Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 1/2012 - 4Usnesení KSUL ze dne 11.01.2012

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 As 14/2012 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek

15A 1/2012-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci navrhovatele: L. K., „X“, svolavatele shromáždění: P. H., „X“, a vedlejšího účastníka: Městského úřadu Varnsdorf, se sídlem Náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf, o návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh na vydání předběžného opatření se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem podaným u zdejšího soudu domáhá vydání předběžného opatření, kterým se domáhá zákazu ohlášené demonstrace svolané svolavatelem shromáždění do Varnsdorfu na náměstí Edvarda Beneše ve dnech 14. a 15.1.2012.

Ve svém návrhu navrhovatel uvedl, že má za to, že ohlášená demonstrace vede pouze k narušování veřejného pořádku a dále k vyvolávání rasových nepokojů mezi majoritou a minoritou. Občané minority jsou dle jeho názoru těmito demonstracemi již natolik frustrováni, že se dá očekávat, že bude narušen vývoj jejich dětí a mládeže, neboť právě děti takové napětí snášejí nejhůře.

Dále uvedl, že dle jeho názoru má každý právo na svoji rasu a právo hlásit se ke svému etniku. Ohlášená demonstrace je namířena proti jedné skupině obyvatel, kdy tato skupina obyvatel musí být kvůli této demonstraci uzavřena ve svých obydlích, a to navíc za asistence pořádkové jednotky Policie ČR.

Ust. § 38 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), stanoví, že byl-li podán návrh na zahájení řízení a je potřeba zatímně upravit poměry účastníků pro hrozící vážnou újmu, může soud usnesením na návrh předběžným opatřením účastníkům uložit něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet. Ze stejných důvodů může soud uložit takovou povinnost i třetí osobě, lze-li to po ní spravedlivě žádat.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. soud usnesením návrh odmítne, nestanoví-li tento zákon jinak, jestliže je návrh podle tohoto zákona nepřípustný.

Z citovaného ust. § 38 odst. 1 s.ř.s. gramatickým výkladem vyplývá, že možnost vydání předběžného opatření soudem je vázána na podání návrhu na zahájení řízení. Ve správním soudnictví je tak omezena možnost, oproti občanskému soudnímu řízení, podání návrhu na vydání předběžného opatření pouze na případy, kdy již byl podán návrh na zahájení řízení, popř. současně s takovým návrhem.

V daném případě soud zjistil, že ve vztahu k ohlášenému shromáždění, jehož zákazu se svým podáním navrhovatel v rámci předběžného opatření domáhá, nebyl ke zdejšímu soudu podán žádný návrh na zahájení řízení.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti dospěl soud k závěru, že návrh na vydání předběžného opatření je nepřípustný, když nebyl dříve ani spolu s ním podán návrh na zahájení řízení, a proto jej podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl. V důsledku odmítnutí návrhu současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 11. ledna 2012

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnsot vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru