Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 130/2013 - 63Usnesení KSUL ze dne 03.02.2014

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

15A 130/2013-63

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: Bc. V. V., bytem „X“, zastoupeného JUDr. Františkem Grznárem, advokátem se sídlem v Horšovském Týně, nám. Republiky č. p. 108, PSČ 346 01, proti žalovanému: Ok resnímu soudu v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Kramoly č. p. 641/37, PSČ 401 24, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 1.000,-Kč. Částka 1.000,-Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 21.570,-Kč do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce prostřednictvím svého právního zástupce se žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu ve smyslu ust. § 72 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), kterou soud obdržel datovou zprávou dne 9. 10. 2013, a tedy v zákonem stanovené lhůtě pro podání žaloby, domáhal, aby soud vynesl rozsudek, jímž by byla žalovanému uložena povinnost rozhodnout o žalobcově žádosti o poskytnutí informací ze dne 12. 8. 2013 u žalovaného evidované pod sp. zn. Si 101/2013, a to ve lhůtě do 15 dnů od právní moci rozsudku. Současně žalobce požadoval, aby soud žalovanému uložil povinnost uhradit mu náklady za předmětné soudní řízení.

Podáním ze dne 31. 1. 2014, které soud obdržel téhož dne, však žalobce prostřednictvím svého právního zástupce vzal výslovně tuto žalobu zpět s odůvodněním, že po podání předmětné žaloby byla žalobci doručena požadovaná odpověď žalovaného na jeho žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 8. 2013, a to v plném rozsahu požadovaných informací. Zároveň žalobce opětovně vznesl požadavek, aby soud uložil žalovanému povinnost uhradit mu náklady za předmětné soudní řízení, které současně písemně vyčíslil. Na tomto místě soud podotýká, že skutečnost, že po podání předmětné žaloby žalovaný poskytl žalobci požadovanou odpověď, a to dne 24. 1. 2014, sdělil soudu i samotný žalovaný ve svém podání ze dne 24. 1. 2014.

Protože projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení dotyčného Pokračování

15A 130/2013

soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ust. § 47 písm. a) s. ř. s., ve výroku ad I. usnesení řízení o předmětné žalobě zastavil.

Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ust. § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění po 1. 9. 2011, rozhodl ve výroku ad II. usnesení o vrácení soudního poplatku žalobci, jenž soudu uhradil po podání žaloby k výzvě soudu ve výši 2.000,-Kč, a to toliko ve výši 1.000,-Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20%, nejméně však o 1.000,-Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Výrok ad III. usnesení o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 větu druhou s. ř. s., podle níž má navrhovatel (žalobce) proti odpůrci (žalovanému) právo na náhradu nákladů řízení, vzal-li navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce. V daném případě je s ohledem na vyjádření právního zástupce žalobce, které je obsaženo v jeho podání ze dne 31. 1. 2014 a které bylo soudem již citováno výše, naprosto zřejmé, že žalobce vzal podanou žalobu zpět právě z důvodu pozdějšího chování žalovaného, neboť žalovaný učinil to, čeho se žalobce dosud bezvýsledně domáhal, takže předmětné soudní řízení se tím stalo již zbytečným. S přihlédnutím k této skutečnosti má soud za to, že nastala situace předvídaná ust. § 60 odst. 3 věta druhá s. ř. s., v důsledku čehož žalobci vzniklo právo na přiznání náhrady nákladů řízení. Z tohoto důvodu soud ve výroku ad III. usnesení uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 21.570,-Kč, kterou představuje částka 1.000,-Kč odpovídající nevrácené části žalobcem uhrazeného soudního poplatku; dále částka 15.500,- Kč za pět úkonů právních služeb JUDr. Františka Grznára po 3.100,-Kč podle § 7, § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění od 1. 1. 2013 [převzetí a příprava zastoupení - § 11 odst. 1 písm. a), podání žaloby - § 11 odst. 1 písm. d), podání ve věci samé ze dne 1. 12. 2013 - § 11 odst. 1 písm. d), podání repliky ze dne 3. 1. 2014 - § 11 odst. 1 písm. d), zpětvzetí žaloby - § 11 odst. 1 písm. d)]; dále částka 1.500,- za pět s tím souvisejících režijních paušálů po 300,-Kč podle ust. § 13 odst. 1, odst. 3 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění po 1. 9. 2006 a částka 3.570,-Kč odpovídající 21% DPH, kterou byl advokát podle zvláštního právního předpisu povinen odvést z odměny za zastupování a náhrad, jež byly vyjmenovány.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Pokračování

15A 130/2013

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 3. února 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Markéta Kubová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru