Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 42/2012 - 12Usnesení KSPL ze dne 31.08.2012

Prejudikatura

4 As 23/2004

3 Ans 9/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 As 147/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

30A 42/2012-12

U S N E S E N Í

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. PhDr. Petra Kuchynky, Ph.D. a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce Ministerstva vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, proti žalované obci Ošelín, se sídlem Ošelín 36, 349 01 Stříbro, v řízení o žalobě ze dne 16.7.2012 proti usnesení zastupitelstva obce Ošelín ze dne 30.9.2010 přijatého na 22. schůzi zastupitelstva obce, kterým byl pod bodem č. 5 programu schválen prodej nemovitostí ve vlastnictví obce p.p.č. 16/11, 374/24, 374/25, 590/3, 693/2 v k.ú. Ošelín,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 16.7.2012, k poštovní přepravě podanou dne 25.7.2012 a Krajskému soudu v Plzni doručenou dne 27.7.2012, domáhá vyslovení nicotnosti usnesení zastupitelstva žalované ze dne 30.9.2010 přijatého na 22. schůzi zastupitelstva, případně zrušení tohoto usnesení zastupitelstva žalované nebo jeho části. Usnesením zastupitelstva žalované (dále jen „napadené usnesení“) byl pod bodem č. 5 programu schůze zastupitelstva
2

schválen prodej nemovitosti p.p.č. 16/11 o výměře 1.336 m v k.ú. Ošelín V.M., nemovitosti
2

p.p.č. 374/24 o výměře 1.841 m v k.ú. Ošelín M.Ř., nemovitosti p.p.č. 374/25 o výměře 2
23.491 mv k.ú. Ošelín J.H., nemovitosti p.p.č. 590/3 o výměře 951 m v k.ú. Ošelín
2

společnosti PROMĚNA Pořejov, s.r.o. a nemovitosti p.p.č. 693/2 o výměře 951 m v k.ú. Ošelín T.N. Nemovitosti byly prodány za dohodnutou kupní cenu.

Žalobce v žalobě uvádí, že v rámci výkonu dozoru nad usneseními, rozhodnutími a jinými opatřeními orgánů obcí v samostatné působnosti, který provádí v souladu s § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), zjistil, že usnesením zastupitelstva ze dne 30.9.2010 došlo v obci Ošelín k prodeji pozemků ve vlastnictví obce Ošelín výše jmenovaným osobám. Dne 30.9.2010 se v kanceláři obecního úřadu konalo zasedání zastupitelstva žalované, přičemž při projednávání 5. bodu programu došlo k přijetí usnesení, kterým byl schválen prodej dotčených pozemků. V rámci prověření celé záležitosti přezkoumal žalobce postup žalované, přičemž dospěl k závěru, že napadené usnesení zastupitelstva nebylo přijato v souladu s ust. § 93 odst. 1 a 3 zákona o obcích, neboť pozvánka na konání zasedání zastupitelstva nebyla řádně zveřejněna a zasedání zastupitelstva nelze považovat za veřejné. Žalovaná dále v souvislosti se svoláváním zasedání zastupitelstva a prodejem nemovitostí porušila § 39 odst. 1 zákona o obcích tím, že přijetí usnesení zastupitelstva obce nepředcházelo řádné zveřejnění záměru prodeje dotčených pozemků. Z výše uvedených důvodů považuje žalobce napadené usnesení za nicotné, resp. za nezákonné.

Řízení ve správním soudnictví je upraveno zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „soudní řád správní“ nebo „s.ř.s.“).

Podle § 2 s.ř.s. ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

Dle § 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“).

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Ve spisovém materiálu předloženém žalobcem je obsažen zápis z 22. schůze zastupitelstva obce Ošelín, která se konala dne 30.9.2010 v kanceláři obecního úřadu. Přítomni byli 4 členové zastupitelstva a zastupitelstvo tak bylo usnášení schopné. V rámci 5. bodu programu zasedání předložil předsedající ke schválení prodej nemovitostí p.p.č. 16/11, 374/24, 374/25, 591/4, 693/2 v k.ú. Ošelín. Zastupitelstvo obce schválilo prodej těchto nemovitostí p.p.č. 16/11 o výměře 1.336 m v k.ú. Ošelín V.M., nemovitosti p.p.č. 374/24 o výměře 1.841 m v k.ú. Ošelín M.Ř., nemovitosti p.p.č. 374/25 o výměře 3.491 mv k.ú. Ošelín J.H., nemovitosti p.p.č. 590/3 o výměře 951 m v k.ú. Ošelín společnosti PROMĚNA Pořejov, s.r.o. a nemovitosti p.p.č. 693/2 o výměře 951 m v k.ú. Ošelín T.N. Nemovitosti byly prodány za dohodnutou kupní cenu.

Hlasování o schválení záměru prodeje nemovitostí skončilo s výsledkem pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0. V tomto zápise následuje návrh na usnesení, že zastupitelstvo obce Ošelín schvaluje prodej dotčených pozemků výše jmenovaným osobám za dohodnutou kupní cenu. Ve spisovém materiálu jsou dále obsaženy jednotlivé kupní smlouvy o prodeji nemovitostí,

z nichž je zřejmé, že vlastníkem prodávaných nemovitostí byla žalovaná obec Ošelín.

Pro rozhodnutí soudu v této věci je stěžejním rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2006 č.j. 3 Ans 9/2005-114 (dostupný na www.nssoud.cz). Závěr v řečeném rozsudku byl jednoznačný. Podle něj „při nakládání s vlastním majetkem a hospodaření s ním vystupuje obec jako účastník soukromoprávních vztahů, nikoli jako nositel moci veřejné (§ 34 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze). Usnesení zastupitelstva obce, jímž byl schválen k prodeji pozemek ve vlastnictví obce, není rozhodnutím, jímž by obec autoritativně rozhodovala o veřejných subjektivních právech fyzických a právnických osob, a nelze je tudíž napadnout žalobou ve správním soudnictví. Soud takovou žalobu odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro nedostatek podmínek řízení.

O usnesení zastupitelstva obce takové povahy jako ve shora popsaném rozsudku jde i v daném případě. Žalobce napadá usnesení, na základě kterého došlo k převodu obecního majetku do vlastnictví shora jmenovaných osob. Žalovaná v tomto vztahu nevystupuje jako nositel moci veřejné a nečiní tak žádný úkon, kterým by závazně určovala práva a povinnosti, nýbrž zde vystupuje jako účastník soukromoprávního vztahu.

Je zřejmé, že podanou žalobu nebylo možno v soudním řízení správním projednat, a to kvůli absenci podmínek řízení. Chybělo zde totiž rozhodnutí, jehož povaha by připouštěla jeho přezkum ve smyslu § 65 a násl. s.ř.s. Z tohoto důvodu soud žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. usnesením odmítl pro nedostatek podmínek řízení.

Soud neprojednával věc samu, a proto mohl rozhodnout bez jednání (§ 49 odst. 1 věta prvá s.ř.s. a contrario).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty prvé s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Plzni dne 31. srpna 2012

JUDr. Václav Roučka, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kováříková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru