Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 37/2011 - 63Usnesení KSPL ze dne 11.05.2011

Prejudikatura

Vol 7/2008 - 13


přidejte vlastní popisek

57A 37/2011-63

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Pivoňky a soudců Mgr. Miroslavy Kašpírkové a Mgr. Alexandra Krysla, v právní věci navrhovatele: M. Z, bytem P., za účasti příslušného volebního orgánu : Městský úřad Sušice, se sídlem Sušice, náměstí Svobody 138, a těch, jejichž volba byla napadena: 1) P. Z., bytem P., 2) L. Š., bytem P., 3) J. T., bytem P.,4) L. P., bytem P, 5) M. Z., bytem P., 6) J. R., bytem P. a 7) J. Š., bytem P., v řízení o návrhu na neplatnost voleb

takto:

I. Návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce P., konaných dne 9.4.2011 se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Krajskému soudu v Plzni (dále jen soud) dne 22.4.2011 se navrhovatel domáhal vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce P., konaných dne 9.4. 2011. Za účastníky řízení označil Městský úřad S., jako registrační úřad a dále ty, jejichž volbu napadl svým návrhem, a to L. P., M. Z., J. R. a J. Š. V návrhu tvrdil, že má zato, že konání a průběh těchto nových voleb doprovázelo vážné porušování zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon). Spočívalo jednak v zakázané volební agitaci a propagaci volebních stran (§ 30 odst.3 téhož zákona), a jednak v nedovolené manipulaci se seznamy voličů. Co se týká zakázané volební agitace a propagace volebních stran, byly v den voleb, v těsné blízkosti volební místnosti umístěné v budově Obecního úřadu P., ve větším množství prezentovány agitační předvolební materiály dvou ze tří volebních stran, a to Sdružení nezávislých kandidátů – SNK1 a Sdružení nezávislých kandidátů – SNK2. Hlavní náplní těchto materiálů bylo zdiskreditovat (ne-li přímo očernit) konkurenční kandidující volební stranu – Sdružení nezávislých kandidátů PRO OBČANY P. Tato forma zakázané agitace a propagace volebních stran byla navíc provázena aktivním zasahováním kandidátů obou výše uvedených volebních stran a jejich voličů do průběhu voleb, a to ve zcela bezprostřední blízkosti volební místnosti. Pokud jde o nedovolenou manipulaci se seznamy voličů, navrhovatel uváděl, že má informace o tom, že těsně před konáním voleb došlo k neobvyklému zvýšení počtu oprávněných voličů v souvislosti se změnami bydliště těchto osob. Do seznamu voličů byly nově zařazeny osoby, u kterých mělo dojít k přihlášení se k trvalému bydlišti v obci P. Navrhovatel tvrdil, že má informace, že u některých těchto osob se mohlo jednat pouze o fiktivní změnu trvalého bydliště, resp., že ke změně trvalého bydliště u některých těchto osob vůbec nemuselo dojít, a přesto byly zařazeny do seznamu voličů pro účely konání nových voleb do zastupitelstva obce P. V souladu s právní úpravou totiž při změně trvalého bydliště musí osoba takto se přihlašující nejen vyplnit příslušný dotazník a prokázat souhlas vlastníka nemovitosti s přihlášením se k trvalému pobytu, ale současně dochází i k oddělení vyznačené části (odstřižením rohu) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, přičemž takový občanský průkaz je nadále platný pouze ve spojení s potvrzením o změně trvalého pobytu vydaným příslušným obecním úřadem.

Navrhovatel dále uváděl, že má informace získané od osob přítomných ve volební místnosti, že žádný z voličů při prokazování své totožnosti volební komisi, jež je základem pro umožnění hlasování, nepředložil občanský průkaz s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu ve spojení s potvrzením o změně trvalého pobytu. Není přitom možné, aby v tak krátké době před konáním uvedených voleb tyto osoby získaly nové občanské průkazy, které by obsahovaly nové údaje o trvalém bydlišti. Navrhovatel rovněž uváděl, že má informace, že při prezenci voličů ve volební místnosti nebyly ze strany volební komise kontrolovány veškeré údaje uvedené v seznamech voličů, ale byly kontrolovány pouze osobní údaje v rozsahu jména a příjmení jednotlivých voličů. Volební komise tedy vůbec nekontrolovala údaj trvalého bydliště jednotlivých voličů. Tato závažná porušení volebního zákona měla za následek ovlivnění výsledku voleb.

Z těchto důvodů navrhovatel navrhoval, aby soud vydal usnesení o tom, že volby do zastupitelstva obce P. konané dne 9.4.2011 jsou neplatné.

Doručením návrhu navrhovatele bylo zahájeno řízení podle části třetí hlavy druhé dílu čtvrtého zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní (dále pouze s.ř.s.), v němž je, stručně řečeno, upraveno volební soudnictví.

Usnesením soudu ze dne 26.4.2011, č.j.57A 37/2011- 6 byl navrhovatel vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil vady návrhu – konkretizoval a doložil svá tvrzení uvedená v návrhu na zahájení řízení.

V doplnění návrhu ze dne 2.5.2011 navrhovatel uvedl, že v den konání voleb byl v těsné blízkosti volební místnosti (tj. v přilehlých budovách, parkovišti přiléhajícímu k obecnímu úřadu, místní autobusové zastávce a na stromech v parčíku nacházejícího se přímo naproti obecnímu úřadu) ve větším rozsahu prezentován materiál „P. na rozcestí“ vydaný dvěma ze tří kandidujících volebních stran, a to SNK1 a SNK2. Tento poutač byl sice primárně určen jako pozvánka na již dříve proběhnuvší mítink, nicméně svým obsahem a umístěním přímo působil na voliče přicházející k volbám. Nejenže tento dokument přímo obsahuje kompletní kandidátní listiny obou konkurenčních kandidujících volebních stran (SNK1 a SNK2), ale uvedený pomlouvačný materiál má ve své první části za cíl prostřednictvím jeho oborového zaměření označit kandidáty konkurenční volební strany Sdružení nezávislých kandidátů PRO OBČANY P. jako zloděje a narušitele prosperity obce, přičemž záměrně, mystifikačním a neúplným způsobem poukazuje na některá rozhodnutí či projekty těchto kandidátů, čímž došlo k jejich pokračujícímu očerňování i v den a v místě, kde je jakákoli volební agitace a propagace kandidujících volebních stran zakázána. Tato zakázaná forma agitace a propagace volebních stran byla navíc provázena aktivním zasahováním kandidátů obou výše uvedených volebních stran a jejich voličů do průběhu voleb, a to formou zjišťování volebních preferencí příchozích voličů, jejich soustavným přemlouváním a dalším ničím nepodloženým očerňováním kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů PRO OBČANY P.

V další části doplnění návrhu na zahájení řízení navrhovatel uváděl, že jména a příjmení osob údajně nově přihlášených k trvalému pobytu v obci Prášily, mu nejsou ze zřejmých důvodů známa. Navrhovatel ale je toho názoru, že pro soud je jistě ověřitelné, že seznam voličů byl sestaven jednou z kandidátek SNK1, a z jakých okolností a podkladů při tomto sestavování vycházela. Informace navrhovatele o skutečnosti, že žádný z voličů, který se zúčastnil nových voleb, při prokazování své totožnosti volební komisi, nepředložil občanský průkaz s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu ve spojení s potvrzením o změně trvalého pobytu, vychází ze sdělení předsedkyně volební komise Z.U., která se prezence jednotlivých voličů osobně zúčastnila a může uvedené skutečnosti dosvědčit. Z těchto důvodů trval navrhovatel na svém návrhu na zahájení řízení. K doplnění návrhu přiložil listinu „P. NA ROZCESTÍ“ a barevný snímek obce P. (pořízený prostřednictvím internetu).

Městský úřad S. – příslušný volební orgán (§ 6 písm. e/, § 12 volebního zákona) podal k návrhu na zahájení řízení vyjádření ze dne 5.5.2011, zn. 1516/2011/SPR. V něm, kromě jiného, poukazoval na § 35, § 30 a § 42 odst. 2 písm. g/ volebního zákona s tím, že za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda komise, který může požádat o asistenci policii. V zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce P. však žádné oznámení či stížnosti nejsou uvedeny. Ohledně namítané zakázané volební agitace a propagace volebních stran v den voleb uvedl, že odkazuje na část odůvodnění usnesení Nejvyššího správního soudu, č.j.Vol 7/2008-13, které se sice týká voleb do Senátu Parlamentu České republiky, avšak některé jeho části lze použít i na předmětné volby. Volební orgán ve vyjádření pak tyto části ocitoval. Dále zdůrazňoval, že je třeba vzít v úvahu skutečnost, že téměř 99% voličů se dostaví k volbám do zastupitelstev obcí již s připraveným vyplněným hlasovacím lístkem, a proto možné ovlivňování voličů v den konání voleb nemá zásadní vliv na výsledek hlasování, a tím i ovlivnění voleb. Volební agitace před volební místností v den voleb se jeví spíše jako nevhodná, a nikoli jako zásadní porušování zákona, jehož důsledkem by mohlo být vysloveno zneplatnění voleb. Pokud byly „Pozvánky na předvolební setkání“ umístěny v budově Obecního úřadu P., kde byla zároveň volební místnost, mohl obecní úřad pozvánky z budovy odstranit a předejít případným stížnostem. V seznamu voličů byli ke dni voleb uvedeni všichni v té době oprávnění voliči. Žádný oprávněný volič nebyl do seznamu dopsán dodatečně. K možnosti manipulace se seznamy voličů a k neobvyklému navýšení počtu oprávněných voličů v souvislosti se změnami trvalého pobytu volební orgán sděloval, že na základě předloženého Stálého seznamu voličů byla provedena jeho kontrola a zjištěno, že dne 11.3.2011 byl do obce P. přihlášen k trvalému pobytu 1 volič (volební orgán uvedl jeho jméno, příjmení, datum narození i místo, kde v obci bydlí, a dodával, že dne 8.4.2011 převzal tento volič nový občanský průkaz). V seznamu se nevyskytuje žádný volič, který nemá řádný trvalý pobyt v obci. Tvrzení, že mohly být k volbám připuštěny osoby neoprávněné hlasovat, je nepravdivé. Důvody navrhovatele (některé jen spekulativní) k vyslovení neplatnosti voleb nedosahují takové intenzity, které mohly ovlivnit výsledky voleb. Volební orgán proto navrhoval zamítnutí návrhu. K vyjádření přiložil ověřené kopie dále popsaných listin, a to Stálého seznamu voličů pro obce P., v němž bylo zapsáno celkem 135 voličů, mezi nimiž byl i navrhovatel, kandidátní listiny volebních stran, rozhodnutí Městského úřadu S. o registraci volebních stran z roku 2011, zápis z 1.zasedání okrskové volební komise ze dne 17.3.2011-obec P., zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č.1- obec P. ze dne 9.4.2011, ze 23.30 hodin, hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce P. konané dne 9.4.2011 a zápis o výsledku voleb do zastupitelstva uvedené obce.

K návrhu na zahájení řízení se vyslovili společným vyjádřením ze dne 5.5.2011 zvolení zastupitelé L. P., M. Z., J. R. aj. Š. Zdůrazňovali, že volby do zastupitelstva obce P., které se konaly dne 9.4.2011, proběhly zcela v souladu s volebním zákonem. Tvrdili, že navrhovatel uvádí dva smyšlené argumenty, aniž by je mohl soudu doložit důkazy. V den voleb nebyla v bezprostředním okolí volební místnosti prováděna žádným způsobem volební agitace. Pokud navrhovatel jako „důkazy“ uvádí kopii pozvánky a mapu okolí obecního úřadu, tak z toho nelze nikterak dovozovat, že tato pozvánka byla skutečně v den voleb sejmuta v bezprostředním okolí volební místnosti. Z.U. byla v den voleb předsedkyní volební komise, a tak odpovídala podle volebního zákona za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ale neobsahuje žádné připomínky, které by, byť jen náznakem, potvrdily navrhovatelova tvrzení. Jmenovaní zastupitelé obce P. rovněž uváděli, že od počátku roku 2011 se do jejich obce přistěhovali tři noví občané. Tento počet nijak nemohl ovlivnit výsledky voleb do obecního zastupitelstva ani ovlivnit počet mandátů. Za pouhou spekulaci navrhovatele označili jeho tvrzení, že u takových osob se mohlo jednat jen k tzv. fiktivní bydliště. Navrhovatel své tvrzení nijak nekonkretizoval. Je proto zřejmé, že navrhovatel jen účelově maří nebo alespoň oddaluje řádný chod obce. Ze všech uvedených důvodů jmenovaní zastupitelé navrhovali zamítnutí návrhu na zahájení řízení. Ke společnému vyjádření přiložili kopii dopisu Ministerstva vnitra ČR (vyřízení podání – výsledky šetření podání).

Na základě výzvy soudu sdělila předsedkyně okrskové volební komise Z. U. přípisem ze dne 6.5.2011 složení této komise. Dále uvedla, že každý volič se po příchodu do volební místnosti prokázal občanským průkazem, který předložil členům volební komise. Následně byl v seznamu voličů označen jako příchozí volič.

Dne 10.5.2011 předložil navrhovatel další doplnění návrhu ze dne 9.5.201, tvrdil, že skutkový stav v obci P. v období těsně předcházejícím novým volbám do zastupitelstva obce konaných dne 9.4.2011 do značné míry odpovídá skutečnostem, na základě kterých Ústavní soud České republiky zrušil svým nálezem ze dne 4.5.2011, sp. zn. Pl. ÚS 59/10 usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16.11.2010., č.j.15A 116/2010-44, jímž uvedený soud zamítl návrh stěžovatele na vyslovení neplanost voleb do zastupitelstva obce Hřensko, konaných ve dnech 15. a 16.10.2010.

Navrhovatel tvrdil, že osoby nově přihlášené k trvalému pobytu v obci P., čímž jim mělo vzniknout právo volit do zastupitelstva této obce, měly sdělit ohlašovně Obecního úřadu P. za místo svého pobytu adresu místní ubytovny, která prokazatelně není žádnou z těchto osob ve skutečnosti obývána. Tato ubytovna není místem, kde mají rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání, a v němž se také zdržují. Jelikož počet takto nově přihlášených osob k trvalému pobytu do obce P. nebyl zanedbatelný a výsledek nových voleb do zastupitelstva obce představoval pouze nepatrné a těsné rozdíly v počtu odevzdaných hlasů pro určité volební strany, lze toto jednání jistě považovat za okolnost, která mohla mít podstatný vliv zvolení určité volební strany, a která odůvodněně vyvolává pochybnost o tom, zda volby a jejich výsledky jsou projevem skutečné vůle voličů.

Navrhovatel byl toho názoru, že je pro soud zjistitelné, zda oprávněná úřední osoba zařazená v Obecním úřadu P., jakožto ohlašovně pro účely změny trvalého pobytu ve smyslu zákona o evidenci obyvatel, splnila u všech nově přihlášených obyvatel svou povinnost vyplývající pro ní z č.l. 1 metodického pokynu Ministerstva vnitra MV-21261/SC-2009 a zaslala obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností fotokopii potvrzeného a správně vyplněného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu, ověřenou svým podpisem a razítkem ohlašovny, pro účely zavedení údajů do informačního systému evidence obyvatel.

Na základě výše uvedených skutečností měl navrhovatel zato, že hromadnou a účelovou změnou trvalého pobytu větším počtem obyvatel před novými volbami do zastupitelstva obce P. konanými dne 9.4.2011 mohlo dojít k nežádoucímu ovlivnění volebních výsledků, a tedy i budoucí správy obecných záležitostí těmi, kdo se skutečným životem obce nemají objektivně nic společného. Podle navrhovatele popsané okolnosti představují natolik závažné porušení volebního zákona, že musí trvat na svém návrhu na vyslovení neplatnosti výše uvedených voleb.

Po provedeném řízení dospěl soud k dále uvedeným závěrům.

K vydání tohoto usnesení nemusel soud v souladu se zákonem nařizovat jednání (§ 90 odst. 3 věta druhá s.ř.s.).

Soud považuje za potřebné nejprve uvést, že účastníkem řízení byl navrhovatel, příslušný volební orgán a ti, jejichž volba byla napadena (§ 90 odst. 2 s.ř.s.). Navrhovatel se domáhal vyslovení neplatnosti voleb, a tak těmi, jejichž volba byla napadena, byli nejen ti zvolení zastupitelé, které navrhovatel označil v návrhu na zahájení řízení, nýbrž všichni, ve volbách zvolení, zastupitelé (tzn. P. Z., L. Š., J. T., L. P., M. Z., J. R. aj. Š.).

V rámci vlastního řešení návrhu navrhovatele je potřebné úvodem zopakovat, že v dané věci se jednalo o problematiku vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce P., které se konaly dne 9.4.2011. Ve volbách kandidovaly 4 registrované volební strany. Volební strana č.1-Sdružení nezávislých kandidátů PRO OBČANY P., volební strana č.2 – Sdružení nezávislých kandidátů P., volební strana č.3 - Sdružení nezávislých kandidátů - SNK1 a volební strana č.4 - Sdružení nezávislých kandidátů - SNK2. Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů byl 135. Počet voličů, kterým byly vydání úřední obálky byl 114. Počet odevzdaných úředních obálek byl rovněž 114.

Za členy zastupitelstva obce byli zvoleni 3 kandidáti volební strany č.1, 3 kandidáti volební strany č.3 a 1 kandidát volební strany č.4. Volbami zvolené zastupitelstvo obce je 7 členné. Volební místnost byla umístěna v budově Obecního úřadu P. v P.

Výše popsané údaje soud zjistil z listin (jejich ověřených kopií), které mu na základě výzvy předložil příslušný volební orgán (dále pouze volební spis).

Ohledně právní úpravy řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb a o konání voleb je podle názoru soudu třeba poukázat na dále popsaná ustanovení normativních aktů – zákonů.

Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky). Podle § 90 odst. 1 s.ř.s. se za podmínek stanovených zvláštními zákony může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

Zvláštním zákonem je míněn volební zákon.

Podle § 60 odst. 1 volebního zákona podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo neplanost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva (dále jen navrhovatel).

Podle § 60 odst. 3 volebního zákona může návrh na neplatnost voleb podat navrhovatel, pokud má zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb (např. zčásti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2004, č.j.Vol.13/2004-91, které je veřejně přístupné i ve Sbírce rozhodnutí tohoto soudu pro rok 2005, pod č.472, str. 198 a násl.).

Dále je potřebné uvést, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců (čl.21 odst.1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky - čl. 112 Ústavy České republiky). Rovněž je nutné připomenout, že členové zastupitelstev územněsprávních celků (např.obcí) jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva (zčásti čl. 99 a čl. 102 Ústavy České republiky, čl. 21 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). Kdo má právo volit určuje zákon (§ 6 volebního zákona).

Volební kampaň při volbách do zastupitelstev obcí je upravena v § 30 volebního zákona. V jeho odst. 1 je stanoveno, že pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. V odst. 2 je uvedeno, že v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňování výsledky předvolebních a volebních průzkumů. V odst. 3 je stanoveno, že ve dny voleb je zakázána agitace a propagace pro volební strany a nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Nelze přehlédnout § 35 stejného zákona, podle něhož za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

Navrhovatel především namítal, že den voleb byla v bezprostřední místnosti volební místnosti prováděna zákonem zakázaná volební agitace a propagace.

Tato námitka nebyla podle názoru soudu důvodná.

K doplňku návrhu na zahájení řízení navrhovatel přiložil listinu „P.NA ROZCESTÍ“ a internetový snímek obce P.V pořadí prvá listina byla pozvánkou volebních stran SNK 1 a SNK 2 na setkání o voliči, které se mělo konat dne 5.4.2011. Jednalo se tedy o předvolební agitaci a propagaci prováděnou v zákonné lhůtě (volby se konaly až dne 9.4.2011). Na pozvánce byli jmenovitě uvedeni kandidáti volební stran SNK 1 a SNK 2, což nebylo v rozporu s volebním zákonem, protože se jednalo o řádně registrované kandidáty těchto volebních stran. V listině byla uvedena určitá obecná předvolební hesla, např.: Už nejde jen o něčí zisky, jde o budoucnost obce P.a všech, kteří zda chtějí mít svůj domov a další. V pořadí druhá listina byla internetovým snímkem obce P. na kterém byl žlutou barvou vymezený prostor, v němž podle navrhovatele byly v den konání voleb umístěny listiny „P. NA ROZCESTÍ“.

Navrhovatel v řízení však ničím nedoložil, že tato listina (y) byla nalezena a sejmuta (či jinak prezentována) v den konání voleb v bezprostředním okolí budovy, ve které byla umístěna volební místnost anebo, že listina byla prezentována v budově, kde se nacházela volební místnost. Listina pak sama o sobě žádné takové údaje neobsahuje. Žádná zmínka o této skutečnosti není uvedena ani v zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č.1 – obci P ze dne 9.4.2011, který je součástí předloženého volebního spisu

Soud považuje za nezbytné zdůraznit, že i pokud by byla namítaná okolnost doložena, ještě by to samo o sobě neznamenalo, že by vedla k vyslovení neplatnosti voleb. Jednalo se totiž o pozvánku na předvolební setkání volebních stran, a tak skutečnosti v ní uvedené byly voličům známé již před konám voleb. Navíc nelze přehlédnout, že zákaz předvolební agitace a propagace nelze vnímat tak, že před započetím voleb by bylo zapotřebí odstranit z okolí volební místnosti všechny volební plakáty (pozvánky na předvolební setkání s kandidáty volební strany), jež byly umístěny (např. vylepeny) v době (volebním zákonem povolené) předvolební kampaně. Smyslem ustanovení § 30 odst. 2 volebního zákona není zabránit tomu, aby se volič při cestě k objektu, v němž je umístěna volební místnost, nemohl v žádném případě setkat s jakýmkoli volebním poselstvím či informací, nýbrž zakázat takové formy a umístění technik volební agitace, které by přímo ovlivňovaly svobodnou vůli voliče při jeho vstupu do volební místnosti či objektu, v němž se nachází. Za takové techniky je třeba především označit ty, které mají schopnost v této poslední chvíli zvrátit vůli voliče, nepřiměřeně jej obtěžovat či omezit jeho svobodu (viz zčásti např. zčásti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19.11.2008, č.j.Vol 7/2008-13, které je dostupné na www.nssoud.cz, jež se sice týká jiného druhu voleb, avšak v něm vyslovené závěry lze podle názoru soudu použít i na volby do zastupitelstva obce). Na uvedenou okolnost správně poukazoval volební orgán ve svém vyjádření k návrhu na zahájení tohoto řízení.

Velmi podstatná je podle názoru soudu skutečnost, že v demokratickém právním státu se volič rozhoduje naprosto svobodně a samostatně, zda půjde či nepůjde volit, protože se jedná o jeho právo nikoli o povinnost. Přitom je věcí svobodné vůle každého voliče, zda při takovém svém rozhodování vezme či nevezme v úvahu obsah volební kampaně, která mu je volebními stranami různými formami předkládána. Když se volič rozhodne, že bude volit, rozhoduje se rovněž svobodně a samostatně o tom, koho bude ve volbách volit. Pokud se volič dostaví k volbám, má podle názoru soudu již svůj názor na to, koho bude ve volbách volit (např. zčásti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19.11.2008, č.j.Vol 7/2008-13, které je dostupné na www.nssoud.cz).

Navrhovatel také ničím nedoložil, že konkrétní kandidáti volebních stran SNK1 a SNK2 (či jiní konkrétní voliči) zjišťovali volební preference konkrétních voličů, konkrétně je přemlouvali a nepodloženě „očerňovaly“ kandidáty volební strany Sdružení nezávislých kandidátů PRO OBČANY P.

Žádná zmínka o této skutečnosti není uvedena ani v zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 – obci P. ze dne 9.4.2011 ani v ostatních listinách, které jsou založeny v předloženém volebním spisu.

Tato námitka navrhovatele tedy byla podle názoru soudu pouze nedoloženým tvrzením navrhovatele.

Pro úplnost je třeba alespoň zmínit, že navrhovatel, jenž sám byl ve volbách voličem (ve Stálém seznamu voličů pro obec P. ze dne 7.4.2011 byl zapsán pod poř.č.128 a ve volbách hlasoval), mohl uvedenou okolnost oznámit okrskové volební komisi, což ale neučinil, resp. o tom není záznam v zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č.1 – obci P. ze dne 9.4.2011 ani v ostatních listinách, jež jsou součástí předloženého volebního spisu.

Navrhovatel dále namítal, že došlo k nedovolené manipulaci se seznamy voličů. Podle něho se těsně před konáním voleb neobvykle zvýšil počet oprávněných voličů v souvislosti se změnami trvalého bydliště těchto osob. Okrskové volební komisi navrhovatel vytýkal, že voliči při prokazování své totožnosti nepředložili občanský průkaz s oddělenou částí z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu ve spojením s potvrzením o změně trvalého pobytu. Navrhovatel dále tvrdil, že osoby údajně nově přihlášené k trvalému pobytu v obci Prášily měly ohlašovně Obecního úřadu P. sdělit za místo svého nového pobytu adresu místní ubytovny, kterou však žádná z těchto osob ve skutečnosti neobývá. V této souvislosti poukazoval na pochybení Obecního úřadu P..

Tato námitka nebyla podle názoru soudu důvodná.

Podle § 4 odst. 1 volebního zákona má právo volit do zastupitelstva obce občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Při řešení námitky navrhovatele vycházel soud z obsahu vyjádření příslušného volebního orgánu ze dne 5.5.2011, zn. 1516/2011/SPR v dané věci. Podle tohoto vyjádření byla na základě předloženého Stálého seznamu voličů provedena jeho kontrola a bylo zjištěno, že v době před konáním voleb byl do obce P. přihlášen dne 11.3.2011 k trvalému pobytu jeden (nový) volič (jeho jméno, příjmení, datum narození a konkrétní místo pobytu v obci P. je ve vyjádření konkretizováno). Tento volič rovněž požádal o vydání občanského průkazu, který obdržel dne 8.4.2011.V uvedeném seznamu se nevyskytuje žádný volič, který nemá v obci řádný trvalý pobyt.

Příslušný volební orgán také ve vyjádření uvedl, že tvrzení, že k volbám byly připuštěny osoby, jež nebyly neoprávněné hlasovat, není pravdivé. Všichni oprávnění voliči byli zapsáni do Stálého seznamu voličů, jak ukládá volební zákon.

Na základě citovaného vyjádření příslušného volebního orgánu provedl soud kontrolu předloženého Stálého seznamu voličů pro obec P. ze dne 7.4.2011 (v němž jsou voliči zapsáni podle abecedy) a zjistil, že příslušným volebním orgánem konkretizovaný volič byl v seznamu řádně zapsán (pod pořad. č.1), a že se voleb zúčastnil.

Z předloženého volebního spisu a z vyjádření příslušného volebního orgánu nevyplývá, že by tento volič v obci P. trvale nežil.

Ze zápisu o průběhu a výsledku hlasování (ve volebním okrsku 1- obec P.) sepsaného dne 9.4.2011, ve 23.30 hodin soud zjistil, že komisi nebyly podány žádné stížnosti ani oznámení.

I přes tyto jednoznačné závěry si soud dále vyžádal vyjádření předsedkyně okrskové volební komise Z.U., jež podáním ze dne 6.5.2011, kromě jiného, uvedla, že každý volič se po příchodu do volební místnosti prokázal členům volební komise občanským průkazem, a následně byl v seznamu voličů označen jako příchozí volič.

Pokud jde o tvrzení navrhovatele obsažené v jeho vyjádření ze dne 9.5.2011(tj. o údajném přihlášení se většího počtu osob k trvalému pobytu do ubytovny v P.), jednalo o tvrzení obecné povahy. Navrhovatel totiž neuvedl jediné jméno a příjmení osoby, jež se měla do ubytovny před popsanými volbami údajně přihlásit k trvalému pobytu. Rovněž neuvedl, kde se v obci P. ubytovna nacházela. Navíc pak své tvrzení ničím nedoložil.

Pro úplnost ale soud poznamenává, že v předloženém volebním spisu není o tomto tvrzení navrhovatele žádná zmínka.

Námitky navrhovatele tedy byly podle názoru soudu pouze nedoloženým tvrzením navrhovatele.

Soud považuje za nezbytné uvést, že před vydáním tohoto usnesení se (ze své úřední povinnosti) podrobně seznámil i s nálezem Ústavního soudu ze dne 4.5.2011, sp.zn. Pl.ÚS 59/10 (který je dostupný v databázi rozhodnutí Ústavního soudu – NALUS) a dospěl k závěru, že z důvodů popsaných v předchozí části tohoto usnesení se uvedený nález na posuzovanou věc nevztahuje.

Na základě návrhu navrhovatele soud nezjistil, že by ve volbách do zastupitelstva obce P., které se konaly dne 9.4.2011, byl porušen volební zákon, a proto návrh na vyslovení neplatnosti těchto voleb v souladu se zákonem usnesením zamítl (§ 90 odst. 1,3 s.ř.s. – výrok I. usnesení).

Na náhradu nákladů řízení nemá podle zákona žádný z účastníků právo (§ 93 odst. 4 s.ř.s. – výrok II. usnesení).

Soud neshledal důvod k nařízení jednání a provedení důkazů navržených navrhovatelem. Kopii pozvánky na předvolební setkání „P. NA ROZCESTÍ“ a kopii internetové mapy obce P. měl soud k dispozici od navrhovatele. Použití pozvánky za důkaz bylo nadbytečné, protože nebylo doloženo, že by pozvánka byla v den voleb sejmuta konkrétní osobou v místech, která uváděl navrhovatel v doplnění návrhu na zahájení řízení, a když po obsahové stránce nebyla listina způsobilá zásadně ovlivnit názor přicházejících voličů na to, koho budou ve volbách volit. Důkaz internetovým snímkem obce P. neměl ze stejného důvodu žádný skutkový ani právní význam. Za nadbytečný byl soudem shledán i výslech předsedkyně okrskové volební komise Z.U., a to s ohledem na obsah vyjádření příslušného volebního orgánu, obsah Stálého seznamu voličů pro volební okrsek č.1- obec P. a obsah zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování v těchto volbách. Zvolení zastupitelé obce P. L. P., M. Z., J. R. aj. Š. navrhovali ve svém společném vyjádření provedení důkazu kopií dopisu Ministerstva vnitra , který se týkal šetření ohledně prodeje pozemků obce P. občanovi této obce. Listina se přímo nevztahovala k posuzovaným volbám, a proto její použití za důkaz nemělo podle názoru soudu žádný skutkový či právní význam.

Poučení: Proti tomuto usnesení je kasační stížnost nepřípustná (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desku soudu, tj. dnem 11. května 2011 (§ 93 odst. 5 věta druhá s.ř.s.).

V Plzni dne 11. května 2011

JUDr. Zdeněk Pivoňka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru