Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 122/2016 - 17Usnesení KSUL ze dne 27.07.2016

Prejudikatura

4 Ads 32/2007

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Afs 194/2016

přidejte vlastní popisek

15A 122/2016-17

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké a soudců Mgr. Václava Trajera a Mgr. Gabriely Vršanské v právní věci žalobce: Statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, proti žalovanému: Regionální rada regionu soudružnosti Severozápad, IČO 75082136, sídlem Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 5. 2016, č.j. RRSZ 6202/2016, sp. zn. 835/2015/ÚORPÚL,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou, jež byla zdejšímu soudu doručena dne 18. 7. 2016, domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad, označeného jako „Vyřízení námitek“, ze dne 17. 5. 2016, č.j. RRSZ 6202/2016, sp. zn. 835/2015/ÚORPÚL, jímž byly zamítnuty jeho námitky k protokolu o kontrole u projektu Inteligentní zastávky reg. č. CZ.1.09/1.1.00/85.01391, ze dne 13. 5. 2016, neboť nebyly shledány nové podstatné skutečnosti, které by měly vliv na posouzení daného zjištění.

Před vlastním projednáním věci byl soud nejprve povinen zabývat se povahou napadeného rozhodnutí v tom směru, zda se nejedná o rozhodnutí, které je z přezkumné činnosti soudu vyloučeno. K přezkoumávání správního rozhodnutí může soud v rámci správního soudnictví totiž přistoupit jen za předpokladu, že není dána překážka, která by mu bránila věcně rozhodnout. Jinak soudu nezbývá nic jiného než podanou žalobu jako nepřípustnou podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), usnesením odmítnout. O tom, kdy nastává taková situace, hovoří ust. § 68 písm. e) ve vazbě na ust. § 70 s.ř.s., které upravuje tzv. kompetenční výluky, tedy úkony správního orgánu, jež nemohou být napadeny žalobou podle ust. § 65 a ust. § 66 s.ř.s.

Podle ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. se může ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen „rozhodnutí“), žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti. Jedná se o tzv. procesní legitimaci. S ohledem na použitou legislativní zkratku lze Pokračování

15A 122/2016

dovodit, že za rozhodnutí ve smyslu citovaného ustanovení lze považovat pouze takové úkony správního orgánu, jimiž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti. Hmotněprávně je pak legitimována pouze ta osoba, která byla na svých právech skutečně zkrácena.

V daném případě je soud toho názoru, že žalobou bylo napadeno rozhodnutí správního orgánu, které spadá pod kompetenční výluku zakotvenou v ust. § 70 písm. a) s.ř.s., tj. že se jedná o rozhodnutí, které není rozhodnutím ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s., neboť se jím nezakládají, nemění, neruší či závazně neurčují práva a povinnosti.

Jak již bylo zmíněno shora, napadeným rozhodnutím označeným jako „Vyřízení námitek“, ze dne 17. 5. 2016 žalovaný zamítl námitky žalobce proti protokolu o kontrole, neboť nebyly shledány nové podstatné skutečnosti, které by měly vliv na posouzení daného zjištění. K tomu soud podotýká, že dosavadní judikatura považuje vyřízení námitek za akt, který není rozhodnutím ve smyslu ust. § 65 s.ř.s. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2013, č.j. 3 Aps 9/2012-29 či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2013, č.j. 6 Ads 55/2013-64, které jsou dostupné na www.nssoud.cz).

Soud při svém rozhodování vycházel z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2007, č.j. 4 Ads 32/2007-36, který je dostupný na www.nssoud.cz, ve kterém Nejvyšší správní soud konstatuje, že „rozhodnutí o námitkách proti přezkoumání protokolu o kontrole podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, nezakládá, nemění, neruší ani závažně neurčuje práva či povinnosti účastníka řízení, není tedy rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., a proto je ze soudního přezkumu vyloučeno podle § 70 písm. a) s.ř.s.“

Soud proto žalobu dle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. ve spojení s ust. § 68 písm. e) s.ř.s. a ust. § 70 písm. b) s.ř.s. odmítl.

Vzhledem k vydání usnesení o odmítnutí žaloby soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Nad rámec výše uvedeného soud konstatuje, že žalobce má možnost domáhat se případné soudní ochrany a možnost uplatnění svých námitek proti provedené kontrole v rámci podání žaloby proti následnému rozhodnutí o povinnosti vrácení dotace či proti rozhodnutí o uložení sankce za porušení podmínek dotace.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Pokračování

15A 122/2016

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek ze kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 27. července 2016

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru