Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 21/2011 - 59Usnesení KSPL ze dne 11.05.2011

Prejudikatura

57 A 97/2010 - 162


přidejte vlastní popisek

30A 21/2011-59

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. Petra Kuchynky, a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci navrhovatele Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy, zastoupeného zmocněnkyní Danuší Levou, bytem Bohy 9, proti Městskému úřadu Kralovice, se sídlem Kralovice, Markova 2, Lence Havlíčkové, bytem Bohy 18, Pavlu Soukupovi, bytem Bohy 36, Vendule Soukupové, bytem Bohy 5, Růženě Dvořákové, bytem Bohy 37, Václavu Fraňkovi, bytem Bohy 33, o návrhu na neplatnost opakovaných voleb do zastupitelstva obce Bohy konaných dne 9. dubna 2011,

takto:

I. Opakované volby do zastupitelstva obce Bohy, konané dne 9. dubna 2011, jsou neplatné.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem, označeným jako Návrh na neplatnost hlasování a neplatnost voleb do Obecního zastupitelstva obce Bohy, konaných 9. dubna 2011 a doručeným Krajskému soudu v Plzni (dále jen soud) osobně dne 22.4.2011, domáhal neplatnosti voleb do obecního zastupitelstva obce Bohy konaných 9. dubna 2011. Soud při posuzování návrhu vycházel z jeho obsahu, kde navrhovatel neuváděl žádné skutečnosti zakládající neplatnost hlasování a respektoval uplatněný petit návrhu, kterým se navrhovatel dovolával toliko vyslovení neplatnosti voleb.

Navrhovatel uváděl, že je Sdružením nezávislých kandidátů obce Bohy, které kandidovalo ve volbách do obecního zastupitelstva obce Bohy konaných 9.4.2011. Při uzavření seznamu voličů Městským úřadem v Kralovicích dne 7. dubna 2011 bylo v seznamu zapsáno celkem 136 voličů. Podle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bohy konaných dne 9.4.2011 pro Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy bylo odevzdáno 306 hlasů, což představuje 32,86 % a pro Sdružení nezávislých kandidátů – HB bylo odevzdáno 625 hlasů, což představuje 67,13%. Navrhovatel se domáhal návrhem na neplatnost voleb podle § 60 odst. 2, 3 zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen zákon o volbách do zastupitelstev obcí), ochrany svých práv, neboť má za to, že byl porušen zákon způsobem, který podstatně ovlivnil výsledky voleb. Toto porušení zákona spatřoval v tom, že byl zaznamenán podezřelý nárůst voličů během krátkého období mezi volbami konanými 16. října 2010 a opakovanými volbami konanými 9.4.2011, zejména pak v období 14-ti dnů až jednoho měsíce před termínem konání voleb, tj. před 9.4.2011. Dále podle navrhovatele došlo k porušení ust. § 28 odst. 2 zák. o volbách. Volby byly, zejména ze strany paní Havlíčkové, chápány jako způsob odstranění dosavadního starosty Antonína Levého, kandidáta Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy a v průběhu voleb tak došlo k deformaci demokratického principu voleb.

K namítanému podezřelému nárůstu voličů během krátkého období před termínem voleb, navrhovatel uváděl, že v krátkém období bylo přihlášeno k trvalému pobytu v obci celkem 49 nových občanů a to převážně na nemovitosti ve vlastnictví kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů-HB nebo jejich rodinných příslušníků. Tyto nově zaregistrovaní občané k trvalému pobytu obce Bohy jsou z řad blízkých příbuzných a známých kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů - HB. U několika nově přihlášených občanů, kde nejde vysledovat příbuzenský vztah, je zjevná loajalita vůči Dr. Havlíčkovi, manželu paní Havlíčkové, která je na prvním místě uvedenou kandidátkou Sdružení nezávislých kandidátů- HB a která je i projevem možného vděku za zajištění léčení těchto občanů ve Vojenské nemocnici Praha, kde Dr. Havlíček působí. Pro ilustraci navrhovatel uváděl, že v č.p. 18 v obci Bohy, jehož majitelkou je paní Havlíčková, bylo nově zaregistrováno k trvalému pobytu 11 osob z řad sester, tet, bratranců a jejich přítelkyň. V kandidátce následující Pavel Soukup a Vendula Soukupová získali v předvolebním období na nemovitost v jejich vlastnictví, či ve vlastnictví rodinných příslušníků z řad blízkých příbuzných strýců, tet, bratranců, sestřenic a tchýně celkem 18 nových voličů. Další přihlášení občané byli k trvalému pobytu registrováni na domnělé rekreační objekty s čísly evidenčními, stavbami dočasnými na lesních pozemcích ve vlastnictví obce Bohy. Tyto objekty podle navrhovatele mají sice číslo evidenční, nemají však platné kolaudační rozhodnutí osvědčující způsob užívání nemovitosti. V tomto případě je doložitelné, že na tuto skutečnost byl registrační úřad upozorňován, že je dokázán opak tvrzení ve veřejné listině, kterou je výpis z katastru nemovitostí, takže údaje v této listině uvedené nemohou být brány jako závazné a postačující pro přihlášení osob na tyto nemovitosti. V obci Bohy byli rovněž přihlašováni občané např. na nemovitost č.p. 21, jejíž spolumajitelkou je Vendula Soukupová, kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů -HB, kdy tato nemovitost je v úplné rekonstrukci a rovněž na ní není vydáno kolaudační rozhodnutí. Povrchnost s jakou registrační úřad Kralovice přistupoval k novým registracím k trvalému pobytu občanů v obci Bohy, lze také spatřovat v podjatosti, kdy zaměstnankyně Městského úřadu Kralovice Jindřiška Soukupová, je příbuznou kandidátů hnutí HB. Zaregistrování osob na nemovitosti bez řádného kolaudačního rozhodnutí dává možnost tuto nemovitost užívat, což je v přímém rozporu s § 178 odst. 1 písm. l) stavebního zákona č. 138/2006 Sb.. Navrhovatel k této souvislosti uváděl, že z poměru získaných hlasů, kdy voličská základna kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy je konstantní, je zřejmé, že nově přihlášení občané volili pouze kandidáty Sdružení nezávislých kandidátů – HB, což proběhlé volby dne 9.4.2011 degradovalo na volební frašku, volby byly předem rozhodnuté, bez respektování názorů opravdu trvale žijících občanů obce Bohy. Nově přihlášení občané do obce Bohy v této obci nežijí, v obci se nezdržují. K přihlášení byli získáni na podkladě příbuzenských vztahů a příslibem odprodeje pozemků pro ně samé, či pro jejich rodinné příslušníky. Tyto pozemky jim dřívější zastupitelstvo odmítlo prodat, na základě usnesení zastupitelstva o zákazu prodeje jakýkoliv nemovitostí, což bylo motivováno strategickým významem pro další rozvoj obce. Navrhovatelé plně vnímají nedokonalost zákona o registraci osob k trvalému pobytu a ani nepožadují, aby tato nedokonalost šla na vrub osob k trvalému pobytu registrovaných, a tedy potencionálních voličů, ale mají za to, že za tento stav nemohou ani trpět občané registrovaní v obci jako opravdu dlouhodobě trvale bydlící, kdy jejich názor a svobodná vůle projevená ve svobodných volbách je nerespektovaná, nedemokratická.

Navrhovatel dále tvrdil, že podle volebního zákona § 28 odst. 2 nemůže být volič zapsán ve dvou volebních seznamech. Přitom nově přihlášení občané k trvalému pobytu byli zapsáni na volebních seznamech v obcích dřívějšího trvalého pobytu, kde si zvolili zastupitelstvo své a nyní volili v obci Bohy, kde jsou občany několik dní a opravdu zde trvale bydlícím občanům zvolili zastupitelstvo proti jejich vůli. Bez započtení hlasů voličů naverbovaných ve prospěch Sdružení nezávislých kandidátů hnutí -HB, by byl výsledek voleb jednoznačně ve prospěch navrhovatele – Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy. Navrhovatel ustanovení o zapsání voliče v jednom volebním seznamu chápe jako určitou nápravu nedokonalosti zákona o přihlašování osob k trvalému pobytu při volbách.

Navrhovatel dále tvrdil, že opakované volby nebyly chápány jako soutěž volebních programů v obci Bohy, nýbrž jako úsilí o odstranění současného starosty Antonína Levého. V této souvislosti navrhovatel zmiňoval veřejně prohlašované vyjádření Lenky Havlíčkové v TV šotech, v denících, v rádiovém vysílání, v TV zprávách, dále konstatoval již dříve organizované přepadení starosty A. Levého v úředních hodinách 2.2.2011 pod vedením Dr. Havlíčka, manžela paní Havlíčkové a paní Jindřišky Soukupové, spojené s fyzickým napadením a krádeží záznamového zařízení a zmiňoval zinscenované údajné fyzické napadení paní Vrbové, matky paní Havlíčkové starostou obce dne 16. října 2010. Podle navrhovatele z uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že výsledky voleb ukazují na navýšení hlasů pro Sdružení nezávislých kandidátů - HB právě o nově získané občany k trvalému pobytu v obci Bohy z řad příbuzných členů hnutí HB, či jinak zainteresovaných na pozitivním výsledku pro Sdružení nezávislých kandidátů - HB. Výsledky rovněž podtrhly trvalou a stálou voličskou základnu pro Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy. Právě navýšení hlasů o nově přihlášené občany mohlo způsobit opačný výsledek voleb. Navrhovatel s ohledem na uvedené skutečnosti navrhl, aby na základě zákona o volbách ust. § 60 odst. 2 a 3 a zejména § 28 odst. 2 téhož zákona, podle nějž má být volič zapsán pouze v jednom volebním seznamu, soud vyslovil neplatnost voleb do obecního zastupitelstva obce Bohy konaných 9. dubna 2011.

Městský úřad Kralovice, jako účastník řízení, v písemném vyjádření k návrhu navrhovatele uváděl, že v opakovaných volbách do zastupitelstva obce Bohy, konaných dne 9. dubna 2011, vystupoval jako registrační úřad a plnil povinnosti, které mu ukládá zákon o volbách. K otázce přihlašování nových občanů k trvalému pobytu do obce Bohy v období před konáním opakovaných voleb, uváděl, že rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 21.1.2011 č.j. VVŽU/2173/11 byl na Městský úřad Kralovice přenesen výkon přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a o rodných číslech (dále jen zákon o evidenci obyvatel). Tímto rozhodnutím se stal Městský úřad Kralovice místně příslušným správním orgánem za obec Bohy počínaje dnem 1.3.2011 a konče dnem 31.12.2011. Při přihlášení občana k trvalému pobytu postupuje Městský úřad Kralovice jako příslušný správní orgán v souladu s právními předpisy upravujícími oblast evidence obyvatel a předpisy upravujícími výkon veřejné správy. Každý občan, který se rozhodl přihlásit k trvalému pobytu ve správním obvodu obce Bohy a Kralovice, je povinen splnit podmínky stanovené v § 10 odst. 6 zák. o evidenci obyvatel. Podmínkou přihlášení k trvalému pobytu je prokázání skutečnosti, že objekt je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Správní orgán při posouzení předkládaných dokumentů, a to výpisu z listu vlastnictví, vychází ze zásad legality a materiální publicity údajů uvedených v katastru nemovitostí, což vede k závěru, že objekt označený jako „objekt k bydlení“ splňuje podmínky stanovené zákonem o evidenci obyvatel a občana lze v takovém objektu k trvalému pobytu přihlásit. Městský úřad Kralovice odmítl námitku povrchnosti spočívající podle navrhovatele v nepředkládání kolaudačního rozhodnutí osvědčujícího způsob užívání nemovitosti občany. Podle názoru Městského úřadu Kralovice, tato povinnost není zákonem o evidenci obyvatel stanovena a tudíž nelze po každém žadateli požadovat předložení kolaudačního rozhodnutí nebo obdobného právního titulu k příslušnému objektu za situace, kdy tuto skutečnost dostatečně prokazuje předložený výpis z listu vlastnictví. K namítané podjatosti Městského úřadu Kralovice z důvodu pracovního poměru Jindřišky Soukupové, bylo uváděno, že jmenovaná pracovnice není zařazená na pracovní pozici na odboru organizačního a správního městského úřadu, který působnost v oblasti evidence obyvatel vykonává. Jakékoliv domněnky o působení Jindřišky Soukupové na výkon agendy evidence obyvatel jsou pouhou spekulací, nijak nepodloženou. Městský úřad Kralovice odmítl jakékoliv zpochybňování výkonu agendy evidence obyvatel ze strany navrhovatele, jehož důsledkem by mělo být zpochybnění průběhu voleb do zastupitelstva obce Bohy dne 9.4.2011. K naplňování jednoho z účelů zákona o evidenci obyvatel – přihlašování osob k trvalému pobytu, dochází v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy standardním postupem bez toho, aby správní orgán zjišťoval důvody, či účel přihlášení občana a jakýmkoliv způsobem zasahoval do jeho svobodně projevené vůle zvolit si místo trvalého pobytu podle jeho uvážení. Městský úřad Kralovice při výkonu agendy evidence obyvatel, přistupuje ke všem občanům za stejných podmínek.

Účastníci řízení Lenka Havlíčková, Pavel Soukup, Vendula Soukupová, Růžena Dvořáková a Václav Franěk v písemném vyjádření k návrhu společně uvedli, že s podaným návrhem v celém rozsahu nesouhlasí. Jedná se pouze o lži a domněnky, překroucené polopravdy, zcela nepodložené úvahy navrhovatele, které nejsou objektivní a které účastníci nebudou komentovat. K jednotlivým faktům shodně uváděli, že agenda evidence obyvatel jako výkon přenesené působnosti nebyla obci Bohy odebrána svévolně, nýbrž na základě řádného rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Účastníci shodně tvrdili, že v žádném případě v průběhu opakovaných voleb nedošlo k porušení volebního zákona a celý volební proces proběhl v souladu se zákonem. Všichni voliči byli řádně přihlášeni k trvalému pobytu v obci Bohy, všichni byli řádně zapsáni v seznamu voličů. Žádný trvalý pobyt nebyl v den konání voleb rozporován. Poukázali na část odůvodnění usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. listopadu 2010 sp. zn. 57 A 97/2010, podle kterého z ust. zákona o evidenci obyvatel vyplývá, že místo trvalého pobytu není nijak vázáno na místo skutečného pobytu občana. Občan nemusí mít k místu trvalého pobytu ani žádný právní vztah. Nelze pominout ani tu skutečnost, že v jednom objektu může být k trvalému pobytu přihlášeno lhostejno kolik občanů, a to i tehdy, pokud by jejich současná přítomnost v objektu byla fyzicky nemožná. S odkazem na tuto citaci rozhodnutí krajského soudu vyslovili přesvědčení, že je právem každého voliče se svobodně rozhodnout, kam se k trvalému pobytu přihlásí, zda se voleb zúčastní a dá svůj hlas. Vzhledem k tomu, že volby jsou tajné, nemůže navrhovatel posuzovat, kdo koho volil. K přesvědčení, že k porušení volebního zákona nedošlo, vede i fakt, že volební komise ani prováděná kontrola z Krajského úřadu Plzeňského kraje a Městského úřadu Kralovice, nezjistili žádné nedostatky. Ve volební komisi byla předsedkyní dcera Antonína Levého, člena navrhujícího sdružení nezávislých kandidátů a zapisovatelkou a místopředsedkyní komise byla manželka Ladislava Konvalinky, který je rovněž členem navrhujícího sdružení nezávislých kandidátů. Účastníci konstatovali, že považují za zarážející, že navrhovatel jako důkaz předkládá volební seznam voličů pro volby v okrsku Bohy konaných 9.4.2011 a dále seznam nově registrovaných občanů s č.p., neboť se jedná o seznamy, kde jsou uvedená osobní data voličů. Pracovníci úřadu a členové volební komise, kteří s těmito daty přicházejí do styku, jsou vázány mlčenlivostí. Účastníci vyslovili přesvědčení, že Krajský soud v Plzni návrh na neplatnost hlasování a neplatnost opakovaných voleb do zastupitelstva obce Bohy konaných 9.4.2011 odmítne a výsledek voleb potvrdí v plném rozsahu.

Podáním doručeným Krajskému soudu v Plzni dne 2.5.2011 navrhovatel prostřednictvím své zmocněnkyně k výzvě soudu předložil část listinných důkazů, jejichž provedení se v podaném návrhu domáhal. Kromě předložených důkazů odkázal na Seznam voličů pro volby v okrsku Bohy, který bude předkládat předsedkyně okrskové volební komise. Z porovnání s volebním seznamem z minulých voleb, vyplynou nově zaregistrovaní občané z řad příbuzných paní Havlíčkové, např. Peterka, Peterková, Beránek, Beránková, Berg, Bergová, Janda, Fišarová, Jelínek, Hroník, Šottová, Žákovcová, Soukup, Soukupová, z řad pacientů Dr. Havlíčka, např. jména Petrů, Svíčarský, Soukup, Soukupová, Fraňková, Berg, Lavičková, či z řad chatařů, kteří mají příslib budoucího odprodeje pozemků pod jejich chatami, jako např. Lavičková, Hynešová, Strapczyk, Němec, Kratochvíl. Navrhovatel dále předložil kopii kolaudačního rozhodnutí s platností na dobu určitou na rekreační objekty, např. E 4. Na tyto objekty starosta odmítl přihlásit k trvalému pobytu občany, vyžadujíc právě platné kolaudační rozhodnutí, zřejmě se domnívající, že stále platí to, že údaje na veřejných listinách, v tomto případě výpis z listu vlastnictví, jsou pravdivé, jsou sice závazné, ale až do doby, než je prokázán opak tvrzení, které osvědčují, což v tomto případě bylo prokázáno neplatností kolaudačního rozhodnutí. I přes to, byli občané na tyto nemovitosti, např. E 4, E 9, E 11, E 12, přihlášeni, i když registrující úřad byl na tuto skutečnost upozorněn. Tento úřad přihlašoval občany též na č.p. 21, i když tento objekt rovněž nemá platnou kolaudaci. Navrhovatel předložil dále kopii usnesení zastupitelstva obce Bohy z 21. července 2010 dokládající, že zastupitelstvo se usneslo, že žádné pozemky nebude prodávat, ani pronajímat. Právě na porušení tohoto usnesení byli nalákáni další voliči uvedení v podaném návrhu na neplatnost hlasování a voleb. Pokud jde o výše uvedený seznam pacientů léčených Dr. Havlíčkem a získaných za vděk, jako nově se přihlašujících občanů do obce Bohy ve snaze zvrátit volby ve prospěch paní Havlíčkové, pak uváděná tvrzení navrhovatele v tomto směru lze ověřit vyhodnocením pacientů Vojenské nemocnice Praha. Navrhovatel předložil kopii článku z deníku Blesk, který dokumentuje zřetelně zájem paní Havlíčkové, nikoliv soutěžit ve volebním programu s přičiněním se o rozvoj obce, ale pouze a jen zájem odstranit starostu , který je pro ní překážkou, jak využít obec pro své soukromé zájmy. Podle navrhovatele údajné napadení paní Vrbové, matky paní Havlíčkové, bylo vyšetřováno Policií ČR, ale nic z tvrzení paní Vrbové se nepotvrdilo. Toto údajné napadení mělo jen pošpinit pověst starosty a vzbudit dojem, že starosta je pro obec nežádoucí. Že paní Havlíčková to myslí s odstraněním starosty vážně svědčí i skutečnost, že v úředních hodinách dne 2. února 2011 byl starosta napaden organizovanou skupinou pod vedením Dr. Havlíčka, v doprovodu paní Soukupové, spojené se zmiňovanou krádeží záznamového zařízení. Verbální napadání starosty ze strany Dr. Havlíčka podle navrhovatele nadále pokračuje. Navrhovatel konstatoval, že sám chápe, že některé přílohy a komentář vyjádření nesouvisí přímo s uskutečněnými volbami, ale tyto informace jsou předkládány pro pochopení snahy paní Havlíčkové za každou cenu ovládnout obec tak, že získaná absolutní kvalifikovaná většina členů hnutí HB v zastupitelstvu, jí dává možnost rozhodovat ve svůj prospěch bez ohledu na potřeby a názory opravdu trvale žijících občanů, což je mimo jiné patrné i z výsledků hlasování bez započtení hlasů narychlo přihlášených přívrženců paní Havlíčkové.

V průběhu projednávání návrhu soud vycházel z následujících zjištěných skutečností.

Z veřejné datové sítě bylo zjištěno, že Ministerstvo vnitra dne 30. listopadu 2010 vydalo sdělení o tom, že ministr vnitra podle § 54 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil na den 9. dubna 2011 opakované volby do zastupitelstva obce Bohy, okr. Plzeň – sever, kraj Plzeňský. Z listin předložených Městským úřadem Kralovice soud zjistil, že voleb do zastupitelstva obce Bohy, konaných dne 9. dubna 2011, se účastnily dvě volební strany. Volební strana č. 1 Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy, podala kandidátní listinu s uvedením 7 kandidátů: Ing. Antonín Levý, Ladislav Konvalinka, Tomáš Plaček, Václav Růžička, Petr Hirsch, Ladislav Konvalinka ml. a Václav Blecha. Volební strana č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů – HB, podala kandidátní listinu s uvedením 7 kandidátů: Lenka Havlíčková, Pavel Soukup, Vendula Soukupová, Růžena Dvořáková, Václav Franěk, Eduard Klouda a Stanislav Soukup.

Z předloženého rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 21. února 2011 č.j. VVŽÚ/2173/11 vyplynulo, že Krajský úřad Plzeňského kraje vydal rozhodnutí o určení pověřeného obecního úřadu k výkonu státní správy z přenesené působnosti za obec Bohy. Ve výrokové části II./A Krajský úřad Plzeňského kraje tímto určil Městský úřad Kralovice, Markova tř. 2, jako místně příslušný pověřený obecní úřad k výkonu přenesené působnosti ve smyslu ust. § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1 písm. a) zák. o obcích, za obec Bohy, Bohy 31, a to v rozsahu stanoveném zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů s tím, že přenesenou působnost podle výrokové části II., bod a) bude vykonávat počínaje dnem 1.3.2011 a konče dnem 31.12.2011.

Z předloženého Stálého seznamu voličů obce Bohy z 8.4.2011 vyplynulo, že v tomto seznamu je uvedeno celkem 136 občanů s trvalým bydlištěm v obci Bohy a Rakolusky.

Z obsahu Protokolu o kontrole provedené v souladu s § 12 odst. 1 písm. i) a j) zák. o volbách bylo zjištěno, že dne 9.4.2011 v 15:35 hod. byla provedena Městským úřadem Kralovice kontrola ve volební místnosti obce Bohy bez zjištění závad.

Z obsahu Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bohy konaných dne 9.4.2011 bylo zjištěno, že ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků bylo celkově zapsáno 136 osob, 133 voličům byly vydány úřední obálky a celkově bylo odevzdáno 133 úředních obálek. Ze zápisu vyplývá, že za členy zastupitelstva obce byli za volební stranu č. 1 Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy zvoleni Antonín Levý – 44 hlasů, Ladislav Konvalinka – 44 hlasů, za volební stranu č. 2 Sdružení nezávislých kandidát – HB byli zvoleni Lenka Havlíčková – 91 hlasů, Pavel Soukup – 89 hlasů, Vendula Soukupová – 91 hlasů, Růžena Dvořáková – 89 hlasů, Václav Franěk – 89 hlasů. Pro volební stranu č. 1 Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy bylo odevzdáno 306 platných hlasů a pro volební stranu č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů – HB bylo odevzdáno 625 platných hlasů. Volební strana č. 1 Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy získala 2 mandáty a volební strana č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů – HB získala 5 mandátů.

Ze Zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku bylo zjištěno, že ve volebním okrsku č. 1 v obci Bohy, okr. Plzeň – sever, proběhlo dne 9.4.2011 hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Bohy. Hlasování bylo zahájeno v 7:00 hod. a ukončeno ve 22:00 hod. uvedeného dne. Zápis potvrzoval, že v seznamu voličů a jeho dodatku bylo zapsáno celkem 136 osob, 133 voličům byly vydány úřední obálky, odevzdáno bylo 133 úředních obálek, ve volebním okrsku pro všechny volební strany bylo podáno 931 platných hlasů, přičemž pro volební stranu č. 1 bylo vydáno 306 hlasů a pro volební stranu č.2 - 625 hlasů.

Městský úřad Kralovice předložil soudu přihlašovací lístky k trvalému pobytu dokládající, že v období od 1.3.2011 do 7.4.2011 v obci Bohy a Rakolusky bylo k trvalému pobytu přihlášeno celkem 31 osob na nemovitosti s vlastním číslem popisným a 10 osob na nemovitosti s přiděleným evidenčním číslem. Údaje plynoucí z obsahu přihlašovacích lístků k trvalému pobytu, byly soudem konfrontovány s informacemi o jednotlivých objektech označených číslem popisným nebo evidenčním, ve kterých si jednotliví občané zvolili místo svého trvalého pobytu (zdroj http://nahlizenidokn.cuzk.cz).

Z obsahu volební dokumentace předložené předsedkyní okrskové volební komise bylo zjištěno, že první zasedání okrskové volební komise dne 19.3.2011, losováním určilo ze svých členů za předsedu této komise Veroniku Levou a místopředsedu Milenu Konvalinkovou. Z obsahu Zápisu o kontrole volební místnosti provedené Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 9.4.2011 v 9:55 hod. vyplynulo, že kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Z obsahu Výpisu ze stálého seznamu voličů a z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva Bohy vyplynulo, že volební seznam byl uzavřen 7.4.2011 v 16:00 hod. s počtem voličů 136. Z přiloženého Seznamu voličů pro volby do obecního zastupitelstva obce Bohy konaných v říjnu 2010 vyplynulo, že v tomto seznamu bylo zapsáno celkem 90 voličů.

Z úřední činnosti soud zjistil ze soudního spisu Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 98/2006, že ve vedeném řízení o návrhu navrhovatele Sdružení nezávislých kandidátů – HB pro volby do zastupitelstva obce Bohy o neplatnost voleb do obecního zastupitelstva obce Bohy ve volbách do zastupitelstva obce Bohy konaných 20. a 21. 10.2006, bylo ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků zapsáno celkem 68 voličů. Pro Sdružení nezávislých kandidátů – HB bylo odevzdáno 221 hlasů, což představuje 48,89% přepočtených hlasů. Pro Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy bylo odevzdáno 231 hlasů, což představuje 51,11% přepočtených hlasů. Ze soudního spisu Krajského soudu v Plzni 57 A 97/2010 v rámci řízení o návrhu Sdružení nezávislých kandidátů – HB o neplatnost voleb do obecního zastupitelstva obce Bohy konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 bylo zjištěno, že v těchto volbách bylo ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků zapsáno celkem 90 voličů. Pro Sdružení nezávislých kandidátů – HB bylo odevzdáno 306 hlasů, což představuje 49,67% přepočtených hlasů a pro Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy bylo odevzdáno 310 hlasů, což představuje 50,32% přepočtených hlasů.

V opakovaných volbách konaných do zastupitelstva obce Bohy dne 9.4.2011 bylo ve výpisech ze seznamů voličů a jejich dodatků zapsáno celkem 136 voličů. Pro Sdružení nezávislých kandidátů – HB bylo odevzdáno 625 hlasů, což představuje 67,13% přepočtených hlasů a pro Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy bylo odevzdáno 306 hlasů, což představuje 32,86% přepočtených hlasů.

Krajský soud v Plzni přezkoumal návrh na neplatnost opakovaných voleb v rámci výkonu správního soudnictví, který je upraven zákonem č. 150/2002 Sb. soudním řádem správním (dále jen s.ř.s.), vycházel z uplatněných návrhových bodů s užitím § 75 odst. 2 věta prvá s.ř.s. per analogiam a dospěl k závěru, že podaný návrh na neplatnost voleb je důvodný.

Podle § 90 odst. 1 s.ř.s. za podmínek ustanovených zvláštním zákonem, se může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování a nebo neplatnosti volby kandidáta. Podmínky pro výkon volebního práva, samotnou organizaci voleb do zastupitelstev obcí a rozsah soudního přezkumu upravuje zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí. Podle § 60 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může návrh na neplatnost voleb podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Podle § 90 odst. 2 s.ř.s. účastníky řízení o návrhu na neplatnost voleb jsou navrhovatel, dále příslušný volební orgán a ten jehož volba byla napadena. V projednávaném případě navrhovatelem je Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy, příslušným volebním orgánem je pověřený obecný úřad ve smyslu § 6 písm. e) zák. o volbách do zastupitelstev obcí vykonávající na úseku voleb působnost vymezenou v § 12 cit. zákona. Dalšími účastníky jsou zvolení kandidáti za Sdružení nezávislých kandidátů – HB, Lenka Havlíčková, Pavel Soukup, Vendula Soukupová, Růžena Dvořáková a Václav Franěk, jejichž volba byla navrhovatelem zpochybněna.

V projednávané věci navrhovatel za hlavní porušení zákona, které ovlivnilo podstatně výsledky voleb, spatřoval v podezřelém nárůstu voličů během krátkého období mezi volbami 16. října 2010 a opakovanými volbami 9.4.2011 zvláště v období 2-4 týdnů před termínem konání opakovaných voleb a tvrdil, že došlo k porušení ust. § 28 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Při úsudku o důvodnosti návrhu soud, ve shodě s právními názory plynoucími z konstantní judikatury správních soudů a Nejvyššího správního soudu, za podmínku úspěšnosti návrhu na vyslovení neplatnosti voleb stanovil prokázání, že došlo k porušení volebního zákona a že k tomuto porušení došlo způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Porušení volebního zákona přitom soud vyložil extenzivně a neomezoval se pouze na zkoumání, zda došlo k porušení konkrétního ustanovení zákona o volbách do zastupitelstva obcí, ale sledoval, zda nedošlo k porušení i jiných právních předpisů nebo ústavních principů, které by mělo přímý dopad na regulérnost voleb. Zaujetím tohoto názoru se soud ztotožnil s názorem vysloveným v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22.6.2010 č.j. Vol 12/2010-24 a v předcházejícím rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4.7.2006 č.j. Vol 66/2006-105 (dostupných na www.nssoud.cz). Soud tak současně vycházel ze stejných premis jako zdejší soud ve věci spisové značky 57A 97/2010, ve které byl projednáván návrh navrhovatele Sdružení nezávislých kandidátů – HB Bohy o neplatnost voleb do obecního zastupitelstva obce Bohy konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

Vzhledem k hlavní námitce navrhovatele o neúměrném nárůstu voličů v obci Bohy v době krátce před konáním opakovaných voleb, se soud zaměřil na ověření, zda navrhovatelem uváděná tvrzení mohla představovat porušení volebního zákona v širším slova smyslu, způsobem ovlivňujícím výsledky voleb. Soud vycházel ze vzájemného propojení práva volit do zastupitelstva obce a institutu trvalého pobytu občana. Podle § 4 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí občan obce má právo volit do zastupitelstva obce, pokud v den voleb v obci je hlášen k trvalému pobytu a pokud splňuje další podmínky v tomto ustanovení definované. Podle ustanovení § 16 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Ve smyslu § 16 odst. 2 písm. a) cit. zákona občan obce, který dosáhl věku 18 let má právo volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Současně soud vycházel ze zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, který v § 10 upravuje institut trvalého pobytu občanů. Soud vycházel ze zjištěné a nesporné skutečnosti, že výkon státní správy v rozsahu zákona o evidenci obyvatel vykonával pro obec Bohy ( Rakolusky) Městský úřad Kralovice, na který byl výkon přenesené působnosti v tomto rozsahu přenesen rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje 21.2.2011 č.j. VVŽÚ/2173/11.

Z citovaných zákonných ustanovení ve vazbě na ust. § 33 odst. 4 zák. o volbách do zastupitelstev obcí vyplývá, že právo občana volit je těsně spjato s místem jeho trvalého pobytu. K prokázání práva občana volit je nezbytné, aby nejpozději v den konání voleb občan v obci, ve které chce volit, byl přihlášen k trvalému pobytu. Zákonodárce přitom nestanoví dobu, po kterou je občan povinen být minimálně přihlášen k trvalému pobytu v obci, aby mohl volit a proto je teoreticky možné, aby se přihlásil k trvalému pobytu v obci a byl k trvalému pobytu přihlášen třeba i první den voleb a své volební právo uplatnil v místě nového trvalého pobytu. Z dokumentů Městského úřadu Kralovice soud zjistil, že v době od 14.3.2010 do 7.4.2010 v obci Bohy (Rakolusky) došlo k přihlášení 31 občanů k trvalému pobytu v objektech označených číslem popisným a 10 občanů v objektech s číslem evidenčním. Z obsahu předložených přihlašovacích lístků k trvalému pobytu, bylo zjištěno, že jednotliví občané řádně vyplnili a podepsali přihlašovací lístek k trvalému pobytu, v každém sledovaném případě bylo výpisem z katastru nemovitostí doloženo vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu § 10 odst.6, písm.c) zákona o evidenci obyvatel k objektu, ve kterém se jednotliví občané k trvalému pobytu hlásili, oprávněná osoba vždy potvrdila souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny a objekt, ve kterém občané si zvolili místo trvalého pobytu, byl ve sledovaných případech vždy označen číslem popisným nebo číslem evidenčním a prokazatelně se jednalo vždy o objekty určené pro bydlení nebo individuální rekreaci. V každém z ověřovaných případů oprávněná osoba potvrdila souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu přihlašované osoby před zaměstnancem ohlašovny. Správnost údajů zaznamenaných v jednotlivých přihlašovacích tiskopisech soud ověřil v rámci úřední činnosti prostřednictvím informativních výpisů z katastru nemovitostí zachycující informace o dotčených stavbách v obci Bohy (Rakolusky).

Při výkonu státní správy v této oblasti a ve vztahu ke sledovanému ohlašování změny místa trvalého bydliště u jednotlivých osob, soud neshledal porušení zákona, které by mohlo ovlivnit výsledky voleb. Výkon státní správy v této oblasti byl realizován v souladu s článkem 2 odst. 3 ústavy České republiky, podle kterého státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsobem, který stanoví zákon. Navrhovatelem uplatňovaný požadavek, aby součástí ohlašování změny místa trvání trvalého pobytu bylo i např. ověření zda objekt je způsobilý k trvalému bydlení, či zda je na objekt vydáno platné kolaudační rozhodnutí osvědčující způsob užívání nemovitosti, jde nad rámec zákona o evidenci obyvatel. Přihlašování občanů k trvalému pobytu se řídí pouze zákonem o evidenci obyvatel a bylo by naopak v rozporu s tímto zákonem, kdyby ohlašovna odmítla občana, který splňuje zákonem vymezené podmínky přihlásit k trvalému pobytu např. z důvodu, že objekt není přizpůsoben k trvalému bydlení. Ohlašovna nemá právo si určovat žádné další podmínky nad rámec zákona, za jakých občana k trvalému pobytu přihlásí nebo nepřihlásí. Tento právní závěr je podložen ust. § 10 odst. 1 zák. o evidenci obyvatel, podle kterého místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, případně orientačním, (vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a o způsobu použití a umístění čísel k označení budov o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel), a který je podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon č. 183/2006 Sb.) určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu pak upravuje § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel a pokud tyto stanovené zákonné podmínky jsou

splněny, je ohlašovna povinna občana k trvalému pobytu přihlásit. Na podkladě zjištěných skutečností a učiněných právních závěrů soud shledal, že při přihlášení jednotlivých občanů k trvalému pobytu v obci Bohy (Rakolusky), provedeného Městským úřadem Kralovice, v době od 14.3. do 7.4.2011, nedošlo k porušení zákona.

V souvislosti s přihlášením nových osob k trvalému pobytu v obci Bohy v době od 1.3. do 7.4.2011 soud neshledal ani navrhovatelem tvrzené porušení § 28 odst. 2 zák. o volbách do zastupitelstev obcí. Podle tohoto ustanovení každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém seznamu voličů nebo dodatku stálého seznamu voličů. Je zřejmé a logické, že občané, kteří se v důsledku změny trvalého bydliště přihlásili k trvalému pobytu v obci Bohy a byli tak zapsáni do stálého seznamu voličů obce Bohy pro opakované volby konané dne 9.4.2011, museli být při předchozích řádných volbách do zastupitelstev obcí zapsáni v jiných volebních seznamech podle místa jejich předchozího trvalého bydliště. V době konání opakovaných voleb do zastupitelstva obce Bohy tito občané změnou trvalého bydliště a splněním dalších zákonných podmínek osvědčili vznik jejich práva volit do zastupitelova obce Bohy a byli řádně zapsáni do stálého seznamu voličů vedeného Obecním úřadem obce Bohy. Požadavek zákona, aby každý volič byl zapsán ve stálém seznamu voličů vykládá soud tak, že volič může být zapsán toliko v jednom stálém seznamu voličů a to ve stejném okamžiku, tzn. v průběhu jedněch konaných voleb. Opačný výklad, který zaujal navrhovatel, by znamenal neústavní odnětí práva volit v opakovaných volbách těm voličům, kteří v předchozích řádných volbách byli zapsáni v jiných stálých seznamech voličů podle místa jejich předchozího trvalého bydliště.

Při ověření důvodnosti výtky navrhovatele mířící na podezřelý nárůst voličů v období krátce před konáním opakovaných voleb, hodnotil soud regulérnost voleb též ve světle ústavních principů, které je nezbytné v celém volebním procesu respektovat. I přes deklarovanou zákonnost postupu při ohlašování změny místa trvalého pobytu u 41 osob přihlášených v době od 14.3. do 7.4.2011, nemohl soud přehlédnout další souvislosti, které signalizovaly porušení ústavních principů v průběhu volebního procesu a které mohly regulérnost voleb ovlivnit. Z předložených přihlašovacích tiskopisů bylo zjištěno, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu jednotlivým osobám udělovali jako oprávněné osoby též 4 kandidáti za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů – HB. Kandidáti za tuto stranu celkově jako oprávněné osoby udělily souhlas se změnou trvalého pobytu celkem u 14 přihlašovaných osob ze sledovaného počtu 41 osob a vytvořili předpoklad pro vznik práva volit u těchto osob. Kandidát Václav Franěk, bytem Bohy č.p. 33 udělil jako oprávněná osoba souhlas v jednom případě, kandidátka Lenka Havlíčková, bytem Bohy č.p. 18 udělila souhlas v 8 případech, Vendula Soukupová, bytem Bohy č.p. 5 udělila souhlas ve 3 případech, Růžena Dvořáková, bytem Bohy č.p. 37 udělila souhlas v jednom případě a Stanislav Soukup, bytem Bohy č.p. 22 udělil souhlas v 1 případě.

Při vyhodnocení tohoto zjištění soud navázal na právní názory vyslovené v rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 16.11.2000, č.j. 57 A 97/2010-162 a vycházel rovněž z aktuálního nálezu Ústavního soudu ze dne 4.5.2011 sp.zn. Pl. ÚS 59/10, dostupného na www.naulus.cz. Soud při hodnocení průběhu procesu voleb z pohledu dodržování ústavních principů, vycházel z Listiny základních práv a svobod, z její části upravující politická práva a to z čl. 21 odst. 1, podle kterého občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců dále z čl. 21 odst. 2, 3, podle kterého volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním, přičemž podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon a z čl. 21 odst. 4, podle kterého občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Současně soud vycházel z čl. 22 Listiny základních práv a svobod, podle kterého zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil z demokratické společnosti.

Základním interpretačním pravidlem výkladu zákonů, které blíže upravují výkon všech politických práv je čl. 5 Ústavy, podle kterého politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku volné soutěže politických stran respektujících základní demokratické principy, toto ustanovení má přímou spojitost se všemi politickými právy vyjádřenými v Ústavě a svoji povahou ovlivňuje a předurčuje způsob formování politických sil v demokratické společnosti. Svobodná soutěž politický sil nachází svůj výraz především ve volbách a je základním předpokladem fungování demokratického státu (nález Ústavního soudu Pl. ÚS 59/2010). Již výše zdejší soud zdůraznil, že trvalý pobyt je definován jako údaj evidenční povahy a podtrhl, že tento institut nabývá na významu ve vazbě na zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva v obcích, neboť se stává hlavním kritériem pro vznik aktivního a pasivního volebního práva. Přihlašování občanů k trvalému pobytu v obci v období blížícím se konání voleb do zastupitelstva obce musí být proto realizováno nejen za dodržení zákonných podmínek plynoucích ze zákona o evidenci obyvatel, ale musí i respektovat zásadu rovného volebního práva a zásadu svobodné soutěže politických sil. V souzeném případě institut trvalého pobytu se stal pravidelným nástrojem v boji dvou soupeřících volebních stran v obci Bohy, který je pod soudním dohledem již od roku 2006. Z úřední činnosti soud zjistil z rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 13. listopadu 2006 č.j. 30 Ca 98/2006-34, že v průběhu voleb do zastupitelstva obce Bohy konaných 20. a 21. října 2006 do stálého seznamu voličů po jeho uzavření bylo dopsáno 10 voličů, kteří jako místo trvalého pobytu uváděli místo Dům s pečovatelskou službou. Ač seznam voličů byl uzavřen, voliči ve sledovaném případě prokázali právo hlasovat a byli do výpisu ze seznamu voličů dopsáni dodatečně podle § 33 odst. 4 zák. o volbách do zastupitelstev obcí. Výkon státní správy pro obec Bohy na úseku evidence obyvatelstva v roce 2006 zajišťoval Obecní úřad Bohy, který byl tvořen starostou Ing. Antonínem Levým, místostarostou a tajemníkem. Tehdejší starosta Ing. Antonín Levý byl současně kandidátem za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy ve volbách do zastupitelstva obce konaných v roce 2006. Obdobná praktika provázející přihlášení nových občanů k trvalému pobytu v obci Bohy byla zaznamenána i ve volbách do zastupitelstva obce Bohy konaných v roce 2010. Výkon státní správy na úseku evidence obyvatelstva v obci Bohy zajišťoval opět Obecní úřad Bohy, rovněž představovaný starostou Ing. Antonínem Levým, místostarostou a tajemníkem. Na podkladě výsledků voleb v roce 2006 zastupitelstvo obce Bohy bylo tvořeno 7 zastupiteli, z nichž 4 zastupitelé byli zvoleni za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy a 3 zastupitelé za Sdružení nezávislých kandidátů – HB. Zdejší soud v rozhodnutí ze dne 16. listopadu 2010 č.j. 57 A 97/2010-162 ve věci navrhovatele Sdružení nezávislých kandidátů – HB o návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva obce Bohy konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 dospěl k závěru, že shromážděné důkazy jednoznačně prokázaly, že obecní úřad Bohy nepostupoval při výkonu agendy evidence obyvatel tak, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Pokud obecní úřad při přihlašování trvalého pobytu v případě 9 osob vycházel toliko ze skutečnosti, že přihlašovaná osoba má vlastnické právo k objektu nebo má souhlas vlastníka k objektu a k ověření skutečnosti, že objekt je označen číslem popisným, evidenčním či orientačním a je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, vycházel toliko z výpisu katastru nemovitostí, byl tak povinen obdobně postupovat také v případě ostatních 9 osob, které doložily ve stejném rozsahu veškeré skutečnosti nezbytné ke změně místa trvalého pobytu. Obecní úřad nebyl oprávněn být v případě 4 osob absolutně nečinný a v případě 9 osob extrémně rychlý. Pokud již obecní úřad přistoupil těsně před volbami ke změně trvalého pobytu 9 osob, byl v souladu s § 2 odst. 4 a § 6 odst. 1 správního řádu povinen provést změnu místa trvalého pobytu u všech 13 osob, neboť z ničeho nevyplývá, proč by 9 osob, které z časového hlediska požádalo o změnu místa trvalého bydliště později, než jiné 4 osoby, přičemž předložilo podklady v obdobném rozsahu, mělo mít před ostatními přednost. Soud dospěl k závěru, že výkon agendy evidence obyvatel byl zneužit k účelům, ke kterému obecnímu úřadu nebyl zákonem svěřen, a to k ovlivnění volebního výsledku ve pospěch jedné ze dvou volebních stran. V případě 9 osob, které obecní úřad neoprávněně zvýhodnil, oproti jiným 4 osobám, se v některých případech evidentně jednalo o osoby spřízněné s volební stranou Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy, v jejich čele stál Ing. Antonín Levý, který byl současně starostou obce. Tato praktika tím byla pro soud jedním z argumentů pro vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Bohy konaných ve dne 15. a 16. října 2010.

V opakovaných volbách do zastupitelstva obce Bohy konaných dne 9.4.2011 je zaznamenána obdobná praktika provázející přihlášení nových občanů k trvalému pobytu v obci Bohy, kdy 5 kandidátů volební strany Sdružení nezávislých kandidátů – HB z celkového počtu 41 osob přihlášených k trvalému pobytu v obci v době od 14.3. do 7.4.2011, u 14 nově přihlašovaných osob udělilo jako oprávněné osoby souhlas k tomuto přihlášení. Při hodnocení dopadu používané praktiky na regulérnost průběhu voleb vzal soud v úvahu, že popsaná praktika byla vždy užívána v souvislosti s volbami do zastupitelstva obce Bohy, kde vzhledem k nízkému počtu stálých voličů vždy hrozí, že hromadná účelová změna trvalého pobytu před konáním voleb může přivodit nežádoucí ovlivnění volebních výsledků. Obec Bohy ve volbách do zastupitelstva obce vykazovala v roce 2006 68 stálých voličů, z nichž pro Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy bylo rozdáno 231 hlasů a pro Sdružení nezávislých kandidátů – HB 221 hlasů. V následujících volbách do zastupitelstva obce v roce 2010 v obci bylo vedeno 90 stálých voličů, z nichž pro volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy bylo odevzdáno 310 hlasů a pro druhou volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů – HB bylo odevzdáno 306 hlasů. V opakovaných volbách do téže obce v roce 2011 bylo ve stálém seznamu voličů vedeno 136 stálých voličů, z nichž pro volební stranu Nezávislých kandidátů obce Bohy bylo odevzdáno 306 hlasů, pro druhou volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů – HB bylo odevzdáno 625 hlasů. Zastupitelstvo obce Bohy tvoří přitom 7 zastupitelů a má-li každý volič 7 hlasů, stává se každý jednotlivý volič rozhodujícím ukazatelem rovnováhy politických sil představovaných dvěmi soupeřícími volebními stranami.

V souzeném případě byl prokázán navrhovatelem tvrzený aktivní podíl 5 kandidátů volební strany Sdružení nezávislých kandidátů – HB, kteří u 14 přihlašovaných osob udělili jako oprávněné osoby souhlas s prováděnou změnou jejich trvalého pobytu. Prokázaný aktivní vstup 5 kandidátů volební strany Sdružení nezávislých kandidátů – HB do volebního procesu v této širší souvislosti, je porušením rovného volebního práva zajištěného v čl. 21 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a je současně porušením zásady svobodné soutěže politických sil vyplývajících z čl. 5 Ústavy. Použitá praktika prokazatelně u 14 osob nově přihlášených k trvalému pobytu v obci založila těmto občanům právo volit, což při dosavadním rovnoměrném rozložení politických sil v obci mělo zásadní vliv na volební výsledek, kterého dosáhla volební strana, jejíž kandidáti praktiku použili. Soudem zjištěné porušení ústavních principů demokratických voleb způsobilo nežádoucí ovlivnění volebního výsledku vedlo soud ke zrušení napadených opakovaných voleb.

Soud neprovedl další důkazy, které navrhující strana navrhovala, neboť shromážděné podklady dostatečným způsobem prokázaly důvod pro vyslovení neplatnosti opakovaných voleb. Soud zejména neprováděl další z šetření, která by podle navrhovatele měla prokázat, že kromě zmíněných 5 kandidátů volební strany Sdružení nezávislých kandidátů – HB, byl udělován souhlas se změnou trvalého pobytu do objektů, které vlastnicky náležely i osobám z řad příbuzných kandidátů volební strany Sdružení nezávislých kandidátů-HB nebo osobám s kandidáty této volební strany jinak spřízněným.

O návrhu na neplatnost voleb rozhodl soud podle § 90 odst. 3 s.ř.s. usnesením ve lhůtě do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu a bez nařízení jednání.

Výrok o nákladech řízení vychází z ust. § 93 odst. 4 s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je kasační stížnost nepřípustná. (§ 104 odst. 1 s.ř.s.)

Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu. (§ 93 odst. 5 věta druhá)

Usnesení soud doručuje účastníkům a vyvěšuje jej na úřední desce soudu. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení.

(§ 93 odst. 5 s.ř.s.)

V Plzni dne 11. května 2011

JUDr. Václav Roučka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru