuje, že dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích po marném uplynutí lhůty ke splnění poplatkové povinnosti řízení zastaví. Zákon o soudních poplatcích nepočítá s další výzvou k úhradě zbytku soudního poplatku ani s posečkáním úhrady zbytku soudního poplatku. Ve lhůtě soudem stanovené je nutno poplatkovou povinnost uhradit celou, jinak se má za to, že tato povinnost nebyla splněna (srov. usnesení VS v Praze ze dne 25.1.2000, 6 A 63/99, publ. in Soudní judikatura č. 1/2000). V daném případě žalobce svoji poplatkovou povinnost částečně splnil, což však nemá účinky zaplacení soudního poplatku spočívající v pokračování řízení, neboť ty má až uhrazení celého soudního poplatku.

V daném případě tak došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, neboť žalobce ve stanovené lhůtě a ani později celý poplatek nezaplatil. V daném případě soud nezjišťoval, na jaký soudní poplatek byla žalobcem platba určena, neboť to nemá význam pro rozhodnutí ve věci. Samostatné řízení toliko o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě aniž by se současně vedlo řízení o žalobě je vyloučeno s ohledem na dikci ustanovení § 73 odst. 1, odst. 2 s.ř.s.

Na základě této skutečnosti soud podle § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), a § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Podle § 10 odst. 3 věta první zákona o soudních poplatcích soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. V daném případě podal žalobce dva návrhy, a to jednak žalobu a dále návrh na přiznání odkladného účinku žalobě. Ať už žalobce zamýšlel uhradit svoji poplatkovou povinnost na kterýkoliv ze dvou uvedených návrhů, byla platba ve výši 1 000,- ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 věta první zákona o soudních poplatcích zkonzumována. Vzhledem k tomu, že bylo uhrazeno pouze 1 000,- Kč na soudní poplatek, rozhodl soud, že žalobce nemá na jeho vrácení nárok.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li

Pokračování

15A 132/2012

poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 5.12.2012

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru