Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 1/2017 - 70Usnesení KSUL ze dne 04.04.2018

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

15 A 1/2017-70

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D., a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D., ve věci

žalobce: Právo ve veřejném zájmu, z. s., IČO 03853462,

sídlem Chalupkova 1367/1, 149 00 Praha 4 – Chodov, zastoupený advokátkou Mgr. Petrou Bielinovou,

sídlem Chalupkova 1367/1, 149 00 Praha 4 – Chodov, proti žalovanému: Magistrát města Ústí nad Labem, sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 12. 2016, č. j. 197405/2016,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2 000 Kč. Částka 2 000 Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 12. 2016, č. j. 197405/2016, jímž byla žádost žalobce o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků Magistrátu města Ústí nad Labem, částečně odmítnuta, a to v rozsahu poskytnutí informací týkajících se platů a odměn vyplacených v roce 2014 tajemníkovi a jmenovitě vedoucím jednotlivých odborů Magistrátu města Ústí nad Labem.

Podáním, které soud obdržel dne 3. 1. 2018, a tedy před uskutečněním prvního jednání ve věci, však žalobce vzal, vzhledem k nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16, podanou žalobu v plném rozsahu zpět a navrhl zastavení řízení.

Protože projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud v souladu s ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve výroku ad I. usnesení řízení o předmětné žalobě zastavil.

Z důvodu zastavení řízení soud současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve výroku ad II. usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného odstavce a navíc žalobce náhradu nákladů řízení ani nepožadoval.

Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ust. § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění po 1. 9. 2011 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), rozhodl ve výroku ad III. usnesení o vrácení soudního poplatku žalobci, jenž soudu uhradil při podání žaloby za žalobu ve výši 3 000 Kč, a to toliko ve výši 2 000 Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20%, nejméně však o 1 000 Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s ustanovením § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 4. dubna 2018

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru