Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 13/2018 - 53Usnesení KSUL ze dne 04.05.2021

Prejudikatura

4 As 24/2012 - 18


přidejte vlastní popisek

15 A 13/2018-53

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Černého, Ph.D., a soudců Mgr. Ladislava Vaška a Mgr. Radima Kadlčáka ve věci

žalobce: P. V. H., narozen „X“,

státní příslušnost Vietnamská socialistická republika, bytem „X“,

zastoupen Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, sídlem Příkop 834/8, 602 00 Brno,

proti žalovanému: Ministr zahraničních věcí, sídlem Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 12. 2017, č. j. 122600/2017 – OPL,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2 000 Kč. Částka ve výši 2 000 Kč bude žalobci vyplacena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 1 000 Kč do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného Ministra zahraničních věcí ze dne 12. 12. 2017, č. j. 122600/2017 – OPL, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Velvyslanectví České republiky v Hanoji, ze dne 31. 10. 2017, č. j. 3287/2017 – Hanoj Ia, kterým byla zamítnuta žádost o upuštění od osobního podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a zastaveno řízení o této žádost podle § 169d odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Žalobce se v žalobě současně domáhal toho, aby soud uložil žalovanému povinnost nahradit žalobci náklady soudního řízení.

2. Podáním ze dne 19. 2. 2021, které soud obdržel téhož dne, vzal žalobce výslovně tuto žalobu v plném rozsahu zpět. Toto podání odůvodnil tím, že mezi účastníky řízení došlo k dohodě a žalobce byl chováním žalovaného uspokojen. Žalobce zároveň uvedl, že nepožaduje proplacení nákladů na právní zastoupení, pouze požaduje uhrazení soudního poplatku za podanou žalobu.

3. Vzhledem k tomu, že projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, byl zcela jednoznačný a nevzbudil pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení tohoto soudního řízení jeho zastavením, soud v souladu s § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) výrokem I. tohoto usnesení řízení o předmětné žalobě zastavil.

4. Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ustanovení § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), rozhodl výrokem II., tohoto usnesení o vrácení soudního poplatku, jenž byl soudu uhrazen ve výši 3 000 Kč, toliko ve výši 2 000 Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl o tom, že snížený soudní poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu dle ustanovení § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve lhůtě třiceti dnů dne právní moci tohoto usnesení.

5. Výrok III. tohoto usnesení o přiznání práva na náhradu nákladů řízení žalobci má oporu v § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s., podle kterého platí, že vzal-li žalobce podaný návrh zpět pro pozdější chování žalovaného, má žalobce proti žalovanému právo na náhradu nákladů řízení. Soud proto uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení náhradu nákladů řízení ve výši 1 000 Kč, která odpovídá pouze výše uvedené části nevráceného soudního poplatku. Žalobce ve shora rekapitulovaném podání dále uvedl, že vynaložené náklady právního zastoupení nepožaduje, a proto je soud žalovanému k úhradě neuložil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 4. května 2021

JUDr. Petr Černý, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru