Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 126/2010 - 21Usnesení KSUL ze dne 17.10.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

15A 126/2010-21

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobce: M. Š., „X“, právně zastoupen JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Polská 4, proti žalovanému: Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební 3118/48, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1.10.2010, č.j. 11819/SČaKŽÚ/2010-3,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví tohoto usnesení a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Podle § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 31.8.2011, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku rovněž ten, kdo podal žalobu ve věci správního soudnictví, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost jejím podáním. Poplatek ve výši 2.000,- Kč [položka č. 14a bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků] byl přitom splatný podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti

Žalobce tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, tudíž jej soud vyzval výzvou ze dne 9. 12. 2009, č.j. 15 Ca 126/2010-18, k zaplacení soudního poplatku a zároveň jej upozornil, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla právnímu zástupci žalobce doručena prostřednictvím pošty dne 13.12.2010.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, neboť žalobce ve stanovené lhůtě a ani později poplatek nezaplatil. Na základě této skutečnosti soud podle § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), a § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 17.10.2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru