Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 A 4/2017 - 96Rozsudek KSPL ze dne 07.06.2017

Prejudikatura

22 A 104/2013 - 62

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 As 251/2017

přidejte vlastní popisek

59A 4/2017-96

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. Petra Kuchynky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci navrhovatelů: a) Klatovské reality s.r.o., se sídlem Karla Kryla 2679/7, 155 00 Praha 5, b) RENTAL DEALING s.r.o., se sídlem Univerzitní 1118, 318 00 Plzeň, oba zastoupenými Mgr. Petrem Kuběnou, advokátem se sídlem nám. Míru 1077/3, 301 00 Plzeň, proti odpůrci: město Měčín, se sídlem Farní 43, 340 12 Měčín, zastoupeným JUDr. Danielem Balounem, advokátem, se sídlem Václavská 12, 339 01 Klatovy, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Změna č. 2 územního plánu Měčín, vydané zastupitelstvem města Měčín dne 25. 3. 2010,

takto:

I. Návrh na zrušení opatření obecné povahy, alternativně alespoň v části týkající se lokality Ptín v k.ú. Nedanice, se zamítá.

II. Navrhovatelé jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit odpůrci náklady řízení v částce 10.200 Kč, do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupce odpůrce JUDr. Daniela Balouna, advokáta.

Odůvodnění:

I.
Předmět řízení

Návrhem podaným osobně u Krajského soudu v Plzni dne 8.3.2017 se oba navrhovatelé domáhali zrušení opatření obecné povahy, změny č. 2 územního plánu města Měčín, to buď zcela, nebo alespoň alternativně v části týkající se lokality Ptín v k.ú. Nedanice.

Oba navrhovatelé tvrdili, že napadené opatření obecné povahy zkracuje každého z nich na vlastnických právech k nemovitostem, které jsou napadeným opatřením obecné povahy dotčeny. Navrhovatelé odvozovali svoji aktivní legitimaci od vlastnického a z části spoluvlastnického práva ke konkrétním specifikovaným nemovitostem, které tvoří ucelený funkční celek, provozní areál složený z pozemků a řádně zkolaudovaných administrativních a hospodářských budov v k.ú. Nedanice, a to :

- parc.č.st. 80, jehož součástí je víceúčelová stavba č.p. 42, - parc.č.st. 81/1, jehož součástí je víceúčelová stavba bez č.p. a č.ev. - parc.č. 1035/1, ostatní plocha

- příjezdové cesty na pozemku parc.č. 1035/5 - sportovní brokové střelnice na pozemku parc.č. 987/19 a parc.č. 79 (dříve parc. č. 987/1), - studny na pozemku parc.č. 984/9 (dříve parc.č. 1035/1)

- čistírny odpadních vod na pozemku parc.č. 984/9 (dříve parc. č: 1035/1) - požární nádrže na pozemku parc.č. 984/9

- parc.č.st. 81/1, jehož součástí je víceúčelová stavba bez č.p. a č.ev. (podíl 14), - příjezdové cesty na pozemku parc.č. 1035/5 (podíl 14),

- vnitrostátního heliportu na pozemku parc.č. 1035/3 (dříve parc. č. 1035/1, 1035/2, 987/1, 1017/7)

Navrhovatelé tvrdili, že proti obsahu napadeného opatření obecné povahy opakovaně a aktivně brojili v průběhu jeho pořizování a schvalování. V této souvislosti rekapitulovali časový sled a obsah uplatněných námitek a připomínek ze dne 6.1.2016 a 20.4.2016. Současně poukázali na obsah dalších podání uplatněných následně po vydání opatření obecné povahy, a to na podněty k přezkumnému řízení podané u Krajskému úřadu Plzeňského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.

Navrhovatelé tvrdili, že v průběhu řízení o schválení opatření obecné povahy se domáhali, aby obsah tohoto opatření obecné povahy byl změněn tak, že z pozemků parc.č.st. 80, parc.č.st. 81/1, parc.č. 1035/1, parc.č. 1035/3, parc.č. 1035/5, parc.č. 987/19 a parc.č. 79,parc.č. 984/9 bude vytvořena jednotná plocha s rozdílným způsobem využití, konkrétně v kapitole f) textové části územního plánu Měčín, bude přidána plocha pro rozsáhlou vesnickou usedlost umožňující využití obdobně jako smíšené území venkovské, pouze s větším důrazem na zemědělství, individuálně k rekreaci a občanskou vybavenost, a tato plocha bude na předmětných pozemcích vymezena ve všech odpovídajících grafických částech. Tento požadavek podle navrhovatelů není v žádném případě v rozporu s veřejným zájmem, je legitimní a oprávněný, protože jim zajištuje nerušený výkon vlastnického práva k jejich shora uvedeným nemovitostem, budoucí využití rozvoje těchto nemovitostí a rovněž zachovává v dobré víře nabytá práva ze shora popsaných kolaudačních rozhodnutí.

Navrhovatelé tvrdili, že zmateným a procesně nesprávným postupem a zejména obsahem napadeného opatření obecné povahy byl porušen zákon a byla zkrácena ústavou chráněná vlastnická práva navrhovatelů. Území zahrnující konkrétně specifikované nemovitosti navrhovatelů jsou napadenou změnou č. 2 územního plánu Měčín rozkouskována a zařazena do neodpovídajících ploch, které neumožnují ani stávající využití k účelu, k němuž byly příslušné stavby zkolaudovány ani budoucí rozvoj. Byla porušena zákonná zásada komplexnosti a přiměřenosti využití území při tvorbě územního plánu.

Oba navrhovatelé tvrdili, že přijetím napadeného opatření obecné povahy, byla porušena zákonná ustanovení v rozsahu § 18 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, § 3 odst. 1 a 2 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a v rozsahu čl. II. „přechodná ustanovení“ bod IV. zák. č. 350/2012 Sb., kterým byl změněn stavební zákon.

Z těchto důvodů navrhovatelé navrhli, aby soud napadené opatření obecné povahy buď zcela, alternativně alespoň v části týkající se lokality Ptín v k.ú. Nedanice, zrušil.

II.
Vyjádření odpůrce

Odpůrce označil návrh na zrušení části změny č. 2 územního plánu města Měčín za nedůvodný a navrhl jeho zamítnutí.

K otázce zákonnosti procesního postupu odpůrce neshledal žádné procesní pochybení, které by mohlo mít vliv na právní sféru navrhovatelů. Odpůrce uváděl, že zastupitelstvo města Měčín na svém zasedání 18.3.2015 rozhodlo usnesením č. 54 o pořízení změny č. 2 územního plánu, jejímž předmětem bude jednak směrová úprava v části plánované přeložky státní komunikace II/117, včetně napojení a přizpůsobení přilehlých stabilizovaných a navrhovaných ploch a jednak změna využití části navrhovaných ploch zeleně veřejné na plochu sportovní v lokalitě mezi ČOV a vodním vrtem. Požadavky a připomínky k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu města Měčín přitom uplatnily pouze dotčené orgány a Krajský úřad Plzeňského kraje. Požadavky či připomínky jiných subjektů, a to ani navrhovatelů nebyly ve lhůtě uplatněny. Následné námitky navrhovatelů se týkaly lokality Ptín v jiném katastrálním území a byly ve vztahu k zadání změny č. 2 územního plánu města Měčín uplatněny opožděně a to po lhůtách uvedených v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Jednalo se o námitky, k nimž se tak nepřihlíží.

Odpůrce dále konstatoval, že změna č. 2 územního plánu Měčín není svým obsahem v rozporu se zákonem. V této souvislosti poukázal na dikci ust. § 19 stavebního zákona, vymezujícího úkoly územního plánování. Podle názoru odpůrce směrová úprava části plánované přeložky státní komunikace II/117, včetně napojení a přizpůsobení přilehlých stabilizovaných ploch a změna využití části navrhovaných ploch zeleně veřejné na plochy sportovní v lokalitě mezi ČOV a vodním vrtem nevybočuje z vymezeného zákonného rámce, neboť stanoví koncepci veřejné infrastruktury a vymezuje k těmto veřejně prospěšným stavbám příslušné plochy.

Pokud jde o lokalitu Ptín v k.ú. Nedanice, do které směřují námitky navrhovatelů, pak v této lokalitě došlo pouze k zakreslení aktualizace podle právoplatných územních rozhodnutí a kolaudačních souhlasů u administrativních a hospodářských budov, dále u heliportu a sportovní střelnice.

Odpůrce zdůraznil, že ve vztahu k lokalitě, která se týká změny územního plánu, nebyly uplatněny žádné námitky soukromých osob a v této oblasti tak ke střetu zájmů soukromých a veřejných nedošlo. Ve vztahu k lokalitě Ptín v k. ú. Nedanice, která nebyla platně zadána pro změnu územního plánu, vznesli navrhovatelé po lhůtách uvedených v § 47 odst. 2 stavebního zákona dvě námitky. V reakci na ně byla pro tuto lokalitu pouze zakreslena aktualizace podle právoplatných územních rozhodnutí a kolaudačních souhlasů u dotčených administrativních hospodářských staveb, u heliportu a sportovní střelnice a tak tímto deklaratorním opatření nemohl být konstituován střed zájmu soukromých a veřejných. Navrhovatelé nemohli být změnou č. 2 územního plánu Měčín, jakožto opatřením obecné povahy, zkráceny na svých právech.

III.

Projednání návrhu před krajským soudem

V průběhu jednání před krajským soudem oba navrhovatelé setrvali na argumentaci obsažené v projednávaném návrhu a žádali, aby krajský soud opatření obecné povahy, a to změnu č. 2 územního plánu města Měčín, zrušil ve svém celku anebo alternativně v části týkající se lokality Ptín v k.ú. Nedanice. Navrhovatelé žádali o přiznání práva na náhradu nákladů řízení ve výši následně specifikovaném.

Odpůrce v průběhu jednání před krajským soudem rovněž setrval na argumentaci podrobně rozvedené v písemném vyjádření k návrhu a dále navrhoval zamítnutí návrhu jako kompletně nedůvodného. Odpůrce požádal o přiznání práva na náhradu nákladů řízení za 3 úkony, 3 režijní paušály v celkové výši 10.200,- Kč.

IV.
Posouzení návrhu krajským soudem

a) výchozí stav

Z obsahu správního spisu soud zjistil následující skutečnosti.

Dne 18.3.2015 vydalo zastupitelstvo města usnesení č. 54, kterým schválilo změnu č. 2 územního plánu. Předmětem této změny se stala: a) směrová úprava části plánované přeložky státní komunikace II/117, včetně napojení a přizpůsobení přilehlých stabilizovaných navrhovaných ploch a b) změna využití části navrhovaných ploch – zeleně veřejné na plochy sportovní v lokalitě mezi ČOV a vodním vrtem.

Dne 8.4.2015 Městský úřad Klatovy vydal oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Měčín, který v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení, tj. od 9.4.2015 na Městském úřadu Klatovy a byl umístěn na specifikovaných internetových stránkách. Dne 7.12.2015 proběhlo společné jednání ve věci návrhu změny č. 2 územního plánu Měčín, jehož předmětem bylo seznámení se stanovisky jednotlivých dotčených osob s tím, že připomínky ze strany zúčastněných vzneseny nebyly.

Dne 6.1.2016 navrhovatel Klatovské reality s.r.o. uplatnil připomínky, námitky s tvrzením, že ve vlastnictví má soubor nemovitostí tvořících soukromý areál s účelovými stavbami a to se střelnicí a heliportem a na těchto nemovitostech má záměr zbudovat oplocený areál pro farmový chov zvěře s rybníkem. Platný územní plán Měčín tyto dotčené pozemky řadí do ploch zeleně soukromé a do ploch zemědělských, přičemž do těchto pozemků rovněž zasahuje ÚSES – územní systém ekologické stability. Podle navrhovatele aktuální stav těchto nemovitostí je v rozporu s návrhem změny č. 2 územního plánu Měčín a je v rozporu se stávajícím využitím dotčených ploch.

Dne 6.1.2016 podal připomínky a námitky rovněž druhý navrhovatel RENTAL DEALING s.r.o., který se připojil plně k námitkám vzneseným Klatovskými realitami s.r.o. s dodatkem, že změna č. 2 územního plánu Měčín navíc neřeší u heliportu na parcele č. 1035/3 problematiku omezení příletového a odletového koridoru a problematiku klamavých světel, hluku a u střelnice na parc. č. 987/19 rovněž neřeší problematiku ohrožených prostorů a hluku.

Dne 3.2.2016 město Měčín navrhlo zanést do návrhu změny územního plánu před jeho veřejným projednáním stavby plochy a ochranná pásma podle platných územních rozhodnutí, které budou zakresleny dle právního stavu po vydání změny č. 2 územního plánu Měčín. Specifikaci ploch bylo doporučeno ponechat na uvážení architekta. K připomínce rozsahu a poloze ÚSES a k požadované lokalitě pro chov jelenovité zvěře město Měčín konstatovalo, že tato připomínka nesouvisí s předmětem projednávané změny č. 2 územního plánu Měčín a z důvodu časového a veřejného zájmu nelze této připomínce vyhovět. Vlastník dotčených pozemků může u města Měčín požádat o zahrnutí požadovaných pozemků do dalších změn územního plánu Měčín.

Dne 18.4.2016 proběhlo veřejné projednání ve věci návrhu změny č. 2 územního plánu Měčín. V průběhu projednání byli přítomní upozorněni na chybně navrženou stabilizovanou plochu ZS (zeleň soukromá), která bude navrácena do původní funkce NZ - zemědělské plochy. Tato plocha není součástí územních a kolaudačních rozhodnutí a proto nesmí být změnou č. 2 formou aktualizace ve fázi veřejného projednání změněna.

Dne 20.4.2016 navrhovatel Klatovské reality s.r.o. podal námitku proti probíhající změně č. 2 územního plánu města Měčín. Obsahem této námitky bylo opakované zdůraznění skutečnosti, že je vlastníkem nemovitostí tvořící funkční areál složený řádně z kolaudovaných administrativních a hospodářských budov na pozemcích, které jsou v jeho výlučném, event. podílovém spoluvlastnictví. V této námitce bylo poukázáno na nesprávné očíslování dotčených pozemků a bylo zdůrazněno, že v rámci jednoho areálu existuje několik způsobů využití území, a jednotlivé pozemky s různým způsobem využití jsou v rozporu s koncepcí územního plánování.

Dne 25.4.2016 námitky proti návrhu změny č. 2 územního plánu města Měčín podal rovněž navrhovatel RENTAL DEALING s.r.o., a opakovaně zdůraznil, že z titulu vlastnictví konkrétních a specifikovaných pozemků v k.ú. Nedanice v lokalitě Ptín má záměr zahrnout tyto pozemky do plánovaného oploceného areálu pro farmový chov jelenovité zvěře s rybníkem. Navrhovatel požadoval, aby změna č. 2 územního plánu Měčín umožnila užívat předmětné pozemky pro chov jelenovité zvěře s rybníkem a aby v souladu se záměrem vlastníka těchto pozemků byl odpovídajícím způsobem stanoven způsob jejich využití.

Dne 22.6.2016 zastupitelstvo města Měčín schválilo vyhláškou změnu č. 2 územního plánu Měčín. Toto opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce dne 23.6.2016 a sejmuto 13.7.2016.

Součástí vydaného opatření obecné povahy bylo rovněž rozhodnutí o uplatněných námitkách. Námitky RENTAL DEALING s.r.o. navrhující zařazení konkrétně specifikovaných pozemků v k. ú. Nedanice do realizované změny územního plánu za účelem plánovaného oploceného areálu pro chov jelenovité zvěře s rybníkem nebyly shledány důvodnými a námitkám nebylo vyhověno. Rozhodnutí o námitkách bylo odůvodněno tím, že zadání změny č. 2 územního plánu Měčín obsahovalo pouze směrovou úpravu části plánované přeložky státní komunikace II/117, včetně napojení a přizpůsobení přilehlých, stabilizovaných a navrhovaných ploch v k.ú. Měčín. Návrh v zadání změny č. 2 byl rozeslán a zveřejněn v době od 9.4. do 12.5.2015 a po celou dobu zveřejnění nebyly k návrhu zadání uplatněny podněty ani připomínky. V pozdějším průběhu projednání nebylo možné k připomínce po společném jednání ani námitce po veřejném projednání vyhovět z důvodu výrazného odchýlení od zadání změny č. 2 územního plánu Měčín. Jelikož bylo Krajským úřadem Plzeňského kraje k návrhu zadání změny požadováno vyhodnocení návrhu změny č. 2 z hlediska vlivu na životní prostředí, mělo by opětovné projednání za následek výrazné časové a finanční dopady na změnu č. 2 územního plánu Měčín. Žadateli bylo městem Měčín přislíbeno, že požadované pozemky bude možné po podání řádné žádosti na Městský úřad Měčín projednat ve změně č. 3 územního plánu Měčín.

Rozhodnutím nebylo rovněž vyhověno námitkám Klatovských realit s.r.o. jejichž předmětem byl požadavek vlastníka dotčených nemovitostí v k.ú. Nedanice zahrnout tento soubor nemovitostí do změny č. 2 územního plánu Měčín a upravit způsob využití dotčených ploch tak, aby byl odstraněn rozpor mezi způsobem využití těchto ploch v platném územním plánu Měčín a stávajícím využitím ploch. V uplatněné námitce bylo v odůvodnění rozhodnutí konstatováno, že zadání změny č. 2 územního plánu Měčín opět obsahovalo pouze směrovou úpravu části plánované přeložky státní komunikace II/117, včetně napojení a přizpůsobení přilehlých, stabilizovaných a navrhovaných ploch v k.ú. Měčín. Po celou dobu zveřejnění zadání změny č. 2 nebyly k návrhu zadání uplatněny podmínky ani připomínky. V pozdějším průběhu projednávání nebylo možné k připomínce po společném jednání ani námitce po veřejném projednání zcela vyhovět, neboť se obsahově odchýlila od zadání změny č. 2 územního plánu Měčín. Před veřejným projednáním na základě připomínky byla pouze zakreslena v dané lokalitě Ptín aktualizace týkající se administrativní a hospodářské stavby heliportu a sportovní střelnice podle právoplatných územních rozhodnutí a kolaudačních souhlasů. Přidávání nových rozsáhlých lokalit a změna funkcí požadovaných ploch není možná v rámci schvalování změny č. 2 územního plánu Měčín a vyžaduje opětovné projednání.

b) právní posouzení věci Krajský soud posoudil projednávaný návrh podle § 101a a násl. s.ř.s. Podle § 101a odst. 1 věta prvá, návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatření obecné povahy vydaným správním orgánem zkrácen.

Při přezkoumání opatření obecné povahy vycházel soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání opatření obecné povahy (§ 101b odst. 3 s.ř.s.).

Při rozhodování o návrhu byl soud vázán rozsahem a důvody návrhu (§ 101d odst. 1 s.ř.s.).

Návrh není důvodný.

Provádění změny územního plánu se realizuje a provádí v rozsahu měněných částí územního plánu. Tento rozsah je nastaven na samotném počátku celého procesu, v daném případě se tak stalo dne 18.3.2015, kdy zastupitelstvo Města Měčín si schválilo pořízení změny č. 2 územního plánu a vymezilo také předmět této změny. Evidentně záměrem zřizovatele bylo si nově a aktuálně upravit území v oblasti katastrálního území Měčín, které souviselo s dopravní situací vzniklou realizací přeložky státní silnice II/117. To byl také prvotní záměr města Měčín, který se promítl do dalšího průběhu řízení o změně územního plánu. Od 9. dubna 2015, kdy byl návrh zadání změny č. 2 publikován na úřední desce, se rozběhl proces vázaný konkrétními zákonnými kroky s konkrétními lhůtami, ve kterých se dotčené orgány, sousední obce a vlastníci pozemků a staveb mohli připomínkami, event. námitkami vyjádřit k záměru měnit v navrženém rozsahu územní plán. V průběhu tohoto procesu po společném jednání o návrhu změny územního plánu, které v souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona proběhlo dne 7. 12. 2015, oba navrhovatelé dne 6.1. 2016 vznesli námitky a připomínky, v rozsahu, jak byl výše prezentován. Záměrem obou navrhovatelů bylo vstoupit do procesu změny územního plánu a nad rámec schváleného rozsahu prováděné změny, řešit i území, tvořící souvislý blok pozemků a staveb v jejich vlastnictví, event. v podílovém spoluvlastnictví, ve snaze dosáhnout souladu mezi stavem konstituovaným ve stávajícím územním plánu a aktuálním, či plánovaných záměrem využití této plochy.

Oba navrhovatelé v tomto duchu uplatnili námitky a připomínky, které byly vzneseny po společném jednání dne 6.1. 2016 a následně po veřejném projednání návrhu změny územního plánu dne 20.4. 2016. Tyto námitky byly v podstatě uplatněny opožděně. Nikoliv opožděně ve smyslu toho, že by nebyla dodržena lhůta pro uplatnění námitek po veřejném projednání zadání změny, ale v tom smyslu, že byly uplatněny uprostřed celého procesu projednávání a schvalování změny územního plánu. Podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Podle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Z tohoto pohledu, ač byly námitky podány v zákonné lhůtě, byly vzneseny jednak opožděně až v průběhu procesu schvalování změny č. 2 a jednak byly vzneseny mimo rozsah schválené a projednávané změny územního plánu. Pokud by byly požadavky navrhovatelů obsažené v jejich námitkách realizovány, znamenalo by to, že by celý proces se musel prakticky vrátit na svůj samotný počátek s nezbytností realizace všech zákonných postupů plynoucích z ust. § 44 a násl. stavebního zákona. Proto bylo naprosto logické a zákonné postupovat tak, že proces změny č. 2 územního plánu byl dokončen v rozsahu schváleného pořízení změny a jejího zadání.

Při posuzování námitek uplatněných navrhovateli odpůrce jako zřizovatel u vybraných ploch v lokalitě Ptín, k.ú. Nedanice, provedl pouze aktualizaci způsobu jejich využití s reálným právním stavem a dotčené oblasti střelnice a heliportu začlenil do změny územního plánu tak, že neměnil způsob využití tohoto území, ale učinil soulad mezi faktickým a právním stavem jak byl dokumentován územně plánovací dokumentací, stavebními povoleními či kolaudačními souhlasy. Tento minimální, však maximálně možný rozsah změn, nemohl vést k roztříštění vymezených ploch v dané lokalitě, neboť záměrem tohoto kroku nebylo měnit využití ploch, ale bylo pouze učinit soulad mezi stavem faktickým a stavem právním. Soud proto dospěl k závěru, že postup při schvalování změny č. 2 nebyl postupem, který by se příčil ust. § 18 stavebního zákona, a byl by byl v rozporu s cíli územního plánování. Tato první výtka nebyla soudem shledána důvodnou.

Druhá výtka, míří na porušení § 3 odst. 1 a 2 vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, což je požadavek, aby území bylo členěno územním plánem na plochy, které vymezují plochy o rozloze větší než 2000m. Toto ustanovení také nemohlo být porušeno, protože již bylo předesláno, že učinění souladu mezi stavem právním a faktickým ve vztahu k dílčím pozemkům, s využitím doložených kolaudačních souhlasů a územně plánovací a stavební dokumentace, neznamená, že by docházelo ke změně vymezení plochy a ke změně účelu jejího využití. V tomto směru se nejedná o situaci, na kterou by dopadalo právě ust. § 3 cit. vyhlášky 501/2006 Sb. a výtka je rovněž nedůvodná.

Ve třetím okruhu námitek se navrhovatelé dovolávali porušení čl. II. přechodných ustanovení pod bodem 4. zák. 352/2012 Sb., kterým se mění stavební zákon. V této souvislosti konstatovali, že v postupu při schvalování změny č. 2 shledávají porušení zákona v tom, že právě tato přechodná ustanovení ukládají při nejbližší změně územního plánu vypustit pasáže platného územního plánu, pokud obsahují určité formy regulace. V této souvislosti navrhovatelé tvrdili, že právě tato nepřípustná regulace se objevuje v dosavadně platném územním plánu Měčín, kde u území Občanská vybavenost hřbitov OH a u území, Území komerční vybavenosti malé Ome, je regulován vzhled podkroví a typ střechy. V tomto směru nutno konstatovat, že soud nemohl uznat důvodnost této výhrady, protože takováto výhrada, pokud by mohla mít právní význam pro navrhovatele v dané věci, by musela být výhradou, která se týká porušení zákona, které se přímo dotýká jejich postavení a jejich zájmu. V tomto případě tato podmínka naplněna nebyla a případným nesprávným postupem a nesprávnou aplikací zákona v tomto směru nemohli být navrhovatelé ani dotčeni. Takže ani tato třetí výtka nebyla soudem shledána důvodnou.

V konečném souhrnu soud neshledal důvodným žádné tvrzení, pro které by bylo možno návrhu vyhovět a přistoupit ke zrušení, byť části, změny č. 2 územního plánu Měčín ve vztahu k území k lokalitě Ptín, k.ú Nedanice. Přijetí a schválení změny č. 2 územního plánu Měčín v daném případě bylo vydáno v souladu se zákonem a tvrzení navrhovatelů o porušení konkrétních ustanovení nebylo shledáno důvodným. Z tohoto důvodu také soud přistoupil k zamítnutí návrhu a to na podkladě ust. § 101d odst. 2 soudního řádu správního.

Na okraj lze mimo rozhodovací důvody poznamenat, že na prvý pohled se jeví celá situace jako spor mezi navrhovateli a odpůrcem, ale z celého průběhu řízení a z postojů zainteresovaných stran je patrné, že tento spor by mohl být víceméně hypotetický. Navrhovatelé jsou reálnými vlastníky souboru nemovitostí v lokalitě Ptín, svým způsobem začali realizovat svůj podnikatelský záměr v této oblasti, což se v podstatě dělo za souhlasu příslušných úřadů, pakliže v oblasti dotčené lokality byly vydávány územní a stavební souhlasy, kolaudační souhlasy ke zřizovaným stavbám. Pokud je záměrem navrhovatelů, aby se současný a možná i budoucí stav využití území dal do souladu se stavem, tak jak je dokumentován v územním plánu, jeví se tento záměr jako požadavek oprávněný, ale je pouze otázkou, ve kterém časovém období a jakou formou bude realizován. V daném případě byl záměr realizován, z časového sledu a harmonogramu vedeného řízení o změně územního plánu nevhodně, ale nic nestojí v cestě tomu, aby za situace, kdy stávající, v územním plánu vykázané využití území, se dostává do rozporu se záměrem navrhovatelů v dané lokalitě, bylo využito ust. § 44 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, podle kterého o pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce, kromě jiného též na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Kýženého souladu lze tak dosáhnout regulérní cestou vyplývající z ust. § 44, a násl. stavebního zákona, při plné akceptaci procesních práv všech zainteresovaných subjektů.

Soud rozhodl rovněž o důvodně vynaložených nákladech řízení podle § 60 odst. 1 s.ř.s. a odpůrci který v řízení dosáhl procesního úspěchu přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 10 200,- Kč. Náklady řízení zahrnují odměnu za 3 úkony právní služby, každý po 3.100,- Kč (§ 7 a § 9 odst. 4 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen advokátní tarif). Jednotlivé úkony právní služby jsou představovány jedním úkonem za přípravu a převzetí zastoupení (§11 odst. 1 písm. a/ advokátního tarifu), jedním úkonem za sepsání právního rozboru věci (§ 11 odst. 1 písm. h/ advokátního tarifu), jedním úkonem za účast právního zástupce u jednání soudu (§ 11 odst. 1 písm. g/ advokátního tarifu). Soud akceptoval, že odpůrce jako obec I. typu využil možnosti hájit svoje práva prostřednictvím zvoleného advokáta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V Plzni dne 7. června 2017

JUDr. Václav Roučka, v.r.

předseda senátu

Za správnost: Kováříková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru