Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 4/2011 - 99Usnesení KSPL ze dne 08.02.2011


přidejte vlastní popisek

30A 4/2011 -

U S N E S E N Í

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Kuchynky a soudců JUDr. Václava Roučky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci navrhovatelů: a) Bc. K. D., b) Mgr. P. V., c) Mgr. M. Ch. a d) O. B., za účasti Městského úřadu Starý Plzenec, se sídlem Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec, jako příslušného volebního orgánu a dále těch, jejichž volba byla napadena: 1. PhDr. Blanka Bendlová, 2. Ing. Pavel Císař, 3. Mgr. Anna Císařová, 4. Bc. Vlasta Doláková, 5. Ing. Radek Hroch, 6. Ing. Pavel Hrouda, 7. Ing. Václav Karnold, 8. Ing. Jiří Kodalík, 9. Jaroslav Lenk, 10. Mgr. Ivana Levá, 11. Zdeněk Matas, 12. Vladimír Ouhrabka, 13. Ing. Hana Sobotová, 14. Josef Sutnar, 15. Aleš Tykvart, 16. Bc. Václav Vajshajtl a 17. Jaromíra Zikmundová, v řízení o návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva města Starý Plzenec, volební obvod Starý Plzenec, konaných dne 8.1.2011,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Navrhovatelům s e z účtu Krajského soudu v Plzni vrací zaplacený soudní poplatek za návrh ve výši 2.000,- Kč k rukám navrhovatelky Bc. K. D. do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení.

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem podaným soudu osobně dne 21.1.2011 v 09.50 hod. se navrhovatelé domáhali, aby soud rozhodl, že volby do zastupitelstva města Starý Plzenec a Sedlec [konané dne 8.1.2011] jsou neplatné.

Ve svém návrhu navrhovatelé sub II. uvedli, že se dozvěděli o pochybení při sčítání hlasů ve volebním obvodu č. 5 Sedlec. Volební komise zapomněla na množinu hlasů při odevzdávání a ukládání výsledků voleb z obvodu č. 5 – Sedlec do serveru ČSÚ (Český statistický úřad), které zůstaly ve volební místnosti a nebyly vzaty s sebou k uložení do serveru, který se nacházel mimo volební místnost. Proto při prvním oficiálním zveřejnění výsledků získala ODS mandáty 3 a KSČM mandáty 2. Tento výsledek byl konečný pro širokou veřejnost, která měla možnost sledovat online výsledky na serveru VOLBY.CZ. Při opětovné kontrole výsledku voleb se již výsledky lišily. Počet mandátů byl následující – ODS 2 mandáty a KSČM 3 mandáty. Navrhovatelé mají důvodné podezření, že mohlo dojít k manipulaci s hlasy. Toto důvodné podezření se opírá také o fakt, při kterém část volební komise odjela na městskou radnici ukládat nekompletní počet hlasů a druhá část komise zůstala ve volební místnosti se zbylými volebními lístky, které byly započítány až posléze. Zde navrhovatelé spatřují vážné pochybení ze strany komise. Mohlo zde dojít k manipulaci s hlasy, když se část komise nacházela mimo volební místnost a část komise byla ve volební místnosti. Jako důkazy navrhovatelé navrhli výslech členů volební komise volebního obvodu č. 5 G. S., L. H., K. S., J. D., Mgr. J. C. a V. B. a analýzu oficiálních výsledků voleb před a po vymazání ze serveru VOLBY.CZ.

Navrhovatelé ve svém návrhu sub II. dále uvedli, že mají informace, že opakované volby konané ve Starém Plzenci byly zmanipulovány. Voliči Starého Plzence byli svědky organizovaného svozu sociálně slabých voličů z volebního obvodu č. 4– Malé strany. Do volebních místností byli zájemci hromadně sváženi autem červené barvy, značky Fiat Ulysse SPZ: ..., na místě řidiče byl spatřen majitel tohoto vozu M. S. Při rozboru výsledků řádných voleb konaných ve dnech 15.a 16.10.2010 s výsledky opakovaných voleb ze dne 8.1.2011 je zde patrný nárůst preferenčních hlasů oproti volbám řádným pro stranu Volba pro Starý Plzenec a Sedlec a také pro nezávislé kandidáty kandidující prostřednictvím ODS a TOP 09. Zejména se jedná o kandidáty Bc. Doláková (kandidující prostřednictvím ODS) a Ing. Sobotová a p. Tykvart (oba kandidující prostřednictvím TOP 09). Navrhovatelé mají informace z řad občanů Starého Plzence a Sedlce, že hromadným svozem těchto sociálně slabých voličů byl výsledek opakovaných voleb zcela odlišný od voleb řádných konaných dne 15. a 16.10.2010. Při nahlédnutí na server VOLBY.CZ je tato skutečnost zcela patrná. Jako důkazy navrhovatelé navrhli srovnání výsledků řádných a opakovaných voleb na serveru VOLBY.CZ a výslech M. S.

Sub III. návrhu se uvádí, že z výše uvedeného vyplývá, že došlo k porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Navrhovatelé jsou přesvědčeni o nedemokratičnosti a značném pochybení při počítání volebních lístků u opakovaných voleb konaných dne 8.1.2011. Selhání komise shledávají navrhovatelé v přepočítávání hlasů ve volební části Sedlec. Není možné, aby část komise ukládala hlasy jako oficiální výsledky voleb, pak je z daného serveru opět odstranila, vrátila se do volební komise pro chybějící lístky a celý proces opakovala znovu. Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že výše uvedené skutečnosti jsou natolik závažnými porušeními zákona o volbách do zastupitelstev obcí, že nejen že mohla ovlivnit výsledky hlasování, ale zcela určitě je i ovlivnila.

Městský úřad Starý Plzenec jako příslušný volební orgán se k návrhu na neplatnost voleb vyjádřil dne 1.2.2011 pod č.j. 188/2011/MěÚSP/SSO (viz níže).

Z těch, jejichž volba byla napadena, se k výše uvedenému návrhu na neplatnost voleb písemně vyjádřili Ing. Pavel Císař, Bc. Vlasta Doláková, Jaroslav Lenk, Ing. Hana Sobotová a Aleš Tykvart.

Účastník řízení Ing. Pavel Císař ve svém vyjádření zejména uvedl, že navrhovatelé podávají návrh na neplatnost voleb na základě argumentací „Navrhovatelé se dozvěděli o pochybení ...“, „Navrhovatelé mají důvodné podezření, že mohlo dojít k manipulaci s hlasy.“, „Dále mají navrhovatelé informace, že opakované volby konané ve Starém Plzenci byly zmanipulovány.“, „Navrhovatelé mají informace z řad občanů ...“, „Voliči Starého Plzence byli svědky organizovaného svozu sociálně slabých voličů ...“, atd. Ani jednu tuto „argumentaci“ však neopírají o tvrzení konkrétní osoby o konkrétním pochybení. Naopak, užívají k bližšímu určení skupiny voličů termín „sociálně slabí voliči“, což Ing. P. Císař považuje mj. za nevhodné, neetické a diskriminační. V průběhu sčítání hlasů ve volebním okrsku č. 5 došlo k technické chybě, která byla v koordinaci s Českým statistickým úřadem v krátké době napravena. Podezření z manipulace s hlasy Ing. P. Císař naprosto vylučuje s ohledem na složení komise sestavené z lidí požívajících úcty a důvěry občanů.

Účastnice řízení Bc. Vlasta Doláková se k návrhu na neplatnost voleb vyjádřila zejména tak, že nařčení volební komise ve volebním okrsku č. 5 z možné manipulace s volebními lístky považuje za absurdní a z technického hlediska za nemožné. Členové volební komise jsou občané, kterým zcela důvěřuje. Nařčení týkající se organizovaného svozu sociálně slabých voličů z volebního okrsku č. 4 do volebních místností je pouhým výplodem fantazie navrhovatelů. Uvedení jména konkrétní osoby pana M. S. je účelové s cílem zdiskreditovat zejména Ing. Hanu Sobotovou (manželka). Toto obvinění považuje Bc. V. Doláková ze strany navrhovatelů za zcela nemorální. Tvrzení, že na opakovaných volbách dne 8.1.2011 získali nezávislí kandidáti z kandidátek ODS a TOP 09 považuje za zcela neopodstatněné. Výsledky opakovaných voleb 8.1.2011 téměř kopírovaly výsledky řádných voleb z 15. a 16.10.2010.

Účastník řízení Jaroslav Lenk ve svém vyjádření zejména uvedl, že je mu z doslechu známo, že ve volebním okrsku č. 5 došlo k omylu v prvním těsném sčítání výsledků a že tento výsledek byl vzápětí opraven. Z toho usuzuje, že volební komise pracovala, jak měla, a nedopustila, aby výsledky byly spočítány chybně. Sváže-lli někdo občany do volební místnosti ve volebním okrsku č. 4, J. Lenk neví. Ve volební síni ani před ní neviděl nikoho, kdo by ovlivňoval jakkoli občany ve svobodné vůli, koho budou volit. Místní šuškanda hovoří i o větší účasti místních Romů. To považuje J. Lenk za věc kladnou a pozitivní. Romové totiž bydlí přímo proti škole, kde byla umístěna volební místnost. Ty rozhodně nikdo odnikud nesvážel. Co se týče uváděných tzv. diametrálně rozdílných výsledků u paní Ing. Sobotové a pana Tykvarta, kandidujících prostřednictvím TOP 09, oproti prvnímu hlasování, přijde J. Lenkovi toto tvrzení směšné. Ve volebním okrsku č. 4 získali paní Ing. Sobotová o devět a pan Tykvart o pět hlasů více. Podobně je tomu i v případě kandidátky kandidující prostřednictvím ODS paní Bc. Dolákové.

Účastnice řízení Ing. Hana Sobotová se k návrhu na neplatnost voleb vyjádřila zejména tak, že z výsledků voleb konaných na podzim a opakovaných je zřejmé, že zastoupení mandátů jednotlivých stran a sdružení je téměř stejné. K jediné změně došlo v počtu získaných mandátů u ODS, která ztratila jeden mandát ve prospěch KSČM. Navrhovatelé ve své stížnosti dávají do souvislosti s kupčením s hlasy volební místnost č. 4. Po prostudování výsledků hlasů získaných v opakovaných volbách v tomto okrsku musí Ing. H. Sobotová konstatovat, že zde získala oproti prvnímu kolu voleb o 9 hlasů více. Porovnala však tento počet s některými kandidáty jiných stran či sdružení a z tohoto porovnání je zřejmé, že počet 9 hlasů získaných navíc není v porovnání např. s paní Levou – KSČM (19 hlasů navíc), paní Císařovou – KDU-ČSL (23 hlasů navíc) atd. tak významný, aby dokládal u její osoby tvrzení navrhovatelů. K tomuto vyjádření Ing. H. Sobotová přiložila nezkrácenou verzi svého stanoviska k prohlášení paní Bendlové na jejích webových stránkách, kteréžto stanovisko vyšlo v deníku DNES dne 1.2.2011 v redakčně zkrácené formě.

Účastník řízení Aleš Tykvart ve svém vyjádření zejména uvedl, že ve vztahu k údajným pochybením při sčítání hlasů ve volebním okrsku č. 5 není z návrhu absolutně patrné, jaká ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí měla být postupem volební komise porušena. Tvrzení navrhovatelů o manipulaci s hlasy je ryze spekulativní, když toto nebylo žádným způsobem prokázáno. Ve vztahu k organizovanému svozu sociálně slabých voličů z volebního okrsku č. 4 není A. Tykvartovi jasné, co rozumějí navrhovatelé pod pojmy sociálně slabí voliči a organizovaný hromadný svoz voličů.N ení pravdou, že v opakovaných volbách došlo k nárůstu preferenčních hlasů A. Tykvarta, neboť získal v opakovaných volbách o 47 hlasů méně než ve volbách konaných 15. a 16.10.2010. Je tedy technicky nemožné, aby bylo manipulováno s hlasy v jeho prospěch. A. Tykvart tak uzavírá, že nedošlo k žádnému porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, natož takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování, výsledky voleb či výsledky volby napadených kandidátů.

Účastníci řízení Ing. Pavel Císař, Bc. Vlasta Doláková, Jaroslav Lenk, Ing. Hana Sobotová a Aleš Tykvart buď výslovně, nebo alespoň implicitně navrhli, aby soud návrh na neplatnost voleb zamítl.

V podání podaném soudu osobně dne 1.2.2011 navrhovatelé Mgr. P. V. a Mgr. M. Ch. uvádějí, že doplňují návrh na neplatnost voleb Starý Plzenec a Sedlec, který jimi byl podán dne 21.1.2011. V souvislosti s podezřením na kupčení s hlasy a svozem voličů k volebním místnostem doporučují vyslechnout paní M. (přezdívanou H.), J. C., E. O. a P. O. Tyto osoby jsou občany Starého Plzence a Sedlce spojovány s ovlivňováním při opakovaných volbách konaných dne 8.1.2011. Tyto osoby byly viděny při svozu v již zmíněném automobilu. Uvedeným osobám měla být slíbena odměna v podobě několika piv a také měly být odměněny krabičkami cigaret. Za tuto úplatu měly ve volebním obvodu č. 4 – Malá strana volit tak, jak jim bylo nakázáno. Navrhovatelé navrhují soudu výslechy svědků těchto událostí T. P., pana Š., K. M. a Ing. P. H.

Řízení ve správním soudnictví je upraveno zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „s.ř.s.“).

Návrh na neplatnost voleb není důvodný.

Ve smyslu § 90 odst. 1 s.ř.s. se za podmínek stanovených zvláštními zákony [mj. zákonem č. 491/2001 Sb.] může občan návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb.

Podle § 90 odst. 2 s.ř.s. účastníky jsou navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla napadena.

Podle § 90 odst. 3 s.ř.s. soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba nařizovat.

Volby do zastupitelstev obcí jsou upraveny zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“).

Podle § 60 odst. 1 věty prvé zákona o volbách do zastupitelstev obcí podáním návrhu na neplatnost voleb se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva (dále jen „navrhovatel“).

Podle § 60 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Podle § 54 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se pro opakované volby a opakované hlasování použijí ustanovení tohoto zákona obdobně.

– 1 –

V soudnictví ve věcech volebních má své místo řada zásad.

Jednou ze zásad, jež ovládají volební soudnictví, je zásada dispoziční. Je na navrhovateli, aby v návrhu vyjevil námitky proti platnosti voleb nebo hlasování; soud přezkoumává platnost voleb nebo hlasování toliko v mezích uplatněných námitek a nemůže z vlastní iniciativy vyhledávat možné důvody neplatnosti voleb nebo hlasování. Dispoziční zásada má oporu v § 75 odst. 2 větě prvé s.ř.s. per analogiam.

Je věcí zejména navrhovatele, aby splnil povinnost tvrzení a povinnost důkazní [viz § 101 odst. 1 písm. a) část věty před středníkem o.s.ř. a § 120 odst. 1 o.s.ř., obojí ve spojení s § 64 s.ř.s.]. Mezi těmito dvěma povinnostmi je úzká vzájemná vazba: jestliže účastník nesplní povinnost tvrzení, pak zpravidla ani nemůže splnit důkazní povinnost. Navrhovatel by tudíž především měl co možná nejúplněji a nejkonkrétněji tvrdit skutečnosti svědčící o porušení ustanovení zákona o volbách do zastupitelstva obcí způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

V této souvislosti zdejší soud poukazuje na ustálenou judikaturu ve věcech volebních: „Legálnost hlasování ve volbách do zastupitelstva obce nemůže být zpochybněna toliko blíže nepodloženými domněnkami navrhovatelů.“ (viz usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16.11.2006 č.j. 44 Ca 155/2006-48 = č. 1092/2007 Sb. NSS).

Další ze zásad, jež ovládají volební soudnictví, je zásada koncentrační. Návrh na neplatnost voleb je podle § 60 odst. 1 věty druhé zákona o volbách do zastupitelstev obcí třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí. Soud o návrhu na neplatnost voleb podle § 90 odst. 3 věty prvé s.ř.s. rozhodne do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Koncentrační zásada znamená, že rozšířit návrh o další námitky může navrhovatel jen ve lhůtě pro pdáoní návrhu. Oprávnění uplatnit námitky jen ve lhůtě pro podání návrhu představuje vcelku vyvážený kompromis mezi právem na široce koncipovaný přístup k soudní ochraně a povinností soudu postupovat rychle a rozhodnout kvalitně. Koncentrační zásada má oporu v § 71 odst. 2 větě třetí s.ř.s. per analogiam.

Ohledně těchto záležitostí došel Nejvyšší správní soud hlavně k těmto závěrům: „I v řízení ve věcech voleb lze všechny skutkové a/nebo právní důvody, o něž navrhovatel opírá svůj návrh, účinně uvést pouze ve lhůtě stanovené pro podání návrhu.“ (viz usnesení ze dne 13.12.2004 č.j. Vol 13/2004-91 = č. 472/2005 Sb. NSS) a „Je nepochybné, že lhůta, v níž je třeba návrh podat, se vztahuje i na uvedení všech skutkových a/nebo právních důvodů, z nichž navrhovatel shledává volby neplatnými. Návrh totiž není tvořen pouze procesním nárokem, tedy uvedením toho, čeho se navrhovatel domáhá, ale též tvrzením důvodů, z nichž se domáhá určitého soudního výroku.“ (viz usnesení ze dne 28.11.2006 č.j. Vol 83/2006-93, k dispozici na www.nssoud.cz).

– 2 –

Ministr vnitra podle § 54 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí vyhlásil na den 8.1.2011 opakované hlasování ve volbách do zastupitelstva města Starý Plzenec (viz sdělení Ministerstva vnitra č. 353/2010 Sb.).

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí jsou k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.volby.cz.

Ve volbách do zastupitelstva města Starý Plzenec konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 získala TOP 09 tři mandáty, Česká strana sociálně demokratická jeden mandát, Občanská demokratická strana tři mandáty, Nestraníci čtyři mandáty, Volba pro Starý Plzenec a Sedlec tři mandáty, Komunistická strana Čech a Moravy dva mandáty a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová jeden mandát. Ve volbách do zastupitelstva města Starý Plzenec konaných dne 8.1.2011 získala TOP 09 tři mandáty, Česká strana sociálně demokratická jeden mandát, Občanská demokratická strana dva mandáty, Nestraníci čtyři mandáty, Volba pro Starý Plzenec a Sedlec tři mandáty, Komunistická strana Čech a Moravy tři mandáty a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová jeden mandát. Ve volbách konaných dne 8.1.2011 tedy získala ODS o jeden mandát méně a KSČM o jeden mandát více než ve volbách konaných ve dnech 15. a 16.10.2010.

Ve volbách konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 byli členy zastupitelstva města zvoleni za TOP 09 PhDr. Blanka Bendlová, Ing. Hana Sobotová a Mgr. Miloslav Hrdlička, za Českou stranu sociálně demokratickou Josef Korčák, za Občanskou demokratickou stranu Ing. Radek Hroch, Mgr. Milan Chaloupka a Bc. Vlasta Doláková, za Nestraníky Zdeněk Matas, Jaromíra Zikmundová, Ing. Václav Karnold a Ing. Jiří Kodalík, za Volbu pro Starý Plzenec a Sedlec Ing. Pavel Císař, Jaroslav Lenk a Ing. Pavel Hrouda, za Komunistickou stranu Čech a Moravy Mgr. Ivana Levá a Josef Sutnar a za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou Mgr. Anna Císařová. Ve volbách konaných dne 8.1.2011 byli členy zastupitelstva města zvoleni za TOP 09 Ing. Hana Sobotová, PhDr. Blanka Bendlová a Aleš Tykvart, za Českou stranu sociálně demokratickou Bc. Václav Vajshajtl, za Občanskou demokratickou stranu Bc. Vlasta Doláková a Ing. Radek Hroch, za Nestraníky Zdeněk Matas, Jaromíra Zikmundová, Ing. Jiří Kodalík a Ing. Václav Karnold, za Volbu pro Starý Plzenec a Sedlec Ing. Pavel Císař, Jaroslav Lenk a Ing. Pavel Hrouda, za Komunistickou stranu Čech a Moravy Mgr. Ivana Levá, Josef Sutnar a Vladimír Ouhrabka a za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou Mgr. Anna Císařová. Ve volbách konaných dne 8.1.2011 byli tedy členy zastupitelstva města zvoleni za TOP 09 místo Mgr. Miloslava Hrdličky Aleš Tykvart [který v říjnových volbách získal o pouhý jeden hlas méně než Mgr. M. Hrdlička a byl tehdy za TOP 09 1. náhradníkem] a za Českou stranu sociálně demokratickou místo Josefa Korčáka Bc. Václav Vajshajtl [který v říjnových volbách získal o 34 hlasů méně než J. Korčák a byl tehdy za ČSSD 1. náhradníkem] a za Občanskou demokratickou stranu, která získala o jeden mandát méně, o mandát přišel Mgr. Milan Chaloupka a za Komunistickou stranu Čech a Moravy, která získala o jeden mandát více, mandát získal ještě Vladimír Ouhrabka.

Volební obvod Starý Plzenec se skládá z pěti volebních okrsků.

– 3 –

Ohledně volebního obvodu [správně: volebního okrsku] č. 5 namítají navrhovatelé pochybení při sčítání hlasů.

K tomu soud předesílá, že z tvrzení navrhovatelů není patrné, koho podezírají, že mohl manipulovat s hlasy a v čí prospěch či k čí škodě.

Městský úřad Starý Plzenec se k tomu vyjádřil dne 1.2.2011 pod č.j. 188/2011/MěÚSP/SSO tak, že je mu známo, že okrskovou volební komisí ve volebním okrsku č. 5 nebyly zpočátku po ukončení hlasování odevzdané hlasy sečteny správně v souladu s vydanými pokyny Českého statistického úřadu (ČSÚ), a sice v tom smyslu, že v případě označení pouze jedné volební strany na hlasovacím lístku nebyly komisí zapsány čárky jednotlivým kandidátům této volební strany. Po odevzdání výsledku hlasování společně předsedkyní a zapisovatelkou komise pracovnici ČSÚ na přebíracím místě v budově Městského úřadu ve Starém Plzenci a jejich návratu do volební místnosti zpochybnil člen komise K. S. správnost výše uvedeného způsobu sečtení hlasů. Na výzvu přítomných úřednic městského úřadu Mgr. M. B. a V. H. se předsedkyně komise, zapisovatelka a pan S. proto odebrali zpět na přebírací místo informovat se u pracovnice ČSÚ. Tato potvrdila pochyby pana S. a členům komise vysvětlila správný postup při sčítání hlasů ve výše uvedeném případě. Nato se tito členové komise vrátili do volební místnosti, komise opravila svůj původní postup, odevzdané hlasy správně přičetla a opravený nový výsledek hlasování posléze předala pracovnici ČSÚ na přebíracím místě. Městský úřad Starý Plzenec se nedomnívá, že by po dobu nepřítomnosti tří členů komise ve volební místnosti došlo k navrhovateli namítané možné manipulaci s odevzdanými hlasy.

Na výzvu soudu se k této námitce navrhovatelů písemně vyjádřila předsedkyně okrskové volební komise volebního okrsku č. 5 G. S. tak, že dne 8.1.2011 ve 22:00 hod. byla na její pokyn uzavřena volební místnost volebního okrsku č. 5 ve Starém Plzenci. Na každé

komisi je, aby si zvolila početní systém odevzdaných hlasů. Jako předsedkyně okrskové volební komise v Sedlci před samotným sčítáním všem členům komise teoreticky i prakticky ještě jednou vysvětlila princip sčítání hlasů. Vycházela ze školení ČSÚ, které absolvovala před prvními komunálními volbami a z obdržené prezentace ČSÚ s praktickými ukázkami.

Postup při sčítání: 1. Zkontrolování počtu odevzdaných úředních obálek s počtem voličů. 2. Sečtení volebních lístků, na kterých byla zaškrtnuta pouze strana. Zde aplikovali následující postup: Př.: Fiktivní strana: Strana č. 11, Počet kandidátů: 17, Počet odevzdaných lístků pro tuto stranu: 10. Pokud byla Strana č. 11 zaškrtnuta na 10 volebních lístkách, každému kandidátu této strany bylo přičteno 10 hlasů. G. S. by chtěla zdůraznit, že tyto hlasy se počítaly před všemi členy volební komise a ona je vlastnoručně poznamenala na pomocný

papír a to za přítomnosti celé komise.

3. Sečtení volebních lístků, na kterých byli označeni kandidáti z různých stran. Tato část hlasů byla na počítání časově náročnější. Bylo potřeba zkontrolovat maximální počet označených kandidátů a v případě kombinovaného hlasování (tj. zatržen jednotlivý kandidát a strana) dopočítávat hlasy ve straně. Sčítání hlasů prováděly 3 skupiny na pomocné sčítací archy, skupinu tvořili 2 členové komise, kteří se navzájem kontrolovali.

4. Sečtení výsledků jednotlivých skupin. Ke konečnému součtu se zapomnělo přičíst prvotně spočtené hlasy pro strany (viz bod č. 2). 5. Takto neúplný součet ze sčítacích archů byl zadán do systému ČSÚ. Protože systém hlásil, že nebyly zjištěny žádné chyby, vytiskli protokol s výsledky, data přehráli na flash disk a více se výsledky nezabývali. S tímto odjeli G. S. a zapisovatelka na městský úřad, kde pracovníci ČSÚ výsledky zkontrolovali a odeslali do Prahy.

6. Po návratu zpět do volební místnosti se objevily pochybnosti ze strany člena volební komise (zastoupení KSČM). Ten v době nepřítomnosti G. S. a zapisovatelky přemýšlel o výsledcích, protože se mu zdálo, že celkově bylo započteno nějak málo hlasů. Když své pochybnosti řekl nahlas, uvědomila si G. S., že zapomněli k těm 3 pomocným sčítacím archům připočítat ty prvotně spočtené hlasy pro strany, což samozřejmě mohlo způsobit ztrátu/zisk mandátu strany. V případě fiktivní strany Strany č. 11 by znamenalo, že nebylo přičteno: 10 volebních lístků ... 10 hlasů pro každého kandidáta té strany ... Strana č. 11 má 17 kandidátů, tzn. 17 x 10 = 170 hlasů a to jen u jedné strany.

7. V této chvíli byla situace vážná a bylo ji třeba osobně vysvětlit pracovníkům ČSÚ. Protože volební komise v komunálních volbách není sestavena nahodile, ale členové jsou navrhováni kandidujícími stranami, aby měli možnost hlídat regulérnost těchto voleb, považovala G. S. za správné, aby s nimi podruhé na městský úřad jel i člen (zastoupení KSČM), který upozornil na podivnost prvních odevzdaných výsledků, a ujistil se, že postup při sčítání hlasů byl správný, pouze zapomněli přičíst již výše zmíněné hlasy pro strany. Pracovníci ČSÚ ihned kontaktovali Prahu a prohlásili první výsledek za neplatný.

8. G. S., zapisovatelka a člen komise (zastoupení KSČM) se vrátili do volební místnosti. Celá komise (6 členů) se opět sesedla kolem stolu, G. S. přinesla pomocný papír, na kterém měla vlastnoručně poznamenané počty hlasovacích lístků pro strany apři jehož psaní byla přítomna celá komise. K neúplnému součtu hlasů, který byl zadán do systému ČSÚ, byly přičteny zapomenuté hlasy pro strany (viz bod č. 2). Členové komise měli možnost vidět, že původní pomocný papír s počty hlasovacích lístků pro strany nebyl nikým znehodnocen.

9. S konečnými výsledky jela G. S. spolu se zapisovatelkou zpět na městský úřad. Výsledky byly přijaty a poslány do Prahy. Po příjezdu do volební místnosti G. S. rozpustila volební komisi s pocitem, že jejich chyba byla poměrně včas napravena.

Shrnutí základních faktů: a) Členy volební komise jmenují kandidující strany, což zaručuje regulérnost voleb. b) Všechny odevzdané hlasy byly podle pokynů ČSÚ řádně spočteny před prvním opuštěním volební místnosti. c) Po návratu z městského úřadu nebylo nutno hlasy znovu přepočítat, pouze přičíst již zmíněné hlasy pro strany. d) G. S. by chtěla ještě upozornit na fakt, že hlasy byly spočteny před prvním opuštěním místnosti a to před všemi členy volební komise a její rukou, před všemi svědky, zapsány na pomocný papír. Samotné přičtení hlasů opět proběhlo před všemi členy komise, kteří viděli, že její pomocný papír nebyl nikým znehodnocen.

Proto G. S. zásadně odmítá jakékoliv tvrzení, že hlasy byly špatně spočteny nebo že s nimi bylo manipulováno. Prvotní pochybení volební komise samozřejmě není omluvitelné, stát by se to nemělo. Ke snazšímu pochopení celé situace by G. S. chtěla podotknout, že se jednalo pouze o selhání lidského elementu, jehož příčinou byla bezpochyby únava, kdy po velmi náročném volebním dni, trvajícím od 6:00 hod., bylo nutno ještě od 22:00 hod. až po ranní hodiny provádět jednu z důležitých povinností voleb – sčítání odevzdaných hlasů.

Správnost (konečného) sečtení hlasů ve volebním okrsku č. 5 potvrdilo svými podpisy zápisu o průběhu a výsledku hlasování všech 5 členů okrskové volební komise s právem hlasovat (a zapisovatelka); žádný z členů okrskové volební komise s právem hlasovat (ani zapisovatelka) neodmítl zápis o průběhu a výsledku hlasování podepsat (ani neuvedl důvody odmítnutí podpisu v samostatné příloze k zápisu).

O správnosti sečtení hlasů ve volbách konaných dne 8.1.2011 ve volebním okrsku č. 5 nepřímo svědčí rovněž výsledky těchto voleb v tomto volebním okrsku, které vykazují značnou podobnost s výsledky voleb konaných téhož dne v celém volebním obvodu Starý Plzenec, resp. s výsledky voleb konaných v uvedeném volebním okrsku ve dnech 15. a 16.10.2010.

Volební strany TOP 09, Česká strana sociálně demokratická, Nestraníci, Volba pro Starý Plzenec a Sedlec a Komunistická strana Čech a Moravy tu dne 8.1.2011 získaly obdobné podíly na celkovém počtu hlasů jako v celém volebním obvodu. Občanská demokratická strana zde dne 8.1.2011 – obdobně jako ve dnech 15. a 16.10.2010 – získala výrazně nižší a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová výrazně vyšší podíl na celkovém počtu hlasů než v celém volebním obvodu: v lednu 2011 obdržela ODS v pátém volebním okrsku pouze 8,67 % hlasů, kdežto v celém volebním obvodu 14,29 % hlasů, zatímco KDU-ČSL obdržela v pátém volebním okrsku 14,51 % hlasů, kdežto v celém volebním obvodu pouze 7,78 %, v říjnu 2010 obdržela ODS v pátém volebním okrsku pouze 9,79 % hlasů, kdežto v celém volebním obvodu 16,84 % hlasů, zatímco KDU-ČSL obdržela v pátém volebním okrsku 19,41 % hlasů, kdežto v celém volebním obvodu pouze 8,22 %.

Ve volebním okrsku č. 5 získali dne 8.1.2011 nejvyšší počet hlasů za TOP 09 Aleš Tykvart, PhDr. Blanka Bendlová a Ing. Hana Sobotová (obdobně jako v celém volebním obvodu), za Českou stranu sociálně demokratickou Josef Korčák (rozdílně od celoměstských výsledků, ale v pátém volebním okrsku obdobně jako v říjnu 2010), za Občanskou demokratickou stranu Bc. Vlasta Doláková a Ing. Radek Hroch (obdobně jako v celém volebním obvodu), za Nestraníky Zdeněk Matas, Marek Vávra, Ing. Jiří Kodalík a JUDr. Ivana Pazdiorová (Z. Matas a Ing. J. Kodalík obdobně jako v celém volebním obvodu, M. Vávra a JUDr. I. Pazdiorová v pátém volebním okrsku obdobně jako v říjnu 2010), za Volbu pro Starý Plzenec a Sedlec Jaroslav Lenk, Ing. Pavel Císař a Jiří Bojo (J. Lenk a Ing. P. Císař obdobně jako v celém volebním obvodu, J. Bojo v pátém volebním okrsku obdobně jako v říjnu 2010), za Komunistickou stranu Čech a Moravy Mgr. Ivana Levá, Dana Kolbová a Jaroslav Rákosník (Mgr. I. Levá obdobně jako v celém volebním obvodu, D. Kolbová a J. Rákosník v pátém volebním okrsku obdobně jako v říjnu 2010) a za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou Mgr. Anna Císařová (obdobně jako v celém volebním obvodu).

K námitce navrhovatelů týkající se pochybení při sčítání hlasů ve volebním okrsku č. 5 soud uvádí, že z dikce § 60 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí [„má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb“] vyplývá, že ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí mohou být porušena buď způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb, nebo způsobem, který výsledky voleb ovlivnit nemohl.

Podle § 40 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrsková volební komise po posouzení hlasovacího lístku (§ 41) započte platný hlas pro kandidáta takto: a) jsou-li označeni pouze jednotliví kandidáti kterékoliv volební strany, obdrží hlas každý označený kandidát, b) je-li označena pouze volební strana, obdrží hlas každý kandidát této volební strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva, c) je-li označena volební strana a zároveň jednotliví kandidáti ostatních volebních stran, obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě označený kandidát ostatních volebních stran a poté v pořadí dle hlasovacího lístku tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů,d) ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni podle § 24, a k hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží.

V daném případě, jak plyne z vyjádření předsedkyně okrskové volební komise volebního okrsku č. 5 G. S., jakož i z vyjádření Městského úřadu Starý Plzenec, tato komise původně sečetla odděleně jednotlivé kategorie hlasů, ale hlasy dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí nedopatřením opomenula započítat do celkového součtu, následně si však uvedená komise své pochybení sama uvědomila a rovněž hlasy dle §

40 odst. 5 písm. b) uvedeného zákona promptně započítala do celkového výsledku hlasování za volební okrsek č. 5.

Podle § 16 písm. c) zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrsková volební komise sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování.

Podle § 43 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.

Podle § 43 odst. 2 věty prvé zákona o volbách do zastupitelstev obcí jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k opravě chyb v zápisu o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Podle § 43 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně [věta prvá], a Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise může své zasedání ukončit [věta třetí].

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí tedy počítá s tím, že v zápisu o průběhu a výsledku hlasování se mohou vyskytnout chyby; může jít i o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti.

Zákon výslovně upravuje odstranění chyb na místě ve spolupráci s předsedou okrskové volební komise nebo pověřeným členem okrskové volební komise a odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování a stanovení lhůty k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Za použití logického argumentu od většího k menšímu lze ovšem dospět k závěru, že k odstranění chyb v zápisu o průběhu a výsledku hlasování může (resp. musí) dojít nejen na výzvu Českého statistického úřadu, nýbrž i z podnětu okrskové volební komise samotné (může-li ji k tomu vyzvat Český statistický úřad, tím spíše tak jako volební orgán vyhotovující zápis o průběhu a výsledku hlasování může učinit sama). Je však zřejmé, že okrsková volební komise tak musí učinit i navenek (= bezodkladně předat nový zápis o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu) a může tak učinit jen v určité lhůtě (= do ukončení svého zasedání ve smyslu § 43 odst. 3 věty třetí zákona o volbách do zastupitelstev obcí).

Okrsková volební komise je tudíž i z vlastního podnětu oprávněna odstranit chyby v zápisu o průběhu a výsledku hlasování a předat nový zápis o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu, a to až do ukončení svého zasedání ve smyslu § 43 odst. 3 věty třetí zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Uvedené oprávnění okrskové volební komise je možno za použití § 177 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „spr. ř.“), dovodit dále zejména ze zásady legality (§ 2 odst. 1 spr. ř.) a zásady účelnosti a souladu zvoleného řešení s veřejným zájmem (§ 2 odst. 4 spr. ř.), jakož i ze zásady hospodárnosti (§ 6 spr. ř.).

Vzhledem k uvedenému soud neshledává, že by tu došlo k porušení ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb; námitku navrhovatelů týkající se pochybení při sčítání hlasů ve volbách do zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 5 ve Starém Plzenci tudíž soud nepovažuje za důvodnou.

Soud neprovedl navrhovateli navržený výslech G. S., L. H., K. S., J. D., Mgr. J. C. a V. B., neboť má za to, že všechny potřebné údaje jsou obsaženy v podrobném písemném vyjádření předsedkyně okrskové volební komise volebního okrsku č. 5 G. S. a všemi členy a zapisovatelkou uvedené komise zásadně potvrzeny v protokolu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 5 ve Starém Plzenci.

– 4 –

Ohledně volebního obvodu [správně: volebního okrsku] č. 4 namítají navrhovatelé svoz sociálně slabých voličů a podezření na kupčení s hlasy; svoz sociálně slabých voličů uplatnili již v návrhu na zahájení řízení podaném soudu dne 21.1.2011, podezření na kupčení s hlasy uplatnili až v podání podaném soudu dne 1.2.2011.

– 4A –

Námitka svozu sociálně slabých voličů byla uplatněna ve lhůtě pro podání návrhu na neplatnost voleb.

K tomu soud předesílá, že navrhovatelé v návrhu na zahájení řízení hovoří o hromadném svozu sociálně slabých voličů, kdežto v podání došlém soudu dne 1.2.2011 uvádějí toliko čtyři konkrétní osoby.

Městský úřad Starý Plzenec se k tomu vyjádřil dne 1.2.2011 pod č.j. 188/2011/MěÚSP/SSO tak, že mu není nic známo o navrhovateli udávaném organizovaném svozu „sociálně slabých“ voličů do volební místnosti ve volebním okrsku č. 4. Úřednice městského úřadu Mgr. M. B. a V. H. při plnění svých povinností v průběhu voleb tuto volební místnost několikrát navštívily a žádnou takovou skutečnost nezaznamenaly.

Na výzvu soudu se k této námitce navrhovatelů písemně vyjádřila předsedkyně okrskové volební komise volebního okrsku č. 4 M. Š. tak, že opakované hlasování v tomto volebním okrsku proběhlo zcela regulérně. O hromadném svozu voličů jí není nic známo, nic tomu nenasvědčovalo. Volby měly řádný a klidný průběh. O svozu sociálně slabých voličů, jak se v návrhu uvádí, lze pochybovat, neboť tito bydlí v těsné blízkosti volební místnosti. V okrskové volební komisi volebního okrsku č. 4 byla M. Š. již několikrát členkou, popř. zapisovatelkou, a může říci, že účast voličů se nijak zásadně nevymykala běžnému průměru z předchozích voleb.

Pan M. S. k věci písemně sdělil, že navrhovatelé jsou mimo pana V. občany města jen velmi krátkou dobu, a proto nevědí, že ve Starém Plzenci byly dvě školy: jedna na Masarykově náměstí a druhá na Malé straně. V obou případech se zde říká, že se jde volit do školy, jsou totiž i volebními místnostmi. Na Malé straně, kam měl svážet sociálně slabé občany, už škola zanikla, ale jen před nedávnou dobou. M. S. neví, kdo a jak definuje sociálně slabé, ale zde je pravděpodobně myšlena romská menšina, která zde bydlí. Tady přichází na řadu ono svážení k volební místnosti. Romové bydlí totiž hned naproti této školy (volební místnosti), přibližně 80 metrů po schodech, a bylo by velmi obtížné je k této volební místnosti svážet. Navrhovatelé neznalí poměrů si pravděpodobně mysleli, že i oni sociálně slabí mají volební místnost na Masarykově náměstí a M. S. je měl svážet tam. Před touto volební místnosti mohli navrhovatelé jeho auto opravdu vidět, protože byl volit a jeho volební místnost byla zde. Odmítá proto nařčení, že svážel sociálně slabé občany do jakékoli volební místnosti ve Starém Plzenci.

K tomu třeba konstatovat, že i podle veřejně přístupných zdrojů (např. www.mapy.cz) činí vzdálenost mezi bydlištěm J. C., E. O. a P. O., které je podle navrhovatelů v Havlíčkově ul. č. 23 a 495, a volební místností volebního okrsku č. 4, která je v Raisově ul. č. 96, cca 80 metrů.

Řádný průběh voleb ve volebním okrsku č. 4 potvrdilo svými podpisy zápisu o průběhu a výsledku hlasování všech 5 členů okrskové volební komise s právem hlasovat (a zapisovatelka); žádný z členů okrskové volební komise s právem hlasovat (ani zapisovatelka) neodmítl zápis o průběhu a výsledku hlasování podepsat (ani neuvedl důvody odmítnutí podpisu v samostatné příloze k zápisu).

O navrhovateli tvrzeném zmanipulování voleb ve volebním okrsku č. 4 nesvědčí ani volební výsledky: v tomto volebním okrsku bylo dosaženo ve volbách do zastupitelstva města, konaných ve dnech 15. a 16.10.2010, 46,61 % účasti a ve volbách do zastupitelstva města, konaných dne 8.1.2011, 48,92 % účasti; v prvém případě šlo o nejmenší poměrnou účast a ve druhém případě o nejvyšší poměrnou účast ze všech volebních okrsků volebního obvodu Starý Plzenec. Ve volebním okrsku č. 4, který je ve volebním obvodu Starý Plzenec

nejmenší, ovšem stačilo ke změně poměrné účasti ve volbách o jedno procento 3,7 voliče, kdežto ve volebním okrsku č. 3, který je v uvedeném volebním obvodu největší, by bylo ke

změně poměrné účasti ve volbách o jedno procento třeba 10,66 voličů. Kdyby se k říjnovým volbám ve volebním okrsku č. 4 dostavilo o pouhých deset voličů více, přesáhla by poměrná

volební účast v tomto okrsku poměrnou volební účast ve volebním okrsku č. 5 (kde činila 49,21 %), kdyby se k lednovým volbám ve volebním okrsku č. 4 dostavilo o pouhých devatenáct voličů méně, klesla by poměrná volební účast v tomto okrsku pod poměrnou volební účast ve volebním okrsku č. 3 (kde činila 43,90 %).

Navrhovatelé poukazují na patrný nárůst preferenčních hlasů oproti volbám řádným pro stranu Volba pro Starý Plzenec a Sedlec ve volebním okrsku č. 4.

K tomu třeba uvést, že Volba pro Starý Plzenec a Sedlec získala ve volebním okrsku č. 4 v říjnových volbách 557 platných hlasů (= 22,42 % všech platných hlasů) a v lednových volbách 640 platných hlasů (= 25,17 % všech platných hlasů); v lednových volbách zde tedy tato volební strana získala o 83 hlasů více než v říjnových volbách. Volba pro Starý Plzenec a Sedlec však v lednových volbách oproti říjnovým volbám získala absolutně více hlasů i ve volebním okrsku č. 5 (o 141 hlasů) a větší podíl hlasů také ve volebním okrsku č. 3 (o 2,08 %) a ve volebním okrsku č. 1 (o 1,93 %). Ve volebním okrsku č. 4 ovšem získaly více hlasů rovněž další volební strany, a to Nestraníci, kteří celkově ztratili 1103 hlasů, ve volebním okrsku č. 4 obdrželi o 61 hlasů více, Komunistická strana Čech a Moravy tu získala o 45 hlasů více a Občanská demokratická strana, která celkově ztratila 1648 hlasů, ve volebním okrsku č. 4 obdržela o 6 hlasů více.

Navrhovatelé poukazují na patrný nárůst preferenčních hlasů oproti volbám řádným také pro nezávislé kandidáty kandidující prostřednictvím ODS a TOP 09, zejména pro Bc. Dolákovou, Ing. Sobotovou a p. Tykvarta ve volebním okrsku č. 4.

K tomu třeba uvést, že Bc. Vlasta Doláková (kandidující za ODS) získala ve volebním okrsku č. 4 v říjnových volbách 25 platných hlasů (= 7,91 % hlasů pro ODS) a v lednových volbách 42 platných hlasů (= 13,04 % hlasů pro ODS), Ing. Hana Sobotová (kandidující za TOP 09) získala ve volebním okrsku č. 4 v říjnových volbách 35 platných hlasů (= 6,16 % hlasů pro TOP 09) a v lednových volbách 44 platných hlasů (= 10,00 % hlasů pro TOP 09) a Aleš Tykvart (kandidující rovněž za TOP 09) získal ve volebním okrsku č. 4 v říjnových volbách 36 platných hlasů (= 6,33 % hlasů pro TOP 09) a v lednových volbách 41 platných hlasů (= 9,31 % hlasů pro TOP 09). V lednových volbách zde tedy získali Bc. Vlasta Doláková o 17 hlasů více, Ing. Hana Sobotová o 9 hlasů více a Aleš Tykvart o 5 hlasů více než v říjnových volbách. V lednových volbách oproti říjnovým volbám však Bc. Vlasta Doláková získala absolutně více hlasů i ve volebním okrsku č. 1 (o 16 hlasů) a větší podíl z hlasů pro ODS také ve všech ostatních volebních okrscích, a to ve volebním okrsku č. 3 (o

5,18 %), ve volebním okrsku č. 1 (o 2,99 %), ve volebním okrsku č. 2 (o 0,45 %) a ve volebním okrsku č. 5 (o 0,07 %), Ing. Hana Svobodová získala absolutně více hlasů i ve volebním okrsku č. 5 (o 19 hlasů) a ve volebním okrsku č. 3 (o 14 hlasů) a větší podíl z hlasů pro TOP 09 také ve volebním okrsku č. 1 (o 1,02 %) a ve volebním okrsku č. 2 (o 0,04 %) a

Aleš Tykvart získal absolutně více i ve volebním okrsku č. 5 (o 10 hlasů) a ve volebním okrsku č. 1 (o 4 hlasy) a větší podíl z hlasů pro TOP 09 také ve volebním okrsku č. 2 (o 0,59 %). Ve volebním okrsku č. 4 ovšem v lednu oproti říjnu získali více hlasů rovněž další kandidáti, a to za Českou stranu sociálně demokratickou např. Bc. Václav Vajshajtl o 19 hlasů více a Ing. Jan Metlický o 17 hlasů více, za Občanskou demokratickou stranu např. Petr Vacikar o 16 hlasů více, Karel Dolák o 12 hlasů více, Radek Seman taktéž o 12 hlasů více a Tomáš Metlický o 10 hlasů více, za Nestraníky např. Ing. Jiří Kodalík o 10 hlasů více, Zdeňka Staňková o 9 hlasů více a Filip Tobrman taktéž o 9 hlasů více, za Volbu pro Starý Plzenec a

Sedlec např. Ing. Pavel Císař o 24 hlasů více, Ing. Pavel Hrouda o 20 hlasů více a Jaroslav Lenk taktéž o 20 hlasů více, za Komunistickou stranu Čech a Moravy Mgr. Ivana Levá o 19 hlasů více a za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou Mgr. Anna Císařová o 23 hlasů více.

Soud tedy konstatuje, že, jak patrno z provedené analýzy, každá změna namítaná navrhovateli ve vztahu k volebnímu okrsku č. 4 (jejich slovy: „patrný nárůst preferenčních hlasů“) má relevantní paralely v jiném či jiných volebních okrscích, a tak sotva může svědčit o zmanipulování voleb, ať už ve prospěch volební strany Volba pro Starý Plzenec a Sedlec nebo kandidátky Bc. Vlasty Dolákové či kandidátů Ing. Hany Sobotové a Aleše Tykvarta.

Vzhledem k uvedenému soud neshledává, že by zde došlo k porušení ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, natož způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb; námitku navrhovatelů týkající se svozu sociálně slabých voličů vprůběhu voleb do zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 4 ve Starém Plzenci tudíž zdejší soud nepokládá

za důvodnou.

Soud neprovedl navrhovateli navržený výslech M. S., neboť není důvod se domnívat, že by při výslechu uvedl něco zásadně jiného než ve svém písemném vyjádření.

– 4B –

Podezření na kupčení s hlasy bylo uplatněno až po uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb.

S ohledem na zásadu koncentrační (viz bod 1 odůvodnění tohoto usnesení) se soud nezabýval ani námitkou samotnou, ani důkazy označenými k jejímu prokázání.

Na okraj však možno podotknout, že absence čtyř voličů by v naznačeném směru nemohla výsledky voleb konaných dne 8.1.2011 ve Starém Plzenci ovlivnit. Volba pro Starý Plzenec a Sedlec by v takovém případě mohla ve Starém Plzenci přijít až o 64 hlasů, tj. o 0,22 %. Nezískala by totiž 3939 z 24 670 hlasů (= 15,97 %), nýbrž 3875 z 24 606 hlasů (= 15,75 %). I to by volební straně Volba pro Starý Plzenec a Sedlec ve Starém Plzenci pohodlně

stačilo na získání tří mandátů. Jednotliví kandidáti by v takovém případě mohli přijít až o čtyři hlasy. Ing. Hana Sobotová by obdržela (jen) 435 hlasů a snížila by svůj náskok před PhDr. Blankou Bendlovou z 83 na 79 hlasů, avšak navzdory tomu by zůstala nejúspěšnějším kandidátem na kandidátce TOP 09. Aleš Tykvart by získal (jen) 328 hlasů a snížil by svůj náskok před prvním náhradníkem (Tomáš Průcha) z 16 na 12 hlasů, avšak i tak by se pochopitelně stal zastupitelem zvoleným za TOP 09. Bc. Vlasta Doláková by obdržela (jen) 352 hlasů a snížila by svůj náskok před Ing. Radkem Hrochem z 18 na 14 hlasů, avšak navzdory tomu by zůstala nejúspěšnějším kandidátem na kandidátce Občanské demokratické strany. Z těchto údajů je zřejmé, že ani čtyři voliči by v namítaném směru nemohli výsledky voleb ve volebním obvodu Starý Plzenec ovlivnit, a to ať už by označili křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu nebo označili v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasují, a to z kterékoli volební strany, anebo oba tyto způsoby kombinovali.

– 5 –

K podanému návrhu na neplatnost voleb zdejší soud zdůrazňuje, že Ústavní soud došel ohledně celého volebního soudnictví mimo jiné k tomuto zásadnímu závěru: „Pro procesní úpravu volebního soudnictví a postup v takovém řízení z toho [= ze zákonné úpravy volebního soudnictví a ověřování voleb] plyne vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá. Naše volební soudnictví nezná absolutní vady volebního řízení (tzv. absolutní zmatky volebního řízení), tj. takové porušení ustanovení volebního předpisu, které by mělo za následek automatické zrušení voleb, volby kandidáta nebo hlasování. Všechny možné vady a pochybení je v tomto smyslu třeba považovat za relativní a jejich význam je třeba poměřovat jejich dopadem na výsledek voleb do zastupitelského orgánu jako takového nebo na výsledek volby konkrétního kandidáta, popř. na výsledek hlasování, a to podle principu proporcionality. ... Úprava ověřování voleb je přitom alternativně založena na předpokladu objektivní příčinné souvislosti mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru nebo alespoň možné příčinné souvislosti (princip potenciální kauzality ve volebním soudnictví). ... Z toho třeba dovodit, že rozhodnutí voličů jako suveréna může soudní moc změnit jen ve výjimečných případech, kdy vady volebního procesu způsobily nebo mohly prokazatelně způsobit, že by voliči rozhodli jinak a byl by zvolen jiný kandidát.“ (viz nález Ústavního soudu ze dne 26.1.2005 sp. zn. Pl. ÚS 73/04 = č. 140/2005 Sb.).

Vzhledem k výše uvedenému zdejší soud v mezích námitek uvedených v návrhu na neplatnost voleb neshledal, že ve volbách do zastupitelstva města Starý Plzenec, volební obvod Starý Plzenec, konaných dne 8. ledna 2011, byla porušena ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Jelikož návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva města Starý Plzenec, volební obvod Starý Plzenec, konaných dne 8. ledna 2011, není důvodný, soud jej usnesením podle § 90 odst. 3 věty prvé s.ř.s. ve spojení s § 78 odst. 7 s.ř.s. per analogiam zamítl.

Ohledně vymezení okruhu účastníků tohoto řízení se zdejší soud opírá o tento zásadní názor Nejvyššího správního soudu: „Slova zákona, že účastníkem řízení jen ten, jehož volba byla napadena, nelze vykládat restriktivně tak, že by zvolený kandidát byl účastníkem jenom tehdy, pokud by se někdo domáhal návrhem vyslovení neplatnosti volby kandidáta, ale též tehdy, usiluje-li návrh o vyslovení neplatnosti voleb či hlasování; i v posléze uvedených dvou případech totiž mohou být dotčena práva zvoleného kandidáta. Jiný výklad by nebyl konformní s článkem 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, článkem 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a článkem 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Tento závěr plně potvrzuje nález pléna Ústavního soudu ze dne 10.1.1996, který, když zrušoval ustanovení § 200l o. s. ř. proto, že omezovalo účastenství v řízení toliko na navrhovatele, konstatoval: „Výraz „jeho věc“ v čl. 38 odst. 2 Listiny je nutno vykládat tak, že každý, o jehož právech a povinnostech má být v soudním řízení jednáno, má mít možnost se tohoto řízení účastnit a vyjádřit se ke všem prováděným důkazům.“.“ (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2004 č.j. Vol 13/2004-91 = č. 472/2005 Sb. NSS).

Řízení ve věcech volebních jsou podle § 11 odst. 1 písm. l) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), osvobozena od soudního poplatku.

Navrhovatelé však svůj návrh na zahájení řízení opatřili kolkovými známkami v hodnotě 2.000,- Kč, a proto jim soud z účtu soudu podle § 10 odst. 1 věty třetí ve spojení s větou prvou zákona o soudních poplatcích zaplacený soudní poplatek v uvedené výši vrátí.

Podle § 2 odst. 8 zákona o soudních poplatcích vznikne-li více poplatníkům povinnost zaplatit poplatek, platí jej společně a nerozdílně. Solidarita dlužníků se při vracení soudního poplatku mění na solidaritu věřitelů. Vrátí-li soud celý závazek v podobě soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč jednomu z navrhovatelů jako solidárním věřitelům [za něhož byla z praktických důvodů stanovena navrhovatelka a) Bc. K. D.], nemohou již ostatní spoluvěřitelé od soudu nic žádat a musí se vzájemně vypořádat jen mezi sebou (§ 514 a 515 odst. 1 obč. zák.).

Žádný z účastníků řízení nemá podle § 93 odst. 4 s.ř.s. právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je kasační stížnost nepřípustná (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

Toto usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu, tj. 8.2.2011 (§ 93 odst. 5 věta druhá s.ř.s.).

V Plzni dne 8. února 2011

JUDr. PhDr. Petr KUCHYNKA, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru