Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 78/2013 - 51Rozsudek KSPL ze dne 26.11.2014

Prejudikatura

9 As 96/2008 - 44


přidejte vlastní popisek

30A 78/2013-51

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. PhDr. Petra Kuchynky, Ph.D. a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce: Ing. P.M., zastoupeného Mgr. Janem Soukupem, advokátem, se sídlem Praha 1, Konviktská 12, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. července 2013, čj. DSH/11121/13,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Napadená rozhodnutí

Žalobou napadeným rozhodnutím Krajský úřad Plzeňského kraje zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Plzně ze dne 31. ledna 2013, čj. MMP/023622/13. Tímto rozhodnutím správní orgán I. stupně zamítl námitky žalobce proti provedení záznamu bodů podle § 123f odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen zákon o silničním provozu) a provedené záznamy potvrdil. V odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí žalovaný posuzoval výtky žalobce, který tvrdil, že předmětného skutku, na jehož podkladě dosáhl v registru vozidel řidičů hranice 12 bodů, se nedopustil a uváděl další skutečnosti, kterými své tvrzení odůvodňoval. Žalovaný konstatoval, že v průběhu řízení o námitkách byly provedeny všechny úkony, které byly potřebné pro účely kontroly správnosti napadeného záznamu. U příslušného orgánu Policie ČR byl vyžádán pokutový blok, z jehož obsahu jednoznačně vyplynulo, že dne 5.11.2012 na místě silniční kontroly byla jednoznačně ztotožněna osoba přestupce – žalobce a jeho totožnost byla ověřena podle řidičského průkazu. V kolonce doba, místo a popis přestupkového jednání bylo uvedeno 5.11.2012 v 9:10 hod., na ulici Klatovská, kdy řidič nerespektoval na světelném signalizačním zařízení signál „Stůj“, podle § 70 odst. 2 psím. a) zák. o silničním provozu. V kolonce právní kvalifikace spáchaného přestupku bylo uvedeno ust. § 125c písm. f) bod 5 zák. o silničním provozu, podle kterého fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezastaví vozidlo na signál, který ji přikazuje zastavit vozidlo na pokyn „Stůj“. Z předmětného pokutového bloku bylo zřejmé, že žalobce dne 5.11.2012 v Plzni v ulici Klatovská nerespektoval na světelném signalizačním zařízení signál „Stůj“, přičemž pokutový blok, který byl k tomuto přestupku vystaven, obsahoval skutkové i zákonné označení přestupku. Tím bylo zcela vyloučeno tvrzení žalobce obsažené v jeho námitkách o tom, že uvedeného přestupku se nedopustil a že na místě vyřizoval přestupek zcela odlišného charakteru a to, že během jízdy, vlivem technické závady, přestalo svítit zadní světlo. Dalším důkazem, že se žalobce dopustil přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 5 zák. o silničním provozu, je sdělení příslušného orgánu Policie ČR ze dne 7.1.2013, kde se příslušný správní orgán přestupkem ze dne 5.11.2012 podrobněji zabýval a provedeným šetřením nebyly zjištěny skutečnosti, které by odůvodňovaly zahájení přezkumného řízení a případné zrušení či změnu napadeného rozhodnutí o přestupku v blokovém řízení. K tvrzení žalobce, že pokutový blok podepsal z důvodu jakéhosi nátlaku policistů, žalovaný uváděl, že toto tvrzení se jeví jako velice nevěrohodné a ve vzájemných souvislostech postrádá smysl. Pokud si žalobce nebyl spáchaného přestupku vědom, je nelogické, z jakého důvodu by zaplatil poměrně značnou finanční částku za pokutu a stvrdil podpisem předmětný pokutový blok. Žalovaný konstatoval, že on a ani správní orgán I. stupně není oprávněn provádět důkazy týkající se přezkoumání skutkové podstaty spáchaného přestupku. Přezkoumání skutkové podstaty přestupku přísluší pouze orgánu, který ve věci rozhodoval, v daném případě příslušnému orgánu Policie ČR, který předmětnou pokutu uložil. Žalovaný uváděl, že řízení o námitkách proti záznamu bodů v registru řidiče je vedeno k prověření, zda podklad, na základě kterého je záznam proveden, je způsobilý, zda obsahuje potřebné náležitosti k provedení takového záznamu, zda došlo ke správnému zaznamenání informací obsažených v podkladech k provedení záznamu do registru řidičů a zda došlo na základě provedených záznamů v registru řidičů k zaznamenání bodů v souladu s přílohou v zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Správní orgán I. stupně je v řízení o námitkách pouze orgánem evidence, který zaznamenává body do evidenční karty řidiče v souladu s ust. § 123b odst. 2 zák. o silničním provozu. V souladu s tímto ustanovením také správní orgán I. stupně body v případě žalobce zaznamenal a žalovaný neshledal důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí, neboť toto rozhodnutí bylo správné a souladné se zákonem.

II. Žaloba

Rozhodnutí žalovaného žalobce napadl žalobou, ve které tvrdil, že přestupek z 5.11.2012, v jehož důsledku došlo k zaznamenání 5 bodů do registru řidičů nebyl s ním projednán zákonným způsobem. Žalobci nebyl předložen jediný důkaz, který by protiprávní jednání prokazoval a nelze tím s jistotou tvrdit, že nerespektoval signál s červeným světlem „Stůj“. Žalobce měl za to, že byl zasahujícími policisty zastaven pouze proto, že mu nesvítilo jedno zadní světlo. Toto však není přestupkem. Zasahující policisté opominuli důkazní situaci a žalobce uznali vinným pouze na základě zrakového vjemu, když měli za to, že projel kolem nich v době, kdy svítilo červené světlo. Žalobce dále tvrdil, že nebyly splněny podmínky pro vyřízení předmětného přestupku v blokovém řízení, neboť žalobce nesouhlasil s tím, že by se přestupku dopustil a byl k tomuto tvrzení až následně dotlačen příslušníky Policie ČR. Policisté podle žalobce nedodrželi ani řádný postup a neinformovali žalobce o jeho právech, zvlášť za situace, kdy hrozilo žalobci odebrání řidičského průkazu po dosažení hranice 12 bodů v registru řidičů. Žalobce uváděl, že v jeho případě je sice zřejmé, že mu byla uložena pokuta, kterou na místě zaplatil a tím byla splněna jedna podmínka pro projednání přestupku a pro uložení sankce v blokovém řízení. Samotná skutečnost, že žalobce pokutu zaplatil, však nemůže znamenat, že blokové řízení bylo provedeno v souladu se zákonem, ale je zapotřebí naplnit i druhou podmínku, a to je spolehlivé zjištění stavu věci. Z těchto důvodů žalobce navrhoval, aby krajský soud rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a aby žalovanému uložil povinnost nahradit žalobci vzniklé náklady řízení.

III. Vyjádření žalovaného a projednání věci před krajským soudem

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě vycházel ze skutkových okolností, které jsou doloženy obsahem správního spisu a s použitím totožných právních argumentů označil žalobu za nedůvodnou a navrhl, aby krajský soud žalobu zamítl.

Jednání o žalobě před krajským soudem proběhlo bez přítomnosti žalobce a jeho zástupce, kteří svoji nepřítomnost řádně omluvili a souhlasili s jednáním v jejich nepřítomnosti.

Žalovaný v průběhu jednání krajského soudu argumentoval shodně jako v odůvodnění napadeného rozhodnutí a navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné a náhradu nákladů řízení neuplatnil.

IV. Posouzení věci krajským soudem

Krajský soudu při přezkoumávání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a napadené rozhodnutí přezkoumal v mezích žalobních bodů, kterými byly výroky rozhodnutí řádně napadeny [§ 75 odst. 1 a 2 zák. č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.)].

V projednávané věci vycházel krajský soud z následující právní úpravy.

Podle § 123b odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu řidiči motorového vozidla, kterému byla příslušným orgánem uložena sankce za přestupek, nebo mu byl soudem uložen trest za trestný čin nebo jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno nebo u něhož bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, a přestupek, jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, jednání mající znaky přestupku anebo trestný čin, za který mu byl uložen trest nebo pro nějž bylo trestní řízení vedeno, spáchal jednáním zařazeným do bodového hodnocení, se zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů.

Podle § 123b odst. 2 téhož zákona záznam v registru řidičů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku anebo rozhodnutí, kterým se ukládá trest za trestný čin, nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno

a) oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení, b) rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise anebo rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku, nebo

c) rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin, d) rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání.

Podle § 123c odst.3 téhož zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně nebo elektronickou cestou oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

Podle § 123f odst.1 téhož zákona nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.

Podle § 123f odst.2 téhož zákona shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče.

Podle § 123f odst.3 téhož zákona shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.

Krajský soud přezkoumával zákonnost rozhodnutí na podkladě řádně uplatněných žalobních bodů žalobce a dospěl k následujícímu závěru. Rozhodnutí žalovaného správního orgánu plně koresponduje již s dlouhodobou a ustálenou rozhodovací praxí, která vychází z výkladu citovaných ustanovení zák. č. 361/2000 Sb., která v podstatě stojí na důsledném rozlišení typu řízení, kdy v řízení o přestupku je nutno, aby příslušný správní orgán zkoumal, zda jsou naplněny všechny zákonné znaky přestupku, jak objektivní a subjektivní, tak formální i materiální. Na rozdíl od tohoto typu řízení v řízení o vznesených námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů v důsledku přestupkového jednání je předmětem řízení zkoumání, zda pro záznam bodů do registru řidiče existuje zákonem stanovený podklad, kterým je Pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či soudu ve smyslu § 123b odst. 1 a 2 silničního zákona a zda počet zaznamenaných bodů odpovídá zákonem stanovené výši. Správní orgán však v řízení o námitkách zásadně nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánů veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden. Na tyto akty je třeba nahlížet jako na s prázdné a zákonné, a to až do okamžiku, než je příslušný orgán veřejné moci zákonem předvídaným postupem prohlásí za nezákonné a zruší je. V tomto postupu se promítá zásada presumpce správnosti aktů orgánů veřejné moci ( obdobně Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6.8. 2009, čj.9 As 96/2008-44, dostupném na www.nssoud.cz). V případě žalobce přestupek ze dne 5. listopadu 2012 byl projednán v blokovém řízení a finální akt je nezměnitelný a v zásadě je konečný. Žalobce na svou obranu v řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů uváděl skutečnosti, kterými zpochybňoval věcnou správnost celého přestupkového řízení a vytýkal příslušným orgánům policie, že nesprávným postupem neinformovali žalobce o jeho právech, zvlášť za situace kdy žalobci hrozilo dosažení hranice 12 bodů v registru řidičů a tím i odebrání řidičského oprávnění. V pravomoci správního orgánu prvého stupně i žalovaného však není přezkoumávání věcné správnosti a zákonnosti aktu orgánu veřejné moci na základě kterého byl záznam proveden. V pravomoci těchto příslušný orgán není ani poskytovat žalobci poučení o jeho právech v souvislosti s případnou hrozbou dosažení úrovně 12 bodů v registru řidičů, neboť v tomto směru se uplatňuje zásada, že každý je strážcem svých práv.

Uplatněný žalobní bod shledal soud nedůvodný a v konečném důsledku tak shledal nedůvodnou celou projednávanou žalobu, kterou tím na podkladě ust. § 78 odst. 7 soudního řádu správního zamítl.

Rozhodnutí o nákladech řízení pak podřídil ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, kdy strana žalovaná, která dosáhla v řízení procesního úspěchu, náhradu nákladů řízení nežádala.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve třech vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Plzni dne 26. listopadu 2014

JUDr. Václav Roučka,v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lenka Kovandová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru