Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 Af 21/2011 - 36Usnesení KSPL ze dne 31.08.2011


přidejte vlastní popisek

57 Af 21/2011 -36

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Daňkové a soudců Mgr. Miroslavy Kašpírkové a Mgr. Alexandra Krysla, v právní věci žalobce J. M., bytem Teplice, St. Duchcovská 404/75, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Plzni, se sídlem Plzeň, Hálkova 14, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27.4.2011, č.j. 3427/11-0300-402732,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 27.4.2011, č.j. 3427/11-0300-402732 (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým bylo zamítnuto odvolání OSMPB, občanské sdružení, se sídlem Teplice, St. Duchcovská 404/75 (dále jen „občanské sdružení“), proti rozhodnutí Finančního úřadu v Mariánských Lázních ze dne 23.3.2011, č.j. 17931/11/125010401337 (dále jen „prvoinstanční rozhodnutí“), a uložení povinnosti žalovanému požadované informace poskytnout občanskému sdružení. Prvoinstančním rozhodnutím byla odmítnuta žádost občanského sdružení o poskytnutí informace v části týkající se údajů o prominutí příslušenství daně na základě vyhlášky č. 299/1993 Sb. fyzickým osobám.

Žalobce v žalobě za žalobce označil občanské sdružení a sebe označil za jeho jednatele.

Podle § 33 odst. 4 zák.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění na výzvu soudu prokázat.

Vzhledem k tomu, že k žalobě nebyly přiloženy listiny, ze kterých by vyplývalo oprávnění žalobce jednat jménem občanského sdružení, vyzval soud občanské sdružení ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení výzvy k tomu, aby „soudu doložil oprávnění pana J. M. jednat jménem žalobce (např. stanovami a případně dalšími listinami prokazujícími, že je jednatelem sdružení a že je z toho titulu oprávněn za žalobce jednat)“.

Na základě výzvy soud obdržel fotokopii usnesení rady občanského sdružení ze dne 16.6.2006 o tom, že téhož dne byl jednatelem sdružení zvolen žalobce. Jiné listiny soudu předloženy nebyly.

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, nestanoví, kdo je oprávněných jednat jménem sdružení. Je zcela na občanském sdružení, jak upraví své vnitřní poměry. Je nutné při tom respektovat toliko ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) zákona o sdružování občanů, podle kterého ve stanovách musí být uvedeny orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení.

V průběhu soudního řízení bylo doloženo, že žalobce byl zvolen jednatelem sdružení. Ze žádného zákona však nevyplývá ani žádnou listinou nebylo doloženo, že jednatel je oprávněn jednat jménem občanského sdružení a pokud ano, zda jednatelství není například omezeno volebním obdobím. Soud proto občanskému sdružení a žalobci sdělil, že „soudu byla doručena pouze fotokopie usnesení rady č. 01/2006 ze dne 16.6.2006, ze které vyplývá, že jednatelem sdružení byl dne 16.6.2006 zvolen pan J. M. Soudu však již nebyla doručena listina, kterou jsou s největší pravděpodobností stanovy občanského sdružení, ze které by vyplývala délka volebního období jednatele sdružení, oprávnění rady volit jednatele sdružení a oprávnění jednatele sdružení jednat jménem sdružení. Doposud tudíž nebylo prokázáno oprávnění pana J. M. jednat jménem žalobce“. Soud současně oba poučil o tom, že „nebude-li ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení výzvy soudu předložena listina, ze které bude vyplývat délka volebního období jednatele sdružení, oprávnění rady volit jednatele sdružení a oprávnění jednatele sdružení jednat jménem sdružení, soud usnesením žalobu odmítne podle § 46 odst. 1 písm. c) zák.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.). Soud v takovém případě bude vycházet z toho, že žalobu podal jménem svým pan J. M., a žaloba bude odmítnuta jako podaná osobou k tomu zjevně neoprávněnou“. Občanskému sdružení a žalobci byla výzva doručena dne 5.8.2011.

V reakci na výzvu bylo soud doručeno toliko sdělení podepsané žalobcem o tom, že délka volebního období jednatele občanského sdružení není stanovami ani jinou listinou nijak omezena. Žalobce doplnil, že je toho názoru, že tato skutečnost je v souladu s platným právním řádem.

Je nezbytné uzavřít, že žalobce do současné doby žádnou litinou nedoložil své oprávnění jednat jménem občanského sdružení. Z pouhé skutečnosti, že byl zvolen jednatelem toto oprávnění dovodit nelze, když přes opakovanou výzvu soudu nebyly předloženy stanovy, ze kterých by především vyplývalo, že jednatel je oprávněn jednat jménem sdružení.

Vzhledem k tomu, že žalobce neprokázal, že je oprávněn jednat jménem občanského sdružení, vycházel soud z toho, že žalobce podal žalobu jménem svým. O tomto důsledku nesplnění výzvy byl žalobce výslovně poučen. Žalobce se tudíž svým jménem domáhal zrušení napadeného rozhodnutí.

Podle § 65 odst. 1 s.ř.s., kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu může podat i účastník řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí (§ 65 odst. 2 s.ř.s.).

Aktivně legitimovaným k podáním žaloby podle § 65 a násl. s.ř.s., resp. oprávněný k jejímu podání, je pouze ten, jehož veřejná subjektivní práva nebo povinnosti byla napadeným rozhodnutím založena, změněna, zrušena nebo závazně určena. Dále pak jen ten, kdo byl účastníkem řízení před správním orgánem.

Prvoinstančním ve spojení s napadeným rozhodnutím bylo rozhodnuto toliko o žádosti občanského sdružení o poskytnutí informací. Správními rozhodnutími proto mohlo být zasaženo pouze a jen do práv žadatele, tj. občanského sdružení. Žalobce nebyl spolužadatelem, nebylo rozhodováno o jeho právech či povinnostech, a proto se napadené rozhodnutí nijak nedotýká jeho veřejných subjektivních práv či povinností. Žalobce není aktivně legitimovaným podle § 65 odst. 1 s.ř.s. Žalobce není aktivně legitimovaným k podání žaloby proti napadenému rozhodnutí ani podle § 65 odst. 2 s.ř.s., neboť nebyl účastníkem řízení před správním orgánem. Tímto bylo pouze občanské sdružení.

Žalobce se žalobou nedomáhal ochrany svých veřejných subjektivních práv, nýbrž hájil práva subjektu od něho odlišného, tj. veřejná subjektivní práva občanského sdružení. Výslovně po soudu požadoval vydání rozhodnutí, kterým by byla žalovanému uložena povinnost požadované informace poskytnout občanskému sdružení. Podle s.ř.s. ani jiného právního předpisu není možné chránit v řízení o žalobě podle § 79 a násl. s.ř.s. veřejná subjektivní práva jiného.

Žalobce tudíž zjevně nebyl aktivně legitimován k podání žaloby, když tato skutečnost byla zjistitelná přímo z obsahu žaloby a připojeného opisu napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že žaloba byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou, soud žalobu usnesením odmítl podle § 46 odst. 1 písm. c) s.ř.s.

Soud nerozhodoval o návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků, neboť návrh na osvobození od soudních poplatků je návrhem ve vztahu k žalobě akcesorickým. Žaloba byla odmítnuta, soudní poplatek se za této situace nevybírá, a proto není důvod rozhodovat o návrhu na osvobození od soudního poplatku.

Podle § 60 odst. 3 s.ř.s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta. Soud proto rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost u Krajského soudu v Plzni. Lhůta je zachována i tehdy, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud (§ 12 odst. 1, § 102, § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

V Plzni dne 31. srpna 2011

JUDr. Jana Daňková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru