Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 18/2017 - 28Usnesení KSPL ze dne 10.02.2017

Prejudikatura

5 Ans 6/2008 - 48


přidejte vlastní popisek

30A 18/2017-28

U S N E S E N Í

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Kuchynky a soudců JUDr. Václava Roučky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce: M.B., proti žalovanému: Městský úřad Jáchymov, se sídlem nám. Republiky 1, Jáchymov, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 4. 2015, čj. soc. 1419/15/Tr,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 15. 4. 2015, čj. soc. 1419/15/Tr, Městský úřad Jáchymov podle § 118 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 582/1991 Sb.“), ustanovil paní I.M. zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění – sirotčího důchodu nezl. N.M. Proti tomuto rozhodnutí správního orgánu prvního stupně se žalobce odvolal. Rozhodnutím ze dne 18. 9. 2015, čj. 1401/SZ/15, Krajský úřad Karlovarského kraje podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu odvoláním napadené rozhodnutí Městského úřadu Jáchymov ze dne 15. 4. 2015, čj. soc. 1419/15/Tr, zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.

Žalobou doručenou soudu dne 30. 1. 2017 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Městského úřadu Jáchymov ze dne 15. 4. 2015, čj. soc. 1419/15/Tr.

Řízení ve správním soudnictví je upraveno zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Jednou z podmínek řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je existence napadeného správního rozhodnutí. Jeho neexistence v době soudního řízení představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.

V daném případě bylo žalobou napadené rozhodnutí Městského úřadu Jáchymov zrušeno rozhodnutím odvolacího správního orgánu ze dne 18. 9. 2015, čj. 1401/SZ/15. Právní mocí uvedeného rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje přestalo rozhodnutí Městského úřadu Jáchymov ze dne 15. 4. 2015, čj. soc. 1419/15/Tr, existovat.

Vzhledem k uvedenému soud žalobu proti rozhodnutí Městského úřadu Jáchymov ze dne 15. 4. 2015, čj. soc. 1419/15/Tr, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v bezpředmětnosti.

Soud neprojednával věc samu, a proto mohl rozhodnout bez jednání (§ 49 odst. 1 věta prvá s. ř. s. a contrario).

Podle názoru senátu 30A zdejšího soudu je rozhodnutí obecního úřadu o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle § 118 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. třeba považovat za věc související s důchodovým pojištěním, ne však za věc důchodového pojištění samotnou [§ 7 odst. 3 a § 31 odst. 2 s. ř. s. a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů].

K tomu, že soud nerozhodoval o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, se odkazuje na tento názor Nejvyššího správního soudu: „Je-li v době podání návrhu zcela zjevné, že nejsou splněny podmínky řízení o podaném návrhu a že tento nedostatek podmínek řízení je neodstranitelný, není úkolem soudu toto řízení dále vést a rozhodovat např. o žádosti navrhovatele o ustanovení zástupce dle § 35 odst. 8 s. ř. s., ale naopak řízení bez dalšího ukončit tím, že bude příslušný návrh dle § 46 s. ř. s. odmítnut, či v zákonem stanovených případech řízení zastaveno.“ (rozsudek ze dne 30. 9. 2008, čj. 5 Ans 6/2008-48, publikovaný pod č. 1741/2009 Sb. NSS).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V Plzni dne 10. února 2017

JUDr. PhDr. Petr KUCHYNKA, Ph.D., v.r.

předseda senátu

Za správnost: Kováříková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru