Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 114/2010 - 27Usnesení KSPL ze dne 22.12.2010


přidejte vlastní popisek


57 A 114/2010

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Daňkové a soudců Mgr. Miroslavy Kašpírkové a Mgr. Alexandra Krysla, v právní věci žalobce Sdružení Stop Genocidě, IČ 22727981, se sídlem Praha 5, Hlubočepská 85/64, zastoupeného Mgr. Stanislavem Hykyšem, advokátem se sídlem Pardubice, Zelená 276, proti žalovanému Městu Františkovy Lázně, se sídlem Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, o žalobě proti zásahu Městské policie města Františkovy Lázně ze dne 22.9.2010 spočívajícímu v odejmutí 2 informačních panelů spolu s příslušenstvím, sestávajícím ze 4 stojanů a 4 pytlů s pískem,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se z účtu Krajského soudu v Plzni vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal, aby soud žalovanému zakázal pokračovat v zadržování 2 informačních panelů spolu s příslušenstvím, sestávajícím ze 4 stojanů a 4 pylů s pískem (dále také „předmětné věci“), které Městská policie Města Františkovy Lázně nezákonně pod č.j. 312/2010 odejmula žalobci dne 22.9.2010 při shromáždění „Demonstrace za zastavení umělých potratů“, konaném ve Františkových Lázních na veřejném prostranství v ulicích Anglická a Americká. Žalobce se současně domáhal toho, aby byla žalovanému uložena povinnost vydat předmětné věci.

Žalobce žalobu odůvodnil tím, že dne 13.9.2010 ohlásil u Městského úřadu Františkovy Lázně konání shromáždění „Demonstrace za zastavení umělých potratu“, během kterého probíhá petiční akce, jejíž nedílnou součástí jsou vysvětlující informační panely, a to na 22.9.2010 od 10 do 17 hodin ve Františkových Lázních na veřejném prostranství v ulicích Anglická a Americká. Proti tomuto ohlášení neměl Městský úřad Františkovy Lázně ve smyslu § 11 odst. l zákona o právu shromažďovacím žádné námitky a shromáždění se v uvedený den a na ohlášeném místě konalo. Při konání a na místě konání tohoto řádně ohlášeného shromáždění, jehož součástí bylo i ohlášené použití informačních panelů, však Městská policie Města Františkovy Lázně odňala žalobci 2 kusy těchto informačních panelů pokračování 2 57 A 114/2010

spolu s příslušenstvím (4 kusy stojanů a 4 kusy pylů s pískem), o čemž sepsala dne 22.9.2010 pod č.j. 312/2010 úřední záznam. V odůvodnění tohoto úředního záznamu je uvedeno, že tajemník Městského úřadu Františkovy Lázně vyzval zástupce žalobce pana Jana Vránu, aby informační panely ihned odstranil, což žalobce neučinil. Jelikož se podle Městské policie Města Františkovy Lázně jednalo o podezření ze spáchání přestupku podle § 47 odst. l písm. g) přestupkového zákona - neoprávněný zábor veřejného prostranství a svolavatel po opakované výzvě neuposlechl, byly informační panely na pokyn tajemníka Městského úřadu Františkovy Lázně odvezeny hlídkou městské policie a uskladněny v prostorách Městského úřadu Františkovy Lázně. Žalobce konstatoval, že mu až dosud nebyly odňaté informační panely navráceny. Žalobce uvedl, že v řízení o ochraně proti nezákonnému zásahu, pokynu a donucení Městské policie Města Františkovy Lázně je pasivně legitimována obec - žalovaný, ve smyslu § 83 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“). Žalobce dále konstatoval protiústavnost a nezákonnost zásahu z níže uvedených důvodů. Zaprvé, oprávněností záboru veřejného prostranství při řádně ohlášeném shromáždění se zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31.3.2010, č.j. l As 32/2008, - 146, kde uvedl, že „městský soud i správní orgány obou stupňů pochybily, když nerozpoznaly, že skutek, ohledně něhož byl stěžovatel předvolán k podání vysvětlení (umístění dvou zvukových reproduktorů a stojanu s mikrofonem na pozemní komunikaci v průběhu řádně oznámeného shromáždění) nemůže naplňovat skutkovou podstatu přestupku, neboť je výkonem ústavně zaručeného shromažďovacího práva. Pokud i přesto správní orgány předvolaly stěžovatele k podání vysvětlení, jednaly nad rámec svých pravomocí, tj. ultra vires.“ V případě žalobce se jedná o stejný případ. Shromáždění bylo řádně a včas ohlášeno jako demonstrace na zastavení umělých potratů, během které probíhá petiční akce, jejíž nedílnou součástí jsou vysvětlující informační panely. Informační panely byly tedy použity nejenom v rámci řádně ohlášeného shromáždění, nýbrž jejich použití bylo dokonce výslovně ohlášeno. Použití těchto panelů tedy bylo ohlášeno, což vylučuje jakoukoliv protiprávnost při jejich použití a městská policie žalovaného nebyla oprávněna tyto informační panely odejmout. Zadruhé, jedním z hlavních účelů výkonu shromažďovacího práva je výměna informací a názorů, jakož i vyjadřování postojů a stanovisek (§ l odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím). Použití těchto informačních panelů, a to navíc předem ohlášených, jednoznačně sledovala shora uvedený účel výkonu shromažďovacího práva. Městská policie Města Františkovy Lázně jako orgán veřejné moci (který je povinen znát právní řád) byl povinen rozpoznat, že skutek spočívající v ohlášeném použití informačních panelů v rámci řádně ohlášeného shromáždění, nemůže naplňovat skutkovou podstatu přestupku, neboť je výkonem ústavně zaručeného shromažďovacího práva. Pokud i přesto Městská policie Města Františkovy Lázně, byť na pokyn tajemníka městského úřadu, informační panely žalobci odejmula, jednala nezákonně. Zatřetí, následky tohoto nezákonného zásahu Městské policie Města Františkovy Lázně stále trvají, neboť předmětné věci žalovaný, ani jiný orgán obce dosud žalobci nevrátil.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že zákrok byl učiněn v dobré víře, že skutečně jde o zábor veřejného prostranství. Předmětné věci jsou uloženy v prostorách patřících Městskému úřadu ve Františkových Lázních. Řízení o přestupku proběhlo dne 26.11.2010, přičemž bylo rozhodnuto o odložení přestupku, úřední záznam č.j. 674/10 PŘ, a zadržované věci jsou volně k vyzvednutí.

Žalobce v replice k vyjádření žalovaného uvedl, že žalovaný, ani jeho složka Městská policie Františkovy Lázně mu jakkoliv nesdělili, že nadále nemají za to, že se nejednalo o pokračování 3 57 A 114/2010

neoprávněný zábor veřejného prostranství, ani žalobci nesdělili, že předmětné informační panely jsou ochotni vydat. Tyto skutečnosti tvrdí pouze vůči soudu a se žalobcem, proti kterému nezákonně zasáhl, nekomunikuje. Okolnost, že předmětné věci drží Městský úřad Františkovy Lázně, tedy že jsou umístěny v prostorách úřadu, nic nemění na skutečnosti, že pasivně legitimovaným je Město Františkovy Lázně podle § 83 s.ř.s. Žalovaný tedy neprovedl žádný úkon, který by následky nezákonného zásahu odstranil a žalobce uspokojil, tj. nevrátil žalobci nezákonně zabavené předmětné věci, a to k rukám žalobce v jeho sídle Praha 5, Hlubočepská 85/64.

Podle § 103 zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 64 s.ř.s., kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Jednou z podmínek řízení je podmínka stanovená v § 86 s.ř.s. Podle tohoto ustanovení soud zastaví řízení, zjistí-li, že po podání žaloby již zásah ani jeho důsledky netrvají a nehrozí opakování zásahu.

Mezi účastníky řízení bylo nesporné, že Městská policie Města Františkovy Lázně žalobci při shromáždění „Demonstrace za zastavení umělých potratů“, konaném ve Františkových Lázních na veřejném prostranství v ulicích Anglická a Americká, dne 22.9.2010 odejmula předmětné věci.

Shromáždění bylo v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, řádně a včas oznámeno Městskému úřadu Františkovy Lázně, přičemž Městský úřad Františkovy Lázně nerozhodl o jeho zákazu. V oznámení o konání shromáždění ze dne 13.9.2010, které bylo podle otisku úředního razítka doručeno Městskému úřadu Františkovy Lázně téhož dne, bylo v části „účel shromáždění“ uvedeno: „Demonstrace za zastavení umělých potratů. Během demonstrace bude probíhat petiční akce, jejíž nedílnou součástí jsou vysvětlující informační panely.“

V úředním záznamu o odnětí věci ze dne 22.9.2010 sepsaném Městskou policií Města Františkovy Lázně bylo uvedeno, že „dne 22.9.2010 byla panu Janu Vránovi – svolateli konání shromáždění občanského sdružení „Stop genocidě“ odejmuta věc: 2 ks informační panel, 4 ks stojan a 4 ks pytlů s pískem. Panu Vránovi bylo sděleno tajemníkem Městského úřadu Františkovy Lázně panem Ing. Jiřinou, aby informační panely ihned odstranil. Pan Vávra se odvolával na petiční zákon a na protest nepoklidil 2 ks informační panely se stojany a s měchy s pískem. Jelikož se jednalo o podezření z přestupku dle § 47 odst. 1 písm. g) – neoprávněný zábor veřejného prostranství, a svolatel pan Jan Vávra ani po opakované výzvě neuposlechl a dále pokračoval v neoprávněném záboru veřejného prostranství, byly informační panely na pokyn tajemníka Městského úřadu Františkovy Lázně odvezeny hlídkou městské policie a uskladněny v prostorách Městského úřadu Františkovy Lázně.“ V závěru úředního záznamu bylo uvedeno, že pan Jan Vávra 2 vyhotovení úředního záznamu převzal dne 22.9.2010.

Soud se ztotožňuje se žalobcem v jeho tvrzení, že se Městská policie Města Františkovy Lázně dopustila nezákonného zásahu ve smyslu § 82 s.ř.s. pokračování 4 57 A 114/2010

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, je strážník oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána. Podle § 15 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, lze propadnutí věci uložit, jestliže věc náleží pachateli a věc byla ke spáchání přestupku užita nebo určena (písm. a), anebo byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou (písm. b). Podle § 18 odst. 1 zákona o přestupcích, nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat (písm. a), nebo nenáleží pachateli přestupku nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem (písm. b).

Jak vyplývá z úředního záznamu o odnětí věci ze dne 22.9.2010, měla Městská policie Města Františkovy Lázně podezření, že se pan Jan Vrána dopustil přestupku podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích tím, že neoprávněně zabral veřejné prostranství. Podle zmíněného ustanovení se přestupku dopustí ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení. K tomu, aby Městská policie Města Františkovy Lázně mohla mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána, bylo nezbytné, aby nejdříve posoudila, zda je zde vůbec důvodné podezření ze spáchání přestupku podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích. Pokud by zde takové důvodné podezření nebylo, nebyla by oprávněna věc vůbec odejmout. Pokud by zde takové důvodné podezření bylo, byla by Městská policie Města Františkovy Lázně povinna dále zkoumat, zda je možné uložit propadnutí věci, tj. vyřešit především otázku, zda věc náleží panu Janu Vránovi, a pokud ne, zda lze rozhodnout o zabrání věci, tj. vyřešit především otázku, zda zabrání věci vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

Soud je přesvědčen o tom, že v dané věci Městská policie Města Františkovy Lázně, nemohla mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno propadnutí předmětných věcí nebo jejich zabrání, neboť nemohla nabýt ani důvodného podezření, že došlo ke spáchání přestupku podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích. V dané věci se totiž nemohlo ani nejednalo o neprováněný zábor veřejného prostranství.

Podle čl.19 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je zaručeno právo pokojně se shromažďovat. Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy (čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Výkon shromažďovacího práva je upraven zákonem o právu shromažďovacím. Žalobci, jakožto svolateli shromáždění, ani panu Janu Vránovi, osobě zmocněné jednat jménem svolatele, nebylo Městskou policií Města Františkovy Lázně vytýkáno, že by před či v průběhu shromáždění porušili některé z ustanovení zákona o právu shromažďovacím nebo že by shromáždění nějakým způsobem vybočilo z oznámeného účelu shromáždění. Žalobce již v oznámení o konání shromáždění uvedl, že nedílnou součástí jsou vysvětlující informační panely. Městský úřad Františkovy Lázně proti tomu nevznesl žádné výhrady. V souladu se svým oznámením žalobce při shromáždění využil 2 informačních panelů spolu s příslušenstvím, sestávajícím ze 4 stojanů a 4 pylů s pískem. Nevybočil-li žalobce z oznámeného účelu shromáždění a současně se nedopustil jednání, které by bylo pokračování 5 57 A 114/2010

zneužitím Listinou základních práv a svobod zaručeného shromažďovacího práva, nebyl žádný správní orgán oprávněn do průběhu shromáždění jakkoli zasahovat. Jakákoli činnost svolatele, jakož i účastníků shromáždění, za této situace nemohla být považována za neprováněný zábor veřejného prostranství. Veřejné prostranství bylo užíváno či „zabráno“ za účelem výkonu shromažďovacího práva, které bylo realizováno v souladu se zákonem. Jednalo se tudíž o zcela oprávněný „zábor“ veřejného prostranství. Dlužno dodat, že, jak vyplývá z úředního záznamu o odnětí věci ze dne 22.9.2010, žalobci ani panu Janu Vránovi navíc nebylo ani sděleno, z jakých konkrétních důvodů by se mělo jednat o neoprávněný zábor veřejného prostranství.

Vzhledem k tomu, že zde nebyla žádná indicie, na základě které by bylo možné domnívat se, že mohlo dojít k neoprávněnému záboru veřejného prostranství, nemohla Městská policie Města Františkovy Lázně nabýt důvodného podezření, že došlo ke spáchání přestupku podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích. Pokud Městská policie Města Františkovy Lázně za tohoto stavu přistoupila k odejmutí předmětných věcí, dopustila se nezákonného zásahu, neboť k tomuto aktu neměla zákonný podklad, přičemž tento zásah byl zaměřen přímo proti žalobci, když došlo k narušení průběhu shromáždění a současně k zadržení věcí žalobce.

Přes shora uvedené se soud neztotožňuje se žalobcem v jeho tvrzení, že stále trvají důsledky nezákonného zásahu Městské policie Města Františkovy Lázně.

Z pohledu ustanovení § 86 s.ř.s. soud předně konstatuje, že zásah již netrvá. Nezákonný zásah Městské policie Města Františkovy Lázně spočíval v nezákonném odejmutí předmětných věcí. Odejmutí věcí je svojí podstatou jednorázovým aktem. Tento akt zpravidla trvá po krátkou dobu ohraničenou zahájením bezprostředních kroků majících za cíl odejmutí věcí a končící okamžikem, kdy se věci dostanou do definitivní dispozice odjímajícího. V případě žalobce byl akt odejmutí věcí zahájen a dokončen dne 22.9.2010, přičemž ze žádné skutečnosti ani tvrzení žalobce nevyplývá, že by například z důvodů aktivního bránění odejmutí věcí trval déle než krátký okamžik či že by snad dokonce odnímání předmětných věcí nebylo do současnosti dokončeno. Posledně uvedené je vyvráceno samotným tvrzením žalobce o tom, že předmětné věci byly odejmuty. Tudíž věci se dostaly do definitivní dispozice odjímajícího již dne 22.9.2010.

Soud dále konstatuje, že již netrvají důsledky nezákonného zásahu. Jak již bylo naznačeno shora, negativními důsledky nezákonného zásahu pro žalobce bylo narušení průběhu shromáždění a zadržení věcí.

Ze žádné skutečnosti ani tvrzení žalobce nevyplývá, že by shromáždění nebylo ukončeno již dne 22.9.2010. Z tohoto důvodu již nemohou trvat negativní důsledky nezákonného zásahu na shromáždění. Bylo-li shromáždění ukončeno, nemůže být jeho průběh ovlivňován nezákonným odejmutím věcí.

Pokud jde o zadržení věcí, je podle § 17 odst. 3 zákona o obecní policii o odnětí nebo vydání věci strážník povinen sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata nebo která na výzvu strážníka věc vydala, vystaví potvrzení o odnětí nebo vydání věci. Odňatou nebo vydanou věc předá strážník orgánu, který je příslušný o přestupku rozhodnout. Jak vyplývá z pokračování 6 57 A 114/2010

úředního záznamu o odnětí věci ze dne 22.9.2010, postupovala Městská policie Města Františkovy Lázně v souladu s § 17 odst. 3 zákona o obecní policii a předmětné věci předala Městskému úřadu Františkovy Lázně. Skutečnost, že předmětné věci již nejsou v držení Městské policie Města Františkovy Lázně, nýbrž jsou v držení Městského úřadu Františkovy Lázně, byla ostatně nespornou skutečností, když tuto skutečnost tvrdil ve vyjádření jak žalovaný tak žalobce v replice. Negativní důsledky nezákonného odnětí věcí ze strany Městská policie Města Františkovy Lázně v podobě zadržení věcí započaly okamžikem odnětí předmětných věcí, avšak skončily okamžikem jejich předání Městskému úřadu Františkovy Lázně.

Jsou-li předmětné věci v současné době zadržovány Městským úřadem Františkovy Lázně, jsou zadržovány správním orgánem odlišným od Městské policie Města Františkovy Lázně či žalovaného. Městský úřad Františkovy Lázně je správním orgánem, který vykonává působnost na úseku přestupků podle § 52 ve spojení s § 95a zákona o přestupcích, přičemž tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Do této jeho působnosti nemůže být zasahováno Městskou policií Města Františkovy Lázně ani žalovaným. Pokud jsou zadržovány nezákonně Městským úřadem Františkovy Lázně, nelze trvání nezákonného zásahu přičítat Městské policii Města Františkovy či žalovanému, neboť tito již do práv žalobce žádným způsobem nezasahují. Předmětné věci již nemají v držení.

Soud konečně konstatuje, že nehrozí ani opakování nezákonného zásahu. Ze žádné skutečnosti ani tvrzení žalobce nevyplývá, že by zde byla reálná hrozba opakování nezákonného zásahu. O tom, že se Městská policie Města Františkovy odnětím předmětných věcí dopustila nezákonného zásahu, bude uvědomena tímto usnesením.

Vzhledem k tomu, že po podání žaloby již zásah ani jeho důsledky netrvají a nehrozí opakování zásahu, soud řízení zastavil podle § 47 písm. c) a § 86 s.ř.s.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s.ř.s., jelikož bylo řízení zastaveno (a to nikoli pro uspokojení žalobce) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, rozhodl soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, o tom, že se žalobci vrací zaplacený soudní poplatek.

Proti tomuto usnesení lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační Poučení: stížnost u Krajského soudu v Plzni. Lhůta je zachována i tehdy, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud (§ 12 odst. 1, § 102, § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

V Plzni dne 22. prosince 2010

JUDr. Jana Daňková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru