Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 112/2015 - 15Usnesení KSUL ze dne 23.09.2015

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 As 219/2015

přidejte vlastní popisek

15A 112/2015-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobce: R. V., nar. „X“, „X“, zastoupený JUDr. Oldřichem Voženílkem, advokátem se sídlem U Jiskry 114/1, Rumburk, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.6.2015, č.j. 1123/DS/2015, JID 67669/2015/KUUK/Piš,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 3 000,- Kč. Částka 3 000,- Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 22.6.2015, č.j. 1123/DS/2015, JID 67669/2015/KUUK/Piš, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti usnesení Městského úřadu Varnsdorf, odboru správních agend a dopravy, ze dne 21.11.2014, č.j. MUVA 29684/2014ŽákEl, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o určení neplatnosti doručení oznámení Městského úřadu Varnsdorf, č.j. MUVA 21008/2014, o dosažení dvanácti bodů v registru řidičů.

Primárně se soud zabýval otázkou, zda rozhodnutí správního orgánu, proti kterému směřuje žaloba, je vůbec předmětem přezkumu v rámci správního soudnictví, či zda se na něj vztahuje některá z kompetenčních výluk uvedených v § 70 s.ř.s.

Dle § 65 odst. 1 s.ř.s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Pokračování

15A 112/2015

Dle § 70 písm. b) s.ř.s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu předběžné povahy.

Z obsahu žaloby a odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí a odůvodnění žalobcem předloženého rozhodnutí prvostupňového orgánu vyplývá, že žalobce svou žádost o určení neplatnosti doručení oznámení o dosažení dvanácti bodů v registru řidičů odůvodnil skutečností, že se v důsledku nemoci v době, kdy bylo oznámení doručováno na adresu jeho trvalého pobytu, nezdržoval v místě svého trvalého pobytu.

Dle soudu bylo v dané věci nutné postavit na jisto, zda se v případě žalobou napadeného rozhodnutí nejedná o rozhodnutí předběžné povahy ve smyslu výše citovaného ustanovení § 70 písm. b) s.ř.s. Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v rozhodnutí ze dne 27.10.2009, č.j. 2 Afs 186/2006-54, stanovil okruh podmínek, které musí splňovat rozhodnutí předběžné povahy. Aby bylo možno rozhodnutí správního orgánu považovat za rozhodnutí předběžné povahy, musí být kumulativně splněny podmínka časová, podmínka věcná a podmínka osobní.

Časová podmínka je v posuzovaném případě splněna. Rozhodnutí o žádosti o určení neplatnosti doručení dle § 24 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), je vydáváno v probíhajícím správním řízení. Z hlediska časového tedy předběžnost rozhodnutí spočívá v tom, že konečné rozhodnutí o námitkách žalobce proti oznámení o dosažení dvanácti bodů v registru řidičů správní orgán nevydá dříve, než je v řízení postaveno na jisto, zda bylo žádosti o určení neplatnosti doručení oznámení vyhověno či nikoliv. Rozhodnutí o žádosti o určení neplatnosti doručení oznámení o dosažení dvanácti bodů v registru řidičů tedy vždy předchází konečnému rozhodnutí o námitkách proti tomuto oznámení. Konečné rozhodnutí o námitkách proti oznámení o dosažení dvanácti bodů lze dále přezkoumat ve správním soudnictví podáním žaloby podle § 65 s.ř.s.

Také věcná podmínka je v řešeném případě splněna. V rámci konečného rozhodnutí o námitkách je správní orgán vždy povinen zkoumat, zda jsou splněny podmínky řízení; hodnotí tedy mimo jiné včasnost podaných námitek. Při posuzování včasnosti je správní orgán vázán právě rozhodnutím o žádosti o určení neplatnosti doručení, jehož obsah v rámci konečného rozhodnutí zohlední.

V posuzovaném případě je splněna i podmínka osobní, neboť adresátem konečného rozhodnutí o odvolání je právě osoba žádající o určení neplatnosti doručení, tj. osoba dotčená rozhodnutím předběžné povahy.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že rozhodnutí o odvolání proti zamítnutí žádosti o určení neplatnosti doručení oznámení o dosažení dvanácti bodů v registru řidičů je vyloučeno ze soudního přezkumu podle § 70 písm. b) s.ř.s., neboť jde o předběžné rozhodnutí. Z uvedených důvodů nelze brojit přímo proti rozhodnutí o odvolání proti zamítnutí žádosti o určení neplatnosti doručení oznámení o dosažení dvanácti bodů v registru řidičů, ale až proti jeho důsledkům v rámci přezkumu konečného rozhodnutí o námitkách proti předmětnému oznámení.

Vzhledem k tomu, že soud ze shora uvedených důvodů shledal, že žalobou napadené rozhodnutí je rozhodnutím, které je dle § 70 písm. b) s.ř.s. ze soudního přezkumu vyloučeno, Pokračování

15A 112/2015

byl soud nucen konstatovat, že žaloba proti napadenému rozhodnutí žalovaného je podle § 68 písm. e) s.ř.s. nepřípustná, a proto ji podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Jelikož řízení skončilo před prvním jednáním, soud podle ust. § 10 odst. 3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve výroku usnesení ad III. rovněž o vrácení zaplaceného soudního poplatku v částce 3 000,- Kč, který bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 23. září 2015

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru