Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 113/2010 - 31Usnesení KSUL ze dne 11.11.2010


přidejte vlastní popisek


15A 113/2010-31

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Štullerové a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Ivy Kaňákové v právní věci navrhovatelky: M. B., „X“, a dalšího účastníka řízení Obecního úřadu Křesín, Křesín 77, PSČ 410 02, v řízení o návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva Obce Křesín, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladu řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se návrhem, který soud obdržel dne 29. 10. 2010, domáhala neplatnosti voleb do zastupitelstva Obce Křesín konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010.

V návrhu uvedla, že navrhuje neplatnost voleb do zastupitelstva Obce Křesín, neboť důvodem je zjištění nesrovnalostí, které byly učiněny zejména během sčítání hlasů okrskovou volební komisí. Chybné sečtení hlasovacích lístků mohlo zásadním způsobem ovlivnit výsledky voleb.

Dále uvedla, že složení okrskové volební komise nezajistilo nestrannost a nezávislost jednotlivých členů okrskové volební komise. Ve volbách do zastupitelstva kandidovaly tři politické strany či uskupení – SNK, VV a KSČM, v okrskové volební komisi zasedaly: paní H. – zapisovatelka navržená starostou a manželka kandidáta SNK a dcera kandidátky SNK, paní M. – manželka starosty, kandidáta za SNK, paní H. – sestra kandidáta za SNK, paní K. za KSČM aj. K. za VV. Předsedkyně volební komise nezajistila hladký a důstojní průběh voleb, když výše uvedené čtyři členky volební komise si neodpustily posměšné poznámky na politickou stranu VV.

Dále uvedla, že ze sdělení jednoho z voličů ví, že svůj volební lístek odevzdal v pátek chybně vyplněný, tento se však v konečném sčítání hlasů vůbec neobjevil. Dále uvedla, že se při sčítání hlasů objevil volební lístek, na kterém byli zaškrtnuti kandidáti SNK a KSČM a u kolonky VV byly napsány vulgární vzkazy s rasovým podtextem u lídra VV – „táhni ty černá svině“ a u kandidátky č. 7 táhni odtud ty pí….“ Člen komise delegovaný VV proti Pokračování

15A 113/2010
2

zařazení tohoto lístku vznesl na místě námitku a požadoval jeho vyřazení, ostatní čtyři členky okrskové volební komise dle svých komentářů očividně podjaté vůči VV s tím nesouhlasily a hlasy uvedené na tomto lístku započítaly. Navrhovatelka uvedla, že vzhledem k nízkému počtu voličů v tomto volebním okrsku má za to, že takto započtené hlasy mohly ovlivnit konečný výsledek voleb.

Dále uvedla, že další z hlasovacích lístků obsahoval 1 křížek před stranou VV a zároveň i 1 křížek před jménem kandidátky č. 7. Okrsková volební komise tento lístek započítala tak, že připočetla pouze 1 hlas kandidátce č. 7, nicméně dle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o volbách do zastupitelstev“)připočetla pouze 1 hlas kandidátce č. 7, nicméně dle tohoto zákona měla okrsková volební komise upřednostnit hlas politické strany, to znamená, že měla započítat 7 hlasů, každému kandidátu 1 hlas.

Dále navrhovatelka poukázala na zmatek při sčítání hlasů, popisuje postup okrskové volební komise, uvádí, co kdy v který čas se stalo. Uvedla, že pouhých 204 hlasovacích lístků sčítala okrsková volební komise 4 hodiny a se členem okrskové volební komise delegovaným za VV ostatní členky odmítali cokoliv konzultovat, mnohokrát mu bránily ve výhledu na ostatní hlasovací lístky právě zpracovávané ostatními členkami okrskové volební komise a to i při zadávání údajů do PC.

Dále uvedla, že přestože je během voleb a sčítání zakázáno zveřejňovat jakékoliv prognózy či výsledky voleb, starosta obce se v pátek večer vyjádřil v tom smyslu, že za VV tam bude ing. B., přičemž navrhovatelka netuší, jak tuto informaci mohl v pátek večer vědět. Uvedla, že toto tvrzení má k dispozici od jednoho voliče z obce, ten se však bojí veřejně vystoupit.

Dále uvedla, že v sobotu 16. 10. 2010 večer, když okrsková volební komise ukončila svoji práci a opustila volební místnost v 18.30, zůstala volební schránka nezabezpečená ve volební místnosti, nebyla uložena na zabezpečené uzamčené místo, natož do trezoru, ani konečný zápis nebyl dle tvrzení osoby delegované do okrskové volební komise za VV před jeho odvozem na registrační úřad do Libochovic zapečetěn.

Dále uvedla, že starosta obce vyhlásil výsledky voleb místním rozhlasem v neděli 17. 10. 2010 v 11.30, kde vyhlašoval členy zvolené do místního zastupitelstva, takže se zachoval tak, jako by vůbec nedal prostor žádnému koaličnímu vyjednávání.

Dále namítla, že došlo k porušení § 25 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev, kdy dle sdělení jednoho voliče s trvalým bydlištěm v obci Křesín nedostal tento volič do schránky hlasovací lístek v zákonem stanovené lhůtě.

Obecní úřad Křesín jako volební orgán ve svém vyjádření k návrhu navrhl jeho zamítnutí.

V něm uvedl, že dne 26. 10. 2010 přinesla na Obecní úřad v Křesíně paní B. „Tiskové prohlášení politické strany Věci veřejné Křesín-Levousy“. Tiskové prohlášení přijal starosta obce a potvrdil kopii tohoto prohlášení. Žádnou stížnost na organizačně technické Pokračování

15A 113/2010
3

zabezpečení voleb starosta neobdržel, takže nic nemohlo být projednáváno. V tiskovém prohlášení, které ani nebylo adresováno Obecnímu úřadu v Křesíně, žádné konkrétní stížnosti nebyly. Dále uvedl, že důstojný průběh a pořádek ve volební místnosti byl zajištěn, což potvrzují ve svém prohlášení všichni členové volební komise. Zároveň poukazuje na skutečnost, jak se navrhovatelka dostala k informacím o jednotlivých hlasovacích lístcích, když všichni členové komise potvrdili, že žádné informace nikomu o volebních lístcích nepodávali. Dále uvedl, že tvrzení, že v pátek večer po ukončení hlasování zůstala jedna členka volební komise déle před volební místností, je dle potvrzení všech členů volební komise nepravdivé. Komise odcházela z volební místnosti na obecním úřadu společně. Vchod do volební místnosti byl taktéž jako volební schránka zapečetěn, i když to výslovně zákon neukládá. Dále uvedl, že starosta v pátek večer nikomu nepodával informaci, kdo je zvolen do zastupitelstva obce. S nikým v tu dobu o volbách nehovořil. Dále uvedl, že po ukončení voleb (v sobotu 16. 10. 2010) večer volební komise zapečetila druhý stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze seznamu voličů, doklad o převzetí výsledku hlasování a předala vše do úschovy obecnímu úřadu. Volební schránku nebylo v té době třeba jakkoliv zabezpečovat, neboť hlasovací lístky již byly ze schránky vyjmuty. Žádný konečný zápis nebyl v době před odvozem na pověřený obecním úřad vytvořen, takže nemohl být ani zapečetěn. Konečně uvedl, že v neděli v 11:30 vyhlásil starosta obce výsledky voleb a zvolené členy zastupitelstva obce Křesín. S případným utvářením koalic toto nemělo nic společného, jednalo se o pouhé vyhlášení výsledků voleb.

Volební orgán předložil zápis o výsledku voleb do zastupitelstva Obce Křesín, okres Litoměřice, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010. Z něho soud zjistil, že voleb do 7 členného zastupitelstva obce ze zúčastnily 3 volební strany a zvoleni byli 4 kandidáti z volební strany č. 1 SNK Křesín, 1 kandidát z volební strany č. 2 Věci veřejné a 2 kandidáti z volební strany č. 3 Komunistická strana Čech a Moravy.

Dále volební orgán předložil volební dokumentaci a Prohlášení okrskové volební komise obce Křesín ze dne 1. 11. 2010.

Soud si k ověření tvrzení navrhovatelky vyžádal vyjádření M. K., A. D., J. K., H. H. a R. M., které navrhovatelka v návrhu označila jako osoby, které mohou její tvrzení prokázat.

Podáním návrhu na neplatnost voleb se podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) ve spojení s ustanovením § 60 odst. 1 věty první zákona o volbách do zastupitelstev, může domáhat ochrany u sobu každá osoba zapsaná do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen. Navrhovatelka pak byla v den voleb k trvalému pobytu v obci Křesín přihlášena, takže do tohoto seznamu byla zapsána a k podání návrhu na neplatnost voleb je aktivně legitimována. Tento návrh pak v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 věty druhé zákona o volbách do zastupitelstev podala v zákonné lhůtě 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Návrh na neplatnost voleb může podle § 60 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který by mohl ovlivnit výsledky voleb. Z tohoto zákonného ustanovení lze dovodit, že návrh na neplatnost voleb je důvodný při splnění třech předpokladů, kterými jsou protizákonnost Pokračování

15A 113/2010
4

spočívající v porušení některého ustanovení volebního zákona, souvislost mezi touto protizákonností a celkovým počtem hlasů odevzdaných pro určitou volební stranu nebo její jednotlivé kandidáty, jakož i zásadní intenzita této protizákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno důvodně předpokládat odlišné výsledky voleb, tedy jiné složení zastupitelského sboru, pokud by k takovému jednání nedošlo (tzv. „zatemnění“ volebního výsledku).

Námitky navrhovatelky, že a) neplatnost voleb způsobilo to, že čtyři členky okrskové volební komise pomlouvaly kandidáty politické strany Věci veřejné vždy po té, když některý z nich po hlasování opustil volební místnost, b) že starosta Obce Křesín v pátek 15. 10. 2010 večer se vyjádřil, že za VV tam bude ing. B., c) že v sobotu 16. 10. 2010 večer, kdy okrsková volební komise ukončila svoji práci a po opuštění volební místnosti zůstala volební schránka ve volební místnosti nezabezpečená a nebyla uložena na zabezpečené – uzamčené místo a konečný zápis nebyl před jeho odvozem na registrační úřad do Libochovic zapečetěn, d) že starosta obce vyhlásil výsledky voleb místním rozhlasem v neděli 17. 10. 2010 v 11.30 a nedal tím prostor koaličnímu vyjednávání a e) 1 volič nedostal do schránky hlasovací lístek v zákonem stanovené lhůtě, shledal soud nedůvodnými.

K námitce a): navrhovatelka pouze tvrdí, že k pomluvám kandidátů politické strany Věci veřejné docházelo, ale konkrétní důkazy ke svému tvrzení nenavrhuje. Naopak proti jejímu tvrzení stojí prohlášení podepsané všemi členy okrskové volební komise, tedy i členem nominovaným za politickou stranu Věci Veřejné J. K., že k ničemu takovému nedošlo a komise zajistila hladký a důstojný průběh voleb. Soud uvěřil obsahu prohlášení podepsanému všemi členy okreskové volební komise, když jeden z členů byl nominován za Věci veřejné, jedna členka za KSČM a ostatní 3 členky byly jmenovány starostou, a soud je přesvědčen, že člen okrskové volební komise nominovaný právě za politickou stranu Věci veřejné by na případně zjištěné porušení zákona o volbách do zastupitelstev či na předpojatost ostatních členů okrskové volební komise vůči kandidátům za politickou stranu Věci veřejné zcela jistě upozornil, nebo by nepodepsal prohlášení okrskové volební komise, které uvádí jiné skutečnosti, než popisované navrhovatelkou. Navíc si soud vyžádal vyjádření přímo od pana J. K., člena okrskové volební komise nominovaného za politickou stranu Věci veřejné, který výslovně uvedl, že s tvrzením navrhovatelky nesouhlasí, dle jeho názoru volby proběhly hladce, pan D. pomlouván členy volební komise nebyl, natržený volební lístek neviděl, v pátek 15. 10. 2010 večer všichni členové volební komise odcházely z volební místnosti společně a není si vědom žádného pochybení při sčítání hlasů. Rovněž tak H. H., předsedkyně okrskové volební komise, podala své písemné vyjádření k tvrzením navrhovatelky v podstatě v témž duchu, jako se vyjádřil pan K. Pan A. D. sice ve svém vyjádření tvrdí, že když odcházel z volební místnosti, zaslechl ženské hlasy, které říkaly „ten tady chce kandidovat za VV“, toto však dle názoru soudu není hanlivá poznámka na voliče, která by narušovala hladký a důstojný průběh voleb a pořádek ve volební místnosti, jak předpokládá ustanovení § 16 a 35 zákona o volbách do zastupitelstev.

K námitce b): tvrzení navrhovatelky, že již v pátek 15. 10. 2010 večer se měl starosta obce vyjádřit, že za politickou stranu Věci veřejné bude v zastupitelstvu Ing. B., není doloženo žádnými důkazy, jedná se pouze o tvrzení další osoby, která jak uvádí navrhovatelka, se bojí veřejně vystoupit. Navrhovatelka nedoložila, kdo konkrétně starostu obce slyšel, jak toto říká, kdy, kde a při jaké příležitosti toto údajně řekl. Sám starosta Obce Pokračování

15A 113/2010
5

Křesín toto ve svém vyjádření popírá. Soud se přiklonil k názoru, že se ze strany navrhovatelky jedná pouze o spekulaci, resp. reprodukování tvrzení někoho, kdo tuto informaci šířil, ale hodnověrné důkazy k pravdivosti této informace nebyly předloženy. Soud má za to, že pokud by toto tvrzení bylo pravdivé a mohlo by způsobit neplatnost voleb do zastupitelstva obce, měla by konkrétní osoba najít dostatek osobní statečnosti a uvést, co k věci ví, nebo jí o tom měla přesvědčit navrhovatelka, která sama neúspěšně za Věci veřejné kandidovala ve volbách do obecního zastupitelstva. K pouhým spekulacím a k tvrzením „co kde kdo řekl“ nemůže soud při svém rozhodování přihlížet.

K námitce c): Povinnost okrskové volební komise po prvním dnu voleb jsou upraveny v § 37 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev tak, že po prvním dnu voleb zajistí okrsková volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje okrsková volební komise neporušenost pečetí a sejme je. Soud tedy konstatuje, že z výše uvedeného ustanovení nevyplývá povinnost zapečeťovat volební schránku po skončení práce okrskové volební komise, toto by ani nemělo jakýkoli význam, když hlasovací lístky již byly ze schránky vyjmuty. Soud z předložené volební dokumentace zjistil, že volební komise zapečetila druhý stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze seznamu voličů a doklad o převzetí výsledků hlasování. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce vyhotovuje dle § 46 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev Český statistický úřad, okrsková volební komise ho tedy nemohla mít k dispozici a proto by ho ani nemohla zapečetit či nezapečetit, což tvrdí navrhovatelka, neboť okrsková volební komise konečný zápis ani sama nemohla vytvořit. Pokud by tak učinila, došlo by k porušení zákona o volbách do zastupitelstev.

K námitce d): Podle § 47 zákona o volbách do zastupitelstev registrační úřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce registračního úřadu bezodkladně po jeho odsouhlasení a podepsání. Pověřený obecní úřad zároveň zajistí zveřejnění zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce obce, pro kterou byl registračním úřadem. Tím, že starosta Obce Křesín vyhlásil v neděli 17. 10. 2010 v 11.30 hodin výsledky voleb a zvolené členy zastupitelstva Obce Křesín, neporušil ustanovení § 47 zákona o volbách do zastupitelstev. Jednalo se o pouhé vyhlášení výsledků voleb, na základě kterého po té mohla začít případná koaliční vyjednávání. Do oficiálního vyhlášení výsledků voleb by ostatně taková případná vyjednávání o koalicích neměla smysl.

K námitce e): Podle § 25 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev starosta zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. Pokud se skutečně stalo, že jednomu voliči nebyl do schránky doručen hlasovací lístek, přičemž toto navrhovatelka pouze tvrdí, ale nedokládá, kdo byl tímto voličem, takže pravdivost tohoto tvrzení nemohl soud ověřit, jedná se sice o porušení ustanovení § 25 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev, ale toto porušení nezpůsobuje neplatnost voleb. Volič, kterému nebyly dodány do schránky hlasovací lístky, má možnost okrskovou volební komisi požádat o vydání hlasovacího lístku přímo ve volební místnosti. Toto upravuje ustanovení § 33 odst. 3, poslední věta zákona o volbách do zastupitelstev, podle které „Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící Pokračování

15A 113/2010
6

nebo jinak označený hlasovací lístek jiný“. Tedy i takovému voliči, kterému do schránky nebyly v zákonem stanovené lhůtě doručeny hlasovací lístky, není upřeno jeho volební právo a hlasovat pro určitou volební stranu či jednotlivé kandidáty, pokud má zájem, může.

K vyjádření R. M. a M. K. soud nepřihlédl, neboť tato vyjádření popisují průběh předávání stížnosti navrhovatelky na průběh voleb starostovi a jeho postoj k této stížnosti, což s před soudem projednávanou věcí nesouvisí.

Soud konstatuje, že v soudnictví ve věcech volebních je oprávněn k návrhu oprávněné osoby přezkoumat, jestli vyhlášené volební výsledky odpovídají skutečnosti. Za tímto účelem si pak může opatřit volební dokumentaci a odevzdané hlasy z hlediska námitek uplatněných v návrhu přepočítat. Pokud na základě tohoto sečtení dojde k závěru, že přidělení mandátů mezi volebními stranami či přikázání mandátů jejich jednotlivým kandidátům neodpovídá údajům obsaženým v zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce, může vyslovit pouze neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta.

Z výše uvedeného a z obsahu návrhu navrhovatelky dle soudu tedy vyplývá, že navrhovatelka se domáhá eventuelního vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb, neboť se dožaduje pouze přepočítání odevzdaných hlasovacích lístků a nenamítá žádným způsobem porušení možnosti svobodného projevu vůle při samotném hlasování voličů.

V řízení o návrhu na neplatnost voleb si soud za účelem ověření tvrzení uvedených navrhovatelkou vyžádal od volebního orgánu volební dokumentaci z volebního okrsku č. 1 pro volby do zastupitelstva Obce Křesín konaných ve dnech 15. a 16. října 2010. S ohledem na tvrzení navrhovatelky pak nahlédl do zapečetěných obálek, v nichž byly uloženy platné hlasovací lístky a hlasovací lístky, které okrsková volební komise označila za neplatné. Okrsková volební komise označila dva hlasovací lístky jako neplatné, soud je vyhodnotil a konstatoval, že tyto dva hlasovací lístky jsou nepochybně neplatnými hlasovacími lístky, neboť na jednom z nich nebyla provedena žádná úprava a na druhém z nich byli zaškrtnuti všichni kandidáti všech volebních stran, což je v rozporu se způsobem hlasování upraveným v § 34 zákona o volbách do zastupitelstev a v rozporu s ustanovením § 41 téhož zákona a takové volební lístky jsou neplatné.

Následně soud přistoupil k přepočítání hlasů na základě platně odevzdaných hlasovacích lístků postupem v souladu s pravidly zakotvenými v ustanovení § 40 odst. 5 písm. a), b), c) zákona o volbách do zastupitelstev. Po sečtení hlasů pro jednotlivé volební strany z jednoho okrsku dospěl soud k poněkud odlišným výsledkům od výsledků, k nimž dospěla okrsková volební komise u následujících volebních stran: SNK Křesín, Věci veřejné a Komunistická strana Čech a Moravy. Porovnání výsledků po sečtení hlasů pro jednotlivé volební strany je takovéto:

a) volební strana č. 1 – SNK Křesín hlasy po sečtení soudem: 748 hlasy původně sečtené: 740 rozdíl: + 8 b) volební strana č. 2 – Věci veřejné hlasy po sečtení soudem: 247 Pokračování

15A 113/2010
7

hlasy původně sečtené: 248 rozdíl: - 1 c) volební strana č. 3 – Komunistická strana Čech a Moravy hlasy po sečtení soudem: 416 hlasy původně sečtené: 407 rozdíl: + 9

Soud konstatuje, že nesprávným sečtením hlasů odevzdaných jednotlivým volebním stranám došlo k naplnění prvého i druhého předpokladu důvodnosti návrhu neplatnosti voleb. Nesprávným sečtením hlasů totiž fakticky došlo k porušení ustanovení § 40 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev a tento nedostatek byl v přímé souvislosti se stanovením počtu odevzdaných hlasů pro jednotlivé volební strany.

Nicméně soud však konstatuje, že zmíněné porušení volebního zákona nedosahovalo v nyní projednávané věci takové intenzity, aby mohlo ovlivnit výsledky voleb. Předepsaného kvóra (hranice 5%) pro vstup do skrutinia v daném případě dosáhly volební strany: SNK Křesín, Věci veřejné a Komunistická strana Čech a Moravy. Uvedené volební strany se tedy svým volebním ziskem mohly ucházet o mandáty v zastupitelstvu obce Křesín. Soud následně u těchto volebních stran dělil celkový počet platných hlasů, který obdržela každá kandidátní listina, postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělících operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině. Poté takto vypočítané podíly soud seřadil podle jejich velikosti až do počtu mandátů, které mají být při volbách do zastupitelstva obce přiděleny, s tím, že za každý podíl obsažený v této početní řadě získala kandidátní listina jeden mandát (§ 45 odst. 1, 2 o volbách do zastupitelstev). Přitom zjistil, že počet mandátů takto přidělených jednotlivým volebním stranám odpovídá údajům uvedeným v zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Pořadí vypočtených podílů je následující:

1. hodnota podílu: 748,00 – volební strana SNK Křesín

2. hodnota podílu 416 – volební strana KSČM

3. hodnota podílu 316 – volební strana SNK Křesín

4. hodnota podílu 249,333 – volební strana SNK Křesín

5. hodnota podílu 247 – volební strana Věci veřejné

6. hodnota podílu 208 – volební strana KSČM

7. hodnota podílu 187 – volební strana SNK Křesín

8. hodnota podílu 149,6 – volební strana SNK Křesín

9. hodnota podílu 138,666 – volební strana KSČM

10. hodnota podílu 124,666 – volební strana SNK Křesín Pokračování

15A 113/2010
8

11. hodnota podílu 123,5 – volební strana Věci veřejné

12. hodnota podílu 106,857 – volební strana SNK Křesín

13. hodnota podílu 104 – volební strana KSČM

14. hodnota podílu 83, 2 – volební strana KSČM

15. hodnota podílu 82,33 – volební strana Věci veřejné

16. hodnota podílu 69,33 – volební strana KSČM

17. hodnota podílu 61,75 – volební strana Věci veřejné

18. hodnota podílu 59,428 – volební strana KSČM

19. hodnota podílu 49,4 – volební strana Věci veřejné

20. hodnota podílu 41,166 – volební strana Věci veřejné

21. hodnota podílu 35,285 – volební strana Věci veřejné

Přidělení mandátů je následující:

volební strana SNK Křesín – 4 mandáty volební strana Komunistická strana Čech a Moravy – 2 mandáty volební strana Věci veřejné – 1 mandát

Dále se soud zabýval otázkou přidělení mandátů kandidátům jednotlivých volebních stran. Přidělení mandátů kandidátům volebních stran se určuje 1) podle pořadí na kandidátní listině a 2) má-li některý z kandidátů alespoň o 10% více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na kandidáta vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na 1. místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje jejich umístění na kandidátní listině.

U volební strany SNK Křesín bylo celé číslo po zaokrouhlení 106 a hranice pro posun byla 116,6 (106 + 10,6). Kandidáti, kteří měli 117 a více hlasů postoupili do čela kandidátní listiny. Takovými kandidáty byli K. M., který získal 150 hlasů a L. M., která získala 126 hlasů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva. Do zastupitelstva byly rovněž zvoleny A. M. (pořadí na kandidátní listině 2.) a I. M. (pořadí na kandidátní listině 3.), neboť volební straně SNK Křesín připadly 4 mandáty.

U volební strany Věci veřejné bylo celé číslo po zaokrouhlení 35 a hranice pro posun byla 38,5 (35 + 3,5). Kandidáti, kteří měli 39 a více hlasů postoupili do čela kandidátní listiny. Takovými kandidáty byli J. B., který získal 45 hlasů a M. B., která získala 44 hlasů. Jelikož volební straně Věci veřejné připadl 1 mandát, byl do zastupitelstva zvolen kandidát s největším počtem hlasů, tedy kandidát č. 6 J. B. U volební strany Komunistická strana Čech a Moravy bylo celé číslo po zaokrouhlení 59 a hranice pro posun byla 64,9 (59 + 5,9). Kandidáti, kteří měli 65 a více hlasů postoupili Pokračování

15A 113/2010
9

do čela kandidátní listiny. Takovým kandidátem byl R. M., který získal 108 hlasů a byl zvolen do zastupitelstva. Do zastupitelstva byl rovněž zvolen .J Ch. (pořadí na kandidátní listině 2.).

Dále se soud zabýval určením náhradníků. Kandidáti, kteří nezískali mandát a jsou ze strany, která alespoň jeden mandát získala, se stávají náhradníky podle výše uvedených pravidel.

U volební strany SNK Křesín žádný z náhradníků nedosáhl hranice pro posun, řadí se proto podle pořadí na kandidátní listině, a to v pořadí Z. H. (pořadí na kandidátní listině 5., počet získaných hlasů 88), R. N. (pořadí na kandidátní listině 6., počet získaných hlasů 107) a L. L. (pořadí na kandidátní listině 7., počet získaných hlasů 97).

U volební strany Věci veřejné dosáhla hranice pro posun jen M. B., když získala 44 hlasů, tato však zároveň byla uvedena jako 1. v pořadí na kandidátní listině, proto je také stanovena jako 1. náhradník. Za ní jsou náhradníci podle pořadí na kandidátní listině, a to v pořadí M. K. (pořadí na kandidátní listině 2., počet získaných hlasů 32), A. D. (pořadí na kandidátní listině 3., počet získaných hlasů 29), M. K. (pořadí na kandidátní listině 4., počet získaných hlasů 30), I. L. (pořadí na kandidátní listině 5., počet získaných hlasů 35) a M. K. (pořadí na kandidátní listině 7., počet získaných hlasů 32).

U volební strany Komunistická strana Čech a Moravy žádný z náhradníků nedosáhl hranice pro posun, řadí se proto podle pořadí na kandidátní listině, a to v pořadí R. K. (pořadí na kandidátní listině 3., počet získaných hlasů 51), J. M. (pořadí na kandidátní listině 4., počet získaných hlasů 49), Z. S. (pořadí na kandidátní listině 5., počet získaných hlasů 49), V. J. (pořadí na kandidátní listině 6., počet získaných hlasů 30), V. N. (pořadí na kandidátní listině 7, počet získaných hlasů 44) a J. K. (pořadí na kandidátní listině 8., počet získaných hlasů 37).

K námitce navrhovatelky, že okrsková volební komise postupovala v rozporu se zákonem o volbách do zastupitelstev, když jako platné označila i hlasovací lístky, na kterých byly připsány vulgární poznámky u kandidátů za volební stranu Věci veřejné, soud uvádí následující. Podle § 41 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev je neplatný hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise. Podle § odst. 2 téhož zákonného ustanovení je hlas voliče neplatný a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu, c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána, d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky, e) jestliže je hlasovací lístek přetržen, f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce. Podle odst. 4 téhož zákonného ustanovení poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Soud tedy zkoumal, zda hlas voliče je v případě dvou konkrétních hlasovacích lístků vzhledem k výše uvedenému zákonnému ustanovení platný a dospěl k závěru, že tomu tak je. Na jednom volebním lístku byla označena křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební Pokračování

15A 113/2010
10

strany tato volební strana a u volební strany Věci veřejné bylo po straně napsáno „NEUVĚŘITELNÉ“. Na druhém volebním lístku byla označena křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany tato volební strana a nad jménem kandidáta č. 1 a pod jménem kandidáta č. 7 volební strany Věci veřejné byly napsány vulgární poznámky. Tyto poznámky vypovídají o morální úrovni příslušných voličů, kteří je učinili, nezpůsobují však neplatnost hlasovacích lístků, neboť tyto poznámky nejsou zákonným důvodem pro neplatnost hlasovacího lístku, resp. neplatnost hlasu voliče, jak to předvídá ustanovení § 41 zákona o volbách do zastupitelstev.

Lze tedy uzavřít, že výše uvedené nepřesnosti při sčítání hlasů neměly vliv na rozdělení počtu mandátů mezi jednotlivé volební strany a neměli vliv na zvolení konkrétních kandidátů do zastupitelstva. V nyní projednávané věci tak nebyl splněn jeden z předpokladů pro vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva Obce Křesín konaných ve dnech 15. a 16. října 2010. Návrh navrhovatelky tedy neshledal soud důvodným, a proto ho zamítl.

Současně nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť podle § 93 odst. 4 s.ř.s. v soudnictví ve věcech volebních takové právo účastníkům nepřísluší. O návrhu pak v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 s.ř.s. rozhodl usnesením ve dvacetidenní lhůtě od jeho doručení bez nařízení jednání, neboť všechny potřebné skutečnosti bylo možné zjistit z listin předložených navrhovatelkou a volební dokumentace, takže již nebylo zapotřebí provádět další dokazování výslechy účastníků či svědků. Usnesení pak nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s.ř.s.)

V Ústí nad Labem dne 11. listopadu 2010

JUDr. Dagmar Štullerová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru