Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 58/2016 - 164Usnesení KSPL ze dne 31.08.2017

Prejudikatura

4 Ads 105/2008 - 185


přidejte vlastní popisek

30 A 58/2016 -164

U S N E S E N Í

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. PhDr. Petra Kuchynky, Ph.D. a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce: M.W., nar…., bytem …, zastoupeného JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem, se sídlem nám. Republiky 2/2, 301 00 Plzeň, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. 51707-4/2015-900000-302,

takto:

I. Řízení sezastavuje.

II. Žalobci s e z účtu Krajského soudu v Plzni vrací zaplacený soudní poplatek za žalobu ve výši 2.000 Kč.

III. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 9.228 Kč k rukám zástupce žalobce JUDr. Jiřího Vlasáka, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 10. 1. 2016 domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného č. j. 51707-4/2015-900000-302 (datum není uvedeno), kterým bylo rozhodnuto tak, že odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu pro Plzeňský kraj č. j. 59674-43/2015-600000-01 ze dne 7. 9. 2015, se podle ustanovení § 190 odst. 8 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru

příslušníků bezpečnostních sborů, zamítá. Prvoinstančním rozhodnutím nebylo vyhověno žádosti žalobce o zaplacení částky 34.390,- Kč s příslušenstvím.

Dne 25. 7. 2017 vydal ředitel Generálního ředitelství cel rozhodnutí č. j. 34448-4/2017-900000-302, kterým bylo žalobou napadené rozhodnutí změněno.

Žalobce k výzvě Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 8. 2017, vydané dle ust. § 62 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „soudní řád správní“ nebo „s. ř. s.“), písemně dne 20. 8. 2017 soudu sdělil, že byl shora uvedeným postupem žalovaného, spočívajícím ve vydání rozhodnutí ze dne 25. 7. 2017 č. j. 34448-4/2017-900000-302, uspokojen.

Řízení ve správním soudnictví je upraveno zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 62 odst. 1 věta právní s.ř.s. říká, že: „Dokud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob.“

Dle ust. § 62 odst. 4 věty první s.ř.s. pak platí, že: „Soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen.“ Jelikož v daném případě žalobce uvedl, že byl před tím, než soud o věci rozhodl, jednáním žalovaného uspokojen, soud řízení usnesením zastavil (výrok I.).

Podle ust. § 62 odst. 5 s.ř.s. nabývá rozhodnutí žalovaného vydané dle ust. § 62 odst. 1 s.ř.s. právní moci nebo obdobných právních účinků dnem právní moci rozhodnutí soudu o zastavení řízení.

Soud neprojednával věc samu, a proto mohl rozhodnout bez jednání (§ 49 odst. 1 věta prvá s.ř.s. a contrario).

Vzhledem k tomu, že řízení o žalobě bylo skončeno procesním rozhodnutím, soud se nezabýval věcnými argumenty obsaženými v žalobě.

Řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, a proto soud vrátí žalobci z účtu soudu zaplacený soudní poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení (= 3.000 Kč), snížený o 1.000 Kč [§ 10 odst. 3 věta prvá zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů]. Vrácená část soudního poplatku za žalobu bude vyplacena žalobci, a to do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení (výrok II.).

O náhradě nákladů řízení mezi účastníky řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věty druhé s.ř.s., podle něhož vzal-li navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.). Jelikož soud řízení zastavil pro uspokojení žalobce, bylo žalobci přiznáno právno na náhradu nákladů řízení.

Přiznaná náhrada nákladů řízení ve výši 9.228 Kč se sestává z nevrácené části žalobcem zaplaceného soudního poplatku ve výši 1.000 Kč a dále z odměny právního zastoupení žalobce, a to ve výši 8.228 Kč, která je tvořena odměnou za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, sepis a podání žaloby) ve výši 3.100 Kč za jeden úkon dle ust. § 7 bod 5 ve spojení s ust. § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“), a dvakrát režijním paušálem ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu (tj. celkem 600 Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že zástupce žalobce je plátcem daně z přidané hodnoty, byla částka odměny zvýšena o částku 1.428 Kč odpovídající 21% sazbě DPH. Ke splnění povinnosti zaplatit náhradu nákladů řízení byla žalované stanovena přiměřená lhůta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V Plzni dne 31. srpna 2017

JUDr. Václav Roučka, v.r.

předseda senátu

Za správnost: K.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru