Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 55/2010 - 19Usnesení KSPL ze dne 11.11.2010


přidejte vlastní popisek


30A 55/2010-19

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci navrhovatele Ing. V. W., za účasti 1. Městského úřadu Úpice, Pod Městem 624, 542 32 Úpice, 2. Ing. Z. P., 3. J. M., 4. J. S., 5. P. M., 6. Ing. M. H., 7. J. K., 8. J. J., 9. K. Š., 10. Ing. J. H., 11. Mgr. L. L., 12. Ing. M. P., 13. M. V., 14. Z. M., 15. Ing. I. B., a 16. Mgr. J. K., v řízení o návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva města Úpice, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se včas podaným návrhem, doručeným Krajskému soudu v Hradci Králové dne 29. října 2010, domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do městského zastupitelstva ve městě Úpice, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010. Návrh odůvodnil následujícím způsobem.

Volební strana Volba pro město měla podle něj porušit § 30 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), neboť v den voleb propagovala sebe samu volebními letáky v objektech, v nichž byly umístěny volební místnosti či v jejich bezprostředním okolí. Letáky byly po Úpici distribuovány Českou poštou. Navrhovatel vyjádřil domněnku, že některé volební místnosti se nacházely i pokračování
30A 55/2010
-2-

v objektech, v nichž bydlí obyvatelé Úpice. Tím mělo dojít k ovlivnění velkého počtu lidí právě v den voleb.

Z uvedených důvodů proto navrhl, aby krajský soud prohlásil volby do městského zastupitelstva ve městě Úpice konané ve dnech 15. a 16. října 2010 za neplatné.

K návrhu navrhovatel přiložil leták s názvem „VOLBA PRO MĚSTO, Komunální volby Úpice 2010 – leták č. 4“.

Městský úřad Úpice jako příslušný volební orgán k návrhu uvedl, že volební místnost ve volebním okrsku č. 3 v Úpici, Pod Městem 625 se nalézá v přízemí obytného domu, kde ve dvou patrech bydlí obyvatelé města Úpice v 11 bytech, kteří mají v přízemí i své poštovní schránky. Další volební místnost volebního okrsku č. 5 v Úpici je umístěna v přízemí Domu s pečovatelskou službou Milady Horákové, kde je 44 bytových jednotek. V žádné z volebních místností v Úpici dle městského úřadu nebyl porušen zákon o volbách ve smyslu uvedeného návrhu na neplatnost voleb. Vyhodnocení pojmu bezprostřední blízkost a posouzení otázky, zda se jedná o porušení zákona o volbách ponechal na rozhodnutí soudu.

Účastnice řízení 15), zvolená kandidátka Ing. I. B., návrh podpořila. Zmíněné letáky byly v pátek 15. 10. 2010 distribuovány pomocí České pošty do schránek v katastrálním území Úpice a Radeč. Objevily se tedy i ve schránkách v budovách, kde byly volební místnosti (dům s pečovatelskou službou v ulici Palackého, dům č.p. 625 v ulici Pod Městem, Městský penzion v ulici Dr. Hejny č.p. 133, budova MŠ Úpice-pracoviště Na Veselce a budova ZŠ Bratří Čapků).

Účastník řízení 10), zvolený kandidát Ing. J. H., uvedl, že dne 2. 11. 2010 se v médiích hovořilo o osmi podaných návrzích na neplatnost voleb v Úpici. Mělo by se však hovořit pouze o jednom návrhu, protože dalších sedm zkopírovaných návrhů se jeví jako manipulace s lidmi. Podání těchto návrhů považuje za neúctu k práci veřejných institucí a plýtvání veřejnými financemi. Letáky byly distribuovány Českou poštou do soukromých schránek obyvatel města. Tím byl dle jeho názoru zpochybněn jakýkoliv úmysl agitace ve volebních místnostech a v jejich přilehlých budovách a tato skutečnost tak nemůže mít na výsledky voleb vliv.

K návrhu na neplatnost voleb se vyjádřil také účastník 6), zvolený kandidát Ing. M. H.. Vyjádřil názor, že:

- navrhovatel není dostatečně identifikován, neboť neuvedl datum narození - volební strana Volba pro město neporušila zákon o volbách a to ani v § 30 odst. 3, neboť v den voleb 15. 10. 2010 neprováděla žádnou volební agitaci, - předmětný leták nikterak neagituje, nýbrž je jen upřesněním stavu ve městě Úpice v reakci na předchozí tiskovinu vydanou vedením města, - navrhovatel nikterak nedoložil, že by jím uvedené letáky byly doručeny do objektů, kde byla volební místnost nebo do bezprostředního okolí, pokračování 30A 55/ 2010
-3-

- navrhovatel nedoložil způsob, jakým by uvedené letáky v uzavřených listovních schránkách v objektech, kde byla volební místnost, mohly ovlivnit výsledky voleb, - navrhovatel kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů RUKA; podstatou návrhu je podle něj frustrace z toho, že tato volební strana nezopakovala svůj úspěch z minulých komunálních voleb a odchází do opozice, - samotnou distribuci volební agitace prostřednictvím České pošty nelze považovat za věc neobvyklou, když například ODS dne 15. 10. 2010 v deníku Mladá fronta Dnes otiskla svůj téměř celostránkový inzerát.

Ze shora uvedených důvodů navrhl Ing. M. H., aby krajský soud návrh jako nedůvodný zamítl. Ke svému vyjádření připojil také následující podklady : kandidátní listinu SNK RUKA, tiskovinu vydanou vedením města Úpice a distribuovanou 13.10. 2010, leták s názvem „VOLBA PRO MĚSTO, Komunální volby Úpice 2010 – leták č. 4“ vydaný uvedenou volební stranou dne 15. 10. 2010, objednávku roznášky ze dne 14. 10. 2010, informaci o poštách s počtem doručovaných domácností, kopii výtisku deníku Mladá fronta Dnes ze dne 15. 10. 2010.

Účastník řízení 4), zvolený kandidát J. S., ve vyjádření k návrhu zdůraznil, že zákon provádění volební agitace v den voleb nezakazuje. Účelem ustanovení § 30 odst. 3 zákona o volbách je dle něho zabránit ovlivňování voličů tzv. na poslední chvíli před tím, než odevzdají svůj hlas, a tak změnit jejich původní rozhodnutí. Pokud byly Českou poštou distribuovány letáky a vkládány do poštovních schránek, má toto jednání pouze povahu obecné agitace, která není zákonem zakázána. Počet osob bydlících v objektu, kde se nacházela volební místnost, je jistě nevýrazný proti celkovému počtu voličů v daném okrsku. Otázkou podle něho je, zda si tento leták v den voleb lidé vyzvedli a přečetli a zda vůbec šli volit, přičemž celková účast voličů v Úpici byla 47,91%. Zda to ovlivnilo vůli voličů tedy podle něj není prokázáno a tím není ani prokázáno porušení zákona způsobem, který by měl za následek ovlivnění celkového výsledku voleb. S návrhem tedy projevil nesouhlas.

Krajský soud věc přezkoumal podle § 90 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen “s. ř. s.”), bez jednání, které není třeba nařizovat, a dospěl k následujícím zjištěním a právním závěrům.

Dle § 60 odst. 1 zákona o volbách podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí. Dle odst. 3 téhož ustanovení může návrh na neplatnost voleb podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Dle § 90 odst. 1 s. ř. s. se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů pokračování 30A 55/ 2010
-4-

návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

V předmětné věci namítal navrhovatel, jako osoba k tomu nesporně aktivně legitimovaná, že jedna z volebních stran porušila svým shora uvedeným jednáním ustanovení § 30 odst. 3 zákona o volbách, podle něhož ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Algoritmus posuzování volebních stížností formuloval Nejvyšší správní soud poprvé v případě řízení o stížnostech na neplatnost volby kandidáta ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 (usnesení ze dne 2. 7. 2004, sp. zn. Vol 6/2004; dostupné na www.nssoud.cz). Jeho podstata spočívá v tom, že si soud postupně položí tři otázky, a teprve pokud odpověď na všechny z nich bude kladná, lze stížnosti vyhovět. První podmínkou je protizákonnost, tzn. porušení některých ustanovení zákona o volbách nebo porušení jiných právních předpisů než výhradně zákona o volbách, a to v těch případech, kdy se z obsahového hlediska jedná o právní předpisy vážící se na volební proces a které z hlediska závažnosti dosahují ústavní intenzity, případně se jedná o případy přímé aplikace ústavních norem bez jejich konkretizace v předpisech jednoduchého práva (tzv. relevantní protiprávnost). Druhou podmínkou je existence přímého vztahu mezi touto protizákonností a výsledkem voleb. Tato podmínka je zamýšlena tak, že vylučuje všechny myslitelné případy, kdy sice skutečně dojde k porušení relevantních předpisů, nicméně toto porušení nemá žádnou souvislost se zjištěnými volebními výsledky. Třetí podmínkou je zásadní intenzita této protizákonnosti, která ve svých důsledcích musí přinejmenším výrazně zpochybňovat volební výsledky. Tato intenzita tedy musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k protizákonnému jednání nedošlo, dopadly by zřejmě volby odlišně. Tato intenzita by tedy musela způsobit „zatemnění“ volebních výsledků, tzn. jejich zásadní zpochybnění (srovnej Molek, P., Šimíček, V. Soudní přezkum voleb. Praha : Linde Praha a.s., 2006, 294-297 s.).

Dle navrhovatele mělo k porušení ustanovení § 30 odst. 3 zákona o volbách dojít tím, že volební strana Volba pro město rozeslala svůj propagační leták tak, že byl dne 15. 10. 2010, tedy v první den voleb, doručen Českou poštou do schránek obyvatel města Úpice, včetně obyvatel domů, kde se nacházely volební místnosti.

Navrhovatel tedy namítá, že jedna z volebních stran porušila pravidla a zásady upravené právě v § 30 zákona o volbách. V obecné rovině k tomu krajský soud podotýká, že zákaz vedení nečestné a nepoctivé volební kampaně není v zákoně o volbách výslovně zakotven (na rozdíl od 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů). Pro soud posuzující návrh na neplatnost voleb týkající se způsobu vedení volební kampaně při volbách do obecního (městského) zastupitelstva je tak směrodatné výhradně znění již zmíněného § 30 zákona o volbách. Ten reguluje volební kampaň v podstatně menší míře, než na úrovni parlamentní. Kupříkladu pokračování 30A 55/2010
-5-

nevymezuje žádné zapovězené prvky volebních letáků ani okamžik jejich nejzazšího vydání či distribuce. Zachována však musí být obecná zásada rovnosti volební soutěže. Jinými slovy, ustanovení § 30 zákona o volbách připouští za splnění dalších zákonných podmínek volební agitaci jednotlivých volebních stran kdykoliv, a to i v den voleb, a nechává tedy na volném uvážení každé volební strany, kdy své vlastní materiály pro volební kampaň distribuuje.

Uvedené obecné závěry (opírající se o judikaturu krajských soudů) pak lze plně aplikovat i na skutkový stav posuzovaného případu. Krajský má za spolehlivě prokázané, že volební strana Volba pro město skutečně rozeslala svůj shora citovaný materiál nazvaný „VOLBA PRO MĚSTO, Komunální volby Úpice 2010 – leták č. 4“ prostřednictvím České pošty, s.p. tak, že byl dne 15. 10. 2010 doručen do schránek některých obyvatel města Úpice. Z obsahu tohoto letáku je zřejmé, že je pokračováním výměny názorů různých volebních stran na problémy týkající se města Úpice a života občanů v něm. Volební strana Volba pro město tyto problémy v letáku předestřela, dále informovala o reakci vedení města Úpice a přidala svůj komentář. Krajský soud souhlasí s navrhovatelem, že se jedná o materiál, který se týkal volební kampaně a v němž chtěla volební strana Volba pro město představit jeho adresátům svá stanoviska k uvedeným problémům.

Neučinila tak však ze shora uvedených důvodů způsobem, který by byl v rozporu s ustanovením § 30 zákona o volbách. Doručení volebních materiálů do poštovních schránek obyvatel obce prostřednictvím držitele poštovní licence v den voleb není možné považovat za volební agitaci a propagaci volební strany ve smyslu § 30 odst. 3 zákona o volbách. A to ani za situace, kdy byly tyto volební materiály doručeny do poštovních schránek v domech, v nichž je volební místnost, nebo v domech, které se nacházejí v bezprostředním okolí volebních místností. Není přitom rozhodné, jaký počet obyvatel v těchto domech bydlí. Krajský soud neshledal v tomto postupu porušení pravidel volební kampaně vymezených ustanovením § 30 odst. 3 zákona o volbách, když uvedeným jednáním nebyla narušena ani obecná zásada rovnosti volební soutěže, neboť obdobným způsobem mohla postupovat kterákoliv z volebních stran.

Krajský soud tak dospěl k záporné odpovědi již na první ze shora uvedených otázek algoritmu přezkumu volebních stížností. Uzavřel totiž, že jednáním volební strany Volba za město namítaným v návrhu a specifikovaným shora nedošlo k navrhovatelem tvrzenému porušení § 30 odst. 3 zákona o volbách. Za této situace tak již krajský soud nemusel v hledání odpovědí na další otázky algoritmu pokračovat.

Přesto tak nad rámec nutného (obiter dictum) učinil, zejména proto, aby ještě podpořil přesvědčivost svých argumentů. I kdyby bylo možno teoreticky připustit, že jmenovaná volební strana shora uvedeným jednáním ustanovení § 30 odst. 3 zákona o volbách porušila, těžko by bylo možno dojít k závěru, že zmíněné rozeslání volebního letáku mohlo ovlivnit výsledky voleb do zastupitelstva obce. Pro takové ovlivnění (zatemnění) výsledků voleb neexistuje jediný důkaz. Ostatně ani pokračování 30A 55/ 2010
-6-

navrhovatel v návrhu nespecifikoval, v čem konkrétně předmětné jednání výsledky voleb ovlivnilo.

Nelze přehlédnout, že ve volební kampani se propagace volebních stran a kandidátů provádí nejrůznějším způsobem a obvykle ani není možné posoudit, kdy jde o způsob, který by ovlivnil hlasování, neboť zákon o volbách nestanoví kriteria, jež by bylo možno při posuzování těchto otázek zkoumat. Navíc nelze vyloučit, že ta která forma propagace určité volební strany může přinést i výsledek přesně opačný, tedy že se volič rozhodne na základě takové formy propagace volit jinou volební stranu.

Krajský soud již v minulosti judikoval, že ve volbách do zastupitelstev obcí voliči daleko více než u voleb do jiných volených orgánů přihlížejí především k osobám kandidátů. Jejich osobnosti, postoje a názory jsou jim totiž povětšinou velmi dobře známy a příslušnost k určité politické straně, politickému hnutí či jinému typu volební strany vymezenému v § 20 odst. 1 zákona o volbách, stejně tak jako volební agitace formou různých letáků či plakátů, nehraje při rozhodování voličů povětšinou zásadní roli. Krajský soud je přesvědčen o tom, že možné ovlivnění voličů na místní úrovni těsně před volbami či dokonce při nich distribucí takových materiálů, nemůže rozhodující část voličů vůbec ovlivnit v jejich rozhodování. Voliči v obcích či menších městech, narozdíl od velkých měst, jsou totiž formováni ve svých rozhodnutích bezprostředními a každodenními zkušenostmi s obcí, s činností obecního úřadu a s jednotlivými kandidáty zvlášť, a právě ty jsou základem jejich volby.

Ze všech výše uvedených důvodů krajský soud uzavřel, že v daném případě nebyla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb ve smyslu § 60 odst. 3 volebního zákona, a proto návrh podle § 90 odst. 3 s. ř. s. jako nedůvodný zamítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. Dle něj nemá žádný z účastníků řízení ve věcech volebních a ve věcech místního referenda právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). pokračování 30A 55/ 2010
-7-

Kasační stížnost ve věcech volebních a ve věcech místního referenda je nepřípustná (§ 104 odst. 1 s. ř. s.).

V Hradci Králové dne 11. listopadu 2010

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru