Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 71/2011 - 14Usnesení KSPL ze dne 21.09.2011


přidejte vlastní popisek

57A 71/2011-14

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Daňkové a soudců Mgr. Miroslavy Kašpírkové a Mgr. Alexandra Krysla v právní věci navrhovatelky H.V. bytem H.K. za účasti dalšího účastníka řízení Obce H.K., v řízení o návrhu na zrušení usnesení zastupitelstva Obce H.K. ze dne 15. 8. 2011 o vyslovení zániku mandátu členky zastupitelstva H.V.

takto :

I. Usnesení zastupitelstva Obce H.K. ze dne 15.8.2011 o vyslovení zániku mandátu členky zastupitelstva H.V. s e ruší .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

1. Návrhem podaným ke Krajskému soudu v Plzni dne 2. 9. 2011 se navrhovatelka domáhala zrušení usnesení zastupitelstva Obce H.K. ze dne 15. 8. 2011, jímž byl vysloven zánik jejího mandátu členky zastupitelstva z důvodu neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbách).

II. Důvody návrhu

2. Návrh byl zdůvodněn tím, že je navrhovatelka členkou zastupitelstva Obce H.K. a zároveň vykonává funkci vedoucí odboru výstavby Městského úřadu S. který jako městský úřad obce s rozšířenou působností podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku územního plánování (úřad územního plánování) a podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen památkový zákon) výkon státní památkové péče pro obec H.K. Výkon státní správy na úseku stavebního řádu pro Obec H.K. zajišťuje stavební odbor Městského úřadu H., který je pověřeným obecním úřadem, do jehož správního obvodu Obec H.K. náleží.

3. O zrušení napadeného usnesení zastupitelstva Obce H.K. navrhovatelka žádala v rámci ochrany mandátu člena zastupitelstva Obce H.K., neboť není zaměstnankyní pověřeného obecního úřadu ve smyslu § 5 odst. 2 zákona o volbách.

III. Vyjádření dalšího účastníka řízení 4. Obec H.K. jako další účastník řízení uvedla, že po ustavujícím zasedání na podnět navrhovatelky a z obavy před zpochybňováním mandátu neúspěšnými kandidáty, začala prověřovat možnou neslučitelnost navrhovatelkou vykonávaných funkcí místostarostky Obce H.K. a vedoucí Stavebního úřadu S. Pro nejasnost situace byl využit postup stanovený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích) a v zákonem stanovené lhůtě byl na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 8. 2011 vysloven zánik mandátu navrhovatelky. Následně byla navrhovatelkou podána žaloba u krajského soudu, usilující o zrušení usnesení zastupitelstva Obce H.K. Výsledek řízení bude rozhodným pro řešení dané záležitosti. Obec i navrhovatelka mají zájem o spolupráci v rámci zastupitelstva obce. Obec by uvítala, kdyby byl soudem zrušen příslušný bod usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 8. 2011, a tím bylo potvrzeno setrvání navrhovatelky v zastupitelstvu obce.

IV. Replika navrhovatelky

5. Navrhovatelka se ztotožnila s obsahem vyjádření dalšího účastníka řízení Obce H.K. Pro upřesnění uvedla, že se na výkonu státní správy na úseku územního plánování a památkové péče přímo nepodílí, a uvedla jména úředních osob splňujících kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost podle § 24 stavebního zákona a pro zajištění výkonu státní správy na úseku památkové péče podle § 14 památkového zákona.

V. Závěr Krajského soudu v Plzni

6. Řízení ve správním soudnictví je upraveno zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.).

7. Ochrana ve věcech zániku mandátu je upravena v § 91 s.ř.s, podle jehož odstavce 1 za podmínek stanovených zvláštními zákony může se člen zastupitelstva, jehož mandát zanikl, nebo politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, na jejichž kandidátní listině byl člen zastupitelstva zařazen, domáhat zrušení usnesení zastupitelstva nebo zrušení rozhodnutí správního orgánu, který o zániku mandátu člena zastupitelstva rozhodl.

Skutkový základ věci

8. Nové volby do zastupitelstva Obce H.K. byly vyhlášeny postupem podle § 58 odst. 4 zákona o volbách ministrem vnitra sdělením ze dne 19.11.2010 na den 9.4.2011 (viz www.mvcr.cz). Mezi účastníky není sporu o tom, že navrhovatelce vznikl mandát členky sedmičlenného zastupitelstva Obce H.K. zvolením ve volbách dne 9.4.2011 ve smyslu § 55 odst. 1 zákona o volbách (viz www.volby.cz). Není také sporu o tom, že je navrhovatelka v pracovním poměru u Městského úřadu S., kde je pracovně zařazena na funkci vedoucí odboru výstavby (viz www.mestostod.cz).

9. Ze soudu předloženého zápisu ze schůze zastupitelstva Obce H.K. ze dne 15.8.2011, které se zúčastnilo všech sedm členů zastupitelstva obce, je zřejmé, že zastupitelstvo pod bodem 5 Různé vyslovilo v souladu s ustanovením § 55 odst. 3 písm. c) zákona o volbách navrhovatelce (uvedeny generálie) zánik mandátu z důvodu neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách.

Právní úprava

10. Podle § 55 odst. 3 písm. c) zákona o volbách kromě případů uvedených v odstavci 2 zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to příslušné zastupitelstvo, z důvodů neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2.

11. Podle § 5 odst. 2 poslední část věty za středníkem zákona o volbách funkce člena zastupitelstva obce … je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo krajského nebo finančního úřadu. Podle § 5 odst. 3 zákona o volbách funkce člena zastupitelstva obce … je neslučitelná podle odstavce 2 pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce ….

12. Podle § 64 odst. 1 zákona o obcích jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a), vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Podle § 64 odst. 2 zákona o obcích obce s pověřeným obecním úřadem stanoví zvláštní zákon.

13. Zvláštním zákonem je zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v jehož příloze 1 jsou vyjmenovány obce s pověřeným obecním úřadem. V Plzeňském kraji se krom jiných jedná ioS.

14. Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností stanoví v § 9 správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. S., jako obec s pověřeným obecním úřadem, je zde vymezen územím obcí H., H., Ch., K., L., L., S., S., V.T., Z. Obec H. je vymezena územím obcí B., Č., Č., H., H.K., K., N., Š., V.

Závěr

15. Navrhovatelka byla zvolena členkou zastupitelstva Obce H.K. a je současně zaměstnankyní Městského úřadu S. Funkce člena zastupitelstva obce je ve smyslu § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu, a to pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce.

16. Navrhovatelka je ve smyslu § 5 odst. 2 zákona o volbách jako zaměstnanec zařazena do pověřeného obecního úřadu, Městského úřadu S., kde vykonává státní správu v rámci územní působnosti Obce S. Obec S. je obcí s pověřeným obecním úřadem, který však nevykonává ve smyslu § 64 odst. 1 zákona o obcích v rozsahu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost pro Obec H.K., resp. Obec H.K. není ve správním obvodu obce S., určeném prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 388/2002 Sb. Pověřeným obecním úřadem, který vykonává přenesenou působnost pro Obec H.K. je Obec H. Není tedy splněna podmínka stanovená v § 5 odst. 3 zákona o volbách, podle něhož je funkce člena zastupitelstva obce neslučitelná podle odstavce 2 pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce. V daném případě by byla funkce členky zastupitelstva Obce H.K. neslučitelná s funkcí vykonávanou jako zaměstnanec pověřeného obecního úřadu, Městského úřadu H. Funkce členky zastupitelstva Obce H.K. proto není neslučitelná s funkcí vykonávanou navrhovatelkou jako zaměstnankyní zařazenou do pověřeného obecního úřadu, Městského úřadu S., neboť Obec H.K. není ve správním obvodu Obce S.

17. Soud proto dospěl k závěru, že je žaloba důvodná, a zrušil usnesení zastupitelstva Obce H.K. ze dne 15. 8. 2011, jímž byl vysloven zánik mandátu navrhovatelky jako členky zastupitelstva.

VI. Náklady řízení

18. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s.ř.s., podle něhož na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení je kasační stížnost nepřípustná. (§ 104 odst. 1 s.ř.s.)

Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Krajského soudu v Plzni.

(§ 93 odst. 5 s.ř.s.)

V Plzni dne 21. září 2011

JUDr. Jana Daňková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru