Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 94/2010 - 84Usnesení KSPL ze dne 15.11.2010


přidejte vlastní popisek


57A 94/2010-84

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Pivoňky a soudců Mgr. Miroslavy Kašpírkové a Mgr. Alexandra Krysla, v právní věci navrhovatelky: A.R, bytem O. zastoupená Štěpánem Sládkem, obecným zmocněncem, bytem Plzeň, Kreuzmannova 1017/18, za účasti příslušného volebního orgánu : Městský úřad Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo náměstí 1 a těch, jejichž volba byla napadena: 1) Jiří Šefčík, 2) D.T. 3) L.H. 4) M.S. všichni zastoupeni Mgr. Martinem Vovsíkem, advokátem, se sídlem v Plzni, Malé ul. č.6, 5) Bc. J.H. 6) V.M. 7) M.T. v řízení o návrhu na určení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce O.konaných dne 15.10. a 16.10.2010

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Krajskému soudu v Plzni (dále jen soud) dne 26.10.2010 se navrhovatelka domáhala určení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce O. konaných ve dnech 15.10. a 16.10.2010. Uváděla, že má zato, že výsledky voleb a celý jejich průběh byl zmanipulován tzv. kupčením s hlasy. J.Š.a D.T.(jakožto kandidáti SNK do zastupitelstva obce) nabídli finanční odměnu občanům, kteří mají právo v obci volit, když se dostaví k volbám a vhodí do hlasovací schránky hlasovací lístek, který jim výše uvedení sami vyplnili a předali. J.Š.také do volební místnosti dovážel osoby s právem volit, tedy s trvalým pobytem na území obce, i když tito se v obci již nezdržují. Finanční odměna spočívala v tom, že osobám, které souhlasily s výše uvedeným, byl za to, že převzaly od jmenovaných již upravený hlasovací lístek, dán, jako záloha, poukaz v hodnotě 100 Kč, jež mohly uplatnit v obchodě, který provozuje D.T. Poté, co osoby vhodily hlasovací lístek do volební schránky, jim bylo vyplaceno dalších 300 Kč. Osobám, jež nebydlí v obci, ale mají zde právo volit, a které souhlasily s výše uvedeným, byla nabízena finanční kompenzace času stráveného při cestě k volbám a zpět (dovoz prováděl p.Š.. Navrhovatelka zastávala názor, že p.Š.a p.T.porušili volební zákon v § 30 odst. 3. Osobám nabízeli v den voleb v budově, ve které byla volební místnost, odměnu za to, že je budou dané osoby volit a doprovázeli tyto osoby do volební místnosti. Dále p.T.přesto, že nemá v sobotu otevírací dobu svého obchodu, měl v sobotu, v době konání voleb, otevřený svůj obchod, jež se nachází v budově, kde byla umístěna volební místnost, a ve které rozdával a proplácel výše uvedené poukazy. P. Š.a p. T.dále porušili § 33 odst. 1 volebního zákona, neboť upláceným osobám byly volební lístky upraveny kandidátem p.Š. a tyto osoby tedy nehlasovaly osobně. Podle navrhovatelky byly volby vedeny nečestně. Z těchto důvodů navrhovala, aby soud určil popsané volby za neplatné. Zároveň navrhovala výslech 6 konkrétních zúčastněných svědků a dále výslech p. Š.a p.T. Na základě výzvy soudu navrhovatelka návrh doplnila. Ohledně namítaného ovlivnění voleb uváděla jména a příjmení osob, kterým měl p.D.T¨.pravovat volební lístky, a to tak, že provedl označení křížkem v záhlaví sloupce obsahujícího kandidáty Sdružení nezávislých kandidátů. Okrsková volební komise O.nevydala těmto voličům náhradní volební lístky před provedením vlastní volby a všech (13) voličů tak vhodilo do volební schránky volební lístky upravené kandidátem p.D.T. Tyto voliče do volební místnosti pod příslibem odměny zčásti dovedl a zčásti dovezl svým automobilem p.J.Š. Osobě (navrhovatelka uvedla její jméno a příjmení), která se v obci O.ani nezdržuje, za souhlas s tím, že umožní upravení jejího hlasovacího lístku a za to, že bude ochotná nechat se dopravit do volební místnosti, vyplatil p.J.Š.odměnu 300 Kč. Navrhovatelka dále uváděla konkrétní čísla ohledně volební účasti ve volbách do zastupitelstva obce v létech 1994, 1998, 2002, 2006 i v letošních volbách, kterou označila za neuvěřitelně vysokou. Tvrzená porušení volebního zákona podle navrhovatelky ovlivnila volební výsledky tím, že se k volbám dostavili sociálně slabší voliči, kteří se běžně k volbám v minulých létech nedostavili, a přišli do volební budovy pod vidinou zisku. Zmíněnou úpravou volebních lístků byla uvedeným voličům znemožněna svobodná volba dle jejich vlastního vědomí a svědomí. Těchto 13 ovlivněných voličů představuje podle navrhovatelky 13,68 % voličů, kteří se dostavili k volbám, a byl dostačující k tomu, aby Sdružení nezávislých kandidátů obdrželo konečných 55,74 % hlasů, a tím 4 mandáty v 7 členném zastupitelstvu této obce. Podle navrhovatelky došlo k narušení korektní politické soutěže hrubým způsobem a ve svém důsledku zvrátilo výsledek voleb ve prospěch Sdružení nezávislých kandidátů. Podobné praktiky nemají v našem demokratickém zřízení místo, a proto je třeba je odmítnout také prostřednictvím soudu.

Doručením návrhu navrhovatelky, k čemuž došlo 26.10.2010, bylo zahájeno řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu čtvrtého zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní (dále pouze s.ř.s.), v němž je, stručně řečeno, upraveno volební soudnictví. Městský úřad Stříbro – příslušný volební orgán (§ 6 písm. e/, § 12 volebního zákona) ve vyjádření ze dne 3.11.2010, jež bylo soudu doručeno dne 5.11.2010, uváděl, že skutečnosti vyjádřené v návrhu na zahájení řízení nemůže posoudit, neboť k obci O.byl v předmětných volbách registračním úřadem. Prostřednictvím zmocněnců volebních stran mu byly předány kandidátní listiny a v souladu s volebním zákonem bylo rozhodnuto o jejich registraci. Dále předložil písemnosti, které se týkaly voleb do zastupitelstva obce O.

V řízení o návrhu navrhovatelky nepovažoval soud za příslušný volební orgán okrskovou volební komisi, neboť její činnost je ze zákona časově omezena (§ 52 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - dále pouze volební zákon). Tento závěr ale nic nemění na postavení, které okrskové volební komisi ve volbách na základě volebního zákona příslušelo (§ 32 a následující citovaného zákona).

Dne 8.11.2010 bylo soudu doručeno doplnění návrhu navrhovatelky na zahájení řízení. Jeho přílohou byly listiny označené za čestné prohlášení p.M.V, p.J.Ř.a p.J.H.ze 7.11.2010. Tyto osoby v listinách shodně prohlašovaly, že dne 15.10.2010 obdržely v budově Obecního úřadu O. poukázku na odběr zboží v hodnotě 100 Kč v obchodě p.D. T.. Dále tvrdily, že poukázku dostaly jako odměnu za to, že budou v komunálních volbách volit do zastupitelstva obce O. Sdružení nezávislých kandidátů. Pod kontrolou p.D. T. pak vyplnily hlasovací lístek. Poté se spolu s p.D. T. (v případě p.M. V. spolu s p. J. Š.) odebraly do volební místnosti, kde postupně provedly volbu.

P.J. Š., p.D. T., p.L. H. a p.M.S. (dále jen další účastníci řízení) ve společném vyjádření ze dne 8.11.2010, jež bylo doručeno soudu téhož dne, především uváděli, že návrh na zahájení řízení považují za nedůvodný a účelový. Tvrdili, že navrhovatelka je družkou dosluhujícího místostarosty obce a nově zvoleného zastupitele p.V. M., což je kandidát ODS. Tato politická strana se snaží zvrátit výsledek voleb, který je pro ní nepříznivý. Namítali, že Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) vedlo před volbami dlouhodobou, a v určitých ohledech i agresivní, volební kampaň, avšak vždy zcela v mezích zákona. Výsledek voleb a poměrně vysoká volební účast je projevem nespokojenosti převážné části voličů s dosavadním způsobem řízení obce a personálně zejména s činností starosty p.J. H. SNK před volbami poukazovalo především na to, že stávající zastupitelstvo v nedlouhé době před konáním obecních voleb schválilo převod lukrativních obecních pozemků na stávajícího starostu a další spřízněné osoby za netržní cenu necelé 3 Kč za 1m². a na neúměrné odměny vyplácené členům zastupitelstva obce. Naproti tomu SNK jako alternativu k těmto poměrům nabízelo, že odměny zastupitelů budou sníženy na minimum, že územní plány se budou zpracovávat v souladu se zájmy všech, a že se zasadí o znovuotevření prodejny potravin v obci, což bylo jedno z nejzásadnějších přání voličů. K tomu skutečně došlo, a to ještě před volbami. SNK prováděno volební kampaň adresně. Se všemi 116 oprávněnými voliči se snažilo osobně komunikovat. Žádné finanční odměny občanům nenabízelo a nikdy je nepřípustným způsobem neovlivňovalo ve vztahu ke způsobu hlasování. SNK ani žádný jeho člen nevyplácel žádné zálohy či následné platby za volbu ve prospěch SNK. P. J. Š. do volební místnosti nedovážel osoby s právem volit. Na druhou stranu je však nutno uvést, že jmenovaný inicioval pomoc starším občanům se sníženou pohyblivostí, která spočívala v hromadné žádosti o to, aby volební komise tyto občany s volební schránkou navštívila v jejich bydlišti. V této souvislosti je třeba uvést, že volební místnost je v I.patře budovy a vede k ní točité schodiště. Žádným osobám nebyl předáván upravený hlasovací lístek ani jim nebyl jejich lístek upravován. SNK ale provádělo agitaci i ve vztahu k tomu, jakým způsobem se má hlasovací lístek správně vyplňovat, protože mělo obecně sdílenou obavu, že způsob vyplňování je složitý, a pro prosté občany do značné míry nepochopitelný. Agitace nebyla prováděna ve volební místnosti ani v prostorách v její blízkosti. Byla ukončena několik dnů před zahájením voleb. Obec O. je menší obec se satelitními malými obcemi, a tak všichni občané, resp. rozhodně ti veřejně činí, se osobně znají. Z tohoto důvodu další účastníci řízení znají i navrhované svědky - např. paní J. H. a další. K těmto osobám se další účastníci řízení (zejména pak p.J. Š.) mohou vyjádřit pouze tak, že u nich (s výjimkou p.M. T.), jako ostatně u všech voličů, prováděli striktně a mezích zákona předvolební agitaci. Mezi návrhem na zahájení řízení a jeho doplněním je nutno shledávat rozpor. V návrhu na zahájení řízení se uvádí, že s volebními lístky měl manipulovat p.J. Š,. avšak v doplnění návrhu je tato činnosti připisována p.D. T.. Navrhovatelka se snaží zneužít poukázku, resp.dárkový poukaz na nákup potravin, který skutečně existoval. Obci se totiž podařilo před volbami znovuotevřít prodejnu potravin, jež provozuje zvolený zastupitel p.Daniel Topinka. V souvislosti se znovuotevřením prodejny byly místním obyvatelům rozdávány dárkové poukazy na nákup potravin v hodnotě 100 Kč. Poukazy byly očíslovány a jejich platnost omezena do 12.10.2010. Byly vydávány vždy jednotlivé osobě, která mohla uplatnit jen jeden poukaz. V něm bylo výslovně uvedeno, že jde o poukaz na nákup potravin, a že ho nelze uplatnit na nákup alkoholických a tabákových výrobků. Na poukazech bylo skutečně uvedeno označení „Sdružení nezávislých kandidátů“, což ale v celém kontextu není porušením zásad předvolební agitace. Podstatné je, že předávání poukazů nebylo žádným způsobem podmiňováno tím, že jeho příjemce musí dát svůj hlas SNK. Prodejna potravin se nachází v obecní budově. Nájemní smlouvu podepisoval p.D. T. ještě předchozí starosta. Běžná prodejní doba je od pondělí do pátku, avšak s ohledem na vesnický charakter prodejny, je nepravidelně otevřena i v některých dnech pracovního klidu. Navíc se obchod otevírá a prodává se v něm na telefonickou žádost občanů. V den konání voleb nebyla v prodejně prováděna žádná volební agitace, nebyly tam žádné letáky apod. Prodejna a obecní úřad, potažmo volební místnost, mají samostatné vchody. Na tvrzení o nevydání náhradních volebních lístků okrskovou volební komisí (pro 13 voličů, jenž mělo údajně vhodit do volební schránky volební lístky upravené p.D. T.) je podle dalších účastníků řízení zarážející, že navrhovatelce je taková skutečnost známa, myšleno, že těmto osobám nebyly vydány náhradní volební lístky. Vydání takových lístků se oficiálně nijak nezaznamenává. Jediným možným vysvětlením je pak to, že někdo „pracující“ ve prospěch kandidátky ODS monitoroval a evidoval dění ve volební místnosti. V této souvislosti se uvádí, že zapisovatelkou volební komise byla družka současného starosty p.J. H.. Byl to právě jmenovaný starosta, kdo s nově zvoleným zastupitelem p.V. M. svážel voliče, kdo měl k dispozici originály hlasovacích lístků, kdo měl k dispozici volební seznam a po pátku i předběžné výsledky voleb. První den konání voleb byla v obci a před volební místností přítomna redaktorka deníku Právo p.J. P., jež o průběhu voleb v obci publikovala článek. Ta by se, jako nezávislá osoba, mohla vyjádřit k průběhu voleb, k tomu, zda registrovala masivní porušování volebního zákona ze strany p.J. Š. a p.D. T. apod. Ze všech těchto důvodů další účastníci řízení navrhovali zamítnutí návrhu navrhovatelky. Na podporu svých tvrzení navrhovali provedení důkazů - výslechem konkrétních osob a novinářky.

Dne 10.11.2010 byla soudu doručena vyjádření účastníků řízení p.Bc. J. H., p.M. T. a p.V. M.

Bc.J. H. (podle svého tvrzení vykonává funkci neuvolněného starosty obce nepřetržitě od roku 1994) mimo jiné uvedl, že počet obyvatel obce se pohybuje okolo 150. Dne 13.10.2010 se k němu dostavilo šest občanů rómské národnosti, jenž žádali přihlášení k trvalému pobytu. Měli nájemní smlouvy na dobu určitou – do 31.10.2010. Neměli souhlas k přihlášení se k trvalému pobytu od majitele bytového domu č.89/90, v němž se chtěli k trvalému pobytu přihlásit ani výpis z katastru nemovitostí k této nemovitosti. Byli proto požádáni, aby dalšího dne přinesli doklady s tím, že poté budou k trvalému pobytu přihlášeni. Dne 14.10.2010 se dostavil p.J. Š. a dotazoval se, z jakého důvodu nebyli tito občané přihlášeni k trvalému pobytu. Bc.J. H. rovněž telefonicky kontaktovala oblastní manažerka ODS p.D. H. v tom směru, co se v obci děje. Dne 15.10.2010 Bc.J. H. kontroloval, zda je volební místnost připravena k předání okrskové volební komisi. Z oken místnosti spatřil p.Jiří Šefčíka, jak přijel před dům čp.89/90. Tam se setkal s hloučkem místních rómských obyvatel. Po zahájení voleb vycházel Bc. J. H. z volební místnosti a zarazila ho fronta čekajících občanů. V jejím čele stál p.J. Š .v doprovodu své partnerky sl.L. H. a za ním skupina obyvatel z bytového domu čp. 89/90. Převážně se jednalo o rómské obyvatele, kteří jsou podle Bc. J. H. sociálně slabí. Jejich účast ve volbách do překvapila, protože se zásadně nezúčastňují žádného typu voleb. Zaregistroval jemu neznámou redaktorku a zaslechl, jak si tito Rómové stěžují na diskriminaci ze strany místostarosty. To ho pobavilo, protože bývalý místostarosta je rovněž Róm. Kolem 16.00 hodin viděl přicházet do volební místnosti p.J. Ř. a p.D. T., který již dva měsíce provozuje místní prodejnu smíšeného zboží. Ta je umístěna v budově obecního úřadu – v přízemí. V budově také potkal p.N. N., která se v obci dlouhodobě nezdržuje, a od voleb odjížděla autem řízeným p.J. Š. Bc.J. H. dále mimo jiné vyslovil svůj subjektivní názor, že volební kampaň byla v roce 2010 vedena nečestně, nepoctivě a v rozporu se zásadami dobrých mravů. Protizákonné jednání mělo spočívat v tom, že p.J. Š. a p.D. T. v době voleb v budově, kde byla volební místnost, agitovali ve prospěch SNK. Toto protizákonné jednání mělo přímou souvislost s počtem voličů, kteří se následně po obdržení poukázky na odběr zboží dostavili do volební místnosti, a s celkovým počtem hlasů pro SNK. Vzhledem k celkově nízkému počtu voličů zapsaných ve stálém volebním seznamu a voličů, kteří se k volbám dostavili, bylo takto protizákonně získaných hlasů pro SNK zásadní a bylo dostatečné k zajištění odlišných výsledků voleb. Z volebních výsledků je zřejmé, že pokud by se k volbám nedostavilo pouhých osm voličů volících SNK, obdrželo by toto sdružení pouze tři mandáty v sedmičlenném obecním zastupitelstvu. SNK by nemělo nadpoloviční většinu tak, jak ji bude mít, pokud soud návrh na neplanost voleb zamítne. Dne 12.11.2010 bylo soudu doručeno vyjádření Bc.J. H. z téhož dne, ve kterém mimo jiné uvedl, že dne 4.11.2010 bylo obecnímu úřadu doručeno vyjádření p.D. T. ohledně poukázek na zboží v hodnotě 100Kč. Dodával, že volbách do zastupitelstva obce kandidoval za ODS, a proto se cítí chováním kandidátů SNK před i v průběhu voleb osobně poškozen.

P.M. T. ve vyjádření uvedl, že byl překvapen obrovskou účastí voličů oproti předchozí době, kdy k volbám přišlo 70 osob. Od hostinského slyšel, že volby byly uplacené. Místní nepřizpůsobiví občané dostali poukázky na nákup zboží v prodejně. To je všechny dotáhlo k volbám. Průběh voleb neviděl. Peněžní poukázku nedostal.Veškeré informaci má od ostatních občanů.

P.V. M. ve vyjádření kromě jiného uváděl, že p.J. Š. brojí proti tomu, že obec nechce zaměstnávat nezaměstnané lidi na obecním úřadě. P. Nedvědovou přivezl p.J. Š., dal jí do ruky obálku a ona šla volit.P. B. byla po volbách na úřadě a brečela, že jí vyhrožují a dělají naschvály za to, že řekla p.H. na p.Š., že ji vyplnil hlasovací lístek. Chtěl, aby soud vyslechl lidi. Ti by řekli, jak to bylo. Nikdy by tolik hlasů nedostali, kdyby si je takhle nekoupili.

Dne 12.11.2010 obdržel soud od ostatních účastníků řízení xerokopie dvou listin ze dne 10.11.2010. V prvé listině je uvedeno, že J. H. prohlašuje a potvrzuje svým podpisem, že prohlášení pana J. H. podepsala pod nátlakem a nesouhlasí s jeho obsahem. Listina obsahuje podpis H. Ve druhé listině je uvedeno, že J. Ř. prohlašuje, že to, co podepsal dne 7.11.2010 p.J. H., nevěděl co to je, a k čemu to chce použít. Listina obsahuje podpis Ř..

Oficiální výsledky voleb do zastupitelstev obci vyhlásila Státní volební komise dne 19.10.2010.

Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že návrh na určení neplatnosti voleb nebyl důvodný.

O návrhu rozhodl soud v souladu se zákonem usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Jednání nebylo třeba nařizovat (§ 90 odst.3 s.ř.s.).

V rámci vlastního řešení návrhu navrhovatelky je namístě úvodem zopakovat, že v dané věci se jednalo o problematiku určení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce O., které se konaly ve dnech 15.10.2010 a 16.10.2010. Za členy zastupitelstva obce byli zvoleni 3 kandidáti volební strany č.1 - Občanské demokratické strany (ODS) a 4 kandidáti volební strany č.2- Sdružení nezávislých kandidátů (SNK). Zastupitelstvo obce je 7 členné.

Ohledně právní úpravy řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb a o konání voleb je podle názoru soudu třeba poukázat na dále popsaná ustanovení normativních aktů – zákonů.

Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 odst.1 Ústavy České republiky).

Podle § 90 odst. 1 s.ř.s. se za podmínek stanovených zvláštními zákony může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

Zvláštním zákonem je míněn volební zákon.

Podle § 60 odst. 3 volebního zákona může návrh na neplatnost voleb podat navrhovatel, pokud má zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb (např.zčásti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2004, č.j.Vol.13/2004-91,které je veřejně přístupné i ve Sbírce rozhodnutí tohoto soudu pro rok 2005, pod č.472, str. 198 a násl.).

Dále je potřebné uvést, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců (čl.21 odst.1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky - čl. 112 Ústavy České republiky).

Rovněž je třeba konstatovat, že členové zastupitelstev územněsprávních celků (např.obcí) jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva (zčásti čl. 99 a čl. 102 Ústavy České republiky, čl. 21 odst. 3 Listiny základních práv a svobod).

Kdo má právo volit určuje zákon (§ 6 volebního zákona).

Volební kampaň při volbách do zastupitelstev obcí je upravena v § 30 volebního zákona. V jeho odst. 1 je stanoveno, že pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. V odst. 2 je uvedeno, že v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňování výsledky předvolebních a volebních průzkumů. V odst. 3 je stanoveno, že ve dny voleb je zakázána agitace a propagace pro volební strany a nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Nelze přehlédnout § 35 stejného zákona, podle něhož za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

Jednou se zásad hlasování ve volbách je, že každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné (§ 33 odst. 1 volebního zákona).

Soud považuje za podstatné zdůraznit, že v demokratickém právním státu se volič rozhoduje naprosto svobodně a samostatně, zda půjde či nepůjde volit, protože se jedná o jeho právo nikoli o povinnost. Přitom je věcí svobodné vůle každého voliče, zda při takovém svém rozhodování vezme či nevezme v úvahu obsah volební kampaně, která mu je volebními stranami různými formami předkládána. Když se volič rozhodne, že bude volit, rozhoduje se rovněž svobodně a samostatně o tom, koho bude ve volbách volit.

Pokud se volič dostaví k volbám, má podle názoru soudu již svůj názor na to, koho bude ve volbách volit.

Ve dnech voleb se dostavili k volbám i občané, které navrhovatelka uvedla v návrhu na zahájení řízení a v jeho doplňcích. Vzhledem k tomu, že se dostavili k volbám, nemá soud pochybnosti o tom, že již byli rozhodnuti, koho konkrétně budou ve volbách volit.

Když později občané p.M. V., p.J. Ř. a p.J. H. v listinách ze dne 7.11.2010 označených za čestné prohlášení uváděli, že dne 15.10.2010 obdrželi v budově Obecního úřadu O. poukázku na odběr zboží v hodnotě 100 Kč v obchodě p.D. T., a na to pod kontrolou jmenovaného vyplnili hlasovací lístek ve prospěch Sdružení nezávislých kandidátů, a poté odešli volit, soud konstatuje, že se jednalo pouze o xerokopie listin. S uvedenou výhradou připomíná, že hlasování ve volbách bylo podle zákona tajné, a že stále se jednalo o svobodnou volbu voličů, kteří mohli v prostoru určeném pro hlasování zneplatnit hlasovací lístek anebo vložit do volební schránky prázdnou úřední obálku.

Soud je dále toho názoru, že v případě prokázání namítaného jednání by šlo o volební kampaň – agitaci dvou kandidátů SNK, jež byla prováděna v den voleb v budově, kde byla umístěna volební místnost (tedy v její bezprostřední blízkosti), což volební zákon v § 30 odst. 3 výslovně zakazuje.

Taková forma agitace volební strany by nebyla čestnou formou vedení volební kampaně.

Popsané jednání by však nemělo vliv na platnost voleb, neboť voliči, kteří se k volbám dostavili, již byli rozhodnuti o tom, koho budou volit, jak bylo v předchozí části usnesení vysloveno. Peněžní poukaz na zboží v hodnotě 100 Kč z prodejny smíšeného zboží nebyl způsobilý ovlivnit svobodnou vůli občanů na to, pro koho budou ve volbách hlasovat. Není přitom rozhodné, kdo prodejnu provozoval.

Soud rovněž poukazuje na obsah novinového článku redaktorky p.J. P. z deníku P. s názvem „N. O. jsou pro změnu“, jež byla v obci O. první den konání voleb. V článku není o navrhovatelkou tvrzeném jednání kandidátů SNK (tj.p.D. T. a p.J. Š.) v den voleb žádná zmínka (článek si soud opatřil z www..archiv.newton.cz).

Soud nemůže přehlédnout, že z originálu zápisu okrskové volebního komise č.j.T/3, ze dne 16.10.2010 o průběhu a výsledku hlasování, je patrné, že komisi nebyly při hlasování a zjišťování výsledku hlasování podány stížnosti nebo oznámení (§ 42 odst. 2 písm. g/ volebního zákona).

Pro posouzení tvrzení navrhovatelky je také třeba dodat, že navrhovatelka neuvádí, že by ona sama (nebo jiný) podala (podal) stížnost či jiné podání ohledně provádění volební kampaně kandidáty SNK ve dnech voleb.

Soud nezjistil porušení § 33 odst. 1 volebního zákona.

Navrhovatelka uváděla jména dalších 10 občanů, kterým měli stejným způsobem vyplnit hlasovací lístky p.D. T. nebo p.J. Š.. Takto vyplněné hlasovací lístky pak měli občané vložit do hlasovací schránky. Ohledně těchto osob ale navrhovatelka své tvrzení ničím nedoložila. I zde však platí závěry soudu o tom, že hlasování bylo podle zákona při volbách tajné, a že se stále jednalo o svobodou volbu voličů.

Soud se dále zabýval tvrzením navrhovatelky o tom, že některé občany dovezl k volbám z jejich bydliště kandidát SNK p.J. Š..

Tento (případný) způsob dopravy části občanů byl ale věcí svobodného rozhodnutí jednotlivých občanů dostavit se takovým způsobem k volbám a nepředstavoval porušení konkrétního ustanovení volebního zákona – nebyl volební kampaní, kterou volební zákon ve dny konání voleb v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí zakazuje, jak bylo v předchozí části usnesení již uvedeno.

Pro úplnost je namístě dodat, že p.J. Š. ve společném vyjádření ostatních účastníků řízení navrhovatelčino tvrzení popíral.

Soud považuje za nezbytné vyslovit, že o jinou situaci by samozřejmě jednalo, pokud by bylo zjištěno, že konkrétní voliči byli někým přinuceni vyplnit hlasovací lístek pro konkrétní volební stranu (či kandidáta za volební stranu) nebo proti své vůči přivezeni či přinucení dostavit se k volbám a donuceni volit (srov.např. zčásti nález Volebního soudu ze dne 23.4.1926 uveřejněný ve Sbírce zásadních rozhodnutí a usnesení volebního soudu, IV. díl, Praha 1928, č.183, str. 58, která je dostupná ve veřejných knihovnách odborné literatury v a archívech).

Navrhovatelka nic takového v návrhu na zahájení řízení a v jeho doplňcích netvrdila.

Soud se nezabýval tvrzeními navrhovatelky ohledně jednání kandidátů SNK při provádění volební kampaně v době před volbami, protože volební zákon neupravuje vedení volební kampaně v období přede dny voleb (kromě doby, ve které lze na vyhrazená místa vylepit volební plakáty, a doby, v níž před volbami nesmějí být zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů – tyto otázky ale nebyly předmětem návrhu navrhovatelky na zahájení řízení).

Z tohoto důvodu soud nepřistoupil k provedeních důkazních návrhů navrhovatelky uvedených v návrhu na zahájení řízení, a to provedením výslechu p.J. H., p.J. Ř., p.M. V., p.M. T., p.N. N. a p.L. Š.

Soud rovněž nevyhověl důkaznímu návrhu navrhovatelky na vyslechnutí p.J. Š. a p.D. T., neboť považoval tyto důkazní návrhy za nadbytečné, protože oba jmenovaní účastníci řízení ve svém společném vyjádření tvrzení navrhovatelky popírali.

Soud také nevyhověl důkazním návrhům ostatních účastníků řízení uvedených v jejich společném vyjádření (výslechem p.J. P., p.J. Ř., p.B. K. ml., B. K. st., J. O., R. O., p.J. P., p.ing.F. L. a p.J. P.), neboť jejich provedení bylo pro posouzení návrhu navrhovatelky nadbytečné. Pro úplnost soud dodává, že ostatní účastníci řízení se domáhali provedení těchto důkazních návrhů pouze za situace, kdy bude rozhodnuto o provádění důkazních návrhů navrhovatelky.

Ze všech těchto důvodů soud v souladu se zákonem návrh na určení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce O. zamítl (§ 90 odst. 3 věta první za použití § 78 odst. 7 s.ř.s. – výrok I. usnesení).

Zároveň v souladu se zákonem soud vyslovil, že žádný účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 93 odst. 4 s.ř.s.- výrok II. usnesení).

Poučení: Proti tomuto usnesení je kasační stížnost nepřípustná (§ 104 odst. 1

s.ř.s.). Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desku soudu, tj. dnem 15.11.2010 ( § 93 odst. 5 věta druhá s.ř.s.).

V Plzni dne 15. listopadu 2010

JUDr. Zdeněk Pivoňka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru