Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 12/2014 - 14Usnesení KSPL ze dne 28.02.2014

Prejudikatura

15 Ca 216/2007 - 6


přidejte vlastní popisek

57 A 12/2014-14

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Alexandra Krysla a soudkyň Mgr. Miroslavy Kašpírkové a Mgr. Ing. Veroniky Baroňové v právní věci žalobce Bc. J.K., zastoupeného JUDr. Danuší Matěnovou, advokátkou, se sídlem Sokolovská 101, Praha 8, proti žalované Západočeské univerzitě v Plzni, se sídlem Univerzitní 8, Plzeň, o návrhu na obnovu řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 57 A 15/2012

takto :

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Návrhem doručeným Krajskému soudu v Plzni dne 28. 2. 2014 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí o obnově řízení vedeného u téhož soudu pod sp.zn. 57 A 15/2012. Návrh odůvodnil tím, že důkazy založené v jeho spisu studenta, které viděl poprvé dne 2. 12. 2013 při nahlížení do spisu u žalované, nemohl předložit v původním řízení.

2. Řízení vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. 57 A 15/2012 se týkalo žaloby žalobce na ochranu proti nečinnosti Západočeské univerzity v Plzni ve věci vydání osvědčení o řádném ukončení studia na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Žaloba byla usnesením ze dne 27. 9. 2012, čj. 57 A 15/2012-28 podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“) odmítnuta, neboť žalobce v soudem stanovené lhůtě neodstranil vady žaloby. Z podání žalobce nebylo zřejmé, o jakou konkrétní žalobu ve správním soudnictví se jedná, a pokud se jednalo o žalobu na nečinnost správního orgánu, nesplňovalo podání žalobce zákonné náležitosti podle § 80 odst. 3 s.ř.s. Kasační stížnost podaná žalobcem proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2013, čj. 4 Ans 12/2012-33 (dostupný na www.nasoud.cz).

4. Obnova řízení je v soudním řádu správním upravena v dílu druhém, hlavě třetí, části třetí soudního řádu správního (§ 111 - § 119). Důvody obnovy jsou uvedeny v § 111 s.ř.s., podle něhož řízení ukončené pravomocným rozsudkem se na návrh účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo důkazy nebo skutečnosti, které bez jeho viny nebyly nebo nemohly být v původním řízení uplatněny, popřípadě bylo jinak rozhodnuto o předběžné otázce, jestliže výsledek obnoveného řízení může být pro něj příznivější. Přípustnost návrhu je upravena v § 114 s.ř.s., podle jehož odst. 1 písm. a) a b) je obnova řízení přípustná a) jen proti rozsudku

vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických stran a politických hnutí.

5. Z uvedených ustanovení soudního řádu správního vyplývá, že je obnova soudního řízení přípustná jen, jsou-li pro to důvody stanovené v § 111 s.ř.s. a návrh je přípustný pouze v řízeních o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a hnutí. Do zákonné úpravy obnovy řízení dle soudního řádu správního se tak promítá skutečnost, že návrh na obnovu soudního řízení je mimořádným opravným prostředkem, jenž umožňuje prolomit překážku věci rozhodnuté res iudicata a znovu ve věci rozhodnout.

6. Pro rozhodnutí o návrhu žalobce v dané právní věci je podstatná již první podmínka stanovená v § 111 s.ř.s., že může být navrhována jen obnova takového řízení, které bylo ukončeno pravomocným rozsudkem. Základní podmínkou pro povolení obnovy řízení tedy je, že je navrhováno obnovení řízení, v němž bylo rozhodováno rozsudkem o věci samé a tento rozsudek je pravomocný.

7. Řízení vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. 57 A 15/2012, jehož obnovu žalobce navrhuje, však nebylo ukončeno pravomocným rozsudkem, ale pravomocným usnesením. Řízení o žalobě bylo ukončeno procesním rozhodnutím, proto se soud nezabýval žalobními body týkajícími se věci samé. V daném případě tak není splněna podmínka stanovená v § 111 s.ř.s. pro obnovu řízení, neboť žalobcem je navrhována obnova řízení, které nebylo ukončeno pravomocným rozsudkem. Takový návrh je podle soudního řádu správního nepřípustný.

8. Podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný. Soud návrh žalobce jako nepřípustný podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl.

9. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do dvou týdnů po jeho doručení Poučení: kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

[§ 12 odst. 1, § 102, § 103 odst. 1 písm. e), § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.]

V Plzni dne 28. února 2014

Mgr. Alexandr Krysl,v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lenka Kovandová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru