Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 100/2017 - 25Usnesení KSUL ze dne 28.08.2017

Prejudikatura

1 Ans 4/2008 - 62


přidejte vlastní popisek

15A 100/2017-25

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Petry Staré v právní věci žalobce: K. Ch., nar. „X“, bez státní příslušnosti, bytem „X“, zastoupeného Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 834/8, 602 00 Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 1.000,- Kč. Částka 1.000,- Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13.342,- Kč do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u zdejšího soudu v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost vydat rozhodnutí ohledně povolení k trvalému pobytu žalobce v řízení vedeném pod sp. zn. OAM-16404-46/TP-2015, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku. Současně se žalobce domáhal náhrady nákladů řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě soudu sdělil, že dne 8.6.2017 vydal pod č.j. OAM-16404-66/TP-2015 rozhodnutí, jehož vydání se žalobce podanou žalobou domáhá a kterým rozhodl o povolení k trvalému pobytu a žalobci rovněž přiznal právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství. Soud se proto přípisem ze dne 18.7.2017, č.j. 15A 100/2017-20, žalobce dotázal, zda na podané žalobě trvá.

Podáním ze dne 27.7.2017, které soud obdržel tentýž den, žalobce prostřednictvím svého právního zástupce vzal výslovně předmětnou žalobu zpět pro pozdější chování Pokračování

15A 100/2017

žalovaného. Zároveň právní zástupce žalobce opětovně vznesl požadavek, aby soud uložil žalovanému povinnost uhradit žalobci náklady za předmětné soudní řízení, neboť žaloba byla podána důvodně. V této souvislosti žalobce odkázal na rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 12.7.2011, sp. zn. 10A 21/2011.

Protože projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), ve výroku ad I. usnesení řízení o předmětné žalobě zastavil.

Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ustanovení § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), rozhodl výrokem usnesení ad II. o vrácení soudního poplatku, jenž byl soudu uhrazen při podání žaloby ve výši 2.000,-Kč, toliko ve výši 1.000,-Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20%, nejméně však o 1.000,-Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl o tom, že snížený soudní poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu ve lhůtě stanovené v ustanovení § 10a zákona o soudních poplatcích.

Výrok usnesení ad III. o náhradě nákladů řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 věty druhé s.ř.s., podle které platí, že pokud bylo řízení zastaveno pro pozdější chování žalovaného, má žalobce proti žalovanému právo na náhradu nákladů řízení. Soud proto uložil žalovanému zaplatit žalobci do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení náhradu nákladů řízení ve výši 13.342,- Kč za jeho zastoupení advokátem Mgr. Markem Sedlákem, která se skládá z částky 1.000,- Kč odpovídající nevrácené části zaplaceného soudního poplatku; dále z částky 9.300,- Kč za tři úkony právní služby po 3.100,- Kč podle ustanovení § 7 ve spojení s ustanovením § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění (dále jen „advokátní tarif“) [převzetí a příprava zastoupení - § 11 odst. 1 písm. a), podání žaloby - § 11 odst. 1 písm. d), zpětvzetí žaloby - § 11 odst. 1 písm. d)]; dále z částky 900,- Kč za tři s tím související režijní paušály po 300,- Kč podle ustanovení § 13 odst. 1, odst. 3 advokátního tarifu a z částky 2.142,-Kč představující 21% DPH, kterou byl advokát podle zvláštního právního předpisu povinen odvést z odměny za zastupování a náhrad, jež byly vyjmenovány.

Pro úplnost soud poznamenává, že náhradu nákladů žalobci přiznal, neboť žaloba byla podána až dne 2.5.2017 po marném uplynutí třicetidenní lhůty, která byla k vydání rozhodnutí ve věci stanovena žalovanému v opatřením proti nečinnosti ze dne 30.3.2017, č.j. MV-33928-3/SO-2017.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Pokračování

15A 100/2017

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 28. srpna 2017

Mgr. Václav Trajer v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru