Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Af 57/2016 - 24Usnesení KSPL ze dne 31.01.2017

Prejudikatura

9 As 24/2007

38 Ad 16/2013 - 47

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 Ads 30/2017

přidejte vlastní popisek

30Af 57/2016-24

U S N E S E N Í

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Kuchynky a soudců JUDr. Václava Roučky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce: J.S., zastoupeného pro sepis a podání žaloby JUDr. Radomírem Šimáčkem, advokátem se sídlem Vídeňská 9, Klatovy, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 7. 2016, čj. MPSV-2016/145786-914/1,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci žalobce JUDr. Radomíru Šimáčkovi, advokátovi se sídlem Vídeňská 9, Klatovy, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 8.228,- Kč, která mu bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Plzni do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 18. 5. 2016, čj. UPCR-KT-2016/10739, Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Plzni žalobci nepovolil rozložení úhrady na splátky dlužné částky 61.985,- Kč představované přeplatkem dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvkem na živobytí podle rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Plzni ze dne 22. 10. 2015, čj. 30177/2015/KLT. Proti tomuto nepovolení rozložení úhrady dlužné částky na splátky se žalobce odvolal. Rozhodnutím ze dne 15. 7. 2016, čj. MPSV-2016/145786-914/1, Ministerstvo práce a sociálních věcí odvolání žalobce zamítlo a rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Plzni ze dne 18. 5. 2016, čj. UPCR-KT-2016/10739, potvrdilo. Uvedené rozhodnutí odvolacího správního orgánu bylo žalobci doručeno dne 28. 7. 2016.

K podání žaloby proti tomuto rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí žalobce požádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Tato žádost o ustanovení zástupce byla datována a předána k poštovní přepravě dne 23. 9. 2016 a došla zdejšímu soudu dne 27. 9. 2016. Usnesením ze dne 25. 10. 2016, čj. Na 10/2016-23, Krajský soud v Plzni žalobci za účelem sepsání a podání žaloby proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. 7. 2016, čj. MPSV-2016/145786-914/1, ustanovil zástupce advokáta JUDr. Radomíra Šimáčka. Toto usnesení o ustanovení zástupce nabylo právní moci dne 1. 11. 2016.

Žaloba proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. 7. 2016, čj. MPSV-2016/145786-914/1, byla datována a podána zdejšímu soudu osobně dne 22. 11. 2016.

Řízení ve správním soudnictví je upraveno zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. žalobu proti rozhodnutí správního orgánu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. V daném případě zvláštní zákon jinou lhůtu nestanovuje. Podle § 72 odst. 4 s. ř. s. zmeškání lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu nelze prominout.

Podle § 35 odst. 8 věty třetí s. ř. s. požádá-li navrhovatel o ustanovení zástupce, po dobu od podání takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení řízení.

V daném případě bylo žalobci rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. 7. 2016, čj. MPSV-2016/145786-914/1, oznámeno dne 28. 7. 2016. Jelikož konec lhůty pro podání žaloby podle § 72 odst. 1 s. ř. s. připadl na státní svátek, byl posledním dnem této lhůty čtvrtek 29. 9. 2016 jako nejbližší příští pracovní den [§ 40 odst. 1 písm. c) s. ř. s.]. Od podání žádosti o ustanovení zástupce dne 23. 9. 2016 do nabytí právní moci rozhodnutí o ní dne 1. 11. 2016 lhůta pro podání žaloby neběžela. Ke dni podání žádosti o ustanovení zástupce ze lhůty pro podání žaloby podle § 72 odst. 1 s. ř. s. zbývalo 7 dní. Tato zbývající část lhůty pro podání žaloby začala běžet den po nabytí právní moci usnesení o ustanovení zástupce a jejím posledním dnem bylo úterý 8. 11. 2016. Žaloba proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. 7. 2016, čj. MPSV-2016/145786-914/1, byla však podána až dne 22. 11. 2016, tedy opožděně.

Jelikož výše uvedená žaloba byla podána opožděně, soud ji podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

V případě, že zástupcem žalobce je ustanoven advokát, hotové výdaje zástupce a odměnu za zastupování platí stát [§ 35 odst. 8 věta prvá s. ř. s.]. Soud proto ustanovenému zástupci žalobce přiznal odměnu advokáta za dva úkony právní služby v plné výši po 3.100,- Kč podle § 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. b) a d) advokátního tarifu (6.200,- Kč) a náhradu hotových výdajů – výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné za dva úkony právní služby po 300,- Kč podle § 13 odst. 1 a 3 advokátního tarifu (600,- Kč). Za úkony právní služby v plné výši podle § 11 odst. 1 advokátního tarifu se považují 1) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, je-li klientovi zástupce ustanoven soudem, a 2) žaloba. Jelikož ustanovený zástupce žalobce je plátcem daně z přidané hodnoty, byl jeho nárok vůči státu zvýšen o částku odpovídající této dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (1.428,- Kč) [§ 35 odst. 8 věta druhá s. ř. s.]. Přiznaná odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů bude ustanovenému zástupci žalobce vyplacena z účtu Krajského soudu v Plzni do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V Plzni dne 31. ledna 2017

JUDr. PhDr. Petr KUCHYNKA, Ph.D., v.r.

předseda senátu

Za správnost: Kováříková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru